POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - ažurirane zbirke - pravilnik o graničnim - pravilnik o korištenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu: dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci: Marijan Hranjski dr. iur., dr. sc. Petar Klarić, Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić dr. iur., dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević dr. iur. i Milan Vuković dr. iur., odlučujući o prijedlozima za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 19. siječnja 2000. godine, donio je
ODLUKU I RJEŠENJE
I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbe članka 97. stavka 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 43/99 i 51/99) i ukida se stavak 3. članka 97. tog Pravilnika.
II. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbe članka 52. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
III. Ova odluka i rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
I.
Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbe članka 52. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (nastavno: Pravilnik) podnijela je Industrogradnja d.d. Zagreb.
Podnositelj smatra da je osporena odredba u nesuglasju s odredbama članaka 22. i 23. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 75/93, 11/94, 55/96, 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98 i 10/99) i odredbama članaka 3., 18., 19. i 26. Ustava, jer proširuje obveze pravne osobe pri isplati nadoknade plaće zbog bolovanja te da uskraćuje pravo na kamate.
Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbe članka 97. stavka 3. Pravilnika, podnijela je Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu.
Podnositelj smatra da osporena odredba nije utemeljena na odredbi članka 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju i da je u suprotnosti s odredbama članaka 4., 5., 14. i 26. Ustava Republike Hrvatske.
Podnositelj predlaže da Sud poništi osporenu odredbu jer se njome vrijeđaju temeljne slobode i prava čovjeka i građanina.
Uz prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom, podnositelj je, u smislu odredbe članka 18. tada važećeg Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 13/91), podnio i prijedlog za privremenu obustavu izvršenja osporene odredbe.
Tijekom ustavnosudskog postupka prijedlozi su dostavljeni na odgovor Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, koji je, temeljem odredbe članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju, donositelj Pravilnika.
U odnosu na prijedlog Industrogradnje d.d., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ističe da osporena odredba predstavlja isključivo provedbeni propis kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava na naknadu plaće, a koji je donijet temeljem odredbe članka 23. stavka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
U svezi s prijedlogom kojim se osporava suglasnost s Ustavom i zakonom odredbe članka 97. stavka 3. Pravilnika, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje navodi da se tom odredbom željelo izjednačiti osigurane osobe u stjecanju prava iz obveznog osiguranja, onemogućiti navedenu grupu osiguranika da za vrijeme bolovanja stječu dohodak po dva osnova i zaštititi sredstva (koja Zavod ima na raspolaganju za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja) od neopravdanog odljeva.
II.
Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbe članka 97. stavka 3. Pravilnika je osnovan.
Osporena odredba glasi:
»Osiguranik koji obavlja gospodarsku djelatnost ili samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost, nema pravo na nadoknadu plaće za vrijeme bolovanja ako je navršio 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.«
Odredbom članka 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju određeno je tko se, prema odredbama tog Zakona, smatra osiguranikom. Točkom 7. tog članka određeno je da se osiguranicima smatraju osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost i osobe koje samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost. Odredbom članka 20. stavka 1. istog Zakona, utvrđeno je pravo ove grupe osiguranika na nadoknadu plaće za vrijeme bolovanja. Slučajevi u kojima osiguranici, pa tako i ova grupa osiguranika, nemaju pravo na nadoknadu plaće, taksativno su navedeni odredbom članka 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Rečena odredba ne sadrži posebne razloge koji bi propisivali posebne uvjete pod kojima bilo koja od grupa osiguranika nema pravo na nadoknadu plaće.
Člankom 97. stavkom 3. Pravilnika, protivno navedenim zakonskim odredbama, grupi osiguranika - koji obavljaju gospodarsku djelatnost, odnosno samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost u sklopu zanimanja, uskraćeno je pravo na nadoknadu plaće ako su navršili određenu životnu dob (65 godina) i ako imaju 20 godina staža osiguranja.
Nadoknada plaće je pravo koje pripada osiguraniku u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite. Zakon o zdravstvenom osiguranju taksativno određuje tko se smatra osiguranikom (čl. 5.) i u kojim slučajevima osiguranik ima pravo na nadoknadu plaće (čl. 21.). U sklopu obveznog zdravstvenog osiguranja pravo na nadoknadu plaće nije u svezi s pravom na prihod koji osiguranik eventualno stječe po kakvom drugom osnovu, već se radi o pravu koje osiguranik stječe kada iz zakonom propisanih razloga ne prima plaću.
Pravilnik, kao provedbeni propis samo razrađuje zakonska određenja i pri tome se mora kretati strogo u okviru zakona, što znači da se provedbenim propisom prava koja ovlaštenicima pripadaju na temelju zakona ne mogu ograničavati ili uskraćivati, a također se ne mogu utvrđivati nova prava. Umanjivati podzakonskim aktom prava koja određenoj grupi osiguranika pripadaju temeljem zakona protivno je temeljnom načelu sadržanom u odredbi članka 5. Ustava, kojim je utvrđena hijerarhija propisa i temeljem kojeg zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Slijedom izloženog, Ustavni sud je, uzimajući u obzir sve okolnosti od važnosti za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, a imajući u vidu interes pravne sigurnosti, osporenu odredbu ukinuo.
Uz prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom, Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu podnijela je i prijedlog za privremenu obustavu izvršenja odredbe članka 97. stavka 3. Pravilnika. Budući da je Ustavni sud navedenu odredbu Pravilnika ukinuo, o ovom prijedlogu nije posebno odlučivano.
III.
Prijedlog kojim se osporava suglasnost s Ustavom i zakonom odredbe članka 52. Pravilnika nije osnovan.
Osporena odredba glasi:
»Nadoknadu plaće sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika obračunava i isplaćuje pravna, odnosno fizička osoba - poslodavac osim slučajeva iz članka 21. točke 3., 6., 7., 8. i 9. Zakona, kada nadoknadu plaće obračunava i isplaćuje Zavod.
Sredstva koja je poslodavac isplatio sukladno stavci 1. ovog članka, a koja prema odredbama Zakona terete sredstva Zavoda, Zavod je obvezan vratiti poslodavcu u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat, bez obveze plaćanja zateznih kamata za sve vrijeme nepodmirenja dužnog iznosa. Uz zahtjev poslodavac je obvezan priložiti tiskanicu »Potvrda o plaći« i »Izvješće o bolovanju«, te dokumentaciju o izvršenim isplatama nadoknada plaće, te uplaćenim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje za odnosne mjesece.«
Prema odredbi članka 23. Zakona o zdravstvenom osiguranju, nadoknada plaće u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz članka 21. t. 3. do 6. Zakona, isplaćuje se na teret sredstava Zavoda od prvog dana korištenja prava, s tim što je odredbom stavka 2. tog članka određeno da ovu nadoknadu, s izuzetkom za slučajeve iz članka 21. t. 3. i 6., obračunava i isplaćuje pravna, odnosno fizička osoba. Istom odredbom propisan je rok (45 dana) u kojem je Zavod obvezan vratiti isplaćenu nadoknadu te je određeno da u tom roku, a ni nakon njegovog isteka, ne mogu teći zatezne kamate. Odredba stavka 3. tog članka daje ovlaštenje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na donošenje provedbenih propisa o načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaće kada se ta nadoknada ostvaruje na teret sredstava Zavoda.
Iz izloženog slijedi da je osporena odredba donijeta u skladu i temeljem ovlaštenja sadržanog u odredbi članka 23. Zakona o zdravstvenom osiguranju i da ovom odredbom nisu povrijeđene ustavne odredbe na koje podnositelj prijedloga ukazuje.
IV.
Slijedom navedenog, sukladno odredbi članka 54. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99 - nastavno: Ustavni zakon), Ustavni sud odlučio je kao pod t. I. izreke.
Rješenje pod t. II. izreke donijeto je sukladno odredbi članka 41. stavka 1. Ustavnog zakona, dok se objava ove odluke i rješenja temelji na odredbi članka 28. Ustavnog zakona.
Broj: U-II-608/1999
U-II-696/1999
Zagreb, 19. siječnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti