POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - cd objave - popis gotovih lijekova - ispravak naputka odvjetnici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
1466
Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 21. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97. i 36/98.) ministar poljoprivrede i šumarstva, donosi
PRAVILNIK
O NAČINU VOĐENJA POPISA, IZDAVANJU POTVRDA I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA PRI OPLOĐIVANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja popisa o osjemenjivanju i prirodnom pripustu, oblik i način izdavanja potvrde o osjemenjivanju odnosno prirodnom pripustu, te oblik i sadržaj izvješća o osjemenjenim odnosno pripuštenim plotkinjama, koje vode i izdaju pravne i fizičke osobe pri provođenju umjetnog osjemenjivanja (u daljnjem tekstu: osjemenjivanje), odnosno prirodnog pripusta domaćih životinja.
Članak 2.
Popisi o osjemenjivanju i prirodnom pripustu vode se u pisanom obliku, a mogu se voditi i na elektroničkom računalu.
Ako se popisi iz stavka 1. ovoga članka vode na elektroničkom računalu, mora postojati zaštita od neovlaštenog ulaza u bazu podataka, te registriran svaki unos ili pregled baze podataka s podatkom o osobi koja vodi popis.
II. POPIS O OSJEMENJIVANJU
Članak 3.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju osjemenjivanje (u daljnjem tekstu: služba reprodukcije) i uzgajivači koji obavljaju osjemenjivanje na vlastitom stadu (u daljnjem tekstu: osjemenitelj) dužni su voditi uredan i redovit popis o osjemenjivanju plotkinja.
Popis iz stavka 1. ovoga članka vodi se posebno za svaku vrstu plotkinja, a zaključuje se na kraju svake godine.
Članak 4.
Popis o osjemenjivanju sadrži sljedeće podatke:
– naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja osjemenjivanje,
– vrsta i pasmina plotkinje,
– datum osjemenjivanja,
– brojčana oznaka i ime plotkinje,
– datum odnosno godina rođenja plotkinje,
– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,
– brojčana oznaka, ime i pasmina rasplodnjaka sjemenom kojega je plotkinja osjemenjena,
– redni broj osjemenjivanja,
– ime, prezime i adresa vlasnika plotkinje,
– broj potvrde o osjemenjivanju,
– potpis odnosno ime osobe koja je obavila osjemenjivanje.
Oblik i sadržaj popisa o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 1.).
III. POPIS O PRIRODNOM PRIPUSTU
Članak 5.
Osoba koja drži rasplodnjake u prirodnom pripustu (u daljnjem tekstu: držatelj rasplodnjaka) i držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu na vlastitom stadu dužni su voditi uredan i redovit popis o prirodnom pripustu plotkinja.
Popis iz stavka 1. ovoga članka vodi se posebno za svakog rasplodnjaka, a zaključuje se na kraju svake godine.
Članak 6.
Popis o prirodnom pripustu plotkinja sadrži sljedeće podatke:
– držatelj rasplodnjaka,
– vrsta i pasmina rasplodnjaka,
– datum pripusta,
– brojčana oznaka i ime plotkinje,
– pasmina plotkinje,
– datum odnosno godina rođenja plotkinje,
– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,
– redni broj pripusta,
– ime, prezime i adresa vlasnika plotkinje,
– broj potvrde o prirodnom pripustu.
Oblik i sadržaj popisa o prirodnom pripustu dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 2.).
IV. POTVRDA O OSJEMENJIVANJU
Članak 7.
Služba reprodukcije dužna je vlasniku plotkinje nakon obavljenog osjemenjivanja izdati prvi od tri primjerka uredno ispunjene potvrde o osjemenjivanju. Drugi primjerak potvrde o osjemenjivanju ostaje na uvid službi reprodukcije, dok treći primjerak kao pismohrana ostaje u bloku kod službe reprodukcije.
Ako na farmi postoji veterinarska služba, služba reprodukcije ne mora izdavati potvrdu o osjemenjivanju.
Članak 8.
Osjemenitelj je dužan nakon obavljenog osjemenjivanja plotkinje ispisati prvi od tri primjerka potvrde o osjemenjivanju. Drugi primjerak potvrde o osjemenjivanju osjemenitelj je dužan 90 dana od dana zadnjeg pripusta dostaviti centru za osjemenjivanje od kojeg je preuzeo sjeme (u daljnjem tekstu: Centar), dok treći primjerak ostaje kao pismohrana u bloku kod osjemenitelja.
Članak 9.
Potvrda o osjemenjivanju sastoji se od tri istovjetna primjerka, numerirana i uvezana u blok.
Potvrda o osjemenjivanju sadrži sljedeće podatke:
– naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja osjemenjivanje,
– vlasnik plotkinje,
– JMBG vlasnika plotkinje,
– adresa vlasnika,
– brojčana oznaka i ime plotkinje,
– vrsta i pasmina plotkinje,
– datum odnosno godina rođenja plotkinje,
– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,
– redni broj i datum osjemenjivanja,
– brojčana oznaka, ime i pasmina rasplodnjaka sjemenom kojega je plotkinja osjemenjena,
– broj reprodukcijske kartice.
Oblik i sadržaj potvrde o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 3.).
Članak 10.
Ponavljanje osjemenjivanja plotkinje upisuje se u ranije izdanu potvrdu o osjemenjivanju koju vlasnik plotkinje mora dati na uvid službi reprodukcije.
Ako nije na raspolaganju ranije izdana potvrda iz stavka 1. ovoga članka, izdat će se nova potvrda i označiti da je to duplikat.
Članak 11.
Vlasnik plotkinje dužan je čuvati potvrdu o osjemenjivanju plotkinje najmanje dvije godine od dana zadnjeg oplođivanja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka vlasnik uzgojno valjane plotkinje dužan je primjerak potvrde o osjemenjivanju predati nakon poroda Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru (u daljnjem tekstu: selekcijska služba).
Selekcijska služba dužna je potvrdu iz stavka 2. ovoga članka čuvati tri godine od dana zadnjeg oplođivanja.
V. POTVRDA O PRIRODNOM PRIPUSTU
Članak 12.
Držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu dužan je vlasniku plotkinje nakon obavljenog pripusta izdati prvi od tri primjerka uredno ispunjene potvrde o prirodnom pripustu. Drugi primjerak potvrde o prirodnom pripustu ostaje na uvid držatelju rasplodnjaka, dok treći primjerak kao pismohrana ostaje u bloku kod držatelja rasplodnjaka.
Držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu na vlastitom stadu dužan je nakon obavljenog pripusta uredno ispisati potvrdu o prirodnom pripustu plotkinje te dva primjerka potvrde čuvati u svojoj dokumentaciji, a treći primjerak kao pismohranu ostaviti u bloku.
Članak 13.
Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje sastoji se od tri istovjetna primjerka, numerirana i uvezana u blok.
Potvrda o prirodnom pripustu sadrži sljedeće podatke:
– držatelj rasplodnjaka,
– vrsta plotkinje,
– vlasnik plotkinje,
– adresa vlasnika,
– brojčana oznaka i ime plotkinje,
– pasmina plotkinje,
– datum odnosno godina rođenja plotkinje,
– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,
– redni broj pripusta,
– datum pripusta,
– ime, brojčana oznaka i pasmina rasplodnjaka,
– redni broj u popisu o prirodnom pripustu.
Oblik i sadržaj potvrde o prirodnom pripustu dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 4.).
Članak 14.
Ponavljanje prirodnog pripusta upisuje se u ranije izdanu potvrdu o prirodnom pripustu koju vlasnik plotkinje mora dati na uvid držatelju rasplodnjaka.
Ako nije na raspolaganju ranije izdana potvrda iz stavka 1. ovoga članka, izdat će se nova potvrda i označiti da je to duplikat.
Članak 15.
Vlasnik plotkinje dužan je čuvati potvrdu o prirodnom pripustu najmanje dvije godine od dana zadnjeg oplođivanja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka vlasnik uzgojno valjane plotkinje dužan je primjerak potvrde o prirodnom pripustu predati nakon poroda selekcijskoj službi.
Selekcijska služba dužna je potvrdu iz stavka 2. ovoga članka čuvati tri godine od dana zadnjeg oplođivanja.
VI. IZVJEŠĆE O OSJEMENJENIM ŽIVOTINJAMA I OBAVLJENIM PRIPUSTIMA
Članak 16.
Osjemenitelj je dužan nakon svakog tromjesečja do 25. dana u sljedećem mjesecu novoga tromjesečja dostaviti izvješće o osjemenjenim životinjama Centru.
Služba reprodukcije dužna je izvješće o osjemenjenim životinjama dostaviti na Obrascu I–2 čiji je sadržaj i oblik propisan Pravilnikom o obvezatnoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća o obavljenoj veterinarskoj djelatnosti.
Članak 17.
Izvješće iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:
– naziv pravne ili fizičke osobe koja je obavila osjemenjivanje,
– vrsta plotkinja,
– broj doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih sjeme potječe na početku izvještajnog razdoblja,
– broj nabavljenih doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih je sjeme nabavljeno tijekom izvještajnog razdoblja,
– broj prvih osjemenjivanja,
– ukupan broj ostalih osjemenjivanja,
– ukupan broj utrošenih doza tijekom izvještajnog razdoblja,
– broj doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih potječe sjeme na kraju izvještajnog razdoblja.
Oblik i sadržaj izvješća o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 5.).
Članak 18.
Držatelji rasplodnjaka u prirodnom pripustu iz članka 12. ovoga Pravilnika dužni su do 15. siječnja tekuće godine dostaviti selekcijskoj službi izvješće o obavljenim pripustima za prethodnu godinu.
Članak 19.
Izvješće iz članka 18. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:
– držatelj rasplodnjaka,
– vrsta rasplodnjaka,
– brojčana oznaka i ime rasplodnjaka,
– razdoblje korištenja rasplodnjaka,
– broj prvih pripusta,
– broj ostalih pripusta,
– ukupan broj pripusta.
Oblik i sadržaj izvješća o obavljenim pripustima dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 6.).
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ovlašćuje se selekcijska služba da izdaje propisane obrasce iz ovoga Pravilnika te ih stavlja na raspolaganje držatelju rasplodnjaka odnosno Centru koji ih dostavlja službi reprodukcije i osjemenitelju.
Članak 21.
Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o matičnim i proizvodnim evidencijama kvalitetnih grla i o načinu njihova označavanja (»Narodne novine«, broj 9/86.).
Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2000. godine.
Klasa: 011-02/00-01/17
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 28. lipnja 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Obrazac 1.POPIS O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU PLOTKINJA
ZA GODINU _________

Naziv pravne ili fizičke osobe ________________ Vrsta plotkinje _________________

PlotkinjaOtac plotkinjeOsjemenjivanjeIme, prezime
i adresa
vlasnikaBr.
potvrde
o osjeme-
njivanjuPotpis
osobe koja
je obavila
osjemenji-
vanje
Red.
br.Datum
osjeme-
njivanjaBrojčana
oznaka i imePasminaDatum
odnosno
godina
rođ.Brojčana
oznaka i
imePasminaPrvoOstala

Brojčana
oznaka i ime rasplodnjakaPasminaRed.
br.Brojčana oznaka i ime rasplodnjakaPasmina
Obrazac 2.


POPIS O PRIRODNOM PRIPUSTU PLOTKINJA
ZA GODINU _________

Držatelj rasplodnjaka________________ Vrsta i pasmina rasplodnjaka _________________

Plotkinja Otac plotkinje Redni broj pripustaIme, prezime
i adresa
vlasnikaBr. potvrde o prirodnom
pripustu
Red.
br.Datum
pripustaBrojčana
oznaka i
imePasminaDatum
odnosno
godina rođ.

Brojčana
oznaka iimePasminaPrvi
pripustOstali
pripusti


Obrazac 3.

N0


__________________________
Pravna ili fizička osoba


POTVRDA O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU

_________________________________________
Vrsta

Broj reprodukcijske kartice: ______________________
Vlasnik plotkinje: _ ________________________________
JMBG: _ ________________________________________
Adresa: _ _______________________________________
Brojčana oznaka i ime plotkinje: _ _____________________
Pasmina: ______________ Datum, odnosno godina rođenja: __________________________________________________
Brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje: _ ___________


OSJEMENJIVANJE
Redni
brojDatumPodaci o rasplodnjaku
ImeBrojčana oznakaPasmina


Dana ____________ 200 ___ ________________________
OsjemeniteljObrazac 4.

N0


__________________________
Držatelj rasplodnjaka


POTVRDA
O PRIRODNOM PRIPUSTU PLOTKINJE

_________________________________________
Vrsta

Vlasnik plotkinje: _ ________________________________
Adresa: _ _______________________________________
Brojčana oznaka i ime plotkinje: _ _____________________
Pasmina: ______________ Datum, odnosno godina rođenja: __________________________________________________
Brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje: _ ___________PRIPUSTI
Redni
brojDatumPodaci o rasplodnjakuRedni broj u popisu
o prirodnom pripustu
Ime Brojčana oznaka Pasmina


Dana ____________ 200 ___ ________________________
Držatelj rasplodnjaka
Obrazac 5

IZVJEŠĆE O OSJEMENJENIM ŽIVOTINJAMA
ZA _________ TROMJESEČJE _________ GODINE


Naziv pravne ili fizičke osobe ________________ Vrsta plotkinja _________________

Stanje sjemena
na početku
razdobljaNabava sjemena u
izvještajnom
razdobljuUtrošak sjemenaStanje sjemena na
kraju razdoblja
Broj
doza

Broj
rasplod-
njakaBroj
dozaBroj
rasplod-
njakaBroj prvih
osjemenji-
vanjaUkupan
br. ostalih osjemenji- vanjaUkupan broj
utrošenih
dozaBroj
dozaBroj
rasplod-
njakaObrazac 6


IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM PRIPUSTIMA
ZA ____________ GODINU


Držatelj rasplodnjaka ________________ Vrsta rasplodnjaka _________________


Brojčana
oznaka i ime
rasplodnjakaRazdoblje korištenja
rasplodnjakaBroj obavljenih pripustaUkupan broj
pripusta
Prvi pripustOstali pripusti
.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti