POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni priručnik - zakon o lokalnoj - pravilnik o koncesijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
2118Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, rješavajući o prijedlogu Udruge »C AUTOMAT«, koju zastupa Ratko Žurić, odvjetnik iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici Suda održanoj dana 11. listopada 2000. godine, donio je
RJEŠENJE
I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8a. i članka 25. stavka 1. točke 5. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 55/2000).
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

  1. Udruga »C AUTOMAT« za zaštitu i promicanje strukovnih interesa distributera duhanskih proizvoda putem samoposlužnih automatskih naprava iz Zagreba, koju zastupa Ratko Žurić, odvjetnik iz Zagreba, podnijela je Sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe članka 8a. i dijela odredbe članka 25. stavka 1. točke 5. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 55/2000; u daljnjem tekstu: Zakon/2000).
  2. Osporene odredbe ili njihovi dijelovi glase:

Članak 8a.
»Zabranjuje se prodaja duhanskih proizvoda iz automatskih naprava počevši od 1. siječnja 2001.«
Članak 25. stavak 1. točka 5.
»5. … prodaje cigarete putem automata (članak … 8a.).«
(Cijela odredba članka 25. stavka 1. točke 5. glasi:
»Novčanom kaznom od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
5. prodaje cigarete i druge duhanske proizvode osobama mlađim od 18 godina ili prodaje cigarete putem automata (članak 7. i 8a.).«)
3. Obrazlažući prijedlog, predlagatelj navodi da je ranijim, sada ukinutim člankom 8. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 128/99; u daljnjem tekstu: Zakon/1999) bila propisana zabrana prodaje duhanskih proizvoda iz automatskih naprava počevši od 1. siječnja 2000. godine, dok se sada osporenim člankom 8a. Zakona/2000 zabranjuje prodaja duhanskih proizvoda iz automatskih naprava počevši od 1. siječnja 2001. godine.
Predlagatelj navodi da je ova izmjena uslijedila nakon što je Ustavni sud donio Odluku broj: U-I-1156/99 od 26. siječnja 2000. godine (»Narodne novine«, broj 14/2000), kojom je ukinuo odredbu članka 8. stavka 1. i dio odredbe članka 25. stavka 1. točke 5. Zakona/1999, te da je jedina razlika između ranije i sadašnje odredbe u tome što je poduzetnicima ostavljen rok od šest mjeseci (umjesto ranije 20-tak dana) da ugase svoje poslovanje. Ističe da zakonodavac nije prilikom donošenja izmjena i dopune Zakona/1999 poštivao načelo razmjernosti, te su zbog toga osporene odredbe u nesuglasju s pojedinim odredbama Ustava. Predlagatelj smatra da se osporenim odredbama ponovno na radikalan način zadire u poduzetničke slobode i vlasnička prava adresata na način suprotan gospodarskom ustroju utemeljenom Ustavom, ali i načelu razmjernosti, jer da ni ovaj puta zakonodavac nije vodio računa o prikladnosti sredstava kojima želi postići namjeravani cilj, odnosno da je u potpunosti – izuzev vremenskog ustupka – zanemario shvaćanje Ustavnog suda iz navedene Odluke.
Predlagatelj također ističe da i Ustav Republike Hrvatske i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97) jamče svakome mirno uživanje vlasništva, a lišenje vlasništva moguće je samo uz uvjete predviđene zakonom u zakonito provedenom postupku i uz naknadu tržišne vrijednosti.
Osim toga, predlagatelj napominje da je 1983. godine Zakonom o igrama na sreću i zabavnim igrama (»Narodne novine«, broj 33/83) bilo propisano da društvene organizacije, imaoci i vlasnici samostalnih zanatskih, zabavnih i ugostiteljskih radnji ne mogu biti vlasnici automata za zabavne igre ni s njima obavljati do tada dopuštenu djelatnost, ali da je zakonodavac najprije ostavio rok od godine dana u kojem su navedeni subjekti mogli i dalje obavljati ovu djelatnost, da bi potom propisao obvezu Lutrije Hrvatske da otkupi sve registrirane automate za zabavne igre koji su u vlasništvu građana po ugovorenoj odnosno sudskom odlukom utvrđenoj otkupnoj cijeni.
Predlagatelj smatra da su osporene odredbe članka 8a. i dijela članka 25. stavka 1. točke 5. Zakona/2000 u nesuglasju s člankom 49. stavcima 1., 2. i 3., člankom 50. stavcima 1. i 2. člankom 48. stavkom 1., člankom 18., člankom 54. stavkom 1., člankom 5. i člankom 3. Ustava. Stoga predlaže da se pokrene postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom navedenih zakonskih odredaba.
5. Prijedlog nije osnovan.
Odredbom članka 3. Ustava propisano je načelo vladavine prava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Člankom 5. stavkom 1. Ustava propisano je da u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Člankom 18. Ustava jamči se pravo na žalbu.
Člankom 48. stavkom 1. Ustava jamči se pravo vlasništva.
Člankom 49. stavcima 1., 2. i 4. Ustava propisano je da su poduzetnička i tržišna sloboda temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, da država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu, te da se prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom.
Člankom 50. Ustava određeno je da je zakonom moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti, a da se poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.
Člankom 54. stavkom 1. Ustava jamči se pravo na rad i slobodu rada.
6. Ovaj sud je Odlukom broj: U-I-1156/99 od 26. siječnja 2000. godine, na koju se Odluku poziva i sam predlagatelj, ukinuo članak 8. stavak 1. Zakona/1999, koji je propisivao da se zabranjuje prodaja duhanskih proizvoda iz automatskih naprava počevši od 1. siječnja 2000. godine, te dio članka 25. stavka 1. točke 5. istog Zakona koji je propisivao da će se novčanom kaznom od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba koja prodaje cigarete putem automata.
U toj Odluci Sud je zauzeo stajalište da je zakonodavac imao ustavno pravo ograničiti poduzetničke slobode (to jest, zabraniti prodaju duhanskih proizvoda iz automatskih naprava), jer je to ograničenje poduzeto radi ostvarenja legitimnog cilja, to jest radi zaštite zdravlja ljudi. Međutim, Sud je također zauzeo stajalište da će ograničenje poduzetničkih sloboda i vlasničkih prava, premda je poduzeto s legitimnim ciljem, povrijediti gospodarska prava propisana Ustavom Republike Hrvatske u svakom onom slučaju kada je očito da ne postoji razuman odnos razmjernosti između načina i opsega ograničenja poduzetničkih sloboda i vlasničkih prava pojedinaca i ciljeva koji se žele postići u javnom interesu. Razmjernost, naime, može postojati samo u slučaju ako poduzete mjere nisu restriktivnije no što je potrebno da bi se osigurao pravovaljan (legitiman) cilj.
U konkretnom je slučaju Zakon/1999 stupio na snagu 8. prosinca 1999. godine, a zabrana prodaje duhanskih proizvoda putem automata nastupila je već 1. siječnja 2000. godine. Rok za prilagodbu novim uvjetima poslovanja iznosio je, dakle, samo 23 dana, računajući od dana stupanja na snagu Zakona/1999 koji je zabranu propisao.
Slijedom toga, Ustavni je sud utvrdio da je zakonska mjera, koja se sastoji u zabrani jedne dotada legalne gospodarske djelatnosti, a da se istodobno nije ostavio razuman rok u kojem bi se pogođeni subjekti mogli prilagoditi novonastalim uvjetima poslovanja, suprotna gospodarskom ustroju utemeljenom Ustavom Republike Hrvatske, te je osporene odredbe Zakona/1999 ukinuo.
U istoj je odluci Sud ocijenio da je osporenim odredbama poduzetnicima nametnut individualan i prekomjeran teret koji bi zakonodavac mogao kompenzirati samo propisivanjem razumnog vremenskog roka dovoljno dugog za prilagodbu novim uvjetima poslovanja ili pak propisivanjem prava na naknadu štete.
7. Sukladno Odluci Ustavnog suda od 26. siječnja 2000. godine, novom, izmijenjenom odredbom članka 8a. stavka 1. Zakona/2000, zakonodavac je propisao da rok, čijim nastupom stupa na snagu zabrana prodaje duhanskih proizvoda iz automatskih naprava, počinje teći od 1. siječnja 2001. godine.
Sud ocjenjuje da je tako izmijenjenom odredbom postignuta pravična ravnoteža između zaštite poduzetničkih sloboda i vlasničkih prava pogođenih poduzetnika, s jedne strane, i zahtjeva za ostvarenjem javnih interesa radi zaštite zdravlja ljudi, s druge strane. Osporenom je odredbom, naime, teret – koji zbog zabrane prodaje duhanskih proizvoda iz automatskih naprava trpe poduzetnici – kompenziran propisivanjem dovoljno dugog roka za njihovu prilagodbu novim uvjetima poslovanja.
Prethodno utvrđenje Sud zasniva na nekoliko činjenica. Prvo, s voljom i namjerom hrvatskog zakonodavca, izraženom u zakonskoj odredbi kojom se zabranjuje prodaja duhanskih proizvoda iz automatskih naprava, poduzetnici su bili upoznati već od 1. prosinca 1999. godine, to jest od dana objave Zakona/1999 u službenom glasilu Republike Hrvatske. Drugo, u Odluci od 26. siječnja 2000. godine, kojom ukida navedenu zakonsku odredbu, Ustavni sud je izrijekom istaknuo da je »ograničenje poduzetničkih sloboda, koje se sastoji u zabrani prodaje duhanskih proizvoda iz automatskih naprava, učinjeno radi ostvarenja legitimnog i Ustavom Republike Hrvatske predviđenog cilja, to jest radi zaštite zdravlja ljudi (članak 50. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske). U spornom se primjeru zaštita očituje u uklanjanju aparata koji onemogućavaju kontrolu prodaje duhanskih proizvoda maloljetnicima«. Time je Ustavni sud izrijekom potvrdio ustavnost zabrane takve prodaje, a neustavnost sporne odredbe izrijekom ograničio samo na činjenicu da »u konkretnom slučaju (poduzetnicima) nije ostavljen razuman rok za prilagodbu novim uvjetima poslovanja«. Treće, u postupku usklađivanja Zakona/1999 s izrijekom Odluke Ustavnog suda od 26. siječnja 2000. godine, zakonodavac je ukinutu zakonsku odredbu izmijenio na način da je nastup zabrane prolongirao do početka 2001. godine, što iznosi jednu (1) godinu i jedan (1) mjesec od formalno iskazane zakonodavne volje o zabrani prodaje duhanskih proizvoda iz automatskih naprava, to jest od objave Zakona/1999 u službenom glasilu Republike Hrvatske. U tom je smislu netočna tvrdnja predlagatelja, da je zakonodavac taj rok produžio za samo šest (6) mjeseci. Predlagatelj, naime, računa trajanje razdoblja koje je zakonodavac ostavio pogođenim poudzetnicima za prilagodbu novim uvjetima poslovanja tek od 8. lipnja 2000. godine, to jest od dana stupanja na snagu Zakona/2000, kao da se zakonodavna volja u tom pitanju tek od tog datuma prvi put iskazala u zakonskoj formi, to jest kao da se prije tog datuma uopće nije znalo da će do zabrane posve izvjesno doći.
8. Budući da je zakonodavac osporenim člankom 8a. Zakona/2000 poduzetnicima ostavio razuman rok za prilagodbu novim uvjetima poslovanja, a što je sukladno stajalištu Ustavnog suda izraženom i u Odluci od 26. siječnja 2000. godine, ovaj Sud utvrđuje da osporena odredba nije u nesuglasnosti s člankom 49. stavcima 1., 2. i 3., člankom 50. stavcima 1. i 2., člankom 48. stavkom 1., člankom 18., člankom 54. stavkom 1., člankom 5. i člankom 3. Ustava.
9. Sukladno tome, Sud je ocijenio da nisu osnovani niti navodi o nesuglasnosti dijela odredbe članka 25. stavka 1. točke 5. Zakona/2000 s navedenim odredbama Ustava, budući da su tom zakonskom odredbom propisane kazne za prekršaj pravnoj osobi koja prodaje duhanske proizvode putem automata nakon što zabrana prodaje stupi na snagu.
10. U skladu s prethodnim utvrđenjima, temeljem odredbe članka 41. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), riješeno je kao u izreci.
Odluka o objavi rješenja u »Narodnim novinama« temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona.
Broj: U-I-951/2000
Zagreb, 11. listopada 2000.
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti