POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni nameti - najniža osnovna narodne novine - pravilnik o uvjetima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI INSPEKTORAT
865
Na temelju članka 56. stavak 2. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99) glavni inspektor Državnog inspektorata donosi
PRAVILNIK
O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koje su obavili, odnosno poduzeli inspektori Državnog inspektorata.
Gospodarski inspektori dužni su voditi:

 1. Očevidnik gospodarskog inspektora (obrazac OGI)
 2. Očevidnik o obavljenom nadzoru kakvoće proizvoda iz uvoza i domaćih proizvoda (obrazac OGI-KP.)

Inspektori rada dužni su voditi:

 1. Očevidnik inspektora rada za radne odnose (obrazac OIRR)
 2. Očevidnik inspektora rada za zaštitu na radu (obrazac OIRZ)

Inspektori posuda pod tlakom dužni su voditi Očevidnik inspektora posuda pod tlakom (obrazac OIPPT).
Rudarski inspektori dužni su voditi Očevidnik rudarskog inspektora (obrazac ORI.)
Elektroenergetski inspektori dužni su voditi Očevidnik elektroenergetskog inspektora (obrazac OEI).
Obrasci OGI, OGI-KP, OIRR, OIRZ, OIPPT, ORI i OEI tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Članak 2.
Obrasci iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se voditi i na računalu.
Način unošenja podataka u računalo mora u svakom trenutku osigurati naknadni sumarni prikaz svih podataka koji se mogu zbrajati.
Svi podaci što se unose u računalo moraju imati svoju sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem magnetskom mediju (pričuvna kopija).
Pričuvna kopija stvara se najmanje jednom mjesečno za nove podatke.
Članak 3.
Očevidnike iz članka 1. ovoga Pravilnika dužan je voditi svaki inspektor koji obavlja inspekcijski nadzor sukladno svom djelokrugu rada.
Inspekcijskim nadzorom smatra se svaki pregled kojeg je inspektor obavio nad objektom podvrgnutom njegovom nadzoru o čemu je sastavljen zapisnik. Ako je istim pregledom obavljen nadzor nad primjenom propisa od strane više vrsta inspektora Državnog inspektorata, svaki od tih inspektora pregled upisuje u svoj očevidnik.
Podaci u propisane obrasce upisuju se odmah ili najkasnije u roku 3 dana od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru i nastale promjene koja podliježe upisu.
Ako se u pojedinim obrascima traži upisivanje naziva propisa koji su bili predmet inspekcijskog nadzora, upisuju se skraćenice tih propisa koje se određuje prema početnim slovima iz naziva propisa.
Članak 4.
Način upisivanja podataka u pojedine rubrike i stupce obrasca OGI:

 1. red. broj: daje se svakom inspekcijskom nadzoru obavljenom po službenoj dužnosti ili provedenom postupku po zapisniku ili prijavi građana ili drugog tijela državne uprave (MUP, druga inspekcija i sl.);
 2. naziv i adresa objekta: upisuje se naziv objekta koji je bio predmet nadzora. Za fizičke osobe za koje se utvrdi da obavljaju djelatnosti bez pravnog osnova upisuje se ime i prezime i adresa stanovanja;
 3. naziv djelatnosti: upisuje se šifra i naziv djelatnosti.
 4. osnovni broj spisa: upisuje se klasifikacijska oznaka spisa;
 5. datum nadzora: upisuje se datum završene kontrole iz zapisnika ili druge isprave o obavljenom nadzoru;
 6. predmet nadzora: pobliže se upisuje što je bio predmet nadzora, (npr. potpuna kontrola ili djelomična kontrola, kontrola cijena i kakvoće svježeg mesa, kontrola nedopuštene trgovine i sl.);
 7. nadzorom je obavljena kontrola primjene propisa:

a) u stupcima 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. i 27. pod »broj« upisuje se broj propisa koji je bio predmet kontrole po područjima nadzora. Npr. ako je u prodavaonici kontrolom obuhvaćena primjena Zakona o trgovini, Pravilnika o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige, Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, Zakona o normizaciji, pet različitih pravilnika o kakvoći proizvoda, Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (ispravnost mjerila) upisuje se u stupac 7. broj 2, stupac 9. broj 1, u stupac 11. broj 6 i u stupac 27. broj 1;
b) stupac 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26. i 28. pod »propis« upisuju se samo temeljni zakoni čija je primjena nadzirana u obavljenom nadzoru bez obzira na veći broj njegovih pod- zakonskih propisa koji su bili predmet nadzora, odnosno upisuje se skraćenice tih zakona prema početnim slovima iz naziva zakona, odnosno propisa. Tako npr. iz primjera pod a) u stupac 8. upisuje se ZOT, u kolonu 10. ZOIMKC, u kolonu 12. ZON i u kolonu 28. ZOMD;
8. upravno rješenje: u stupce 29. i 30. upisuje se datum donošenja rješenja, članak i propis temeljem kojeg je donesena upravna mjera (npr. 15. 6. 1995., članak 75. Zakona o obrtu, odnosno 75. ZOO prema skraćenici);
9. izvršni postupak: u stupce 31., 32. i 33. upisuje se datum kontrole izvršenja rješenja iz zapisnika o kontroli izvršenja rješenja, datum zaključka o dozvoli izvršenja rješenja i datum kada je izvršeno rješenje;
10. žalbeni postupak: u stupac 34. upisuje se datum zaprimljene žalbe; u stupac 35. navodi se članak ZUP-a po kojem je žalba riješena u prvostupanjskom postupku; u stupac 36. navodi se datum dostave žalbe Povjerenstvu za žalbe Državnog inspektorata;
11. II. stupanjski postupak: u stupac 37. navodi se datum rješenja drugostupanjskog tijela i u kolonu 38. odluka toga tijela (npr. žalba odbačena ili odbijena ili poništeno rješenje i dr.);
12. upravni spor: u stupac 39. upisuje se datum kada je tužba podignuta, a u stupac 40. ishod sudske odluke;
Poduzete mjere:
13. prekršajni postupak i rješidba prekršajnog suda: u stupac 41. upisuje se datum podnošenja zahtjeva; u stupac 42. broj utvrđenih prekršaja obuhvaćenih zahtjevom; u stupac 43. propis (skraćenica propisa) i članak povreda koje su utvrđene i u stupce 44. i 45. datum i ishod prekršajnog postupka;
14. rješenje po članku 109. ZP-a: u stupce 46. i 47. upisuje se broj i datum rješenja i iznos kazne. Ako je po prigovoru rješenje stavljeno izvan snage u stupac 47. naznačuje se »stavljeno izvan snage«;
15. ustup prekršajnom sudu: u stupac 48. upisuje se datum ustupa predmeta prekršajnom sudu;
16. kazna na mjestu događaja; u stupac 49. upisuje se broj naplaćenih kazni na licu mjesta s tim da se naplaćena kazna za jedan prekršaj za koji odgovara pravna i odgovorna osoba smatra jednom kaznom; u stupac 50. upisuje se propis (skraćenica) i članak na temelju kojeg je naplaćena kazna, a u kolonu 51. upisuje se ukupan iznos naplaćenih kazni.
17. privredni prijestup i kazneno djelo: u stupce 52. do 56. podaci se upisuju analogno podacima kolona prekršajnog postupka;
18. imovinska korist: u stupac 57. upisuje se iznos predložene i oduzete imovinske koristi u obliku razlomka;
19. proizvodi stavljeni izvan prometa: u stupac 58. upisuje se novčani iznos robe stavljen izvan prometa;
20. privremeno oduzeta roba: u stupac 59. upisuje se u vidu razlomka novčani iznos privremeno oduzete robe i novčani iznos oduzete robe po nadležnom sudskom tijelu;
21. uzeti uzorci za analizu: u stupce 60. do 65. upisuje se datum, broj i vrsta uzetih uzoraka te ishod postupka ispitivanja.
Članak 5.
Način upisivanja podataka u pojedine rubrike i stupce obrasca OIRR:

 1. Naziv i adresa objekta - stupac 2: upisati tvrtku i sjedište poslodavca, kao i točan naziv i adresu organizacijske cjeline u kojoj je obavljen nadzor i naziv djelatnosti (primjerice: »Betex« d.o.o., Zagreb, trgovina mješovite robe, Zagreb, Ilica 5, ili »Lovački rog« d.d., Zagreb, Caffe bar »Tina«, Zagreb, Ilica 25, ugostiteljstvo),
 2. Nadzor po podnesku - stupac 6: upisati podatak o podnositelju koji je inicirao ili zahtijevao nadzor (primjerice: zaposlenik, zaposleničko vijeće, sindikat, udruga poslodavaca, financijska policija i sl.), a po mogućnosti navesti i na koju okolnost je nadzor obavljen (primjerice: najniža plaća, preraspodjela, radna knjižica i sl. ili navesti odgovarajuće čl. propisa),
 3. Ostali nadzori - stupac 7: upisati sve ostale nadzore koje inspektor obavlja samoinicijativno ili po nalogu pretpostavljenih (staviti oznaku »x«), a ako je u tim nadzorima obavljen i nadzor ilegalnog zapošljavanja (i rad stranaca) i nadzor isplate najniže plaće, ispod oznake »x« potrebno je navesti »ilegalno zapošljavanje«, »najniža plaća«,
 4. Ukupan broj zaposlenika - stupac 9: upisati ukupan broj zaposlenika kod poslodavca, odnosno ukupan broj zaposlenika u organizacijskoj cjelini poslodavca u kojoj je obavljen nadzor ilegalnog zapošljavanja (stupac broj 2),
 5. Broj zaposlenika koji nisu, a trebali su biti prijavljeni HZMO i HZZO - stupac 11: upisati broj zaposlenika koji nisu, a trebali su biti prijavljeni nadležnim tijelima osiguranja (ili su prijavljeni samo jednom od njih) uključivo i strance koji su također trebali biti prijavljeni tim tijelima (ako je utvrđeno obilježje djela iz čl. 71. ZDI, dakle ne i strance koje sukladno vrijedećim međunarodnim ugovorima - konvencijama nije obveza prijavljivati),
 6. Broj stranaca koji rade bez radne dozvole - stupac 12: upisati sve strance za koje je utvrđeno da rade u Republici Hrvatskoj bez radne dozvole pa i one koji nisu evidentirani u stupcu broj 11,
 7. Kontrola primjene propisa - stupac 13 do 18: upisuje se analogno točki 7. članka 4. ovoga Pravilnika,
 8. Poduzete mjere - stupci 19 do 48: upisuje se analogno točkama 8. do 20. članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.
Način upisivanja podataka u pojedine rubrike i stupce obrasca OIRZ:

 1. Naziv i adresa objekta - stupac 2: upisati nazive poslodavaca i lokacija kod kojih su obavljeni pojedini inspekcijski nadzori. Kada se radi o poslovima pregleda procjena opasnosti upisat će se nazivi poslodavaca za koje je izrađena procjena i nazivi trgovačkih društava za poslove zaštite na radu koji su izradili procjenu. Kod obavljanja poslova pregleda projektne dokumentacije upisati naziv objekta namijenjenog za rad i njegova lokacija.
 2. Šifra djelatnosti poslodavca i broj zaposlenika kod poslodavca - stupac 4: upisati šifre djelatnosti, sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 6/95). Isto nije potrebno upisati kod obavljanja poslova pregleda procjena opasnosti, pregleda projektne dokumentacije te kod sudjelovanja u tehničkim pregledima izgrađenih objekata.
 3. U stupce 4 do 13 (osim stupca 6): upisati analogno točkama 4. do 7. članka 4. ovoga Pravilnika.
 4. Utrošeno dana - stupac 6: u broj utrošenih dana uračunati i utrošeno vrijeme na pripremu inspekcijskih akata (rješenja, zahtjevi i sl.) koji se odnose na taj predmet (subjekt) nadzora (primjerice 1, 5, 2 itd.).
 5. Rješenja - stupci 14 do 20: potrebno je upisivati broj donijetih rješenja/broj naloga u rješenjima.
 6. U stupce 21 do 48: upisuje se analogno točkama 8. do 20. članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 7.
Obrasci OIPPT, ORI i OEI popunjavaju se analogno uputama o popunjavanju obrasca OGI iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Članak 8.
O poslovima van inspekcijskog nadzora može se ustrojiti zasebna evidencija iz koje će biti vidljiva i ostala aktivnost inspektora Državnog inspektorata (komisijski pregledi, poslovi vještačenja, referentski poslovi i sl.).
Članak 9.
Podaci sadržani u obrascima OGI, OGI-KP, OIRR, OIRZ, OIPPT, ORI i OEI obvezno se koriste prilikom sastavljanja mjesečnih, kvartalnih, godišnjih i drugih izvješća o radu Državnog inspektorata.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti:

 1. Naputak o načinu vođenja očevidnika objekata pod nadzorom i očevidnika o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama tržišne inspekcije (»Narodne novine« br. 49/95),
 2. Naputak o obrascu, sadržaju i načinu vođenja očevidnika objekata koje nadzire turistička inspekcija te očevidnika inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera turističkog inspektora (»Narodne novine«, br. 17/96),
 3. Uputstvo o načinu vođenja evidencije o inspekcijskim pregledima koje obavljaju šumarski inspektori, inspektori za zaštitu bilja u šumarstvu i lovni inspektori (»Narodne novine« br. 1/80) u dijelu koji se odnosi na šumarske i lovne inspektore,
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i podacima koje mogu sadržavati izvještaji inspekcije rada (»Narodne novine« br. 13/84 - veza čl. 30. Zakona o inspekciji rada).

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-01/00-01/81
Urbroj: 556-01-00-01
Zagreb, 29. ožujka 2000.
Glavni inspektor
Branko Jordanić, v. r.
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti