POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne smjernice - ustavni zakon za - zakon o istražnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA


2038
Na temelju članka 237., točke 2. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« 19/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA
BRODOVA UNUTARNJE PLOVIDBE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj, obrasci i način vođenja brodskih isprava i knjiga brodova unutarnje plovidbe trgovačke mornarice Republike Hrvatske, čije je izdavanje i vođenje predviđeno odredbama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (u nastavku teksta “Zakon”).
Članak 2.
(1) Svaka brodska isprava mora sadržavati naziv isprave, s naznakom zakonskog temelja za njezino izdavanje, naziv tijela koje je ispravu izdalo, broj, datum i mjesto izdavanja isprave, činjenice koje se potvrđuju ispravom, rok valjanosti isprave (ako je ovaj rok vremenski ograničen), pečat tijela i potpis ovlaštene osobe.
(2) Stranice brodske knjige moraju biti označene rednim brojevima, a na knjigu se mora staviti potvrda nadležnog tijela, u kojoj se naznačuje broj stranica, što se ovjerava pečatom tijela koje je tu potvrdu izdalo i potpisom ovlaštene osobe. Na svakom listu brodske knjige mora biti utisnut i pečat tog tijela.
Članak 3.
Podaci upisani u brodske isprave i knjige ne smiju se ni na koji način učiniti nečitljivima, niti se smiju u iste naknadno unositi nove riječi, rečenice ili brojevi kojima bi se izmijenio sadržaj upisanih podataka. Pogrešni upisi moraju se precrtati tako da ostanu čitljivi, a ispravci moraju imati datum, pečat tijela i potpis ovlaštene osobe koja ih je unijela.Nepopunjeni stupci moraju biti precrtani.
II. BRODSKE ISPRAVE I KNJIGE BRODOVA UNUTARNJE PLOVIDBE
Brodska svjedodžba
Članak 4.
(1) Brodska svjedodžba, čije je izdavanje predviđeno odredbom članka 53. Zakona mora sadržavati:

 1. ime ili oznaku broda; naznaku da li se svjedodžba izdaje brodu s mehaničkim pogonom ili brodu bez mehaničkog pogona; zastavu (nacionalnost) broda; naziv i sjedište nositelja prava raspolaganja odnosno ime i prebivalište vlasnika; naziv i sjedište odnosno ime i prebivalište brodara, mjesto, broj upisa i pristanište upisa broda; plovnu mrežu na kojoj je brod ovlašten ploviti; vrst broda; najveću nosivost i najveću istisninu; broj putnika koje brod smije prevoziti; podatke o pogonskom uređaju (vrst glavnih strojeva, broj strojeva, ukupna snaga, te broj i vrst propulzora); podatke o materijalu brodskog trupa; godinu i mjesto gradnje; podatke o dimenzijama, gazu (pod teretom i bez tereta) i najmanjem dozvoljenom slobodnom boku broda,
 2. podatke o promjeni brodara,
 3. upise iz uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe.

(2) Brodska svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdaje se na obrascu koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 1).
Članak 5.
Brodska svjedodžba izdaje se nakon upisa broda u Upisnik brodova unutrašnje plovidbe.
Članak 6.
(1) U slučaju preinake broda Registar je dužan dostaviti kapetaniji kod koje se brod vodi u Upisniku podatke o izmijenjenim svojstvima broda i druge podatke u vezi s obavljenom preinakom.
(2) Dokumentacija primljena prema stavku 1. ovog članka čuva se kod kapetanije kod koje je brod upisan, i to u dosjeu broda na kojem je izvršena preinaka zajedno sa dokumentacijom temeljem koje je izvršen upis broda.
Članak 7.
U slučaju promjene imena odnosno oznake broda i preinake broda kojom se mijenjaju bitne tehničke osobine broda, prestaje valjanost brodske svjedodžbe.
Članak 8.
Podatke o upisima iz uloška glavne knjige Upisnika u brodsku svjedodžbu unosi kapetanija temeljem izvatka iz uloška glavne knjige Upisnika, odnosno uvida u glavnu knjigu.
Privremena brodska svjedodžba
Članak 9.
(1) Privremena brodska svjedodžba, čije je izdavanje predviđeno odredbom članka 55. Zakona, mora sadržavati:
1. vrstu, ime ili oznaku broda, luku upisa, vrstu pogona, najveću nosivost ili najveću istisninu, vrstu i broj strojeva i pokretača, materijal brodskog trupa, slobodni bok i odgovarajući najveći gaz; podatke iz članka 4. stavka 1. toč. 3. ovog Pravilnika.
(2) Privremena brodska svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdaje se na obrascu koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 2).
Popis posade
Članak 10.
(1) Popis posade, čije je izdavanje predviđeno odredbom članka 56. Zakona, mora sadržavati:

 1. ime ili oznaku broda, vrstu broda, luku upisa, istisninu i nosivost broda, te snagu pogonskog stroja,
 2. najmanji broj članova posade i sastav posade koji su radi osiguranja sigurnosti plovidbe u skladu s propisima za određeni brod,
 3. redni broj, imena članova posade i članova njihovih obitelji ukrcanih na brod, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, prebivalište, zvanje članova posade u unutarnjoj plovidbi, svojstvo u kojem su ukrcani, broj isprave na temelju koje je izvršeno ukrcanje i naziv tijela koje je tu ispravu izdalo, datum i mjesto ukrcanja i iskrcanja i potpis zapovjednika broda.

(2) Za članove obitelji članova posade mora se u popisu posade označiti porodični odnos prema članu posade (žena, sin, kćer ili dr.).
(3) Popis posade iz stavka 1. i 2. ovog članka vodi se na obrascu koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 3).
Članak 11.
(1) Podatke iz čl. 10. st. 1. toč. 1. i 2. ovog Pravilnika upisuje u popis posade kapetanija, a podatke iz toč. 3. stavka 1. tog članka - zapovjednik broda ili osoba koju on ovlasti, a ovjerava kapetanija.
(2) Ako su na brodu obavljene promjene u vezi sa posadom ili drugim osobama ukrcanima na brodu, podatke o tim promjenama u popisu posade ovjerava kapetanija nadležna za mjesto gdje su te promjene nastale. Ako su te promjene obavljene u inozemstvu, one mogu u popisu posade biti privremeno ovjerene od odgovarajućeg inozemnog tijela, a nakon povratka broda u Republiku Hrvatsku ovjeru mora obaviti i kapetanija koja je nadležna za pogranično područje uplovljavanja broda.
Članak 12.
(1) Popunjeni popis posade predaje se najbližoj kapetaniji, koja popunjeni popis posade zamjenjuje novim. U novi popis posade moraju se upisati propisani podaci o ukrcanju za sve članove posade i druge osobe ukrcane na brod.
(2) U popunjenom popisu posade označavaju se osobe koje su iz njega unesene u novi popis posade i unosi se bilješka da je izdan novi popis posade, a zatim se popunjeni popis posade šalje kapetaniji koja vodi Upisnik u koji je brod upisan.
(3) Ako u popisu posade nema mjesta za upis novog člana posade ili druge ukrcane osobe, a nema mogućnosti da se popis posade odmah zamijeni novim, odnosni podaci upisuju se u brodski dnevnik i na temelju brodskog dnevnika naknadno unose u novi popis posade.
(4) Brod mora uvijek imati u pripremi obrazac popisa posade.
(5) Ako je brod u raspremi, popis posade predaje se na čuvanje kapetaniji nadležnoj za mjesto raspreme broda.
Brodski dnevnik
Članak 13.
(1) Brodski dnevnik za brod unutarnje plovidbe, čije je vođenje predviđeno odredbom članka 57. točka 1. Zakona, mora sadražavati podatke o imenu ili oznaci i vrsti broda, pristaništu upisa, broju upisa, istisnini i nosivosti broda te o ukupnoj snazi porivnog postrojenja.
(2) U brodski dnevnik iz st. 1. ovog članka upisuju se:

 1. hidrometeorološki podaci koji se odnose na: vremenske uvjete, temperaturu zraka i vodostaj kod kojega se označuje i vodomjerna stanica prema kojoj se brod orijentira,
 2. podaci o kretanju i radu broda, s podacima o polasku, dolasku i iznimnom zadržavanju broda,
 3. sastav i oblik povorke, težina tereta i gaz broda,
 4. podaci o uzimanju i ostavljanju brodova iz vuče,
 5. podaci o smjenama članova posade u kormilarnici i strojarnici na radnim mjestima za koja su potrebna ovlaštenja za obavljanje poslova na brodu,
 6. važne napomene u toku plovidbe, koje obuhvaćaju osobito podatke,
 7. izmjerenim dubinama u plovnom putu, obilježavanju i nastalim promjenama na plovnom putu,
 8. pretrpljenim nezgodama i havarijama broda
 9. značajnijim popravcima i radovima izvršenim na brodu za vrijeme putovanja,
 10. promjenama brojnog stanja i sastava posade,
 11. pojavama težih oboljenja članova posade i putnika.

(3) U stupac brodskog dnevnika iz stavka 1. ovog članka predviđen za upisivanje važnih napomena unose se i primjedbe koje se odnose na smetnje i nedostatke održavanja plovnog puta i sredstava balisaže. U taj stupac unose se i podaci o radu glavnog porivnog stroja i parnog kotla te podaci o održavanju parnog kotla (pranje i mijenjanje vode).
(4) U brodski dnevnik iz st. 1. ovog članka upisuju se i podaci o opremanju i raspremanju broda. Taj upis potvrđuje nadležno tijelo Republike Hrvatske.
(5) Brodski dnevnik iz st. 1. ovog člana vodi se na obrascu koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 4).
Članak 14.
(1) Brodski se dnevnik vodi za vrijeme plovidbe i za vrijeme boravka broda u pristaništu, svakog dana od 00 do 24 sata.
(2) Brodski se dnevnik ne vodi dok je brod u raspremi.
Članak 15.
(1) Za vrijeme plovidbe brodski dnevnik vodi zapovjednik broda ili časnik palube.
(2) Ako brodski dnevnik vodi časnik palube, zapovjednik broda svakodnevno ovjerava podatke unesene u dnevnik.
Članak 16.
(1) Brod koji dolazi iz inozemstva dužan je brodski dnevnik podnijeti na uvid i ovjeru nadležnoj kapetaniji pri ulasku u Republiku Hrvatsku.
(2) Brodovi koji plove između domaćih pristaništa dužni su brodski dnevnik podnijeti na uvid i ovjeru nadležnoj kapetaniji i to poslije svakog važnijeg izvanrednog događaja, a najmanje jedanput mjesečno.
(3) Kapetanija je dužna pregledati i ovjeriti brodski dnevnik, upisujući svoje eventualne primjedbe u vezi s urednim vođenjem dnevnika.
(4) Ako kapetanija utvrdi da brodski dnevnik nije vođen prema odredbama Zakona i odredbama ovog Pravilnika, dužna je protiv zapovjednika broda pokrenuti prekršajni postupak.
Članak 17.
(1) Ispunjeni brodski dnevnik ovjerava kapetanija. Ako je brodski dnevnik ispunjen u Republici Hrvatskoj, ovjera mora biti obavljena prije početka uporabe novog dnevnika. Pri ovjeravanju ispunjenog dnevnika, stavlja se datum početka i datum završetka njegova vođenja, te datum ovjere novoga brodskog dnevnika.
(2) Brod mora uvijek imati u pripremi obrazac brodskog dnevnika.
Zdravstveni dnevnik
Članak 18.
(1) Zdravstveni dnevnik za brod unutarnje plovidbe, čije je vođenje predviđeno odredbom članka 57. točka 2. Zakona, mora sadržati podatke o: imenu ili oznaci broda unutarnje plovidbe, luci upisa i istisnini broda.
(2) U zdravstveni dnevnik upisuju se:

 1. smjer i trajanje putovanja,
 2. broj posade i broj putnika, posebno pri odlasku, a posebno pri povratku broda,
 3. podaci o opskrbi broda hranom, s naznakom vremena i mjesta ukrcaja namirnica, vrsti i količini namirnica i njihove higijenske ispravnosti,
 4. podaci o opskrbi broda vodom za piće, s naznakom vremena i mjesta ukrcaja vode, je li voda uzeta iz vodovoda ili cisterne, je li kontrolirana higijenska ispravnost vode u brodskim tankovima i je li obavljena dezinfekcija vode,
 5. podaci o drugim dezinfekcijama i dezinsekcijama na brodu,
 6. podaci o oboljelim osobama na brodu i drugi značajni podaci koji se odnose na zdravstveno stanje članova posade i putnika.

(3) Zdravstveni dnevnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 5).
Radio dnevnik
Članak 19.
(4) Radio dnevnik za brod unutarnje plovidbe, čije je vođenje predviđeno odredbom članka 57. točka 3. Zakona, mora sadržavati podatke o: imenu i pozivnom znaku broda, luci upisa, vlasniku broda, vrsti broda, nosivosti, području plovidbe, službi i kategoriji radio stanice te podatke o broju stranica dnevnika, imenu nadležnog tijela u državi i datum izdavanja.
(5) U radio dnevnik upisuju se:

 1. podaci o radio uređajima,
 2. broj dnevnika i imena radio operatora,
 3. skraćeni podaci o radio komunikacijama koje se vrše s naznakom vremena rada, pozivnih znakova radio stanica koje sudjeluju u komunikaciji, frekvenciji odnosno kanalu na kojem se vrši komunikacija te snazi i trajanju rada.

(6) Radio dnevnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 6).
Članak 20.
Svjedodžbu o deratizaciji i Svjedodžbu o oslobođenju od deratizacije propisalo je Ministarstvo zdravstva.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice (»Narodne novine«, broj 53/91) u dijelu koji se odnosi na unutarnju plovidbu.
Članak 22.
Sve brodske isprave i knjige koje se vode temeljem Pravilnika o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice (»Narodne novine«, broj 53/91), mogu se i dalje voditi do ispunjenja, a najkasnije do 31. 12. 2001. godine.
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinana«.
Klasa: 011-01/00-02/32
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 10. listopada 2000.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.
NAPUTAK
ZA VOĐENJE BRODSKOG DNEVNIKA
Brodski dnevnik obvezan je voditi svaki brod unutarnje plovidbe (plovilo koje ima vlastiti mehanički pogonski uređaj).
Brodski dnevnik vodi se za vrijeme plovidbe i boravka broda u pristaništu, svakog dana od 00 do 24 sata.
Ako su na istoj stranici upisani podaci za dva ili više dana, ti upisi moraju biti odvojeni u dnevniku po danima vodoravnom crtom koja se povlači preko cijele stranice dnevnika.
Obveza vođenja brodskog dnevnika prestaje kad je brod u raspremi.
Podaci upisani u brodski dnevnik ne smiju se ni na koji način učiniti nečitkim. Naknadno se ne smiju unositi nove riječi, rečenice ili brojevi, kojima bi se mijenjao sadržaj već upisanih podataka. Pogrešni upisi moraju se precrtati tako da ostanu čitki, a ispravke moraju imati nadnevak, pečat i potpis zapovjednika broda odnosno ovlaštenog časnika koji je ispravku izvršio. Prostori koji ostaju prazni moraju se prekrižiti.
Za vrijeme plovidbe brodski dnevnik vodi zapovjednik broda ili časnik palube. Kad brodski dnevnik vodi časnik palube, zapovjednik broda svakodnevno ovjerava podatke unijete u dnevnik.
Brod koji dolazi iz inozemstva obvezan je podnijeti brodski dnevnik na uvid i ovjeru kapetaniji po pristajanju u prvu hrvatsku luku.
Brodovi koji plove između domaćih pristaništa obvezni su kapetaniji podnijeti na uvid i ovjeru brodski dnevnik poslije svakog važnijeg izvanrednog događaja, a najmanje jednom mjesečno.
Svaki ispunjeni brodski dnevnik mora biti ovjeren od kapetanije. Ako je brodski dnevnik ispunjen u Republici Hrvatskoj ovjera mora biti izvršena prije početka korištenja novog dnevnika.
Prilikom ovjeravanja novog dnevnika u starom se mora označiti kada je ovjeren novi dnevnik.
Brodski dnevnik se ispunjava na sljedeći način:
U rubrici »Nadnevak« označava se mjesec i dan za koji se vodi dnevnik.
U rubrici »Vremenske prilike« označava se smjer i jačina vjetra, oblačnost, vidljivost i padaline. Podaci o vremenskim prilikama upisuju se u 7 sati.
U rubrici »Temperatura zraka« označava se pročitana temperatura u cijelim stupnjevima Celzijusa, s tim da se za temperaturu od pet i više desetina bilježi cijeli stupanj. Podaci o temperaturi bilježe se u 7 sati.
U rubrici »Vodomjerna stanica« označava se ime vodomjerne stanice prema čijem se vodostaju plovilo orijentira u pogledu dubina u dijelu plovnog puta.
U rubrici »Vodostaj s tendencijom« označava se visina vodostaja sa oznakom (+) kod tendencije porasta, odnosno sa oznakom (–) kod tendencije opadanja vodostaja. Vodostaj se uvijek označava u 7 sati bez obzira da li se plovilo u to vrijeme nalazi u mjestu vodomjerne stanice ili se podaci o vodostaju dobivaju naknadno putem radio-izvješća.
U rubrikama 7. i 8. upisuju se sat i minuta, mjesto ili kilometar polaska odnosno odlaska broda prema redu plovidbe (za putnički brod) odnosno zapovijedi za putovanje (teretni brod).
U rubriku 9. upisuju se mjesto ili kilometar, vrijeme i razlozi izvanrednog zadržavanja broda tijekom plovidbe.
U rubriku 10. upisuju se sastav i oblik povorke, kao i podaci o teretu (u tonama) i gazu plovila (u centimetrima) – na primjer 26729/508–185 cm.
U rubriku 11. upisuju se imena odnosno oznake plovila uzetih u vuču i ostavljenih iz vuče, sa naznakom mjesta i vremena obavljanja tih radnji.
U rubriku 12. upisuje se samo smjena na onim radnim mjestima za koje je potrebno dopuštenje, sa naznačenjem radnog mjesta, vremena i mjesta izvršene smjene, kao i imena osoba koje preuzimaju obvezu.
U rubriku »Važne napomene« upisuju se podaci o svim značajnijim događajima na brodu, a naročito podaci o: izmjerenim dubinama plovnog puta, obilježavanju i nastalim promjenama, nezgodama i havarijama broda sa potpunim podacima, značajnijim popravcima i radovima izvršenim na brodu za vrijeme putovanja, opremanju i raspremanju broda, promjenama brojnog stanja, i sastava posade i pojavama težeg oboljenja članova posade i putnika. U tu rubriku upisuju se i kontrolni pregledi brodske krme izvršene od strane članova posade. Osim toga, upisuju se i podaci o radu glavnog pogonskog stroja i o radu parnog kotla, kao i podaci o održavanju parnog kotla (pranje i mijenjanje vode).
U slučaju uočenih smetnji u održavanju plovnog puta i sredstava balisaže mora se u rubriku »Važne napomene« upisati odgovarajuća napomena.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti