POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne stranice - pravilnik o vježbeničkom - odluka o imenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
2079
Na temelju članka 7. stavka 2., članka 9. Zakona o športu (»Narodne novine«, br. 111/97 i 13/98), članka 3. stavka 2., članka 7. i članka 9. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, br. 76/93 i 11/94) donosim
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE OBUKE RONJENJA I ŠPORTSKO - REKREATIVNOG RONJENJA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti obuke ronjenja i športsko rekreativnog ronjenja (u daljnjem tekstu: obuka ronjenja) moraju ispunjavati za obavljanje tih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Članak 2.
Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti obuke ronjenja moraju imati odgovarajući prostor, opremu i osobe stručno osposobljene za obavljanje obuke ronjenja sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Članak 3.
Prostor za obavljanje djelatnosti obuke ronjenja smatra se odgovarajućim ako se u njemu mogu održavati predavanja i druge aktivnosti tečajaca predviđene programom obuke.
Članak 4.
Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti obuke ronjenja moraju imati najmanje sljedeću opremu:
– pribor za pružanje prve pomoći;
– kisik (O2) u plovilu;
– sredstvo komuniciranja (telefon ili VHF ili CB ili GSM)
– istaknute telefonske brojeve u slučaju nezgode, hitnoće, rekompresijskih komora i DAN-a;
– program transportiranja unesrećenog;
– suvremenu, ispravnu i uredno servisiranu ronilačku opremu;
– redovno i uredno servisirane kompresore ukupnog kapaciteta najmanje 180 lit/min;
– pribor za obilježavanje (signalne plutače, ronilačke zastave, bljeskalice za ronjenje noću) prema propisanim standardima i obilježjima.
Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti obuke ronjenja moraju pored gore navedene opreme raspolagati i s:

  1. učionicom ili prikladnim prostorom za poduku tečajaca,
  2. nastavnim pomagalima i didaktičkim materijalom u skladu s programom.

Članak 5.
Obuku ronjenja mogu obavljati osobe osposobljene za obavljanje tih poslova sukladno školskom sustavu Republike Hrvatske.
Obuku ronjenja može obavljati aktivni i licencirani instruktor ronjenja koji ima uvjerenje Ministarstva prosvjete i športa o stručnoj osposobljenosti.
Ministarstvo prosvjete i športa izdaje uvjerenje iz prethodnog stavka ovog članka na temelju licenci Hrvatskog ronilačkog saveza i međunarodnih ronilačkih organizacija navedenih u prilogu ovoga Pravilnika.
Popis međunarodnih ronilačkih organizacija čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj je priložen ovom Pravilniku i njegov je sastavni dio.
Članak 6.
Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti obuke ronjenja moraju imati programe obuka i osposobljavanja u ronilačkim vještinama sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Članak 7.
Obuka ronjenja može se provoditi samo po programima odobrenim od strane Ministarstva prosvjete i športa.
Postupak odobravanja predloženih programa provodi Povjerenstvo za podvodne aktivnosti Ministarstva prosvjete i športa.
Članak 8.
Završetkom programa obuke ronjenja, stječu se znanja, vještine i sposobnosti za obavljanje različite složenosti i dopuna su školskoj spremi.
Članak 9.
Osobi, koja temeljem provjere znanja završi program, izdaje se uvjerenje o uspješno završenom programu obuke ronjenja, stručnog usavršavanja odnosno osposobljenosti.
Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje nositelj obuke ronjenja.
Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga pravilnika.
Članak 10.
Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti obuke ronjenja mogu započeti obavljati te djelatnosti nakon što Ministarstvo prosvjete i športa utvrdi da ispunjavaju uvjete iz Zakona o športu i ovog Pravilnika.
Članak 11.
Zahtjevu o ispunjavanju uvjeta za započinjanje obavljanja djelatnosti obuke ronjenja prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o športu i ovog Pravilnika.
Zahtjevu iz prethodnog stavka prilažu se:
– rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti,
– isprave o stručnoj osposobljenosti osobe za obavljanje djelatnosti obuke ronjenja,
– dokaze o odgovarajućem prostoru,
– popis propisane opreme,
– program obuke i osposobljavanja,
– propisane državne biljege.
Za strane državljane uz navedeno u ovom članku prilaže se radna dozvola izdana temeljem Zakona o zapošljavanju stranaca i program obuke i osposobljavanja u ronjenju kao i didaktičke materijale za koje se traži suglasnost, sve prevedeno na hrvatski jezik.
Članak 12.
Nadzor nad fizičkim i pravnim osobama koji obavljaju obuku ronjenja i športsko-rekreativno ronjenje obavljaju nadzornici podvodnih aktivnosti.
Nadzornike podvodnih aktivnosti imenuje ministar prosvjete i športa na prijedlog Povjerenstva za podvodne aktivnosti.
Nadzornik podvodnih aktivnosti može biti osoba koja ima zvanje najmanje instruktor podvodnih aktivnosti i 10 godina ronilačkog iskustva, odnosno najmanje 3 godine rada instruktora.
Nadzornik podvodnih aktivnosti samostalan je u obavljanju nadzora i odgovoran je ako propusti obaviti nadzor ili ako prekorači ovlasti utvrđene Zakonom ili ovim Pravilnikom.
Nadzornici podvodnih aktivnosti imenuju se do opoziva.
Nadzornik podvodnih aktivnosti ima iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo i ovlasti. Obrazac iskaznice priložen je ovom Pravilniku i njegov je sastavni dio.
Članak 13.
Pri obuci ronjenja i obavljanju športsko-rekreativnog ronjenja nadzire se osobito:
– pridržavanje programa obuke,
– posjedovanje isprave i uredno održavane opreme potrebne za obuku ronjenja ili športsko rekreativno ronjenje,
– stručna uporaba nastavnih sredstava, pomagala i druge opreme,
– stručnu osposobljenost osoba koje obavljaju obuku ronjenja,
– mjere sigurnosti pri ronjenju,
– ispunjenost stručnih i didaktičkih zahtjeva i mjerila u izvođenju obuke ronjenja,
– provođenje ispita za stjecanje ronilačkih zvanja.
Osoba odgovorna za školu ronjenja i instruktor ronjenja, čiji se rad nadzire, dužni su nadzorniku ronjenja dati na uvid zatraženu dokumentaciju, druge podatke i obavijesti potrebne radi nadzora, te osigurati druge uvjete za nesmetano obavljanje nadzora.
Članak 14.
Nadzornik je dužan narediti prekid obuke ronjenja ili rekreativno ronjenje ako utvrdi da su u obavljanju podvodnih aktivnosti ugroženi životi ili zdravlje ronilaca, ili ako se podvodne aktivnosti obavljaju na mjestu gdje su takve aktivnosti zabranjene.
Osoba odgovorna za obavljanje obuke ronjenja i rekreativno ronjenje dužna je postupiti po nalozima nadzornika.
Članak 15.
O obavljenom stručnom nadzoru nadzornik podvodnih aktivnosti sastavlja izvještaj.
Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

  1. opis utvrđenog stanja
  2. mjere koje u školi ronjenja ili ronilačkom centru valja poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka,
  3. mjere koje se predlažu nadležnom tijelu državne uprave,
  4. rokove izvršavanja mjera.

Izvještaj mora biti jasan i napisan na odgovarajućem obrascu, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Izvještaj se piše u tri primjerka od kojih se jedan uručuje osobi odgovornoj za školu ronjenja ili ronilačkom instruktoru, jedan se dostavlja Ministarstvu prosvjete i športa, a jedan zadržava nadzornik.
Osoba odgovorna za ronjenje ili instruktor mogu izjaviti primjedbe na izvještaj nadzornika podvodnih aktivnosti.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 620-01/00-01-77.
Urbroj: 532-04-02/1-003
Zagreb, 10. listopada 2000.
Ministar
prosvjete i športa
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.

Prilog Pravilniku o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i Športsko - rekreativnog ronjenja
POPIS

MEĐUNARODNIH RONILAČKIH ORGANIZACIJA ČIJE SE ISKAZNICE ODNOSNO LICENCE PRIZNAJU U REPUBLICI HRVATSKOJ
1.
Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-rekreativnog ronjenja (»Narodne novine«, br. 105/2000) utvrđuje se popis međunarodnih ronilačkih organizacija čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj.
2.
Međunarodne ronilačke organizacije čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj su:
BSAC (The British Sub – Aqua Club),
CMAS (Confédération Mondiale des Activitiés Subaquatiques),
IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers),
NAUI (National Association of Underwater Instructors),
PADI (Professional Association Diving Instructors) i
SSI (Scuba Schools International).
3.
Popis međunarodnih ronilačkih organizacija čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj je sastavni dio Pravilnika o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-
-rekreativnog ronjenja.
Klasa:
Urbroj:
Zagreb
Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti