POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - baze propisa - pravilnik o dozvoljenim - pravilnik o adresiranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju odredaba članaka 26. do 31. Zakona o duhanu ("Narodne novine" br. 69/99), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O VOĐENJU UPISNIKA O MARKAMA DUHANSKIH PROIZVODA TE UPISNIKA O UVOZNICIMA I IZVOZNICIMA DUHANA I DUHANSKIH PROIZVODA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se:

 1. Sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika o markama duhanskih proizvoda koje se stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Upisnik o markama) te Upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda (dalje u tekstu: Upisnik o uvoznicima i izvoznicima);
 2. Sadržaj, oblik i način vođenja evidencija kao i izvješća o nastalim promjenama u tijeku godine koje su obvezni izrađivati proizvođači duhanskih proizvoda i uvoznici duhana i duhanskih proizvoda;
 3. Način utvrđivanja i provjere obilježja duhanskih proizvoda s obzirom na kriterije propisane Zakonom o duhanu (dalje u tekstu: Zakon) na temelju kojih se vrši razvrstavanje cigareta u skupine.

Članak 2.
Upisnici i evidencije iz članka 1., točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, vode se u računalnom obliku na propisanim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Uz upisnike osniva se i zbirka isprava, odvojeno za svaku upisanu pravnu i fizičku osobu, u koju se u obliku kartoteke unose isprave i drugi spisi u svezi s upisom.
UPISNIK O MARKAMA I UPISNIK O UVOZNICIMA I IZVOZNICIMA
Članak 3.
Ministarstvo vodi Upisnik o markama u koji se upisuju pojedine skupine cigareta i ostali duhanski proizvodi (Obrasci UMDP 1 do 10) i to:
- naziv, sjedište i matični broj pravne osobe podnositelja prijave za upis duhanskog proizvoda;
- upisni broj podnositelja prijave i datum upisa;
- broj pod kojim je podnositelj upisan u Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda odnosno Upisnik o uvoznicima i izvoznicima;
- podatke o nazivu marki duhanskih proizvoda;
- broj i datum rješenja kojim se odobrava upis u Upisnik o markama.
Članak 4.
Za cigarete koje se proizvode u Republici Hrvatskoj prijavu za upis u Upisnik o markama podnosi proizvođač duhanskih proizvoda.
Za cigarete koje se uvoze u Republiku Hrvatsku prijavu za upis u Upisnik o markama podnosi uvoznik.
Članak 5.
Za cigarete koje su se nalazile u prometu u Republici Hrvatskoj od dana stupanja na snagu Zakona, a za koje je Ministarstvo financija utvrdilo privremeno razvrstavanje u skupine, proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda dužni su podnijeti zahtjev za upis sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 6.
Na pisani zahtjev za upis marki cigareta u skupine A i B, Ministarstvo na temelju provedenog postupka razvrstavanja cigareta u skupine, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, rješenjem utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za upis u Upisnik o markama.
Na pisani zahtjev za upis marki cigareta u skupinu C kao i marki svih ostalih duhanskih proizvoda, Ministarstvo vrši upis u Upisnik o markama na temelju dva uzorka najmanjeg tržnog pakiranja odnosnog proizvoda.
Članak 7.
Uvoznici i izvoznici duhana i duhanskih prerađevina moraju biti upisani u Upisnik o uvoznicima i izvoznicima.
Na pisani zahtjev uvoznika ili izvoznika Ministarstvu, Ministarstvo donosi rješenje te vrši upis u Upisnik o uvoznicima i izvoznicima.
Članak 8.
U Upisnik o uvoznicima i izvoznicima (Obrazac UUI) upisuju se:
- naziv, sjedište i matični broj pravne osobe podnositelja prijave za upis;
- upisni broj podnositelja prijave i datum upisa;
- broj i datum rješenja kojim se odobrava upis u Upisnik.
SADRŽAJ, OBLIK I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA
Članak 9.
Proizvođači duhanskih proizvoda dužni su voditi evidenciju o utrošku duhana i na njemu temeljenih surogata (duhanski otpaci, tehnološki obrađeno rebro, duhanska folija), pojedinačno za svaku skupinu cigareta te zbirno za ostale duhanske proizvode koji se proizvode, izvoze i stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj.
Uvoznici duhana i duhanskih proizvoda dužni su voditi evidenciju o količini i vrsti uvezenih duhana i duhanskih proizvoda te kupcima uvezenog duhana.
Članak 10.
Evidencija proizvođača duhanskih proizvoda mora sadržavati podatke o:
- zatečenim zalihama duhana i na njemu temeljenih surogata, u vlasništvu i na skladištima proizvođača, na početku izvještajnog razdoblja;
- kupljenim i u skladištu zaprimljenim količinama;
- prodaji i isporukama duhana;
- utrošku duhana u pojedinim skupinama cigareta i u ostalim duhanskim proizvodima;
- zalihama na kraju izvještajnog razdoblja.
Članak 11.
U evidencijama iz članka 10. ovoga Pravilnika proizvođači će ustrojiti evidenciju o utrošku duhana i na njemu temeljenih surogata na način da će se za svaku skupinu cigareta utvrditi količina utrošenih domaćih duhana i na njima temeljenih surogata, i to tipova virginija sušena toplim zrakom i berlej sušen u hladu sa karakteristikama navedenim u članku 14. ovoga Pravilnika, te količina istih takovih tipova nearomatičnih duhana iz uvoza, kao i ukupna količina utrošenih duhana i na njima temeljenih surogata.
Članak 12.
Proizvođači su dužni najmanje jednom godišnje, i to do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva o utrošku duhana po pojedinim skupinama cigareta i ostalih duhanskih proizvoda na način kako je propisano u Evidenciji o zalihama, nabavkama, prodaji i utrošku duhana (Obrazac EP).
Ministarstvo može zatražiti od proizvođača izvješće EP i za određena kraća razdoblja unutar godine.
NAČIN UTVRĐIVANJA I PROVJERE OBILJEŽJA DUHANA I DUHANSKIH PROIZVODA
Članak 13.
Prema ovom Pravilniku, provjera obilježja duhanskih proizvoda utvrđuje se za cigarete kao i za duhan i duhanske materijale utrošene u izradi duhanske mješavine za cigarete na temelju utvrđenih obilježja cigareta za razvrstavanje u skupine.
Cigare, cigarilosi, duhan za lulu, duhan za pušenje, duhan za šmrkanje, duhan za žvakanje i drugi duhanski proizvodi razvrstavaju se po markama i podnositeljima zahtjeva te upisuju u Upisnik o markama.
Utvrđivanje obilježja duhanske mješavine u cigaretama
Članak 14.
Obilježje kakvoće duhanske mješavine i organoleptičkih svojstava radi razvrstavanja cigareta u skupinu A, priznaje se podnositeljima zahtjeva za one marke cigareta koje na temelju izjave proizvođača cigareta, na temelju provjera evidencija i provedenog postupka razvrstavanja predviđenih ovim Pravilnikom sadrže najmanje 60 posto domaćih duhana, u čemu je najmanje 25 posto donjih branja ili na njima temeljenih surogata domaćeg podrijetla u vidu tehnološki obrađenog rebra i duhanske folije.
Obilježje kakvoće duhanske mješavine i organoleptičkih svojstava radi razvrstavanja cigareta u skupinu B, priznaje se podnositeljima zahtjeva za one marke cigareta koje na temelju izjave proizvođača cigareta, na temelju provjera evidencija i provedenog postupka razvrstavanja predviđenih ovim Pravilnikom sadrže najmanje 60 posto domaćih duhana ili na njima temeljenih surogata domaćeg podrijetla u vidu tehnološki obrađenog rebra i duhanske folije.
Članak 15.
Obilježje kakvoće duhanske mješavine i organoleptičkih svojstava radi razvrstavanja cigareta u skupine A i B na temelju kriterija iz članka 14. ovog Pravilnika, priznaje se i podnositeljima zahtjeva za one marke cigareta koje u svom sastavu imaju uvozne duhane podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije, a koje, sukladno člancima 11. i 41. ovoga Pravilnika, sadrže duhane koji su razvrstani u nearomatične duhane tipa virginija sušena toplim zrakom i berlej sušen u hladu.
Primjena stavka 1. ovoga članka vrijedit će po prijamu Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju za cigarete podrijetlom iz zemalja članica te organizacije i za cigarete proizvedene u Republici Hrvatskoj.
Članak 16.
U svrhu utvrđivanja obilježja duhanske mješavine u cigaretama, podnositelj zahtjeva za upis marki cigareta u skupinu A i B dužan je Ministarstvu dostaviti zahtjev za pokretanje postupka.
Istodobno, uz preslik zahtjeva za pokretanje postupka Ministarstvu, podnositelj zahtjeva dužan je Laboratoriju iz članka 33. ovoga Pravilnika dostaviti:
- proizvođačku deklaraciju o tipu mješavine koja je ugrađena u cigaretu, kao npr. američka mješavina, kontinentalna mješavina, virginijska mješavina, orijentalna mješavina i slično;
- proizvođačku deklaraciju o udjelu pojedinih robnih tipova duhana i drugih duhanskih materijala ugrađenih u mješavinu i to:
- udio virginijskih duhana (u %),
- udio berlejskih duhana (u %),
- udio orijentalnih duhana (u %),
- udio duhanske folije (u %),
- postotak obrađenog duhanskog rebra,
- postotak ekspandiranog duhana u pojedinim robnim tipovima;
- uzorak duhanske mješavine koja nije tretirana aditivima - sos, aroma. Virginijske i berlejske duhane koji su sadržani u toj mješavini treba dostaviti i u zasebnim pakiranjima;
- kemijske analize netretirane mješavine i izdvojenih virginijskih i berlejskih uzoraka koji su u njoj sadržani, i to:
- udio katrana i nikotina u dimu cigarete (u mg/cigareti),
- udio nikotina u duhanu (u %),
- udio ukupnih šećera (u %), te navesti metode po kojima su analize rađene;
- izjava o udjelu berlejskih duhana nearomatičnog tipa;
- izjava o udjelu donjih branja nearomatičnih tipova virginijskih i berlejskih duhana prilaže se samo uz zahtjev za upis marki cigareta u skupinu A;
- uzorke zapakiranih gotovih proizvoda pojedine marke cigarete u količini od 20 paklica kao i 5 blanketa;
- potvrdu o uplaćenoj naknadi za laboratorijska ispitivanja.
Članak 17.
Utvrđivanje vjerodostojnosti i točnosti podnesenih izjava, deklaracija i svojstava uzoraka iz članka 16. ovoga Pravilnika obavit će se na temelju:

 1. organoleptičkog uvida u dostavljene uzorke mješavina cigareta i njenih sastavnih dijelova;
 2. degustacije pojedinih sastojaka mješavine i degustacije cigareta;
 3. analize fizičkih karakteristika sastojaka duhana i cigareta;
 4. analize kemijskog sastava duhana - cjelokupne mješavine i pojedinih dijelova;
 5. kemijske analize dima cigarete.

Članak 18.
Sukladno članku 15. ovoga Pravilnika, podnositelj zahtjeva za upis marki cigareta u skupine A i B će za svaku količinu uvoznih duhana ili ostalih duhanskih materijala iz Tarifnih brojeva 24.01 i 24.02 Zakona o carinskoj tarifi, utrošenih u izradi duhanske mješavine za cigarete, dostaviti Laboratoriju iz članka 33. ovoga Pravilnika sljedeće dokumente:
- izjavu o robnom tipu (orijentalni, virginija, berlej, ostali tipovi, duhanski surogati) i tipskim karakteristikama duhana (sitnolisni, aromatični, krupnolisni, nearomatična virginija - filler tip, berlej nearomatični - filler tip);
- dokaz o zemlji podrijetla duhana i duhanskih materijala;
- izjavu o načinu sređivanja duhana (neižiljen, ižiljen), klasi i načinu pakiranja (karton, jarma, tonga, sanduk, bačva);
- uzorak duhana od najmanje 2 kg;
- rezultate kemijske analize duhana iz kojih će biti vidljiv sadržaj nikotina u duhanu kao i udio ukupnih šećera, te navesti metodu po kojoj su analize rađene.
Članak 19.
Utvrđivanje vjerodostojnosti i točnosti izjava i svojstava uzorka sukladno članku 18. ovoga Pravilnika utvrdit će se:

 1. organoleptičkim uvidom,
 2. degustacijskom ocjenom na pušenju,
 3. analizom fizičkih svojstava,
 4. kemijskom analizom,
 5. provjerom podataka iz članaka 9. do 12. ovoga Pravilnika.

Članak 20.
Za razvrstavanje cigareta u skupinu A, fizičkim i kemijskim analizama utvrđene granične vrijednosti rezanog duhana u mješavini su sljedeće:
- Vlaknasta struktura:
- ostatak rezanog duhana na situ 2 mm: - manje od 25%
- prašina: - više od 1,5%
- Denzitet (moć punjenja) u cmł/g:
- AMERIČKA MJEŠAVINA: - do 5,3
- KONTINENTALNA MJEŠAVINA: - do 5,0
- VIRGINIJA MJEŠAVINA: - do 5,1
- ORJENTALNA MJEŠAVINA: - do 5,0
- Vlaga: - manje od 12,5%
- Nikotin: - do 1,55% (±10%)
- Ukupni šećeri:
- AMERIČKA MJEŠAVINA: 14% (±12%)
- KONTINENTALNA MJEŠAVINA: 15% (±12%)
- VIRGINIJA MJEŠAVINA: 20% (±12%)
- ORJENTALNA MJEŠAVINA: 18% (±12%)
- Odnos nikotina i katrana u dimu u %:
- velik udio katrana i nikotina (Full flavour): do 6,5
- smanjen udio katrana i nikotina (Lights): 7,0
- mali udio katrana i nikotina (Super Lights): 7,5
- vrlo mali udio katrana i nikotina (Ultra Lights): 8,0
Članak 21.
Za razvrstavanje cigareta u skupinu B fizičkim i kemijskim analizama utvrđene granične vrijednosti rezanog duhana u mješavini su sljedeće:
- Vlaknasta struktura:
- ostatak rezanog duhana na situ 2 mm: - manje od 30%
- prašina: - više od 1,5%
- Denzitet (moć punjenja) u cmł/g:
- AMERIČKA MJEŠAVINA: - do 5,5
- KONTINENTALNA MJEŠAVINA: - do 5,1
- VIRGINIJA MJEŠAVINA: - do 5,2
- ORJENTALNA MJEŠAVINA: - do 5,1
- Vlaga: - manje od 12,5%
- Nikotin %: do 1,65% (±10,0%)
- Ukupni šećeri:
a) AMERIČKA MJEŠAVINA: 13,0 (±12%)
b) KONTINENTALNA MJEŠAVINA: 14,0 (±12%)
c) VIRGINIJA MJEŠAVINA: 18,0 (±12%)
d) ORJENTALNA MJEŠAVINA: 16,0 (±12%)
- Odnos katrana i nikotina u dimu u %:
- velik udio katrana i nikotina (Full Flavour): 7,0
- smanjen udio katrana i nikotina (Lights): 7,5
- mali udio katrana i nikotina (Super Lights): 8,0
- vrlo mali udio katrana i nikotina (Ultra Lights): 8,5
Članak 22.
Za razvrstavanje cigareta u skupini A, svojstva nearomatičnih duhana tipa virginija i berlej, odnosno izdvojenih sastojaka u mješavini, granične vrijednosti fizičkih i kemijskih analiza su sljedeće:
VIRGINIJA BERLEJ
sagorljivost
g/min više od 0,25 sagorljivost
g/min manje od 0,30
vlaga %11,0 (+0,5)vlaga % 10,5 (+0,5)
nikotin %do 1,9 (+10) nikotin %do 1,8 (+10)
ukupni šećeri %više od 20,0 bjelančevine %do 8
odnos
šećer/nikotinviše od 10

Članak 23.
Za razvrstavanje cigareta u skupinu B, svojstva nearomatičnih duhana tipa virginija i berlej, odnosno izdvojenih sastojaka, granične vrijednosti fizičkih i kemijskih analiza su sljedeće:
VIRGINIJA BERLEJ
sagorljivost
g/min više od 0,25 sagorljivost
g/min manje od 0,30
vlaga %11,0 (+0,5)vlaga % 10,5 (+0,5)
nikotin %do 2,0 (+10) nikotin %do 1,9 (+10)
ukupni šećeri %više od 19,0 bjelančevine %do 9
odnos
šećer/nikotinviše od 10

Članak 24.
Povjerenstvo iz članka 32. ovoga Pravilnika, odredit će metode za provedbu analiza propisanih u člancima 17. i 19. ovoga Pravilnika.
Utvrđivanje tehničke izrade i opremljenosti cigareta
Članak 25.
Radi utvrđivanja tehničke izrade i opremljenosti cigareta podnositelj prijave će za svaku marku cigareta dostaviti izjavu da li cigarete imaju tvrdi ili meki omot pakiranja i da li imaju ugrađeni filter.
Članak 26.
Svaki omot pakiranja cigareta koje se stavljaju u maloprodaju, a koji je teži od 160 g/m˛ smatrat će se kao tvrdi omot pakiranja.
Cigarete s filtrom su cigarete kojima je u pisak ugrađen materijal za zadržavanje i razrjeđivanje glavne struje dima (filtriranje).
Utvrđivanje oznake cigareta
Članak 27.
Prema oznaci, cigarete se razvrstavaju ovisno o mjestu prvog stavljanja u promet koje se određuje zavisno o mjestu podrijetla pojedine marke cigareta.
Članak 28.
Ukoliko marka cigareta uživa međunarodnu zaštitu, kao mjesto prvog stavljanja u promet smatrat će se mjesto - zemlja podrijetla marke cigareta.
Kod marki cigareta koje predstavljaju ekstenziju (porodicu) određene marke cigareta, mjestom prvog stavljanja u promet smatrat će se zemlja podrijetla originalne marke cigarete.
Članak 29.
Radi utvrđivanja mjesta prvog stavljanja u promet pojedine marke cigareta podnositelji prijave dostavit će izjavu, te preslik zahtjeva za priznavanje marke, odnosno preslik rješenja o priznavanju marke s podatkom o zemlji podrijetla.
Kod marki cigareta koje nemaju rješenje o priznavanju marke podnositelji zahtjeva za upis u Upisnik o markama dužni su dostaviti ispravu iz koje je vidljivo da marka cigarete ne uživa zaštitu u nekoj drugoj zemlji.
Članak 30.
Uvoznici cigareta će prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik o markama dostaviti dokaz o zemlji podrijetla marke cigarete (rješenje o priznavanju marke), te obrazac EUR 1.
RAZVRSTAVANJE CIGARETA U SKUPINE
Članak 31.
GIU hrvatske duhanske industrije predlaže (dalje u tekstu: GIU), a Ministarstvo imenuje stručno povjerenstvo od sedam članova za provjeru utemeljenosti zahtjeva za razvrstavanje cigareta u skupine A i B sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
Povjerenstvo će utvrditi skupinu cigareta, odnosno tipove duhana kojima prijavljeni uzorci pripadaju sukladno ovom Pravilniku te predložiti Ministarstvu izdvanje rješenja o upisu u Upisnik o markama.
Članak 32.
U Povjerenstvo se imenuje:
- 1 član iz znanstvene ustanove koja se bavi problemom genetike i uzgoja duhana;
- 1 član predstavnik obrađivača duhana;
- 3 člana iz društva proizvođača duhanskih proizvoda;
- 1 član predstavnik hrvatskih proizvođača duhana;
- 1 član iz GIU.
Članovi Povjerenstva imenuju se na rok od tri godine.
Članovi Povjerenstva izabiru predsjednika Povjerenstva.
Članovi Povjerenstva moraju biti po profesionalnom iskustvu i školovanju dobri poznavatelji duhana i duhanskih proizvoda.
GIU hrvatske duhanske industrije dužno je osigurati prostorije i uvjete za rad Povjerenstva.
Članak 33.
Ministarstvo će rješenjem ovlastiti pravnu osobu koja raspolaže kemijskim laboratorijem za analizu i utvrđivanje fizičkih i kemijskih svojstava uzoraka i duhanskog materijala predviđenih člancima 16. i 18. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Laboratorij).
Laboratorij mora imati opremu, stručnjake, iskustvo i uvjete za predviđeni tip analiza duhanskih mješavina, sastojaka duhana, te drugih duhanskih materijala.
Članak 34.
Povjerenstvo i Laboratorij obvezni su za vrijeme i nakon provedbe postupka utvrđivanja i provjere obilježja duhana i duhanskih proizvoda, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, osigurati tajnost podnositelja zahtjeva kao i rezultata provedenog postupka.
Članak 35.
Laboratorijskim ispitivanjima za svaku pojedinačnu marku cigareta utvrdit će se, sukladno članku 17. ovoga Pravilnika, sljedeća fizička svojstva:
- dimenzije (u mm): ukupna duljina, promjer, duljina duhanskog svitka, duljina filtera;
- vlaga (u %);
- sagorljivost (u mm/min);
- vlaknasta struktura (u %);
- tvrdoća cigarete (u %).
Članak 36.
Laboratorijskim ispitivanjem duhanskih uzoraka utvrdit će se, sukladno članku 19. ovoga Pravilnika, sljedeća fizička svojstva:
- vlaga (u %);
- sagorljivost (u g/min);
- denzitet (moć punjenja) (u cmł/g).
Članak 37.
U okviru laboratorijskih ispitivanja, sukladno tabličnom prikazu u ovom članku, izvršit će se sljedeće kemijske analize:
- ukupne duhanske mješavine,
- virginijskih i berlejskih sastojaka duhanske mješavine,
- dimnih sastojaka gotovih cigareta, kao i kemijskih sastojaka uzoraka duhana koji se uvoze.
DUHANSKA
MJEŠAVINA BERLEJ VIRGINIJA CIGARETE:
SASTAVNICE
DIMA (glavna
struja dima)
- nikotin- nikotin- nikotin- nikotin
- ukupni i
pojedinačni šećeri- ukupan dušik,
bjelančevine- ukupni i
pojedinačni šećeri- katran
- ukupan dušik,
bjelančevine,- amonijak - ukupan dušik,
bjelančevine,- CO
- amonijak - nitrati - amonijak
- nitrati - klor- nitrati
- klor- pepeo- klor
- pepeo - hlapljive
organske kiseline
- aromatične tvari

Članak 38.
Laboratorij sastavlja izvješće o provedenim analizama i, u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva, dostavlja ga Povjerenstvu.
Članak 39.
Povjerenstvo će za svaki uzorak predviđen člancima 16. i 18. ovoga Pravilnika obaviti pregled i utvrditi sljedeća organoleptička svojstva:
- tipske karakteristike
- klasifikaijsko-insercijska obilježja,
- boju, mirišljavost, sadržajnost odnosno punoću tkiva,
- uniformnost u sređivanju i pakiranju,
- mane i oštećenja.
Članak 40.
Degustacijskim postupcima Povjerenstvo utvrđuje sljedeća pušačka svojstva uzoraka duhana, duhanske mješavine i cigareta:
- JAČINA: jak, srednje jak, lagan-mekan
- OKUS: oštar-slab, manje oštar-zadovoljava, blag-dobar, te gorčina i žestina okusa
- AROMA: nearomatičan-grub, donekle aromatičan, srednje aromatičan-fin, aromatična-vrlo fina
- PUNOĆA: prazan-nezaobljen, srednje zasićuje-zaobljen, zasićuje-izrazito zadovoljava
- SAGORLJIVOST: pepeo bijelo-siv, siv, peruta, kompaktan.
Članak 41.
Na temelju provedenih organoleptičkih ispitivanja, degustacijskih ispitivanja, izvješća Laboratorija o rezultatima fizičkih i kemijskih analiza, provjere dostavljenih dokaza i izjava, Povjerenstvo utvrđuje u koju skupinu spada ispitivana marka cigareta, odnosno kakvog su tipa uzorci uvoznog duhana.
Članak 42.
Za razvrstavanje cigareta u skupine, odnosno utvrđivanje tipa duhana, Povjerenstvo uzima u obzir podudarnost uzoraka s graničnim vrijednostima utvrđenih u člancima 20. do 23. ovoga Pravilnika, utvrđuje međusobni sklad i suglasje organoleptičkih, degustacijskih, fizičkih i kemijskih rezultata ispitivanja uzoraka, te utvrđuje tehničku izradu i opremljenost i oznaku cigarete.
Članak 43.
Svaki član Povjerenstva utvrđuje vlastiti prijedlog razvrstavanja cigareta, uzimajući u obzir rezultate laboratorijskih i degustacijskih ispitivanja.
Sukladno stavku 1. ovoga članka, Povjerenstvo utvrđuje konačni prijedlog razvrstavanja glasovanjem s pretežitim brojem prisutnih članova. Izvješće potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva i ono se, u roku od 30 dana od nadnevka zaprimanja laboratorijskog izvješća, dostavlja podnositelju zahtjeva, koji ga uz pisani zahtjev za upis marki cigareta u skupine dostavlja Ministarstvu, uz dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi.
V. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 44.
Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovati Povjerenstvo iz članka 32. te odrediti Laboratorij iz članka 33. ovoga Pravilnika.
Članak 45.
Proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda iz članka 5. ovoga Pravilnika, dužni su podnijeti zahtjeve za upis u Upisnik o markama u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 46.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/00-01/01
Urbroj: 525-01-00-03
Zagreb, 4. siječnja 2000.
Ministar
mr. sc. Ivan Đurkić, v. r.
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti