POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zbirke propisa - odluka o poništavanju - podatke o prosječnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1378

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlugu Veljka Dobrinčića iz Zagreba, kojem se pridružio Sindikat umirovljenika Hrvatske u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2000. godine, donio je


RJEŠENJE

I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članaka 78., 79. i 81. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99).
II. Ovo će se rješenje objaviti u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. Veljko Dobrinčić iz Zagreba podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članaka 78., 79. i 81. Zakona o ustanovama (dalje: Zakon) s člankom 49. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske.
Sindikat umirovljenika pridružio se ovom prijedlogu te navodi da smatra članke 78. i 79. vezano uz članak 57. Zakona o ustanovama, suprotnim članku 48. stavku 1., članku 49. stavku 4. i članku 50. stavku 1. Ustava.
2. Smatraju navedene odredbe Zakona suprotnim odredbama Ustava, jer da je tim odredbama Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja oduzeto vlasništvo nad domovima umirovljenika, koje je u razdoblju od 1970. godine Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja, odnosno tadašnji SIZ kao osnivač i investitor gradio svojim sredstvima. Nadalje, da je osporavanim odredbama Mirovinskom fondu oduzeto pravo udjela u imovini koju je Fond uložio u druge objekte socijalne zaštite, poglavito stoga što prema odredbi članka 78. Zakona o ustanovama, ustanove socijalne skrbi postaju javnim ustanovama, a osnivačem se smatra Republika Hrvatska.
Predlagatelji, nadalje, smatraju da je temeljem članka 57. Zakona o ustanovama, koji u stavku 1. određuje da sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača ustanove, čine imovinu ustanove, Republički fond imao ne samo pravo na imovinu, koja se sastoji od izgrađenih domova umirovljenika, nego i pravo udjela u imovini koju je Fond uložio u druge ustanove.
3. Ministarstvo uprave dostavilo je traženo stručno mišljenje o podnesenim prijedlozima.
Mišljenja je da su prijedlozi neosnovani te da osporene odredbe nisu suprotne članku 48. stavku 1. Ustava kojim se jamči pravo vlasništva, članku 49. stavku 4. Ustava kojim se prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu umanjiti zakonom ili drugim pravnim aktom, članku 50. stavku 1. Ustava kojim se poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.
Nadalje se smatra, da se u podnesenom prijedlogu pogrešno navodi da se radi o vlastitim sredstvima Republičkog fonda, temeljem čega da se pogrešno izvodi zaključak o pravu vlasništva Fonda nad objektima izgrađenim sredstvima koja su svi radni ljudi udruživali u Republičkom fondu (ranije SIZ) radi osiguranja sredstava za zadovoljenje općih i zajedničkih potreba, u skladu sa zakonom, samoupravnim sporazumima i aktima Fonda.
Upućuju na ranije važeći Zakon o financiranju općih društvenih i zajedničkih potreba (»Narodne novine«, broj 55/74, 53/77, 52/78, 41/83 i 55/89), a koji je u dijelu u koji se odnosi na financiranje zajedničkih potreba (članci 99. – 145.) bio na snazi do 1990. u odredbi članka 100. propisano je da se osobne i zajedničke potrebe u samoupravnim interesnim zajednicama, zadovoljavaju udruživanjem sredstava i plaćanjem doprinosa: iz dohotka osnovnih organizacija udruženog rada i iz sredstava radnih zajednica, iz osobnih dohodaka radnika, iz osobnih dohodaka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti, iz osobnih dohodaka od samostalnog obavljanja privrednih djelatnosti, iz osobnih dohodaka od samostalnog obavljanja neprivrednih djelatnosti te udruživanjem drugih sredstava, odnosno plaćanjem naknada i drugim davanjima. Odredbom članka 111. istog Zakona da je bilo propisano da radnici i radni ljudi odlučuju samoupravnim sporazumom o sredstvima, njihovom udruživanju i visini doprinosa za zadovoljenje svojih osobnih i zajedničkih potreba u samoupravnim interesnim zajednicama. Navode da su se, prema odredbi članka 116. tog Zakona, sredstva samoupravne interesne zajednice koristila namjenski prema utvrđenom programu zajednice, a po mjerilima i kriterijima utvrđenim samoupravnim sporazumom.
Prijedlog Veljka Dobrinčića s pridruženim prijedlogom Sindikata umirovljenika Hrvatske, koji je pridruživanjem postao sastavni dio prvobitnog prijedloga, nije osnovan.
4. Ustavni sud je ocijenio da odredbe članaka 78., 79. i 81. Zakona o ustanovama nisu suprotne ustavnim odredbama članka 48. stavka 1., članka 49. stavka 4. i članka 50. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske iz sljedećih razloga:
4a. Prema odredbi članka 1. stavka 2. Zakona o ustanovama, ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Javna ustanova sukladno odredbi članka 6. tog Zakona osniva se za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti iz članka 1. stavka 2. Zakona, ako je zakonom određeno da se ona obavlja kao javna služba. Po istoj odredbi, javna ustanova se može osnovati i za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti koja nije određena kao javna služba, ako se one obavljaju na način i pod uvjetima koji su propisani za javnu službu.
Među ostalim, po odredbi članka 7. stavka 1. Zakona o ustanovama, javnu ustanovu može osnovati Republika Hrvatska (stavak 1. točka 1.) te druga fizička i pravna osoba ako je to zakonom izrijekom dopušteno (stavak 1. točka 3.).
4b. Prema odredbi članka 78. stavka 1. Zakona, danom stupanja na snagu tog Zakona društvene pravne osobe, koje nisu organizirane kao društvena poduzeća, zadruge ili društvene organizacije, ako ispunjavaju uvjete iz članka 1. stavka 2. tog Zakona, te ako posebnim zakonom nije što drugo određeno, postaju javnim ustanovama. Po stavku 2. iste odredbe osnivačem tih javnih ustanova smatra se Republika Hrvatska.
Vlada Republike Hrvatske, prema članku 3. i članku 78. Zakona, mogla je, u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog Zakona, donijeti odluku o prijenosu osnivačkih prava nad određenim ustanovama ili vrstama ustanova na jedinice lokalne samouprave ili koju drugu pravnu osobu ili ovlastiti nadležno ministarstvo da ono prenese osnivačka prava na jedinice lokalne samouprave.
Tom odredbom izvršena je pretvorba tako da su i sredstva tih društvenopravnih osoba postala imovinom novonastalih ustanova. Drugačiji način pretvorbe bivših društvenopravnih osoba u ustanove i njihovih sredstava uređen je Zakonom o kazalištima, Zakonom o srednjem školstvu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokim učilištima.
4c. Prema odredbi članka 79. Zakona, danom stupanja na snagu prestaje nadležnost radničkih savjeta ili po ovlastima njima odgovarajućih organa upravljanja pravnih osoba iz članka 78. stavka 1. Zakona, a prema odredbi stavka 2. istog članka, poslove ravnatelja i tijela upravljanja ustanovom nastavit će obavljati osoba koja obnaša poslovodnu dužnost u pravnoj osobi na dan stupanja na snagu ovog Zakona do konstituiranja upravnog vijeća ili drugog kolegijalnog tijela ustanove, sukladno odredbama ovog Zakona. Prema odredbi stavka 3. te odredbe Vlada Republike Hrvatske i od nje ovlašteno ministarstvo mogu osobu iz stavka 2. razriješiti i na njezinu dužnost imenovati drugu osobu, sve dok se ne izaberu, odnosno imenuju novi organi ustanove u skladu sa Zakonom.
4d. Prema odredbama članka 81. Zakona o ustanovama se odredbe članka 78., 79. i 80. Zakona ne odnose na ustanove koje su osnovane zakonom, odnosno na temelju zakona aktom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i kod kojih je određen vlasnik, odnosno osnivač te utvrđen postupak imenovanja i razrješenja poslovodnog organa i uređen način upravljanja ustanovom.
5. Ovo stajalište Ustavnog suda izraženo je i u predmetu broj: U-I-504/93. Ustavni sud je donio u tom predmetu odluku 28. travnja 1999., kojom je odbio zahtjev za ocjenu ustavnosti članka 78. stavka 2., 3. i 4., članka 79. stavka 3. i članka 80. Zakona o ustanovama u kojoj je zauzeto stajalište u odnosu na članak 78. Zakona o ustanovama, prema kojem osporenom odredbom Zakon nije odlučio o nečijim vlasničkim pravima, nego o osnivačkim pravima, pa te odredbe ne propisuju da bi imovina ustanove pripala osnivaču javne ustanove, a sukladno odredbi članka 57. Zakona o ustanovama koji glasi:
»Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača ustanove, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu ustanove. Ako u obavljanju svoje djelatnosti ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove u skladu s aktom o osnivanju i statutom ustanove.
Osnivač ustanove može odlučiti da dobit ustanove upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove kojoj je osnivač.«
6. Slijedom iznesenog, Ustavni sud je utvrdio da osporene odredbe nisu suprotne članku 48. stavku 1., članku 49. stavku 4. i članku 50. stavku 1. Ustava.
7. Stoga je odlučeno, temeljem članka 41. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), kao u izreci.
8. Objava rješenja temelji se na članku 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-I-585/1995
Zagreb, 6. lipnja 2000.


USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti