POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - gospodarstvo - obvezatne upute ož x - uredba o provođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1526
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Velimir Balajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, u postupku vođenom u povodu ustavne tužbe M. Ž. iz S. B., na sjednici održanoj dana 11. srpnja 2000. godine, donio je
ODLUKU I RJEŠENJE
I. Ustavna tužba se usvaja.
Općinski sud u S. B. dužan je donijeti presudu u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem P-5/97 u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od proteka godinu dana od dana donošenja ove odluke.
II. Ustavna tužba se odbacuje u dijelu u kojem se odnosi na presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-2291/1996 od 17. prosinca 1996. godine.
III. Ova odluka i rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.Obrazloženje


1. Ustavna tužba podnijeta je na temelju odredbe članka 59. stavka 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99 – u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), u povodu postupka radi naknade štete koji se pred Općinskim sudom u S. B. vodi pod brojem P-5/97.
Presudom Općinskog suda u S. B., broj: P-222/92 od 29. lipnja 1993. godine, naloženo je tuženiku S. Š. O. S. B. da plati tužitelju (podnositelju ustavne tužbe) iznos od 337.261,53 HRD sa zakonskim zateznim kamatama od 29. lipnja 1993. do isplate, te je tužitelj odbijen s dijelom tužbenog zahtjeva protiv istog tuženika. Istom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev u odnosu na Općinu S. B. Ova presuda potvrđena je presudom Okružnog suda (sada Županijskog suda) u P. broj: Gž-749/93 od 17. siječnja 1994. godine. U postupku povodom izjavljenih revizija stranaka Vrhovni sud Republike Hrvatske, presudom i rješenjem broj: Rev-2291/96 od 17. prosinca 1996. godine, prihvatio je reviziju tuženika S. Š. O. S. B. i djelomično reviziju tužitelja-podnositelja ustavne tužbe i ukinuo presudu Okružnog suda (sada Županijskog suda) u P., broj: Gž-749/93 od 17. siječnja 1994. i presudu Općinskog suda u S. B., broj: P-222/92 od 29. lipnja 1993., u odnosu na tuženika S. Š. O. S. B. i u tom je dijelu predmet vraćen na ponovno suđenje. Revizija tužitelja – ovdje podnositelja ustavne tužbe, u dijelu u kojem se odnosi na tuženu Općinu S. B., odbijena je kao neosnovana.
Ponovni postupak vodi se pred Općinskim sudom u S. B. pod brojem P-5/97.
Podnositelj smatra da su presudom i rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske povrijeđene odredbe članaka 3., 14., 19., 20., 26., 35., 46., 48., 50., 54., 55., 61. i 69. Ustava Republike Hrvatske i predlaže da Ustavni sud ukine tu presudu i predmet vrati Vrhovnom sudu na ponovno odlučivanje.
U obrazloženju ustavne tužbe zbog nedonošenja odluke suda prvog stupnja podnositelj navodi da nema sredstava za život, jer da je svu životnu ušteđevinu uložio u izgradnju predmetnoga ugostiteljskog objekta. Ističe da se nakon revizijske odluke postupak ponovno vodi već tri godine pred sudom prvog stupnja, a da se ne nazire kraj tog sudskog postupka. Smatra da se u konkretnom slučaju postupci vode šikanozno i u sprezi s političkom vlašću.
2. Tijekom postupka od Općinskog suda u S. B. zatraženo je očitovanje na navode ustavne tužbe u dijelu u kojem se ta tužba odnosi na neučinkovito postupanje suda u predmetu koji se vodi pod brojem P-5/97.
Iz dostavljenog očitovanja proizlazi da je sud održao ročišta 13. svibnja 1997., 23. listopada 1997., 23. travnja 1998., 5. svibnja 1998., 18. svibnja 1998., 4. lipnja 1998. godine, te da je 11. ožujka 1998. godine obavljen očevid na licu mjesta i da je novo ročište zakazano za 7. rujna 2000. godine.
3. U dijelu u kojem je podnijeta temeljem odredbe članka 59. stavka 4. Ustavnog zakona, ustavna tužba je osnovana.
Odredba članka 59. stavka 4. Ustavnog zakona glasi:
(4) Ustavni sud iznimno može pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije negoli je iscrpljen pravni put ako utvrdi da je potpuno razvidno da se pobijanim aktom, odnosno nedonošenjem akta u razumnom roku grubo vrijeđaju ustavna prava ili slobode i da bi nepokretanjem postupka za podnositelja tužbe mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice.
Razmatranjem navoda ustavne tužbe, dokumentacije koja prileži tužbi i dostavljenog očitovanja Općinskog suda u S. B., Ustavni sud je utvrdio da su se u konkretnom slučaju ostvarile pretpostavke za postupanje Suda sukladno navedenoj odredbi Ustavnog zakona.
Naime, podnositelj je, nakon što je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja na temelju javnog natječaja SOFK-a Općine S. B. od 4. kolovoza 1976. za preuzimanje i vođenje ugostiteljskog objekta na stadionu »K«, ishodio građevnu dozvolu i započeo s rekonstrukcijom ugostiteljskog objekta. Po dovršetku izgradnje i opremanju objekta podnositelj je podnio zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, međutim rješenjem od 19. studenoga 1977. poništena je građevna dozvola, jer je utvrđeno da je objekt izgrađen na zemljištu koje nije vlasništvo SOFK-e ni Općine S. B., već S. S za poslove N. O. zbog čega SOFK-a nije bila ovlaštena ni objaviti natječaj. SOFK-a i podnositelj sporazumjeli su se o raskidu ugovora uz obeštećenje podnositelja, te je u izvanparničnom postupku koji je vođen po prijedlogu SOFK-e pred Općinskim sudom u S. B., broj: R-2-434/77-2, utvrđena građevna vrijednost objekta u iznosu od tadašnjih 2,714.802,55 din, odnosno prometna vrijednost u iznosu od tadašnjih 3.664,983,45 din. Ovako procijenjena vrijednost objekta podnositelju nije isplaćena, već je 1. travnja 1978. sklopljen ugovor o zakupu u kojem SOFK-a S. B. kao zakupodavac daje u zakup podnositelju kao zakupoprimcu ugostiteljske objekte na stadionu »K«, u površini i veličini koje su definirane projektom rekonstrukcije i nadogradnje od 22. studenoga 1976., a koji projekt je financirao zakupoprimac (čl. 1. ugovora). Ugovor o zakupu zaključen je na 10 godina. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u S.B. broj: P-86/89 odbijen je zahtjev podnositelja za priznanje prava vlasništva predmetnoga ugostiteljskog objekta.
Nakon toga, 6. veljače 1990. godine, podnositelj je podnio tužbu radi naknade štete protiv Općine S.B., sada G.S.B. i S.F.K. S.B. Presudom broj: P-240/90-21 od 26. rujna 1991. usvojen je tužbeni zahtjev u odnosu na S.F.K., dok je u odnosu na Općinu S.B. tužbeni zahtjev odbijen. Ova presuda ukinuta je rješenjem tadašnjeg Okružnog suda u P. broj: Gž-15/92 od 22. siječnja 1992., a predmet je vraćen na ponovni postupak u kojem je donijeta presuda broj: P-222/92 od 29. lipnja 1993. godine.
Navedena presuda je revizijskom odlukom Vrhovnog suda broj: Rev-2291/96 od 17. prosinca 1996. ukinuta u dijelu u kojem je tužbeni zahtjev podnositelja usvojen i predmet je vraćen na ponovno suđenje sudu prvog stupnja.
Slijedom izloženog, Ustavni sud je utvrdio da u ponovljenom postupku sud prvog stupnja presudu nije donio u razumnom roku. Pri tome je Ustavni sud imao u vidu sljedeće činjenice i okolnosti mjerodavne za ocjenu stvari: 1. da postupci u predmetu podnositelja ustavne tužbe traju dvadeset i dvije (22) godine, pet (5) mjeseci i dvadeset i jedan (21) dan, računajući od dana poništenja građevne dozvole od dana podnošenja ustavne tužbe, 2. da parnični postupak u istom predmetu traje od 6. veljače 1990. godine, to jest deset (10) godina, tri (3) mjeseca i četiri (4) dana, računajući do dana podnošenja ustavne tužbe, 3. da je revizijska odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kojom je predmet vraćen na ponovno suđenje sudu prvog stupnja, donesena 17. prosinca 1996. godine, to jest prije tri (3) godine, četiri (4) mjeseca i dvadeset i tri (23) dana računajući od dana podnošenja ustavne tužbe, 4. da u ovom predmetu sud prvog stupnja nije održao nijedno ročište od 4. lipnja 1998. godine, to jest dvije (2) godine, tri (3) mjeseca i tri (3) dana, računajući do dana održavanja novog ročišta zakazanog za 7. rujna 2000. godine, 5. da se postupak pred sudom prvog stupnja vodi povodom revizijske odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a da su navedenom revizijskom odlukom date jasne upute sudu prvog stupnja u kojem pogledu treba upotpuniti provedeni postupak, 6. da odugovlačenje postupka nije uzrokovano ponašanjem podnositelja ustavne tužbe.
Nedonošenjem prvostupanjske presude povodom revizijske odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u razumnom roku, dovedena je u pitanje jednakost pred zakonom i pred sudovima, koja je zajamčena odredbama članka 14. stavka 2. i članka 26. Ustava. Takvim postupanjem, odnosno nepostupanjem suda, podnositelju je onemogućeno da naknadi eventualnu štetu koju trpi u svojoj imovini, čime je povrijeđeno njegovo pravo vlasništva zajamčeno odredbom članka 48. Ustava, ali i načelo vladavine prava iz članka 3. Ustava, kao najviše ustavnopravne vrednote na kojoj se temelji ustavnost i zakonitost objektivnog pravnog poretka Republike Hrvatske, te pravna sigurnost njezinih građana.
Ocjenjujući razdoblje u kojem sud prvog stupnja uopće nije postupao te donoseći odluku, Ustavni sud je imao u vidu i odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima, koja temeljem odredbe članka 134. Ustava čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a kojima se određuje pravo svakoga da sud njegov slučaj ispita u razumnom roku. Naime, odredbom članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima propisano je: »Radi utvrđivanja svojih prava i obveza građanske naravi (...), svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično, javno i u razumnom roku ispita njegov slučaj«.
Imajući u vidu sve navedene činjenice i okolnosti, a osobito složenost slučaja, vrijeme apsolutnog nepostupanja suda prvog stupnja povodom revizijske odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te vrijeme koje je potrebno za okončanje sudskog postupka, Ustavni sud je odredio da nadležni sud prvog stupnja presudu mora donijeti u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od proteka godinu dana od dana donošenja ove odluke.
4. Prema odredbi članka 60. Ustavnog zakona, ustavna tužba može se podnijeti u roku od 30 dana od dana primitka odluke.
Budući da je ustavna tužba podnijeta nakon više od tri godine, od dana kada je podnositelj primio odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-2291/1996 od 17. prosinca 1996., to je ustavna tužba u dijelu u kojem se odnosi na tu odluku, nepravodobna.
5. Slijedom izloženog, Ustavni sud odlučio je kao u izreci.
6. Odluka pod točkom I. izreke temelji se na odredbi članka 72. Ustavnog zakona, dok je rješenje pod točkom II. utemeljeno na odredbi članka 68. Ustavnog zakona. Objava odluke, točka III. izreke, temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona.
Broj: U-III-698/2000
Zagreb, 11. srpnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.
<![endif]>


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti