POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne stavke - sporazum o daru - zaključak o ispravljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


2078
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i 97/2000) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2000. godine, donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA KRALJEVICA
I.
Na temelju prijave, a u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i 97/2000) i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje društvu Kraljevica d.d., Kraljevica (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), ovlaštenje za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke Brodogradilišta Kraljevica.
Pomorsko dobro – lučko područje koje je predmet ove Odluke, u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća prostor:
Granicu luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica na dijelu k.o. Kraljevica, čini poligon točaka od 1 do 39 od čega se na kopnenu granicu luke posebne namjene – Brodogradilište Kraljevica odnose točke od 1 do 36, dok se na morsku granicu luke posebne namjene – Brodogradilište Kraljevica zajedno s točkama od 1 i 36 koje se nalaze na morskoj obali odnose i točke 37 do 39, sve kako je označeno u grafičkom prilogu.
Koordinate točaka iskazane su metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji:

_ __________

Br. točke Y X
_ __________
1 5466437.047 5014400.574
2 5466452.038 5014403.000
3 5466469.029 5014394.306
4 5466470.196 5014391.583
5 5466485.914 5014378.354
6 5466478.351 5014351.932
7 5466474.070 5014350.473
8 5466486.374 5014316.899
9 5466533.728 5014255.337
10 5466536.904 5014234.126
11 5466677.191 5014092.400
12 5466680.645 5014045.575
13 5466674.466 5014025.887
14 5466675.726 5014011.695
15 5466659.167 5013997.883
16 5466638.945 5013963.469
17 5466634.012 5013941.205
18 5466667.152 5013885.931
19 5466602.508 5013839.207
20 5466555.837 5013901.754
21 5466521.753 5013969.584
22 5466498.695 5013949.397
23 5466389.072 5014083.021
24 5466413.062 5014111.382
25 5466390.097 5014126.689
26 5466342.937 5014146.330
27 5466278.247 5014239.403
28 5466281.176 5014244.580
29 5466245.767 5014282.137
30 5466272.054 5014316.055
31 5466242.871 5014355.945
32 5466209.385 5014383.472
33 5466149.449 5014398.025
34 5466068.158 5014393.313
35 5465936.473 5014441.364
36 5465931.229 5014449.579
37 5465888.036 5014506.931
38 5465923.726 5014614.472
39 5466307.892 5014498.443


a što je označeno na kopiji katastarskog plana k.o. Kraljevica Katastarski plan broj lista: 55, 56 i 63 koji čine sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1 i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Navedeno područje pomorskog dobra obuhvaća površinu od 105.348 m˛ kopnenog dijela i morski prostor od 80.412 m˛.
II.
Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica.
Ovlaštenik se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobija na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište – pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 2, a ne objavljuje se u Narodnim novinama, za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.
Ovlaštenik ne može bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.
III.
Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti luku posebne namjene – Brodogradilište Kraljevica u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 32 godine, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 0,50 kuna po m˛ zauzete površine pomorskog dobra godišnje;
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% od ukupne dobiti društva.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja ugovora o koncesiji, u roku od 45 dana, uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag do 30. travnja za proteklu godinu.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.
VII.
Obvezuje se Ovlaštenik da, sukladno članku 6. i članku 7. stavku 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra, dostavi Povjerenstvu za granice nadležne županije, u roku od 4 mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izrađeni geodetski elaborat, radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.
Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-01/11
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 19. listopada 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti