POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - aspekti prava - zakon o dodatku - statut hrvatske liječničke ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1409
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. lipnja 2000.
Broj: 01-081-00-2336/2
Zagreb, 3. srpnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
Članak 1.
U Zakonu o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. – pročišćeni tekst i 59/99.) iza članka 5. dodaju se članci 5a. i 5b. koji glase:
»Članak 5a.
Osobe koje borave na plovilu dok se ono nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.
Stalni vez u luci nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, je vez u luci nautičkog turizma koji se koristi na temelju ugovora o zakupu za razdoblje od godine dana.
Godišnji paušalni iznos iz stavka 1. ovoga članka, plaća korisnik stalnog veza u luci nautičkog turizma u jednokratnom iznosu za sve osobe koje borave na plovilu.
Visinu godišnjega paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma, na prijedlog ministra turizma, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Članak 5b.
Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma dužna je najkasnije do 31. svibnja tekuće godine turističkoj zajednici općine, grada ili turističkoj zajednici mjesta dostaviti podatke o zaključenim ugovorima o zakupu stalnog veza u luci nautičkog turizma i to ime i registarski broj plovila, ime i prezime te jedinstveni matični broj ili broj putovnice vlasnika plovila.
Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je turističkim zajednicama iz stavka 1. ovoga članka prijaviti svaku promjenu podataka glede ugovora o zakupu stalnog veza u luci nautičkog turizma te svaki novi ugovor o zakupu stalnog veza najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene odnosno od dana zaključivanja ugovora.«.
Članak 2.
U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje daju u zakup vez u luci nautičkog turizma, račun za boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu izdaju istodobno s računom za plaćanje zakupnine za stalni vez.«.
U stavku 3. riječi: »i 2.« brišu se.
Članak 3.
U članku 13. stavku 1. riječi: »i 2.« brišu se.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pravna i fizička osoba koja je dala u zakup vez u luci nautičkog turizma, iznos boravišne pristojbe, koju je dužan platiti korisnik stalnog veza, uplaćuje na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sva plovila na stalnom vezu.«.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuje se riječima: »od pet dana«.
Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.
Članak 4.
U članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma nisu dužne prijaviti boravak osoba koje borave na plovilu dok se ono nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma.«.
Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.
Članak 5.
Članak 16. mijenja se i glasi:
»Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu, ako:

  1. ne dostavi podatke o zaključenim ugovorima o zakupu veza u luci nautičkog turizma turističkoj zajednici općine, grada ili turističkoj zajednici mjesta sukladno članku 5b. stavku 1. ovoga Zakona, ili ne prijavi turističkoj zajednici općine, grada ili turističkoj zajednici mjesta svaku promjenu podataka glede ugovora o korištenju stalnog veza u luci nautičkog turizma, te svaki novi ugovor o korištenju stalnog veza, u roku od 15 dana od dana nastale promjene, odnosno od dana potpisivanja ugovora, uskladno članku 5b. stavku 2. ovoga Zakona,
  2. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati boravišnu pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu i iznos boravišne pristojbe posebno ne označi na računu, ili ako boravišnu pristojbu ne naplati sukladno odredbama članka 11. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona,
  3. iznos boravišne pristojbe ne uplati uroku od pet dana po isteku svakog tjedna, ili ako iznos boravišne pristojbe ne uplati najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sva plovila na stalnom vezu u luci nautičkog turizma, ili ako iznos boravišne pristojbe ne uplati u roku od tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od trideset dana po pruženoj usluzi, na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta (članak 13. stavak 1., 2. i 3.),
  4. ne prijavi boravak građanina koji koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu sukladno članku 14. stavku 1. ovoga Zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, gospodarski inspektor Državnog inspektorata može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 2.000,00 kuna.«.
Članak 6.
U članku 17. stavku 1. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM« zamjenjuju se riječima: »od 1.000,00 do 3.000,00 kuna«, riječi: »stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »stavak 3.«, a iza riječi: »godine« briše se točka i dodaju se riječi: »ili ne plati boravišnu pristojbu u roku od pet dana po završenom boravku u turističkom mjestu, na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta (članak 13. stavak 4.).«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, gospodarski inspektor Državnog inspektorata može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 500,00 kuna.«.
Članak 7.
Iza članka 17. dodaje se članak 17a. koji glasi:
»Članak 17a.
Za prekršaje utvrđene člankom 16. ovoga Zakona počinjene u istom smještajnom objektu drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu, odnosno daje u zakup vez u luci nautičkog turizma i zaštitna mjera zabrane pružanja usluga smještaja u tom objektu u trajanju od tri mjeseca do godine dana.«.
Članak 8.
Članak 18. briše se.
Članak 9.
Do stupanja na snagu propisa iz članka 5a. ovoga Zakona, primjenjivat će se Uredbe o utvrđivanju visine godišnjega paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 1999. i 2000. godinu (»Narodne novine«, br. 59/99.).
Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 412-04/00-01/01
Zagreb, 28. lipnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti