POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - evropsko - uputa o uvjetima - rješenje o ponovnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1521
Na temelju članka 62. stavka 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA CESTOVNO-NAUTIČKE BENZINSKE STANICE BLATINE
I.
Prihvaća se javni raspis za prikupljanje ponuda objavljen u »Narodnim novinama«, broj 127/98, i na temelju istog Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), a sukladno nalazu i mišljenju Stručnog tijela za ocjenu koncesija, osnovanog sukladno članku 63. stavku 2. Pomorskog zakonika, prihvaća ponudu tvrtke »Maris« d.o.o., Zagreb (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te daje Ovlašteniku ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra.
Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja, određeno je Odlukom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Nerezine (»Narodne novine«, broj 80/98).
II.
Koncesija se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine.
Ovlaštenik se obvezuje da, na pomorskom dobru koje ovom Odlukom dobija na gospodarsko korištenje, izgradi cestovno-nautičku benzinsku stanicu, prema lokacijskoj dozvoli, klasa: UP/I 350-05/98-01/19, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave Mali Lo-
šinj.
Ovlaštenik ne može bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.
III.
Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan u roku od 1 godine započeti s izgradnjom.
IV.
Davatelj koncesije daje Ovlašteniku na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke, na vremensko razdoblje od 32 godine, računajući od dana donošenja ove Odluke.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 0,70 kuna po m˛ zauzete površine godišnje;
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 2% od ukupnog godišnjeg prihoda koncesionara umanjenog za nabavnu vrijednost naftnih derivata.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
– stalni dio naknade plaća se od trenutka donošenja ove Odluke, u roku od 45 dana, a za godinu u kojoj je koncesija dana i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja. Naknada se plaća uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. ožujka;
– promjenjivi dio naknade plaća se u dva obroka, od dana zaključenja Ugovora o koncesiji, i to prema prihodu u prvih šest mjeseci do 1. rujna, a za ostvareni prihod drugih šest mjeseci do 1. ožujka u narednoj godini.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje cestovno-nautičke benzinske stanice.
VII.
Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana ne potpiše Ugovor iz točke VI. ove Odluke, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/98-02/10
Urbroj: 5030116-00-3
Zagreb, 13. srpnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti