POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni izlog - pravilnik o reviziji - rješenje o carinskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
850
Na temelju članka 60. stavka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2000. godine, donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA
TURIZMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), naziv upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva te njihov djelokrug rada, način upravljanja tim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama, okvirni broj službenika i namještenika potreban za obavljanje poslova i drugih pitanja važnih za rad Ministarstva.
Uz poslove utvrđene ovom Uredbom unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva obavljaju i druge poslove koje im povjeri ministar.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO MINISTARSTVA
Članak 2.
Za obavljanje poslova u Ministarstvu, ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije u sastavu Ministarstva i unutarnje ustrojstvene jedinice.

  1. Kabinet ministra,
  2. Ured tajnika Ministarstva,
  3. Uprava za normativne i upravno-pravne poslove,
  4. Uprava za turističku politiku i tržište,
  5. Uprava za razvoj turizma.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UPRAVNIH ORGANIZACIJA U SASTAVU MINISTARSTVA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA
1. KABINET MINISTRA
Članak 3.
U Kabinetu ministra obavljaju se protokolarni poslovi za ministra i njegovog zamjenika; poslovi u svezi s realizacijom programa aktivnosti ministra i njegovog zamjenika; poslovi u svezi s odnosima sa sredstvima javnoga priopćivanja i internog informiranja; poslovi u svezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski državni sabor, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s realizacijom programa rada i aktivnosti ministra i njegovog zamjenika.
2. URED TAJNIKA MINISTARSTVA
Članak 4.
Ured tajnika Ministarstva je posebna ustrojstvena jedinica koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove za potrebe Ministarstva; obavlja tehničke poslove u svezi s usklađivanjem rada upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje prijedlog programa rada Ministarstva na osnovi nacrta planova rada upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinira poslove na ostvarivanju plana rada Ministarstva; prati namjensko trošenje proračunskih sredstava, odobrenih Ministarstvu; kontrolira usklađenost nabave robe i usluga, sukladno zakonskim propisima; surađuje u izradi financijskih i drugih izvješća za potrebe Državnog ureda za reviziju; kontrolira tehničku i financijsku obradu zahtjeva za dodjelu potpora i subvencija iz ovlasti Ministarstva; obavlja poslove planiranja i razvitka informatičkog sustava Ministarstva te njegovo povezivanje s ostalim tijelima državne uprave, ustanovama i institucijama, te uključivanje u svjetsku globalnu mrežu (Internet); obavlja poslove obrane iz djelokruga Ministarstva; vodi skrb o stanju kadrova u Ministarstvu i predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika; izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada Ministarstva te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojem Ministarstva; vodi i koordinira financijske, računovodstvene, analitičke, opće, kadrovske, tehničke i pomoćne tehničke poslove.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda tajnika Ministarstva, ustrojavaju se:
2.1. Odjel za kadrovske i opće poslove, informatizaciju i internu reviziju,
2.2. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove.
Članak 5.
2.1. Odjel za kadrovske i opće poslove, informatizaciju i internu reviziju obavlja kadrovske i opće poslove; prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva; obavlja poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos te raspored službenika i namještenika; sudjeluje u izradi internih akata Ministarstva; sudjeluje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja; prati statusna prava djelatnika, njihov rad i napredovanje u službi; obavlja poslove urudžbiranja i otpreme otpravaka; obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala i neposredne dostave otpravaka; priprema prijedloge planova i pripravnih mjera za obranu zemlje, te planova za funkcioniranje turističke privrede za vrijeme rata; priprema elemente za planove obrane Republike Hrvatske, kao i druge poslove iz djelokruga obrane, utvrđene zakonom; obavlja poslove planiranja i razvitka informacijskog sustava Ministarstva; utvrđuje strategiju korištenja resursa i informacijskog sustava, prikuplja, obrađuje i distribuira podatke; prati korištenje resursa; analizira rezultate primjene računala i računske opreme instalirane u Ministarstvu; izrađuje plan i program informatičkog osposobljavanja službenika i namještenika Ministarstva; utvrđuje i ostvaruje potrebe povezivanja Ministarstva s tijelima državne uprave kao i s resornim institucijama i ustanovama; održava WEB stranice Ministarstva s uključenjem u svjetsku globalnu mrežu (Internet); izrađuje softwer za potrebe Ministarstva; izrađuje sustav dnevnog informiranja na domaćem turističkom tržištu; prati pravilnosti u namjenskom trošenju sredstava proračuna, odobrenih Ministarstvu; kontrolira usklađenost nabave robe i usluga, sukladno zakonskim propisima; surađuje u izradi financijskih i drugih izvješća za potrebe Državnog ureda za reviziju; kontrolira tehničku i financijsku obradu zahtjeva za dodjelu potpora i subvencija iz ovlasti Ministarstva.
Članak 6.
2.1. Odjel za kadrovske i opće poslove, informatizaciju i internu reviziju ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
2.1.1. Odsjek za kadrovske i opće poslove,
2.1.2.Odsjek za informatizaciju,
2.1.3. Odsjek za internu reviziju.
Članak 7.
2.1.1. Odsjek za kadrovske i opće poslove obavlja kadrovske i opće poslove; prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva; obavlja poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika; sudjeluje u izradi internih akata Ministarstva; sudjeluje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja; prati statusna prava djelatnika, njihov rad i napredovanje u službi; obavlja poslove urudžbiranja i otpreme otpravaka; obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala i neposredne dostave otpravaka; priprema prijedloge planova i pripravnih mjera za obranu zemlje, te planova za funkcioniranje turističke privrede za vrijeme rata; priprema elemente za planove obrane Republike Hrvatske, kao i druge poslove iz djelokruga obrane, utvrđene zakonom.
Članak 8.
2.1.2. Odsjek za informatizaciju obavlja poslove planiranja i razvitka informacijskog sustava Ministarstva; izrađuje prijedlog godišnjega plana i proračuna izdataka Ministarstva za informatičku opremu, sistemske programe i aplikacije; utvrđuje strategiju korištenja i zaštite resursa informacijskog sustava Ministarstva; osigurava funkcionalnost prikupljanja, obrade i distribucije podataka u informacijskom sustavu Ministarstva; analizira i unapređuje primjenu računala, sistemskih programa i aplikacija u Ministarstvu; kontinuirano osigurava program informatičkog osposobljavanja službenika i namještenika u Ministarstvu; izvršava osnovno osposobljavanje službenika i namještenika i pruža stručnu pomoć u radu s računalom; po potrebi sudjeluje u povezivanju Ministarstva s tijelima državne uprave kao i s resornim institucijama i ustanovama; održava stranice Ministarstva na Internetu; izrađuje manje složene aplikacije za potrebe Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Članak 9.
2.1.3. Odsjek za internu reviziju prati pravilnosti u namjenskom trošenju sredstava proračuna, odobrenih Ministarstvu; kontrolira usklađenost nabave robe i usluga sukladno sa zakonskim propisima; surađuje u izradi financijskih i drugih izvješća za potrebe Državnog ureda za reviziju; kontrolira tehničku i financijsku obradu zahtjeva za dodjelu potpora i subvencija iz ovlasti Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
Članak 10.
2.2. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove organizira rad računovodstveno-financijskog poslovanja, sukladno sa zakonskim odredbama i posebnim naputcima ovlaštenih tijela; postavlja i izrađuje interni računski plan po računima za Glavne knjige I. i II., a sukladno s Pravilnikom o računskom planu proračuna; prema naputcima ovlaštenih tijela planira godišnja financijska sredstva na razini Ministarstva (izrada državnog proračuna), te po potrebi izrađuje i predlaže preraspodjelu planova; izrađuje mjesečna izvješća o utrošenim sredstvima po svim pozicijama proračuna i mjestu nastajanja; izrađuje kvartalne i, unutar kvartalnih, mjesečne financijske planove, sukladno s odobrenim sredstvima za fiskalnu godinu; prati izvršenje financijskoga plana proračuna, te obavlja usklađivanja primljenih sredstava po skupinama, podskupinama i odjeljcima računa računskoga plana; vodi i iskazuje podatke o stanju i promjeni imovine, obveza i izvora vlasništva; inicira pripreme i osigurava podloge za redovni godišnji popis materijalne imovine; izrađuje godišnja i polugodišnja glavna financijska izvješća; prati zakonske propise iz područja financijsko-računovodstvenog poslovanja; kontrolira zahtjeve za subvencije, te daje nalog za plaćanje istih u zemlji i inozemstvu; vodi glavne i pomoćne blagajne, gotovinske uplate i isplate; obavlja obračun i likvidira putne naloge za službena putovanja u zemlji i inozemstvu; obračunava plaće i naknade djelatnicima; organizira način internog zaduživanja djelatnika s materijalnom imovinom; obračunava ugovore o djelu i obavlja plaćanje obveza na toj osnovi.
3. UPRAVA ZA NORMATIVNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE
Članak 11.
Uprava za normativne i upravno-pravne poslove obavlja upravne i pravne poslove iz djelokruga Ministarstva, a poglavito: priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; izrađuje nacrte, upute, pravna stajališta i mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; vodi upravni postupak, te provodi upravni nadzor u područjima iz svoga djelokruga; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave glede primjene zakona i drugih propisa; daje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa; izrađuje uvjerenja, potvrde i druge akte iz djelokruga Ministarstva; prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica; obavlja nadzor nad radom turističkih zajednica; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih akata vezanih za rad turističkih zajednica; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; izrađuje propisane suglasnosti turističkim zajednicama; obavlja poslove u skladu s naputcima ministra i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se:
3.1. Odjel za normativne poslove,
3.2. Odjel za upravno-pravne poslove,
3.3. Odjel za sustav turističkih zajednica.
Članak 12.
3.1. Odjel za normativne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; obavlja poslove u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja, na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela; izrađuje upute, pravna stajališta i mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; prati propise i akte Europske unije i turistički najrazvijenijih zemalja izvan EU; daje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Članak 13.
3.2. Odjel za upravno-pravne poslove vodi upravni postupak; provodi upravni nadzor u područjima iz djelokruga Ministarstva; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave glede primjene zakona i drugih propisa; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; izrađuje uvjerenja, potvrde i druge akte iz djelokruga Odjela; surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u odnosu na upravni postupak; prati propise i predlaže promjene u tim propisima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Članak 14.
3.3. Odjel za sustav turističkih zajednica prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati zakonitost rada turističkih zajednica; obavlja nadzor nad radom turističkih zajednica; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; izrađuje propisane suglasnosti turističkim zajednicama; izrađuje uvjerenja i potvrde iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga propisa, vezanih za ustroj i rad turističkih zajednica, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
4. UPRAVA ZA TURISTIČKU POLITIKU I TRŽIŠTE
Članak 15.
Uprava za turističku politiku i tržište utvrđuje turističku politiku i mjere za njeno provođenje; prati i analizira turističku politiku županija; utvrđuje kvantitativne i dr. ciljeve, pretpostavke i mjere kratkoročnog razvoja turizma; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukupne gospodarske politike na turizam, predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje konkurentnosti turističkoga gospodarstva; prati i analizira položaj, učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu; prati i analizira mjere iz ovlasti lokalne uprave i samouprave na poslovanje gospodarskih subjekata; prati i analizira globalna kretanja turističkih tijekova na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; prati kretanja, poslovanje i konkurentnost pojedinih dijelova turističke ponude i predlaže mjere za njeno poboljšanje, prati i analizira faktore koji utječu na kvalitetu i konkurentnost turističke ponude i s drugim mjerodavnim resorima koordinira mjere na pripremi turističke ponude i uspješnog odvijanja turističkoga prometa; prati i analizira faktore i razvoj turističke ponude i potražnje na međunarodnom tržištu; prati i analizira kretanja i karakteristike potražnje pojedinih turističkih tržišta i njihove moguće kratkoročne učinke; predlaže mjere za poticanje i povećanje učinaka pojedinih tržišta ili segmenata potražnje; prati i analizira kretanje zaposlenosti i potrebe obrazovanja kadrova; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na unapređenju aktivnosti na pojedinim tržištima; surađuje s turističkim zajednicama na unapređenju ponude i proširenju sadržaja u turističkim mjestima; surađuje sa stručnim udrugama na unapređenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja; izrađuje i provodi propise kojima se uređuje razvrstavanje, minimalni uvjeti i kategorizacija objekata, provodi prvostupanjski upravni postupak kategorizacije objekata, provodi upravni nadzor postupka kategorizacije koju provode županijski uredi u prvom stupnju i rješava žalbe u prvostupanjskom rješenju koja provode županijski uredi; vodi upisnik objekata koji se kategoriziraju te evidenciju svih objekata po vrstama i kategorijama; sudjeluje u izradi zakonskih i drugih propisa Ministarstva.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se:
4.1. Odjel za turističko tržište i unapređenje kvalitete,
4.2. Odjel za turističku politiku,
4.3. Odjel za ekonomske analize i statistiku,
4.4. Odjel za razvrstavanje i kategorizaciju.
Članak 16.
4.1. Odjel za turističko tržište i unapređenje kvalitete prati i analizira globalni razvoj, kretanja, karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira karakteristike, kretanje, važnost i potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; prati i analizira faktore koji utječu na kretanje potražnje s pojedinih tržišta ili pojedinih segmenata; prati i analizira konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; predlaže politiku direktnih i indirektnih mjera za poticanje pojedinih segmenata potražnje i intenziviranje prometa s pojedinih tržišta; daje smjernice za poduzimanje promotivnih i dr. aktivnosti na pojedinim tržištima; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom i sustavom turističkih zajednica na unapređenju nastupa na pojedinim tržištima; provodi politiku poticajnih mjera za poboljšanje turističkoga prometa; predlaže mjere za poboljšanje ukupne turističke ponude i s drugim mjerodavnim resorima koordinira mjere na pripremi i odvijanju turističkoga prometa; surađuje s turističkim zajednicama na unapređenju sadržaja i ponude u turističkim mjestima; prati i analizira faktore koji utječu na kvalitetu ukupne hrvatske turističke ponude i njezinu konkurentnost na tržištu.
Članak 17.
4.2. Odjel za turističku politiku utvrđuje turističku politiku i mjere za njeno provođenje; prati i analizira turističku politiku županija; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; utvrđuje kvantitativne i dr. ciljeve, pretpostavke i mjere kratkoročnog razvoja turizma; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukupne gospodarske politike na položaj turizma i pojedinih grupacija; prati i analizira učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu; predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje konkurentnosti turističkoga gospodarstva; prati konkurentnost i poslovanje pojedinih segmenata ponude i predlaže mjere za njeno poboljšanje; prati i analizira kretanje zaposlenosti i potrebe obrazovanja kadrova te predlaže mjere za njezino poboljšanje; prati i analizira mjere iz ovlasti lokalne uprave i samouprave, na poslovanje pojedinih grupacija.
Članak 18.
4.3. Odjel za ekonomske analize i statistiku prati i analizira globalna kretanja i pokazatelje poslovanja i razvoja turizma; prati i analizira rezultate i značajke poslovanja gospodarskih subjekata, pojedinih grupacija i turizma u cjelini, prati i analizira učinkovitost i konkurentnost gospodarskih subjekata i grupacija u međunarodnom konkurentskom okružju; prikuplja i obrađuje statističke i dr. podatke relevantne za turizam te formira baze podataka o osnovnim kretanjima i pokazateljima; prati i analizira stanje i elemente ukupne turističke ponude i pojedinih segmenata; izrađuje periodične izvještaje i analize prikupljenih podataka.
Članak 19.
4.4. Odjel za razvrstavanje i kategorizaciju izrađuje i provodi propise o kategorizaciji svih ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; provodi prvostupanjski upravni postupak kategorizacije objekata; provodi upravni nadzor postupka kategorizacije koju provode županijski uredi u prvom stupnju; rješava žalbe na prvostupanjska rješenja o kategorizaciji koja provode županijski uredi; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koji se kategoriziraju; vodi evidenciju svih kategoriziranih objekata po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata, predlaže mjere za unapređivanje i poboljšanje tehničkih i dr. standarda i kvalitete usluga; prati međunarodne propise i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategoriji.
5. UPRAVA ZA RAZVOJ TURIZMA
Članak 20.
Uprava za razvoj turizma koordinira poslove u svezi s donošenjem i provođenjem strategije razvoja hrvatskog turizma; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; (pruža svakovrsne informacije i savjetodavne usluge važne za kreditiranje, izgradnju i unapređenje maloga poduzetništva); predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti; surađuje sa svim državnim i drugim institucijama na projektima i programima obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; potiče, usmjerava i olakšava razvoj tzv. malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva, kao i ostalih vrsta turističke ponude, domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima izravnog ulaganja u postojeća poduzeća ili o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu; prati mjere i stanje, pojave i kretanja u području pojedinih selektivnih oblika turizma: nautički, zdravstveni, seoski, kongresni, lovni, omladinski i dr.; predlaže koncepcije i politiku razvoja pojedinih selektivnih oblika turizma i prati njihovo provođenje, surađuje s odgovarajućim udruženjima, savezima i drugim institucijama iz područja selektivnih oblika turizma radi predlaganja mjera za njihov razvoj i unapređenje, prati propise, predlaže izmjene, te daje prijedloge prilikom donošenja novih propisa koji se odnose na selektivne oblike turizma; obavlja poslove glede valorizacije nacionalnih parkova s turističke osnove i uključivanja nacionalnih parkova u turističku ponudu; obavlja ostale poslove vezane za razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma; vrednuje prirodnu resornu osnovu; definira politiku koncesija vezanu uz turizam; analizira stanje turističke prometne infrastrukture te definira politiku vezanu uz turističke tijekove; prati mjere vezane za nacionalnu politiku prostora i surađuje s ovlaštenim tijelima u donošenju propisa i prostornih planova; definira osnovicu za razvoj ekološke turističke ponude u postojećim razvijenim turističkim destinacijama; analizira i vrednuje stanje turističke infrastrukture i zaštite okoliša u turističkim mjestima te predlaže prioritetne mjere - projekte; usmjerava razvoj različitih ekoloških prihvatljivih oblika turizma; predlaže najpogodnije konkretne lokacije i oblike turističkog razvoja; koordinira i potiče multilateralnu i bilateralnu suradnju; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu međunarodnih turističkih organizacija; prati međunarodne propise i prati razvoj drugih turističkih zemalja.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se:
5.1. Odjel za razvoj turizma,
5.2. Odjel za restrukturiranje,
5.3. Odjel za selektivne oblike turizma,
5.4. Odjel za turističku prostornu politiku i zaštitu okoliša.
Članak 21.
5.1. Odjel za razvoj turizma koordinira poslove u svezi s donošenjem i provođenjem strategije hrvatskog turizma; prati nacionalne razvojne i druge dokumente te politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; predlaže mjere za razvoj turizma u nacionalnim i drugim razvojnim dokumentima; prati mjere koje utječu na elemente nacionalnoga turističkog proizvoda; predlaže mjere poticanja investicijskih aktivnosti u turizmu; surađuje sa svim državnim i drugim institucijama na projektima i programima obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na projektima gospodarske integracije nerazvijenih područja; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima izravnog ulaganja u postojeća poduzeća ili u nove projekte u turizmu; potiče i usmjerava razvoj maloga poduzetništva u turizmu; predlaže koordinira i potiče suradnju s međunarodnim institucijama iz područja turizma. Prati uvjete dolaska stranih turista i međunarodne propise koji reguliraju turističke tijekove.
Odjel za razvoj turizma ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
5.1.1. Odsjek za ulaganje i unapređenje poduzetništva,
5.1.2. Odsjek za turističku međunarodnu suradnju.
Članak 22.
5.1.1. Odsjek za ulaganje i unapređenje poduzetništva pruža informacije o mogućnostima ulaganja u postojeća poduzeća ili u nove projekte u turizmu; potiče i prati razvoj pojedinih poduzetničkih projekata; prati i sudjeluje u uvođenju novih tehnologija i poduzetničkih znanja, te programa unapređenja poslovanja gospodarskih subjekata; izrađuje baze podataka o pojedinačnim poduzetničkim projektima iz svoga djelokruga; potiče i usmjerava razvoj maloga poduzetništva u turizmu; sudjeluje u pripremi sastanaka, posjeta, izrađuje analize i izvještaje iz svoga djelokruga.
Članak 23.
5.1.2. Odsjek za turističku međunarodnu suradnju pruža stranim fizičkim i pravnim osobama: informacije o mogućnostima ulaganja u postojeća poduzeća ili u nove projekte u turizmu; prati uvjete dolaska stranih turista i međunarodnih propisa koji reguliraju turističke tijekove; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju djelatnost turizma; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i udruženja; prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma; predlaže politiku razvoja multilatelarne i bilateralne suradnje i mjere za njezino unapređenje; predlaže sadržaj ugovora o bilateralnoj suradnji i sudjeluje u njegovoj provedbi; sudjeluje u pripremi međunarodnih sastanaka, posjeta, izrađuje analize i izvještaje iz svoga djelokruga.
Članak 24.
5.2. Odjel za restrukturiranje prati mjere i relevantne podatke o nacionalnom hotelijerstvu; surađuje sa svim državnim i drugim institucijama u analizi i obradi podataka relevantnih za nacionalno hotelijerstvo; predlaže modele restrukturiranja u hotelijerstvu te surađuje sa svim državnim i drugim institucijama u provođenju odabranih modela restrukturiranja; analizira značajke poslovanja pojedinačnih trgovačkih društava u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva; predlaže mjere turističke politike usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije; sudjeluje u pripremi sastanaka, posjeta; izrađuje analize i izvještaje iz svoga djelokruga; investitorima pruža informacije o načinima restrukturiranja te o modalitetima dokapitalizacije.
Članak 25.
5.3. Odjel za selektivne oblike turizma prati mjere i stanje, pojave i kretanja u području pojedinih selektivnih oblika turizma: nautički, kulturni, zdravstveni, kongresni, seoski, lovni, omladinski i dr.; predlaže koncepciju i politiku razvoja pojedinih selektivnih oblika turizma; surađuje s odgovarajućim udruženjima i drugim institucijama vezanim za selektivne oblike turizma; prati i analizira sustavne i druge uvjete razvoja pojedinih selektivnih oblika turizma i predlaže poticajne mjere za njihov razvoj i unapređenje; prati propise, predlaže izmjene te daje prijedloge prilikom donošenja novih propisa koji se odnose na selektivne oblike turizma; sudjeluje u pripremi sastanaka, posjeta; izrađuje analize i izvještaje iz svoga djelokruga.
Članak 26.
5.4. Odjel za turističku prostornu politiku i zaštitu okoliša analizira, vrednuje i predlaže prirodnu resornu osnovu za razvoj turizma; definira politiku te prati i predlaže mjere vezane za koncesije u turizmu; prati mjere vezane za nacionalnu politiku prostora koje utječu na razvoj turizma i surađuje s ovlaštenim tijelima u donošenju propisa i prostornih planova; prati mjere vezane za politiku javnoga dobra u turističkim područjima, analizira stanje prometne infrastrukture te definira politiku vezanu uz turističke tijekove; potiče ekološko usmjerenje u razvoju turističke ponude; analizira i vrednuje stanje zaštite okoliša u turističkim mjestima, te predlaže prioritetne mjere - projekte; prati mjere vezane za reguliranje rada nacionalnih parkova, te obavlja poslove vezane uz turističku valorizaciju nacionalnih parkova; ocjenjuje prostorne aspekte razvojnih projekata u turizmu; sudjeluje u pripremi sastanaka, posjeta; izrađuje analize i izvještaje iz svoga djelokruga.
IV. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA U SASTAVU MINISTARSTVA I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA MINISTARSTVA
Članak 27.
Radom Ministarstva upravlja ministar.
Radom Ureda tajnika Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.
Upravama u Ministarstvu upravljaju pomoćnici ministra.
Radom odjela upravljaju načelnici odjela.
Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.
Radom odsjeka upravljaju donačelnici.
Članak 28.
Pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad ministru.
Tajnik Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru.
Načelnici odjela odgovorni su za svoj rad pomoćniku ministra i ministru.
Načelnici u Uredu tajnika Ministarstva odgovorni su za svoj rad tajniku Ministarstva i ministru.
Donačelnici odsjeka odgovorni su za svoj rad načelniku odjela u čijem je sastavu odsjek, pomoćniku ministra i ministru.
Donačelnici odsjeka u Uredu tajnika Ministarstva odgovorni su za svoj rad načelniku odjela u čijem je sastavu odsjek, tajniku Ministarstva i ministru.
Ovlasti i odgovornosti državnih službenika iz ovoga članka, te ostalih državnih službenika i namještenika, pobliže će se utvrditi Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.
Članak 29.
Savjetodavno tijelo ministra je Kolegij ministra.
Sastav Kolegija određuje ministar.
V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA
Članak 30.
Poslove i zadaće iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni u službenička zvanja i položaje te namještenička radna mjesta.
Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz ovlasti Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
VI. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI
Članak 31.
Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave i s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u svezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.
Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.
Radi rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja, prijedloga o važnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar osniva stručne savjete odnosno radne skupine.
Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada stručnog savjeta odnosno radne skupine.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva turizma.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva.
Ministar turizma će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva turizma.
Članak 33.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (»Narodne novine«, broj 163/98).
Članak 34.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/23
Urbroj: 5030115-00-3
Zagreb, 30. ožujka 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti