POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - ažuriranje pregleda propisa - odluka o konsolidiranim - uredba o prijavljivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA
Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA I MJERILIMA ZA
DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU
PROJEKATA
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i mjerila te propisuje postupak za davanje i produženje važenja ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata (u daljnjem tekstu: ovlaštenje).
Područje kontrole projekata
Članak 2.
Ovlaštenje se daje za obavljanje kontrole projekata obzirom na:
1. mehaničku otpornost i stabilnost
- betonskih, armirano betonskih, prednapetih, spregnutih i zidanih konstrukcija,
- metalnih i spregnutih metalnih konstrukcija,
- drvenih i spregnutih drvenih konstrukcija,
- nasutih građevina, temelja, stabilizacija i sanacija klizišta,
2. zaštitu od buke,
3. uštedu energije i toplinsku zaštitu.
II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE I PRODUŽENJE VAŽENJA OVLAŠTENJA
Uvjeti za davanje ovlaštenja
Članak 3.
(1) Ovlaštenje se daje ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji je projektirao složene građevine ili je na drugi način dao značajni doprinos tehničkoj struci.
(2) Revident za kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti može biti samo ovlašteni inženjer građevinarstva.
(3) Revident za kontrolu zaštite od buke odnosno uštedu energije i toplinsku zaštitu može biti ovlašteni arhitekt, ovlašteni inženjer građevinarstva ili ovlašteni inženjer strojarstva.
Članak 4.
(1) Radnim iskustvom, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se radno iskustvo stečeno na obavljanju poslova u svojstvu projektanta ili glavnog projektanta, odnosno projektanta voditelja, koordinatora projekta ili odgovornog projektanta prema propisima koji su važili prije početka primjene Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99)
(2) Složenim građevinama, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se građevine za koje je obvezna kontrola projekta.
(3) Značajni doprinos tehničkoj struci, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se znanstveni odnosno stručni rad ili aktivnost kojima je dan stvarni doprinos koji se primjenjuje u projektiranju.
Uvjeti za produženje važenja ovlaštenja
Članak 5.
(1) Važenje ovlaštenja se produžuje revidentu koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovoga Pravilnika, ako je u svojem radu postupao u skladu sa Zakonom o gradnji i ovim Pravilnikom, ako je stalno obavljao poslove kontrole projekata.
(2) Smatra se da revident nije u svojem radu postupao u skladu sa Zakonom o gradnji i ovim Pravilnikom ako su mu poništena dva ili više izvješća o kontroli projekta ili ako nije dostavio dva ili više godišnjih izvješća o obavljenim kontrolama.
(3) Smatra se da revident nije stalno obavljao poslove kontrole projekata ako tri ili više godina uzastopce nije obavio niti jednu kontrolu projekta.
III. POSTUPAK DAVANJA I PRODUŽENJA VAŽENJA OVLAŠTENJA
Stručni odbor za poslove kontrole projekata
Članak 6.
(1) Radi obavljanja radnji u postupcima davanja i produženja važenja ovlaštenja, te poništenja izvješća o kontroli projekta, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: ministar) osniva Stručni odbor za poslove kontrole projekata (u daljnjem tekstu: Odbor) te imenuje sedam članova i tajnika Odbora na rok od 5 godina.
(2) Pet članova Odbora su istaknuti stručnjaci za pojedina područja projektiranja članovi Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a dva člana i tajnik Odbora su državni službenici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(3) Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.
(4) Način rada Odbora utvrdit će se Poslovnikom kojeg donosi Odbor većinom glasova svih članova, uz suglasnost ministra.
(5) Administrativno-tehničke i financijske poslove Odbora obavlja Ministarstvo.
(6) Članovi i tajnik Odbora imaju pravo na naknadu troškova nastalih u svezi s radom u Odboru, te pravo na nagradu za svoj rad, koju određuje ministar.
Zahtjev za davanje i produženje ovlaštenja za kontrolu projekata
Članak 7.
(1) Zahtjev za davanje ili produženje važenja ovlaštenja kandidat podnosi Ministarstvu za jednu ili više vrsta kontrola iz članka 2. ovoga Pravilnika.
(2) Zahtjevu za davanje ovlaštenja prilaže se:

  1. preslik rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i/ili odgovrajući imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
  2. detaljan kronološki opis stručnog rada na poslovima projektiranja građevina te ostalih stručnih poslova iz područja graditeljstva za koje se traži ovlaštenje,
  3. popis projekata složenih građevina s detaljnim opisom tehničkih značajki, koje je kandidat projektirao,
  4. popis radova i aktivnosti s detaljnim opisom za koje kandidat smatra da predstavljaju značajni doprinos tehničkoj struci,
  5. dokaz o podmirenim troškovima postupka.

(3) Zahtjevu za produženje važenja ovlaštenja prilaže se:

  1. preslik rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i/ili odgovarajući imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
  2. popis promjena koje su nastale tijekom važenja ovlaštenja u svezi s popisom projekata složenih građevina s detaljnim opisom tehničkih značajki, koje je kandidat projektirao, te promjenama u svezi s popisom radova i aktivnosti s detaljnim opisom za koje kandidat smatra da predstavljaju značajni doprinos tehničkoj struci,
  3. dokaz o podmirenim troškovima postupka.

(4) Kandidat odnosno revident dužan je na traženje Ministarstva dostaviti i druge podatke i isprave.
Davanje i produženje ovlaštenja
Članak 8.
(1) Na temelju mišljenja Odbora, ministar daje ili odbija dati odnosno produžiti važenje ovlaštenja prema zahtjevu kandidata za jednu ili više vrsta kontrole projekata.
(2) Iznimno, ako se kandidatov dosadašnji stručni rad pretežno odnosi na određene vrste građevine, ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka može se dati samo za takvu vrstu građevine.
(3) Ovlaštenje se daje u pisanom obliku.
(4) Prije dobivanja ovlaštenja kandidat potpisuje izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu.
(5) Protiv ovlaštenja odnosno rješenja o odbijanju zahtjeva za davanje ili produženje važenja ovlaštenja kandidat ne može izjaviti žalbu ali može pokrenuti upravni spor.
(6) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim ovlaštenjima i odbijenim zahtjevima za davanje i produženje važenja ovlaštenja.
(7) Popis revidenata objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Važenje ovlaštenja
Članak 9.
Ovlaštenje za kontrolu projekata važi pet godina, a na zahtjev revidenta važenje ovlaštenja može se produžiti.
Troškovi postupka
Članak 10.
(1) Troškove postupka davanja odnosno produženja važenja ovlaštenja snosi kandidat odnosno revident.
(2) Visinu troškova postupka odredit će ministar.
IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 11.
(1) Stručni odbor za poslove kontrole projekata osnovan sukladno članku 5. Pravilnika o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 53/93 i 101/93) obavljat će poslove Odbora po ovom Pravilniku do osnivanja Odbora sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.
(2) Ministar će osnovati Odbor sukladno članku 6. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 12.
Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljale poslove kontrole projekata na temelju ovlaštenja izdanih prema ranije važećim propisima mogu nastaviti s radom do isteka roka važenja tog ovlaštenja ako su do 11. listopada 1999. godine podnijele zahtjev za upis u Hrvatsku komoru arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
Članak 13.
Revident za kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti može biti i ovlašteni arhitekt ako je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljao poslove kontrole projekata.
Članak 14.
Postupci pokrenuti po Pravilniku o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 53/93 i 101/93), do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršiti će se po ovom Pravilniku.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 53/93 i 101/93)
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 361-01/99-03/7
Urbroj: 531-01-99-1
Zagreb, 30. prosinca 1999.
Ministar
mr. sc. Marko Širac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti