POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - brzi prikaz - rješenje hrvatske agencije - pravilnik o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93.) u provođenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu, ministar turizma donosi
NAPUTAK
ZA SUBVENCIONIRANJE STRANOG
ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA
U 2000.
I. OPĆI UVJETI
U cilju poticanja stranog turističkog prometa touroperatori, putničke i turističke agencije (u daljem tekstu: Organizator) mogu ostvariti subvenciju dijela troškova za ostvareni organizirani turistički zračni, cestovni i pomorski prijevoz u 2000. godini.
Subvenciju mogu ostvariti Organizatori paket aranžmana za strane građane (u daljem tekstu: Program) koji uključuju:
- boravak u Hrvatskoj s najmanje 3 polupansiona u svim smještajnim objektima registriranim za komercijalno poslovanje od hotela do privatnih soba (dalje u tekstu: smještajni objekt), u razdoblju od 1. siječnja do 16. srpnja 2000. (dalje u tekstu predsezona) i od 26. kolovoza do 31. prosinca 2000. (dalje u tekstu posezona) te programi koji neprekidno traju najmanje 16 tjedana na jednoj destinaciji u bilo kojem razdoblju. Programi koji neprekidno traju najmanje 16 tjedana na jednoj destinaciji u bilo kojem razdoblju ostvaruju subvenciju tijekom cijelog razdoblja izvođenja programa;
- kružna putovanja (ture - najmanje 10 osoba u grupi), s organiziranim prijevozom u dolasku i odlasku zrakoplovom, autobusom ili brodom, pod uvjetom da ostvare najmanje 3 noćenja s uslugom polupansiona u Hrvatskoj;
- organizirani grupni prijevoz posebno zakupljenim autobusima ili zrakoplovima, uključujući i transfere plovilima na otoke, od mjesta polaska grupe do mjesta korištenja usluge u hotelskom i dr. smještaju, te povratak grupe na istoj relaciji (vožnje za vrijeme boravka u destinaciji nisu uključene);
- organizirani grupni prijevoz na redovnim zračnim, brodskim i trajektnim linijama u dolasku i povratku grupe (najmanje 10 osoba u grupi).
Ako se turisti jedne organizirane grupe u dolasku i povratku prevoze istim autobusom na više usputnih destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju.
Ako više Organizatora putovanja koristi isto prijevozno sredstvo zakupljeno na cijelo, zahtjev za subvenciju ima pravo podnijeti onaj Organizator koji je zakupoprimac, s time da podnosi cjelokupnu dokumentaciju od svih organizatora. Iznimno zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pismenu suglasnost Organizatora koji je zakupio prijevozno sredstvo na cijelo.
Zahtjev za subvenciju podnosi se uz sljedeću dokumentaciju:
- kopiju ugovora o zakupu kapaciteta s najmanje uslugom polupansiona direktno sa smještajnim objektom ili indirektno s hrvatskom putničkom agencijom (uz prvi zahtjev).
Za ad hoc grupe kopiju ponude/potvrde rezervacije kapaciteta/računa s najmanje uslugom polupansiona;
- ovjerenu listu putnika i potvrdu o izvršenom plaćanju smještajnom objektu ili hrvatskoj putničkoj agenciji, od koje su zakupljeni kapaciteti za korištene usluge polupansiona na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ovog Naputka. Kod većih programa sa zračnim ili cestovnim prijevozom moguće je dostaviti flight ili rooming listu ovjerenu od strane smještajnog objekta ili hrvatske posredničke agencije uz pismenu izjavu smještajnog objekta da su sve obveze podmirene.
Dodatno za autobusni prijevoz potrebno je dostaviti:
- obrazac zahtjeva SU-1, koji je sastavni dio ovog Naputka,
- kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom ili račun ili fotokopiju računa prijevoznika ili ugovora s prijevoznikom iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, broju sjedala u autobusu, datumu izvršene vožnje i ostvarenom broju kilometara. Priznaje se najkraća kilometraža na navedenoj relaciji. Vožnje za vrijeme boravka u destinaciji su is-
ključene iz kilometraže.
- račun ili fotokopiju računa za plaćenu cestarinu, mostarinu, tunelarinu i trajekt.
Dodatno za zračni prijevoz potrebno je dostaviti:
- obrazac zahtjeva SU-2, koji je sastavni dio ovog Naputka,
- kod zakupa zrakoplova na cijelo kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom iz kojega su vidljivi podaci o: broju sjedala u zrakoplovu, polazna i odredišna zračna luka, broj planiranih vožnji (uz prvi zahtjev).
- kod redovnih linija kopiju ugovora ili ponude zračnog prijevoznika (uz prvi zahtjev) ili račun ili fotokopiju računa zračnog prijevoznika.
Dodatno za ture po Hrvatskoj potrebno je dostaviti:
- obrazac zahtjeva SU-2, koji je sastavni dio ovog Naputka,
- kopiju itinerera za grupu na koju se zahtjev odnosi,
- kopiju zrakoplovnih karata za svakog putnika ili račun prijevoznika / putničke agencije iz kojeg su vidljivi podaci o: broju osoba, relaciji i datumu putovanja odnosno kopiju računa za autobusni prijevoz ili prijevoz plovilom.
Dodatno za pomorski prijevoz potrebno je dostaviti:
- obrazac zahtjeva SU-3, koji je sastavni dio ovog Naputka,
- kopiju računa ili fotokopiju računa pomorskog prijevoznika.
Cijeneći kretanja i stvarne prilike na pojedinim emitivnim tržištima, Ministarstvo turizma može, sukladno općem interesu turizma utvrđivati i drugačije uvjete subvencioniranja na osnovi posebnih programa i pojedinačnih zahtjeva organizatora.
Subvencija se obračunava u kunama. Ministarstvo turizma po odbitku bankarskih troškova kunski iznos subvencija isplaćuje Organizatoru na račun u inozemstvo u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj Organizator putovanja ima sjedište, odnosno po nalogu Organizatora.
II. OBUHVAT SUBVENCIONIRANIH PODRUČJA I RAZDOBLJE SUBVENCIONIRANJA
Subvencija se primjenjuje na području cijele Hrvatske za sve Programe navedene u Općim uvjetima i realizirane polaske u razdoblju od 1. siječnja do 16. srpnja (predsezona) i od 26. kolovoza do 31. prosinca 2000. (posezona) i programe koji u kontinuitetu (lancu) traju najmanje 16 tjedana na jednoj destinaciji u bilo kojem razdoblju tijekom 2000. godine, te programe za Dubrovačko-neretvansku i sve kontinentalne županije za cijelu godinu.
III. AUTOBUSNI PRIJEVOZ
Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni autobus.
Visina subvencije za programe u predsezoni i posezoni, te za programe u trajanju najmanje 16 tjedana u kontinuitetu na jednoj destinaciji u bilo kojem razdoblju, a za Dubrovačko-neretvansku i kontinentalne županije tijekom cijele godine iznosi:
- za autobus od 25 - 39 sjedala 2,00 kn po km
- za autobus od 40 - 60 sjedala 2,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 4,00 kn po km.
Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje 65%.
U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.
Za Programe s autobusnim prijevozom, osim subvencije po kilometru ostvarene vožnje u razdoblju subvencioniranja Organizatoru se u cijelosti i na cijeloj relaciji priznaju i troškovi cestarina, mostarina, tunelarina, te troškovi prijevoza autobusa na redovnim lokalnim trajektnim linijama odnosno za grupu putnika iz autobusa ako autobus ne ide na trajekt (isključene dužobalne vožnje sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji).
Zahtjevi za subvenciju se podnose i označavaju rastućim brojem posebno za svako odredište i svaku izvršenu vožnju.
Dostavne vožnje do mjesta polaska grupe se ne priznaju.
Za svaku grupu putnika (tj. autobus) priznaje se samo jedna povratna vožnja na najkraćoj relaciji (prazne vožnje isključene, kao i ostvarena kilometraža za vrijeme izleta).
IV. POMORSKI PRIJEVOZ
Subvencija u pomorskom organiziranom turističkom prijevozu priznaje se samo za vožnje od mjesta polaska do mjesta u kojem turisti počinju koristiti hotelske usluge, te u povratku grupe na istoj relaciji i to za:
- dužobalne vožnje sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,
- međunarodne vožnje iz Italije prema Hrvatskoj koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,
- vožnje kopno - otoci - kopno ili otok - otok kao dio kombiniranog prijevoza.
Subvencija se ne može ostvariti za vožnje plovilima na krstarenjima tijekom boravka u Hrvatskoj. Zahtjev za subvenciju za pomorski prijevoz koji je dio kombiniranog prijevoza s autobusom ili zrakoplovom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za ostale vrste prijevoza.
1. Transferi plovilom
Subvenciju mogu ostvariti Organizatori u iznosu od 25% od stvarno plaćene karte po putniku za transfere od zračne luke do otoka.
Zahtjev za subvenciju za transfer plovilo podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uza cjelokupno propisanu dokumentaciju.
2. Redovne brodske i trajektne linije za grupni prijevoz
Za grupu od ostvarenih najmanje 10 putnika na redovnim brodskim i trajektnim linijama hrvatskih domaćih prijevoznika ili stranih nacionalnih prijevoznika prema Hrvatskoj, na dužobalnim linijama, te na linijama kopno - otoci - kopno odobrava se subvencija u visini 25% od stvarno plaćene cijene karte.
Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama dio kombiniranog prijevoza grupe, zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz obrazac zahtjeva SU-3 koji je sastavni dio ovog Naputka i kopiju plaćene karte ili kopiju računa za plaćene karte za putnike.
Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama jedini prijevoz, Organizator podnosi zahtjev sa cjelokupno propisanom dokumentacijom i obrascima.
V. ZRAČNI PROMET
Subvenciju u zračnom prometu Organizator može ostvariti za zakup zrakoplova na cijelo, dijela zrakoplova na cijelo ili najmanje 10 ostvarenih putnika na redovnim linijama.
Visina subvencije po dovedenom putniku iznosi:
1. Charteri:
a) Programi u trajanju od najmanje 20 tjedana u kontinuitetu
- za programe u trajanju od najmanje 20 tjedana u kontinuitetu s najmanje jednim dolaskom tjedno u jednu zračnu luku u bilo kojem razdoblju tijekom 2000. godine
* 300,00 kuna po putniku za zračne luke Pula i Rijeka,
* 350,00 kuna po putniku za zračne luke Zadar, Split, Brač, Ploče i Dubrovnik.
b) Programi u trajanju od najmanje 16 tjedana u kontinuitetu:
- za programe u trajanju od najmanje 16 tjedana u kontinuitetu s najmanje jednim dolaskom tjedno u jednu zračnu luku u bilo kojem razdoblju tijekom 2000. godine
- za programe u trajanju od najmanje 16 tjedana u kontinuitetu s najmanje jednim dolaskom tjedno u jednu zračnu luku u bilo kojem razdoblju tijekom 2000. godine.
* 250,00 kn po putniku za zračne luke Pula i Rijeka,
* 300,00 kn po putniku zračne luke Zadar, Split, Brač, Ploče i Dubrovnik.
c) Programi izuzev pod a) i b) za polaske u predsezoni (1. siječnja do 16. srpnja) i polaske u posezoni (26. kolovoza do 31. prosinca) te za Dubrovačko-neretvansku i kontinentalne županije tijekom cijele godine:
* 250 kuna po putniku za sve zračne luke.
Radi načina obračuna subvencije za programe u trajanju od najmanje 16 tjedana u kontinuitetu Organizator je dužan prije početka Programa Ministarstvu turizma dostaviti pismeni zahtjev s ugovorima o zakupu zrakoplova i smještajnih kapaciteta.
Temeljem zahtjeva Ministarstvo turizma izdaje suglasnost na način obračuna subvencije. Subvenciju za charter programe mogu ostvariti samo organizatori koji charter postave na vlastiti rizik. Ako charter postavi strana zrakoplovna kompanija, a organizatori putovanja zakupe dio chartera subvenciju ne mogu ostvariti niti organizatori putovanja, niti zračna kompanija.
2. Zračni mostovi:
Croatia Airlines će u razdoblju od 1. travnja do 15. listopada 2000. godine postaviti sezonske zračne mostove iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Nizozemske i Belgije.
Organizatori koji za grupni prijevoz iz navedenih zemalja zakupe sjedala na posebnim sezonskim zračnim mostovima hrvatskog nacionalnog zračnog prijevoznika Croatia Airlinesa subvenciju ostvaruju prilikom navedenog zakupa, te je ne mogu ostvariti od Ministarstva turizma po drugim osnovama.
O uvjetima i načinu refundacije naprijed navedene subvencije Croatia Airlines i Ministarstvo turizma sklapaju posebni ugovor.
3. Redovne linije:
- za grupe od min. 10 putnika u predsezoni i posezoni, a za Dubrovačko-neretvansku i kontinentalne županije tijekom cijele godine:
* 200,00 kn po putniku za sve zračne luke.
- za programe na redovnim linijama u razdoblju od 1. 1. - 1. 4. 2000. u trajanju najmanje 6 tjedana u kontinuitetu i od 15. 10. - 31. 12. 2000. za programe u trajanju najmanje 6 tjedana u kontinuitetu (lancu), s najmanje jednim dolaskom tjedno u jednu zračnu luku (izuzev na zračnim mostovima).
* 300,00 kn po putniku za zračne luke Pula i Rijeka.
* 350,00 kn po putniku za zračne luke Zadar, Split, Brač, Ploče i Dubrovnik.
Za grupe manje od 10 putnika subvencija se ne ostvaruje.
Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od zračnih luka do smještajnog objekta.
Zahtjev za subvenciju podnosi se i označava rastućim brojem zasebno za svaku zračnu liniju i svaku vožnju.
Ako više Organizatora koristi isti zrakoplov zakupljen na cijelo, zahtjev za subvenciju podnosi Organizator zakupoprimac sa cjelokupnom dokumentacijom od svih organizatora. Iznimno, zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pismenu suglasnost Organizatora koji je zakupio zrakoplov na cijelo.
VI. KRUŽNA PUTOVANJA (TURE) PO HRVATSKOJ
Organizator putovanja ostvaruje pravo na subvenciju za organizirana grupna kružna putovanja (ture - minimum 10 putnika u grupi) za putnike koji u Hrvatsku dolaze autobusom, brodom ili zrakoplovom, te u Hrvatskoj ostvare najmanje 3 noćenja s uslugom polupansiona na kružnom putovanju autobusom, visina subvencije iznosi:
250,00 kn po realiziranom putniku
Za kružne ture organizator ne može ostvariti subvenciju po drugim osnovama iz ovog Naputka.
Način dostavljanja dokumentacije za kružne ture naveden u Općim uvjetima.
VII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev za subvenciju podnosi se samo na propisanim obrascima i uz priloženu potpunu dokumentaciju na adresu:
Ministarstvo turizma (za subvenciju)
Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je:
15. rujna 2000. godine za polaske ostvarene do kraja srpnja 2000.
15. studenoga 2000. godine za polaske ostvarene u kolovozu i rujnu
15. prosinca 2000. godine za polaske ostvarene u listopadu i studenom
15. siječnja 2001. godine za polaske ostvarene u prosincu 2000.
Za programe koji traju najmanje 16 odnosno 20 tjedana u kontinuitetu rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana nakon povratka zadnje grupe.
Po zahtjevima koji stignu s nepotpunom dokumentacijom i nakon navedenih rokova ne može se ostvariti subvencija.
Organizator koji do 1. veljače 2000. godine ne podmiri sve obveze iz prethodnih godina prema hrvatskim partnerima (hoteli i dr. smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje, putničke agencije i dr. pravne osobe) nema pravo na subvenciju za 2000. godinu.
Zahtjevi i kontrola dokumentacije za subvencije, te izvršene ugostiteljske, hotelske, agencijske, i dr. usluge podliježu nadzoru Državne inspekcije Republike Hrvatske.
U slučaju spora nadležan je arbitražni sud u Zagrebu.
Klasa: 421-03/99-01/150
Urbroj: 529-03/99-1
Zagreb, 28. prosinca 1999.
Ministar
Ivan Herak, v. r.SU - 1REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE
PROGRAME U STRANOM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETU

No _____

1. Naziv i sjedište Agencije _________________________________
2. Naziv i sjedište komercijalnog objekta u koji se organizirano
upućuju turisti _____________________________________________
3. Mjesto polaska grupe ________________________________________
4. Datum a) polaska grupe _____________________________________
b) povratka grupe _____________________________________
5. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ________________
6. Naziv i sjedište prijevoznika _______________________________
7. Registarski broj autobusa ___________________________________
8. Ukupan broj sjedala u autobusu ______________________________
9. Ukupan broj turista u grupi _________________________________
10. Početna kilometraža autobusa u mjestu polaska grupe ________
11. Završna kilometraža autobusa u mjestu povratka grupe ________
12. Ostvareni broj kilometara od mjesta polaska do odredišta u od-
lasku i povratku (najkraća relacija) ________________________
13. Iznos tražene subvencije:
a) ostvareni broj km ________ x ________ kn = ________ kn
b) cestarina _______________________________________ kn
c) mostarina _______________________________________ kn
d) tunelarina _______________________________________ kn
e) trajekt za autobus ili samo za putnike __________ kn
Ukupan iznos subvencije (a+b+c+d+e) _____________________ kn
14. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _______________
_ _________Mjesto i datum
podnošenja zahtjeva Žig i potpis
___________________________ ___________________________

SU - 2REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE
PROGRAME U STRANOM ZRAČNOM TURISTIČKOM PROMETU

No _____

1. Naziv i sjedište Agencije _________________________________
2. Naziv i sjedište komercijalnog objekta u koji se organizirano
upućuju turisti _____________________________________________
3. Polazna zračna luka _________________________________________
4. Dolazna zračna luka _________________________________________
5. Broj leta i datum
a) polaska grupe ________________________________________
b) povratka grupe _______________________________________
6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ____________
7. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika _______________________
8. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala
- na cijelo _________________________________________________
- na redovnoj liniji ________________________________________
9. Broj putnika u grupi ________________________________________
10. Iznos tražene subvencije:
a) broj ostvarenih putnika u zrakoplovu na cijelo _____ x
_____ kn = _______________ kn
b) broj ostvarenih putnika na redovnoj liniji _____ x ___
_____ kn = _______________ kn
11. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _______________
_ _________Mjesto i datum
podnošenja zahtjeva Žig i potpis
_________________________ _________________________
SU - 3
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE
PROGRAME U STRANOM POMORSKOM TURISTIČKOM PROMETU

No _____

1. Naziv i sjedište Agencije _________________________________
2. Naziv i sjedište komercijalnog objekta u koji se organizirano
upućuju turisti _____________________________________________
3. Mjesto polaska grupe ________________________________________
4. Polazna luka grupe __________________________________________
5. Dolazna luka grupe __________________________________________
6. Datum i vrijeme
a) polaska grupe _______________________________________
b) povratka grupe _______________________________________
7. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ____________
8. Naziv i sjedište pomorskog prijevoznika _____________________
9. Iznos tražene subvencije za pomorski prijevoz:
a) ostvareni broj putnika _______________________________
b) cijena karte ili ugovoreni iznos po putniku _____ x 25%
= _____________ kn
c) ukupna cijena prijevoza (a x b) __________ x ________ kn
= __________ kn a b
10. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _______________
_ _________Mjesto i datum
podnošenja zahtjeva Žig i potpis
__________________________ __________________________

SU - 4

POPIS GOSTIJU
1. ______________________ 31. ______________________
2. ______________________ 32. ______________________
3. ______________________ 33. ______________________
4. ______________________ 34. ______________________
5. ______________________ 35. ______________________
6. ______________________ 36. ______________________
7. ______________________ 37. ______________________
8. ______________________ 38. ______________________
9. ______________________ 39. ______________________
10. ______________________ 40. ______________________
11. ______________________ 41. ______________________
12. ______________________ 42. ______________________
13. ______________________ 43. ______________________
14. ______________________ 44. ______________________
15. ______________________ 45. ______________________
16. ______________________ 46. ______________________
17. ______________________ 47. ______________________
18. ______________________ 48. ______________________
19. ______________________ 49. ______________________
20. ______________________ 50. ______________________
21. ______________________ 51. ______________________
22. ______________________ 52. ______________________
23. ______________________ 53. ______________________
24. ______________________ 54. ______________________
25. ______________________ 55. ______________________
26. ______________________ 56. ______________________
27. ______________________ 57. ______________________
28. ______________________ 58. ______________________
29. ______________________ 59. ______________________
30. ______________________ 60. ______________________


POTVRDA
kojom odgovorna osoba komercijalnog objekta* potvrđuje da je
putnička/turistička agencija _________________ podmirila obvezu
za pružene hotelske usluge na temelju __________ polupansiona za
broj ______ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravi-
li u hotelu ________________________________ u razdoblju _______
__________________ 2000.Ime i prezime i potpis
odgovorne osobe
Datum Žig u komercijalnom objektu
_________________ ________________________

______
* Pod komercijalnim objektom se smatraju svi smještajni objekti regis-
tirani za komercijalno poslovanje od hotela do privatnih soba. Ako je
zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko hrvat-
ske posredničke agencije ista ovjerava obrazac SU - 4.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti