POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravne smjernice - popis davatelja poštanskih - objava obrazaca uz ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


2076
Na temelju članka 109. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 29. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2000. godine donijela
POSLOVNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 138/99, 16/2000 i 36/2000), u članku 6. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:
»Uži kabinet Vlade obvezno razmatra nacrte sistemskih zakonskih prijedloga i programske materijale, kojima se mijenjaju bitni elementi sustava ili na drugi način utječe na sustav, prije njihovog uvrštavanja u dnevni red sjednice Vlade. Sjednici Užeg kabineta Vlade obvezno je nazočan mjerodavni ministar.
Poticaj za sazivanje sjednice Užeg kabineta iz stavka 2. ovog članka mogu dati resorni potpredsjednik i mjerodavni ministar.
Akte koje donose ministri iz svoje nadležnosti, a kojima se mijenjaju bitni elementi sustava ili na drugi način utječe na sustav, Uži kabinet Vlade razmatra na inicijativu mjerodavnog ministra.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.
Članak 2.
Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:
»Članak 9a.
Stalna radna tijela Vlade iz članka 9. točaka 1., 2. i 3. ovog Poslovnika imaju svoje stručne radne skupine.«
Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi:
»Članak 10.
Za obavljanje stručnih poslova Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, Koordinacija za gospodarstvo i Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku, te Kadrovske i Administrativne komisije osnivaju se uredi tih radnih tijela, kao sastavni dio Tajništva Vlade Republike Hrvatske.
Na čelu ureda iz stavka 1. ovog članka je predstojnik ureda – tajnik radnog tijela, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika radnog tijela Vlade.
Ured iz stavka 1. ovog članka priprema sjednicu stručne radne skupine iz članka 9a. ovog Poslovnika, odnosno sjednicu radnog tijela sukladno odredbama ovog Poslovnika, priprema stajališta i prijedloge stručne radne skupine za sjednicu radnog tijela, te stajališta radnog tijela za sjednicu Vlade Republike Hrvatske, izrađuje i prati izvršavanje zaključaka radnog tijela Vlade i Vlade Republike Hrvatske, te obavlja druge stručne poslove koje mu odredi predsjednik radnog tijela i Vlada Republike Hrvatske.
Ured iz stavka 1. ovog članka, za potrebe predsjednika radnog tijela, prikuplja informacije od resornih ministarstava, državnih upravnih organizacija, fondova i drugih tijela iz djelokruga ureda, te ih analizira i stručno obrađuje.
Ostala radna tijela Vlade Republike Hrvatske imaju tajnika, kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske i koji za radno tijelo obavlja poslove iz stavka 3. ovog članka.«
Članak 4.
U članku 17. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
»Članovi stručnih radnih skupina iz članka 9a. ovog Poslovnika jesu pomoćnici ministara, odnosno pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija i drugi državni službenici koje odredi ministar, odnosno ravnatelj državne upravne organizacije koji je član koordinacije čija je to stručna radna skupina.
Stručnim radnim skupinama iz stavka 4. ovog članka predsjedava predstojnik ureda – tajnik radnog tijela.«
Članak 5.
U članku 18. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Sjednicu stručne radne skupine iz članka 9a. ovog Poslovnika saziva, predlaže i utvrđuje dnevni red sjednice, te predlaže stajališta i prijedloge, predstojnik ureda – tajnik radnog tijela.«
Članak 6.
U članku 19. stavku 2. riječ »tri« zamjenjuje se riječju »pet«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»Predsjednik koordinacije, samo iznimno i u osobito opravdanim i hitnim slučajevima, može odlučiti da se sjednica dopuni točkom dnevnog reda i materijalima koji nisu bili dostavljeni sukladno odredbi članka 28. ovog Poslovnika.«
Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:
»Sjednice stručne radne skupine iz članka 9a. ovog Poslovnika održavaju se prije sjednice koordinacije čija je to stručna radna skupina.
Pismeni poziv na sjednicu stručne radne skupine s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu dostavlja se ministru, odnosno ravnatelju državne upravne organizacije koji je član koordinacije čija je to stručna radna skupina i koji određuje koje će osobe iz ministarstva, odnosno državne upravne organizacije biti nazočne na sjednici stručne radne skupine. Pismeni poziv i materijali dostavljaju se najmanje tri dana prije održavanja sjednice stručne radne skupine.
Na dnevni red sjednice stručne radne skupine mogu biti uvršteni materijali koji su pripremljeni za odlučivanje sukladno odredbama članka 28. ovog Poslovnika.
Predstojnik ureda – tajnik radnog tijela, samo iznimno i u osobito opravdanim i hitnim slučajevima, te po prethodnom dogovoru s predsjednikom koordinacije, može odlučiti da se sjednica stručne radne skupine dopuni točkom dnevnog reda i materijalima koji nisu bili dostavljeni sukladno odredbi članka 28. ovog Poslovnika.«.
Članak 7.
U članku 20. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»Sjednicama koordinacija obvezno prisustvuju ministri koji su članovi koordinacije ili njihovi zamjenici, odnosno ravnatelji državnih upravnih organizacija.
Smatra se da zamjenik ministra, ukoliko je umjesto ministra nazočan sjednici koordinacije, ima sve ovlasti izjašnjavati se i glasati o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.«
Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:
»U radu stručnih radnih skupina iz članka 9a. ovog Poslovnika obvezno sudjeluje predstavnik Ureda za zakonodavstvo i predstavnik Ministarstva financija.«
Članak 8.
U članku 22. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:
»Sjednice stručnih radnih skupina iz članka 9a. ovog Poslovnika zatvorene su za javnost i ne snimaju se tonski.
Stručne radne skupine o svakom pitanju iz dnevnog reda sjednice utvrđuju svoje stajalište i prijedlog za onu koordinaciju čija je to stručna radna skupina.
Stajališta i prijedloge stručne radne skupine ured radnog tijela formulira u pismenom obliku kao nacrt zaključka koordinacije iz članka 22. stavka 3. ovog Pravilnika i dostavlja ga za sjednicu koordinacije.«
Članak 9.
Članak 28. mijenja se i glasi:
»Članak 28.
Prijedlozi uredbi i drugih propisa koje donosi Vlada dostavljaju se u obliku pravnih odredbi, a prijedlozi drugih akata (strategije, deklaracije, izvješća, rezolucije i sl.) moraju sadržavati prikaz svih pitanja potrebnih za raspravu i odlučivanje o njima, kao i prijedlog zaključka ili drugog akta čije se donošenje predlaže Vladi.
Uz prijedloge akata iz stavka 1. ovog članka, predlagatelj je dužan dostaviti i kratak sažetak njihovog sadržaja.
Nacrti prijedloga zakona i drugih propisa te akata koje Vlada predlaže za donošenje Hrvatskome državnom saboru, moraju sadržavati sve sastojke propisane Poslovnikom Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnoga sabora, a prijedlozi uredbi koje Vlada predlaže za donošenje Predsjedniku Republike moraju biti sačinjeni u obliku pravnih odredbi s obrazloženjem.
Uz nacrte prijedloga zakona i drugih propisa moraju biti priložena mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva financija i Ministarstva za europske integracije, te drugih tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja koja se uređuju ovim prijedlozima. Isto vrijedi i za izvješća, informacije i slične materijale, ako sadrže prijedloge zaključaka kojima se određuju obveze tijelima državne uprave ili stvaraju financijske obveze.
Ministarstva i državne upravne organizacije dužni su, u pravilu, u pripremi prijedloga i mišljenja za Vladu Republike Hrvatske uputiti ih na mišljenja strukovnim udruženjima i udrugama u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su predmet tih prijedloga i mišljenja.
Predlagatelj materijala iz stavka 4. ovog članka dužan je Vladi dostaviti materijal usklađen sa svim pribavljenim primjedbama za koje je ocijenio da ih može prihvatiti. Uz osnovni materijal dužan je priložiti mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva financija i Ministarstva za europske integracije, te drugih tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja koja se uređuju tim materijalima. Uz to, dužan je, za primjedbe koje nije prihvatio, dostaviti pisano očitovanje o razlozima za to.
Prijedloge, odnosno mišljenja koja ministarstva ili državne upravne organizacije dostavljaju Vladi Republike Hrvatske, potpisuje ministar ili njegov zamjenik, odnosno ravnatelj ili njegov zamjenik.
Uz sve materijale koji se dostavljaju Vladi obvezno se dostavlja i elektronski zapis materijala.
Svaki akt i drugi materijal određenog stupnja povjerljivosti mora imati oznaku povjerljivosti, sukladno propisima o zaštiti tajnosti podataka.
Uz materijale koji sadrže tekstove međunarodnih ugovora, ako niti jedan od jezika izvornika nije hrvatski jezik, međunarodni ugovor dostavlja se na jednom od jezika izvornika i u prijevodu na hrvatski jezik.«
Članak 10.
U članku 29. u stavku 2. iza riječi: »dnevni red« dodaju se riječi: »sjednice stručne radne skupine iz članka 9a. ovog Poslovnika i«.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»U slučajevima kada tajnik Vlade ocijeni da prijedlozi zakona i drugih propisa ili drugih akata nisu sačinjeni sukladno odredbi članka 28. ovog Poslovnika, vratit će ih predlagatelju radi dorade s odgovarajućom uputom.«
Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:
»Materijali koji su pripremljeni i dostavljeni za raspravu u skladu s odredbom članka 28. ovog Poslovnika uvrštavaju se u dnevni red prve sjednice stručne radne skupine iz članka 9a. ovog Poslovnika, odnosno prve sjednice koordinacije, ako drugačije ne odluči predsjednik koordinacije.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 11.
U članku 31. stavku 1. riječi: »najkasnije 12 sati« zamjenjuju se riječima: »tjedan dana«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Ako materijal za pojedinu točku dnevnog reda ima više od 15 stranica teksta, članovima Vlade dostavlja se samo sažetak tog materijala koji je predlagatelj pripremio u skladu s odredbom članka 28. stavak 2. ovog Poslovnika, uz napomenu da se cjeloviti materijal može dobiti na uvid u Tajništvu Vlade. Ako se radi o nacrtu prijedloga zakona ili o prijedlogu propisa koji donosi Vlada, članovima Vlade materijal se dostavlja u cijelosti, bez obzira na broj stranica.«
Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.
Članak 12.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/00-01/02
Urbroj: 5030102-00-8
Zagreb, 19. listopada 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti