POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni imenici - deklaracija o načelima - prvi program mjera ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
1962
Temeljem članka 13. stavak 2., članka 17. stavak 2. i članka 23. stavak 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
O HOMOLOGACIJI UPOZORNIH TROKUTA
I. PODRUČJE PRIMJENE

 1. Upozorni trokutovi moraju biti homologirani sukladno ovoj naredbi.
 2. Odredbe ove naredbe odnose se na upozorne tokutove i slične upozorne naprave predviđene da budu na vozilu ili za postavljanje na kolniku radi upozorenja, po danu ili u noći, da je vozilo zaustavljeno.

II. ZAHTJEVI
3. Upozorni trokutovi u smislu ove naredbe moraju zadovoljavati zahtjeve iz točaka 6. i 7. Pravilnika broj 27 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 18. siječnja 1998.1, koji je dodatak Ženevskome sporazumu iz 1958. godine o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa2 (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 27.03).
4. Pročišćeni tekst dijelova Pravilnika ECE R 27.03 (u izvorniku dostupan u normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo) dan je u u prilogu 1. ove naredbe i njen je satavni dio.
III. ISPITIVANJE UPOZORNIH TROKUTOVA
5. Ispitivanje upozornih trokutova u smislu ove naredbe mora biti u sladu s Pravilnikom ECE R 27.03 i može ga provoditi samo ovlašteni laboratorij koji udovoljava zahtjevima toga pravilnika.
IV. HOMOLOGACIJA UPOZORNIH TROKUTOVA
6. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju upozornih trokutova u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 27.03.
V. PROVJERA SUKLADNOSTI UPOZORNIH TROKUTOVA
7. Provjera sukladnosti upozornih trokutova sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozila (»Narodne novine« broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97, 58/98 i 59/99).
VI. PRIMJENA
8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se:
– od 1. travnja 2000. godine za upozorne trokutove iz uvoza i
– od 1. listopada 2001. godine za upozorne trokutove koji se proizvode u Republici Hrvatskoj.
Klasa: 011-02/00-02/16
Urbroj: 558-04/7-00-1
Zagreb, 31. kolovoza 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

___________
1 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst pravilnika:
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.2/ Add.26/ Rev.1 (Preradba 1., stupila na snagu 18. siječnja 1998.)
2 Prijašnji naslov Sporazuma glasi: Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, donesen u Ženevi 20. ožujka 1958.
PRILOG 1
Pročišćeni tekst dijelova ECE pravilnika broj 27
»JEDNAKE ODREDBE O HOMOLOGACIJI UPOZORNIH TROKUTOVA1«
s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu do 18. siječnja 1998. godine u prijevodu
na hrvatski jezik
Pravilnik ECE R 27.03
Prijevod sadrži ove dijelove pravilnika:
Točka 1. Područje primjene
Točka 2. Definicije
Točka 3. Zahtjev za homologaciju
Točka 4. Oznake
Točka 5. Homologacija
Točka 6. Opće specifikacije
Točka 7. Posebne specifikacije
Točka 8. Postupak ispitivanja
Točka 9. Preinaka tipa upozornoga trokuta i proširenje homologacije
Točka 10. Sukladnost proizvodnje
Točka 11. Kazne za nesukladnu proizvodnju
Točka 12. Potpuna obustava proizvodnje
Dodaci:
Dodatak 1: Izjava koja se odnosi na izdanu homologaciju (ili proširenu, odbijenu ili povučenu homologaciju ili potpunu obustavu proizvodnje) tipa upozornoga trokuta prema Pravilniku br. 27
Dodatak 2: Izgled homologacijskih oznaka
Dodatak 3: Oblik i mjere upozornogaa trokuta i njegova oslonca
Dodatak 7: Najmanji zahtjevi za postupke provjere sukladnosti proizvodnje
Dodatak 8: Najmanji zahtjevi za uzorkovanje koje provodi inspektor
________
(1) Naslov izvornika na engleskome jeziku:
UNIFORM PROVISION FOR THE APPROVAL OF ADVANCE-WARNING TRIANGLES

1. PODRUČJE PRIMJENE
1.1 Ovaj pravilnik primjenjuje se na određene upozorne naprave predviđene da budu na vozilu ili za postavljanje na kolniku radi upozorenja, po danu ili po noći, da je vozilo zaustavljeno.
2. DEFINICIJE
Za potrebe ovoga pravilnika:
2.1. “upozorni trokut” označuje napravu iz točke 1. koja je oblika istostraničnoga trokuta
2.2. “tip trokuta” označuje upozorne trokute koji se međusobno bitno ne razlikuju s obzirom na:
2.2.1 trgovački naziv ili oznaku
2.2.2 optičke značajke
2.2.3 izrazita geometrijska i mehanička svojstva konstrukcije
2.3 “retrorefleksna naprava” označuje sklop, spreman za uporabu koji se sastoji od jedne ili više retrorefleksnih optičkih jedinica
2.4 “prednja strana trokuta” označuje površinu koja nosi optičke dijelove
2.5 “os upozornoga trokuta” označuje ravnu crtu koja je okomita na prednju stranu trokuta i prolazi kroz njegovo središte
2.6 “retrorefleksni predmet” je predmet koji kad je izložen dnevnomu svjetlu pokazuje, kao cjelina ili po površini, pojavu svjetljivosti koja prestaje odmah nakon osvjetljavanja
2.7 “faktor svjetljivosti (luminancije)” označuje odnos svjetljivosti promatranoga tijela i svjetljivosti idealnoga tijela s obzirom na rasipanje svjetla, pod istim uvjetima osvjetljenja i promatranja; svjetljivost promatranoga tijela uključuje svjetljivost koju proizvodi refleksija i fluorescencija
2.8 “koeficijent svjetlosne jakosti (CIL)” označuje količnik svjetlosne jakosti odbijenog u promatranome smjeru i osvjetljenja retrorefleksne naprave za dane kutove osvjetljavanja, divergencije i zakretanja; osvjetljenje se mjeri u ravnini uspravnoj na smjer upadnog svjetla.
3. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU
Zahtjev za homologaciju mora podnijeti vlasnik trgovačkog naziva ili znaka ili njegov valjano ovlašten predstavnik, i mora biti popraćen:
3.1 crtežima s mjerama u tri primjerka i s ovim pojedinostima dostatno podrobnim da omoguće prepoznavanje tipa:
3.2 kratkim opisom s tehničkim specifikacijama gradiva od kojih je sastavljen upozorni trokut i s uputama za uporabu
3.3 kopijom uputa za njegovo sastavljanje kod uporabe
3.4 s četiri primjerka upozornih trokutova i najmanje dvije zaštitne kutije ako se isporučuje sa zaštitnim kutijama;
3.5 dva uzorka fluorescentnoga gradiva na kojima se može upisati kvadrat 100 x 100 mm i koji u cijelosti predstavljaju gradivo koje je primijenjeno pod istim uvjetima kao osnovno gradivo koje je upotrijebljeno za upozorni trokut.
4. OZNAČIVANJE
4.1 Svaki upozorni trokut i njegova zaštitna kutija za koji je podnesen zahtjev za homologaciju mora imati trgovački naziv ili znak podnositelja zahtjeva; ta oznaka mora biti jasno čitljiva i neizbrisiva.
4.2 Svaki upozorni trokut i njegova zaštitna kutija moraju osigurati odgovarajući prostor za homologacijsku oznaku; navedeni prostor mora biti prikazan na crtežima koji se navode u točki 3.1.
5. HOMOLOGACIJA
5.1 Ako primjerci tipa upozornoga trokuta za koji je zatražena homologacija prema ovomu pravilniku zadovoljavaju zahtjeve iz točke 3., mora se izdati homologacija.
5.2 Svaki homologirani tip upozornoga trokuta dobiva svoj homologacijski broj. Prve dvije znamenke (sada 03 što odgovara 03 nizu izmjena ili dopuna koje su stupile na snagu 3. ožujka 1985. godine) moraju označivati broj niza izmjena ili dopuna koji sadrži najnovije veće tehničke izmjene ili dopune ovoga pravilnika objavljene do vremena izdavanja homologacije. Ista ugovorna strana ne smije istim brojem označiti drugi tip upozornoga trokuta u smislu ovoga pravilnika.
5.3 Obavijest o homologaciji ili odbijanju homologacije tipa upozornoga trokuta prema ovomu pravilniku mora biti dostavljena stranama u Sporazumu iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću formulara koji je u skladu s modelom danim u dodatku 1. ovoga pravilnika, popraćena crtežima s mjerama (koje je dostavio podnositelj zahtjeva ) na formatu A 4 (210 x 297 mm) ili presavijenim na taj format u odgovarajućemu mjerilu.
5.4 Na svaki upozorni trokut i njegovu zaštitnu kutiju koji odgovara tipu koji je homologiran prema ovomu pravilniku, osim oznaka propisanih u točki 4.1, na mjestu navedenu u točki 4.2 mora se postaviti:
5.4.1 međunarodna homologacijska oznaka koja se sastoji od:
5.4.1.1 kružnice oko slova »E«, iza kojeg se nalazi razlikovni broj države koja je odobrila homologaciju2;
5.4.1.2 broja ovoga pravilnika iza kojeg se nalazi “R”, crtica i homologacijski broj propisan u točki 5.2. Brojevi i slova moraju biti okrenuti u istome smjeru kao i slovo »E«.
5.5 Trgovački naziv ili znak na zaštitnoj kutiji mora biti vidljiv s vanjske strane.
5.6 Homologacijska oznaka mora biti jasno čitljiva i neizbrisiva.
5.7 U dodatku 2. ovoga pravilnika prikazan je primjer izgleda homologacijske oznake.
____________
2 1 za Njemačku, 2 za Francusku, 3 za Italiju, 4 za Nizozemsku, 5 za Švedsku, 6 za Belgiju, 7 za Mađarsku, 8 za Češku Republiku, 9 za Španjolsku, 10 za Jugoslaviju, 11 za Ujedinjeno Kraljevstvo, 12 za Austriju, 13 za Luksemburg, 14 za Švicarsku, 15 (prazno), 16 za Norvešku, 17, za Finsku, 18 za Dansku, 19 za Rumunjsku, 20 za Poljsku, 21 za Portugal, 22 za Rusku Federaciju, 23 za Grčku, 24 za Irsku, 25 za Hrvatsku, 26 za Sloveniju, 27 za Slovačku, 28 za Bjelorusiju, 29 za Estoniju, 30 (prazno), 31 za Bosnu i Hercegovinu, 32 – 36 (prazno), 37 za Tursku. Iduće brojeve po redu treba dodjeljivati ostalim državama po kronološkome redu po kojemu one potvrđuju Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i međusobno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila ili po kojemu se one slažu s tim sporazumom, a o tako određenim brojevima glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavijestit će ugovorne strane u tome sporazumu.

6. OPĆE SPECIFIKACIJE
6.1 Upozorni trokut mora imati središnji otvor i uključivati crveni rub koji se sastoji od vanjskoga retrorefleksnog pojasa i unutarnjega fluorescentnog pojasa i cijeli mora biti postavljen na određenoj visini iznad površine kolnika. Središnji otvor i fluorescentni i retrorefleksni pojasi moraju biti obrubljeni koncentričnim obrisima u obliku istostraničnoga trokuta.
6.2 Upozorni trokuti moraju biti izrađeni tako da u uobičajnoj uporabi (na cesti i kad su na vozilu) zadrže propisana svojstva te da je osigurana trajno zadovoljavajuća njihova funkcija.
6.3 Optički dijelovi upozornoga trokuta moraju osigurati dobru stabilnost na cesti. Ne smiju biti lako rastavljivi. Ako se upozorni trokut mora složiti da bi se stavio u zaštitnu kutiju, pomični dijelovi, uključujući njegov nosač, ne smiju biti odvojivi.
6.4 Kad je upozorni trokut u položaju uporabe na cesti, prednja strana trokuta mora biti uspravna. Smatra se da je taj uvjet zadovoljen ako os trokuta u odnosu na ravninu oslonca ne pravi kut veći od 5 0.
6.5 Prednja strana upozornoga trokuta mora biti lako pristupačna za čišćenje; posebno ne smije biti hrapava te ako postoje kakve izbočine, one ne smiju onemogućivati takvo čišćenje.
6.6 Upozorni trokut i njegov nosač ne smiju imati oštre rubove ili kutove.
6.7 Upozorni trokut mora biti isporučen zajedno sa svojom zaštitnom kutijom protiv vanjskih sredstava, posebno za vrijeme prijevoza; međutim, može biti isporučen i bez zaštitne kutije kad je potrebna zaštita osigurana na drugi način. Način zaštite mora biti naveden u opisu prema točki 3.2 i u obavijesnom formularu prema točki 5.3 ovoga pravilnika.
6.8 Uz svaki upozorni trokut mora biti priložena kopija uputa iz točke 3.3.
7. POSEBNE SPECIFIKACIJE
7.1 Zahtjevi za oblik i mjere
7.1.1 Oblik i mjere trokuta (vidi dodatak 3.)
7.1.1.1 Duljina teoretskih stranica trokuta mora biti (500 ± 50) mm.
7.1.1.2 Retrorefleksni dijelovi moraju biti postavljeni duž ruba kao pojas stalne širine koja mora biti između 25 mm i 50 mm
7.1.1.3 Između vanjskog ruba trokuta i retrorefleksnoga pojasa može se nalaziti rub koji nije širi od 5 mm i koji nije obvezatno crvene boje.
7.1.1.4 Retrorefleksni pojas može biti neprekinut ili prekinut. Kad je prekinut, slobodni prostor nosivoga gradiva mora biti crvene boje (vidi također točku 7.3.1.2 ovoga pravilnika).
7.1.1.5 Fluorescentna površina mora graničiti s retrorefleksnim dijelovima. Mora biti simetrično raspoređena duž sve tri stranice trokuta. Kod uporabe njezina ploština ne smije biti manja od 315 mm2. Međutim, između retrorefleksne površine i fluorescentne površine može se nalaziti neprekinuti ili prekinuti rub koji nije širi od 5 mm i koji nije obvezatno crvene boje.
7.1.1.6 Duljina stranice središnjega trokutasta otvora mora biti najmanje 70 mm (slika 1.).
7.1.2 Oblik i mjere nosača
7.1.2.1 Razmak između površine oslanjanja i najniže stranice upozornoga trokuta ne smije biti veći od 300 mm.
7.2 Specifikacije za boju
7.2.1 Retrorefleksni dijelovi
7.2.1.1 Retrorefleksni dijelovi moraju biti izrađeni od gradiva crvene boje.
7.2.1.2 Kad je retroreflektirajući dio osvijetljen CIE etalonom osvjetljenja A, pod kutom divergencije 1/30 i kutom osvjetljenja V = H = 00 ili, ako on proizvodi bezbojnu refleksiju površine, kutom V = ± 5 0, H = 0 0, trobojne koordinate odbijenoga svjetlosnog fluksa moraju biti u sljedećim granicama:
granica prema žutomu području y L 0,335
granica prema grimiznomu području z L 0,008.
7.2.1.3 Ispitivanje boje mora se provesti prema postupku koji je opisan u točki 2.1 dodatka 5.
7.2.2 Fluorescentna gradiva
7.2.2.2 Kad je fluorescentno gradivo osvijetljeno CIE etalonom osvjetljenja C trobojne koordinate odbijenog svjetla i svjetla emitiranog fluorescencijom moraju se nalaziti u području čije su točke vrha određene sljedećim koordinatama (kad je kut osvjetljenja 45 0 i kod promatranja pod kutom od 90 0 uzorka (geometrija mjerenja 45/0)):


Koordinata 1 2 3 4
x
y 0,690
0,310 0,595
0,315 0,569
0,341 0,655
0,345

7.2.2.3 Ispitivanje boje mora se provesti prema postupku koji je opisan u to~ki 2.2 dodatka 5.
7.3 Fotometrijske specifikacije
7.3.1 Retorefleksni dijelovi
7.3.1.1 Vrijednosti CIL retorefleksnih opti~kih jedinica, izra`enih u milikandelama po luksu, za dane kutove divergencije i osvjetljenja moraju biti manje od navedenih u ovoj tablici:Kutovi osvjetljenja
Uspravni V (ß1)
Vodoravni H (ß2) 0 0
0 0 ili ± 5 0 ± 20 0
0 0 0 0
± 30 0 0 0
± 40 0
Kutovi
divergencije (?) 20'
1 0 30' 8 000
600 4 000
600 1 750
600 600
600
7.3.1.2 CIL izmjeren na proizvoljno odabranim dijelovima retrorefleksnoga dijela duljine 50 mm mora se nalaziti između krajnjih vrijednosti čiji omjer nije veći od 3. Ti se dijelovi odabiru između okomica na stranicu trokuta koje prolaze kroz vrhove središnjeg otvora. Taj se zahtjev primjenjuje na kut divergencije od 20ž i kutove osvjetljenja V = 0 0, H = 0 0 ili ± 5 0 i V = 20 0, H = 0 0.
7.3.1.3 Razlika svjetljivosti kod kutova osvjetljenja V = 0 0, H = ± 30 0 i V = 0 0, H = ± 40 0 dopuštena je pod uvjetom da trokutasti oblik ostane jasno razlučiv kod kuta divergencije 20ž i osvjetljenja jačine 1 lux.
7.3.1.4 Gore navedena mjerenja boje moraju se provesti prema postupku koji je opisan u točki 4. dodatka 5. ovoga pravilnika.
7.3.2 Fluorescentna gradiva
7.3.2.1 Faktor svjetljivosti, uključujući svjetljivost od refleksije i fluorescencije ne smije biti manji od 30 %.
7.3.2.2 Mjerenje faktora svjetljivosti mora se provesti prema postupku koji je opisan u točki 3. dodatka 5.
8. POSTUPAK ISPITIVANJA
Svaki upozorni trokut i njegova zaštitna kutija, ako postoji, moraju zadovoljavati zahtjeve provjera i ispitivanja iz dodatka 5. ovoga pravilnika.
9. PREINAKA TIPA UPOZORNOGA TROKUTA I PROŠIRENJE HOMOLOGACIJE
9.1. Svaka preinaka tipa trokuta mora se prijaviti mjerodavnoj ustanovi koja je izdala homologaciju. Ta ustanova može tada:
9.1.1. ili smatrati da nije vjerojatno da će učinjene preinake imati znatne nepovoljne učinke te da u svakome slučaju trokut još zadovoljava zahtjeve
9.1.2. ili zahtijevati daljnji izvještaj o ispitivanju od tehničke ustanove odgovorne za provedbu ispitivanja.
9.2. O potvrdi ili o odbijanju homologacije, uz navođenje preinaka, moraju postupkom navedenim u točki 5.3 biti obaviještene ugovorne strane Sporazuma iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik.
9.3 Mjerodavna ustanova koja je izdala proširenje homologacije mora dodijeliti serijski broj svakoj obavijesti o tome proširenju i o tome obavijestiti strane Sporazuma iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću obavijesnog formulara sukladnog modelu u dodatku 1. ovoga pravilnika.
10. SUKLADNOST PROIZVODNJE
Postupci provjere sukladnosti proizvodnje moraju biti usklađeni s postupcima danim u dodatku 2. Sporazuma (E/ECE/324–E/ECE/TRANS/505/Rev.2), uz ove zahtjeve:
10.1. Upozorni trokuti homologirani prema ovomu pravilniku moraju biti proizvedeni tako da budu u skladu s homologiranim tipom zadovoljavanjem zahtjeva iz točaka 6., 7. i 8.
10.2 K tomu, vremenska postojanost optičkih svojstava i boje retrorefleksnih optičkih dijelova upozornih trokuta u odnosu na homologirani tip i u uporabi moraju se provjeravati. U slučaju sustavnog nedostatka na retrorefleksnim optičkim dijelovima upozornih trokuta u uporabi i u odnosu na homologirani tip, može se povući homologacija. Treba smatrati da postoji »sustavni nedostatak« kad homologirani tip upozornoga trokuta ne zadovoljava zahtjeve iz točke 6.2 ovoga pravilnika.
10.3 Najmanji zahtjevi za provjeru sukladnosti postupaka nadzora nad proizvodnjom moraju biti sukladni zahtjevima navedenim u dodatku 7. ovog pravilnika.
10.4 Najmanji zahtjevi za uzorkovanje koje provodi inspektor moraju biti sukladni zahtjevima navedenim u dodatku 8. ovoga pravilnika.
10.5 Mjerodavna ustanova koja je izdala homologaciju tipa može u bilo koje vrijeme provjeriti usklađenost metoda provjere primjenljivih na svaku proizvodnu jedinicu. Uobičajena učestalost tih provjera mora biti jednom u dvije godine.
11. KAZNE ZA NESUKLADNOST PROIZVODNJE
11.1 Homologacija izdana za tip upozornoga trokuta može biti povučena ako naprijed navedeni zahtjevi nisu zadovoljeni.
11.2 Ako koja strana Sporazuma iz 1958. godine koja primjenjuje ovaj pravilnik povuče homologaciju koju je prethodno izdala, o tome mora obavijestiti ostale strane Sporazuma iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću obavijesnog formulara sukladnog modelu u dodatku 1. ovoga pravilnika.
12. POTPUNA OBUSTAVA PROIZVODNJE
Ako posjednik homologacije potpuno prestane proizvoditi tip homologiran u skladu s ovim pravilnikom, on o tome mora obavijestiti mjerodavnu ustanovu koja je izdala homologaciju. Po primitku odgovarajuće obavijesti ta mjerodavna ustanova mora o tome obavijestiti ostale strane Sporazuma iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću obavijesnog formulara sukladnog modelu u dodatku 1. ovoga pravilnika
DODATAK 1.
(Najveći format: A4 (210 x 297 mm)
IZJAVA

izdana od:(Mjerodavna ustanova)
...........................................................

...........................................................

...........................................................
koja se odnosi na: 2IZDANU HOMOLOGACIJU
PROŠIRENU HOMOLOGACIJU
ODBIJENU HOMOLOGACIJU
POVUČENU HOMOLOGACIJU
POTPUNU OBUSTAVU PROIZVODNJE

tipa upozornoga trokuta prema Pravilniku br. 27.
Homologacija br. ........................................ Proširenje br. ............................................

 1. Trgovački naziv ili zaštitni znak:.................................................................................
 2. Naziv proizvođača::..................................................................................................
 3. Adresa ............................. ......................................................................................
 4. Ako je potrebno, ime i adresa predstavnika proizvođača: ..........................................
 5. Adresa ............................. ......................................................................................
 6. Sažeti opis upozornoga trokuta: ...............................................................................
 7. Dostavljeno na homologaciju dana: ...........................................................................
 8. Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:......................
 9. Datum izvještaja o ispitivanju izdanog od te ustanove ..................................................
 10. Broj izvještaja o ispitivanju izdanog od te ustanove .....................................................
 11. Homologacija izdana/odbijena/proširena/povučena2
 12. Bilješke ...................................................................................................................
 13. Mjesto: ..............................................................................................................
 14. Datum: ..............................................................................................................
 15. Potpis: ..................................................................................................................
 16. Sljedeći dokumenti koji nose gore navedeni homologacijski broj dodaci su ovoj izjavi:

............... crteži
............... s mjerama fotografije
________

 1. Razlikovni broj države koja je izdala/odbila/proširila/povukla homologaciju (vidi napomenu (1) u točki 4.4.1).
 2. Prekrižiti što se ne primjenjuje.

DODATAK 2.
IZGLED HOMOLOGACIJSKE OZNAKE

a 3 8 mm
Upzorni trokut koji nosi jednu od prikazanih homologacijskih oznaka bio je homologiran u Nizozemskoj (E 4) pod homologacijskim brojem 03216. Prve dvije znamenke homologacijskoga broja pokazuju da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima ovoga pravilnika koji je uključivao 03 niz izmjena i dopuna.
Napomena:
Crteži prikazuju više mogućih načina označivanja koji su dani kao primjer. Mjerodavne ustanove trebaju izbjegavati uporabu rimskih brojeva u homologacijskome broju kako bi se izbjegla bilo kakva zamjena s drugim simbolima.

DODATAK 3.
Slika 1. OBLIK I MJERE UPZORNOG TROKUTA I
NJEGOVA NOSAČA


Slika 2. NAPRAVA ZA ODREĐIVANJE VISINE IZNAD TLA


DODATAK 7.

NAJMANJI ZAHTJEVI ZA SUKLADNOST POSTUPAKA NADZORA NAD PROIZVODNJOM
1. OPĆE
1.1 Treba smatrati sa su zahtjevi za sukladnost s obzirom na mehanička svojstva i geometriju zadovoljeni ako razlike ne prelaze neizbježna proizvodna odstupanja s obzirom na zahtjeve ovoga pravilnika.
1.2 Sukladnost masovno proizvedenih upozornih trokuta s obzirom na fotometrijska svojstva smatra se zadovoljenom ako kod ispitivanja fotometrijskih svojstava svakog slučajno odabranog upozornoga trokuta izmjerena vrijednost nepovoljno ne odstupa više od 20 % od najmanje propisane vrijednosti u ovome pravilniku.
1.3 Koordinate boje moraju biti zadovoljene.
2. NAJMANJI ZAHTJEVI ZA PROIZVOĐAČEVU PROVJERU SUKLADNOSTI
Za svaki tip upozornoga trokuta posjednik homologacije mora provesti najmanje sljedeća ispitvanja u prikladnim vremenskim razmacima. Ispitivanja se moraju provesti sukladno odredbama ovoga pravilnika.
Ako i jedan uzorak pokaže nesukladnost s obzirom na tip odgovarajućeg ispitivanja, treba uzeti i ispitati dodatne uzorke. Proizvođač treba poduzeti korake za uspostavljanje sukladnosti odgovarajuće proizvodnje.
2.1 Vrsta ispitivanja
Ispitivanja kod provjere sukladnosti u ovome pravilniku moraju obuhvatiti fotometrijske i kolorimetrijske značajke, ispitivanje otpornosti tih značajka na atmosferske utjecaje i otpornosti na prodiranje vode.
2.2 Postupci ispitivanja
2.2.1 Ispitivanja se općenito provode sukladno postupcima navedenim u ovome pravilniku.
2.2.2 Kod svakog ispitivanja koje provodi proizvođač radi provjere sukladnosti istovrijedne metode mogu se upotrijebiti uz suglasnost mjerodave ustanovne koja je odgovorna za homologacijska ispitivanja. Proizvođač je odgovoran osigurati da primijenjene metode budu ujednačene s metodama danim u ovome pravilniku.
2.2.3 Primjena točaka 2.2.1 i 2.2.2 zahtijeva redovito umjeravanje ispitne opreme i njezino uspoređivanje s mjerenjima koja provede mjerodavna ustanova.
2.2.4 U svim su slučajevima mjerodavne metode iz ovoga pravilnika, posebno za potrebe zakonske provjere i uzimanja uzoraka.
2.3 Postupak uzimanja uzoraka
Uzorci upozornih trokuta moraju se odabrati slučajnim odabirom iz jedne proizvodne serije. Pod proizvodnom serijom smatra se komplet upozornih trokuta istoga tipa koji je određen sukladno proizvođačevim metodama proizvodnje.
Ocjena treba u općemu slučaju obuhvatiti proizvodne serije iz pojedinačnih tvornica. Međutim, proizvođač može objediniti izvještaje koji se odnose na isti tip iz više različitih tvornica, pod uvjetom da te tvornice primjenjuju isti sustav kakvoće i upravljanja kakvoćom.
2.5 Kriteriji
Proizvođač je odgovoran za provedbu statističke analize rezultata ispitivanja i za određivanje u suglasnosti s mjerodavnom ustanovom kriterija prihvaćanja njegovih proizvoda u cilju zadovoljavanja specifikacija za provjeru sukladnosti proizvoda koje su dane u točki 10.1.
Kriteriji prihvaćanja moraju biti takvi da s 95-postotnom razinom povjerenja najmanja vjerojatnost prihvaćanja uzorka sukladno dodatku 8. (prvo uzorkovanje) bude 0,95.

DODATAK 8.
NAJMANJI ZAHTJEVI ZA UZORKOVANJE KOJE PROVODI INSPEKTOR
1. OPĆE
1.1 Treba smatrati da su zahtjevi za sukladnost s obzirom na mehanička svojstva i geometriju zadovoljeni ako razlike ne prelaze neizbježna proizvodna odstupanja s obzirom na zahtjeve ovoga pravilnika.
1.2 Sukladnost masovno proizvedenih upozornih trokuta s obzirom na fotometrijska svojstva smatra se zadovoljenom ako kod ispitivanja fotometrijskih svojstava svakog slučajno odabranoga upozornog trokuta:
1.2.1 izmjerena vrijednost nepovoljno ne odstupa više od 20 % od najmanje propisane vrijednosti u ovome pravilniku
1.2.2 upozorni su trokuti s vidljivim greškama zanemarivi.
1.3 Koordinate boje moraju biti zadovoljene.
2. PRVO UZORKOVANJE
2.1 Sukladnost je zadovoljena
2.1.1 Prema postupku uzorkovanja prikazanom na slici 1. ovoga dodatka sukladnost masovno proizvedenih upozornih trokuta zadovoljena je ako odstupanja izmjerenih vrijednosti na upozornim trokutima izvan dopuštenih granica iznose:
2.1.1.1 u uzorku A

A1: na jednome upozornom trokutu
0 %
na jednome upozornom trokutu ne više od 20 %
A2: na oba upozorna trokuta više od, 0 %
ali ne više od 20 %
treba uzeti uzorak B


22..1.1 2 2.1.1.2.u uzorku B
B1: na oba upozorna trokuta 0 %2.2 Sukladnost nije zadovoljena
2.2.1 Prema postupku uzorkovanja prikazanom na slici 1. ovoga dodatka smatra se da sukladnost masovno proizvedenih upozornih trokuta nije zadovoljena te se zahtijeva od proizvođača da proizvodnju uskladi sa zahtjevima ako odstupanja izmjerenih vrijednosti na upozornim trokutima iznose:
2.2.1.1 u uzorku A

A3: na jednome upozornom trokutu ne više od 20 %
na jednome upozornom trokutu više od, 20 %
ali ne više od 30 %


2.2.1.2 u uzorku B

B2: u slučaju A2
na jednome upozornom trokutu više od, 0 %
ali ne više od 20 %
na jednome upozornom trokutu ne više od 20 %
B3: u slučaju A2
na jednome upozornom trokutu 0 %
na jednome upozornom trokutu više od 20 %
ali ne više od 30 %

2.3 Povučena homologacija
2.3.1 Prema postupku uzorkovanja prikazanom na slici 1. ovoga dodatka smatra se da sukladnost nije zadovoljena i primjenjuju se odredbe iz točke 11. ako odstupanja izmjerenih vrijednosti na upozornim trokutima iznose:
2.3.1.1 u uzorku A

A4: na jednome upozornom trokutu ne više od 20 %
na jednome upozornom trokutu više od 30 %
A5: na oba upozorna trokuta više od 20 %

2.3.1.2 u uzorku B

B4: u slučaju A2
na jednome upozornom trokutu više od 0 %
ali ne više od 20 %
na jednome upozornom trokutu više od 20 %
B5: u slučaju A2
na oba upozorna trokuta više od 20 %
B6: u slučaju A2
na jednome upozornom trokutu 0 %
na jednome upozornom trokutu više od 30 %

3. PONOVLJENO UZORKOVANJE
U slučajevima A3, B2, B3 potrebno je dva mjeseca nakon priopćenja ponoviti uzorkovanje uzimanjem iz skladišta proizvoda, proizvedenih nakon usklađivanja proizvodnje, trećeg uzorka C od dva upozorna trokuta i četvrtog uzorka D od dva upozorna trokuta
3.1 Sukladnost je zadovoljena
3.1.1 Prema postupku uzorkovanja prikazanom na slici 1. ovoga dodatka sukladnost je masovno proizvedenih upozornih trokuta zadovoljena ako odstupanja izmjerenih vrijednosti na upozornim trokutima iznose:
3.1.1.1 u uzorku C

C1: na jednome upozornom trokutu 0 %
na jednome upozornom trokutu ne više od, 20 %
C2: na oba upozorna trokuta više od 0 %
ali na jednome ne više od 20 %
treba uzeti uzorak D

3.1.1.2 u uzorku D

D1: u slučaju C2
na oba upozorna trokuta 0 %

3.2 Sukladnost nije zadovoljena
3.2.1 Prema postupku uzorkovanja prikazanom na slici 1. ovoga dodatka smatra se da sukladnost masovno proizvedenih upozornih trokuta nije zadovoljena te se zahtijeva od proizvođača da proizvodnju uskladi sa zahtjevima ako odstupanja izmjerenih vrijednosti na upozornim trokutima iznose:
3.2.1.1 u uzorku D

D2: u slučaju C2
na jednome upozornom trokutu više od, 0 %
ali ne više od 20 %
na jednome upozornom trokutu ne više od 20 %

3.3 Povučena homologacija
3.3.1 Prema postupku uzorkovanja prikazanom na slici 1. ovoga dodatka smatra se da sukladnost nije zadovoljena te treba primijeniti odredbe iz točke 11. ako odstupanja izmjerenih vrijednosti na upozornim trokutima iznose:
3.3.1.1 u uzorku C

C3: na jednome upozornom trokutu ne više od 20 %
na jednome upozornom trokutu više od 20 %
C4: na oba upozorna trokuta više od 20 %

3.3.1.2 u uzorku D

D3: u slučaju C2
na jednome upozornom trokutu
0 % ili više od 0 %
na jednome upozornom trokutu više od 20 %


4. DODATNA ISPITIVANJA
Kod provjere u uobičajenoj uporabi treba primijeniti ove postupke:
Jedan upozorni trokut treba dodatno ispitati sukladno postupcima koji su opisani u točkama od 1.5.3 do 1.8.3 dodatka 5.
Treba smatrati da upozorni trokuti zadovoljavaju ako uspješno prođu ispitivanje.
Međutim, ako ispitivanje na tom uzorku ne zadovolji, na druga dva dodatna upozorna trokuta treba primijeniti isti postupak i oba moraju zadovoljiti kod ispitivanja.
Slika 1.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti