POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - arhivska građa - rješenje klasa zakoni - zakon o slobodnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1407
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. lipnja 2000.
Broj: 01-081-00-2334/2
Zagreb, 3. srpnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU
Članak 1.
U Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 77/99., 145/99., 25/00. i 41/00.) u članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna zajednica u smislu ovoga Zakona izjednačava se s bračnom zajednicom.«.
Članak 2.
U članku 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu dužni su se sporazumjeti koji od njih će to pravo ostvarivati.«.
Članak 3.
U članku 7. stavku 1. iza riječi: »maćeha« dodaje se zarez i riječi: »baka, djed.«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.«.
Članak 4.
U članku 9. stavku 1. točki 2. riječi: »drugu djecu bez roditelja« postaju točka 3. ovoga člnka.
Članak 5.
U članku 12. stavku 1. riječi: »za onoliko vremena po isteku« zamjenjuju se riječima: »do kraja«.
Članak 6.
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Za studenta koji redovito studira na dodiplomskom studiju na visokom učilištu pripada doplatak za djecu do završetka studija, a najduže do kraja školske godine u kojoj istječe vrijeme redovitog studija propisanog statutom visokog učilišta, pod uvjetom da je upisao studij najkasnije u idućoj kalendarskoj godini nakon godine u kojoj je završio redovito školovanje u srednjoj školi.«.
Članak 7.
U članku 20. točki 2. riječ: »zajedničkom« briše se.
Članak 8.
Članak 23. mijenja se i glasi:
»(1) Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj dohotka (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava) i drugih primanja koje ostvari korisnik i članovi njegovog kućanstva prema propisima o porezu na dohodak i odredbama ovoga Zakona.
(2) Dohodak u smislu ovoga Zakona smatra se: plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu i inozemstvu, dohodak od djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora, trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća, stečajnih upravitelja, sudskih vještaka, autorskih prava, zakupnina i najamnina, dohodak od iznajmljivanja postelja, soba i apartmana putnicima i turistima, dohodak od otuđenja i davanja na korištenje nekretnina i imovinskih prava.
(3) Druga primanja u smislu ovoga Zakona su: dividenda i udjeli u dobiti poduzetnika, mirovine, naknade za vrijeme bolovanja, naknade za porodni dopust i naknade zbog nezaposlenosti.
(4) Pod ukupnim dohotkom članova kućanstva, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se dohodak iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka umanjen za iznos poreza i prireza.«.
Članak 9.
U članku 22. stavku 2. iza riječi: »ukupan dohodak« dodaju se riječi: »ostvaren u prethodnoj godini«, a riječ: »zajedničkoj« briše se.
Stavak 3. briše se.
Članak 10.
Članak 25. mijenja se i glasi:
»(1) Ako ukupan dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi niži postotak prosječne neto plaće, korisniku pripada doplatak za djecu u visini 9% prosječne neto plaće po djetetu.
(2) Korisniku doplatka za djecu iz stavka 1. ovoga članka za treće i svako sljedeće dijete povećava se doplatak za 5% prosječne neto plaće.«.
Članak 11.
Članak 26. mijenja se i glasi:
»(1) Ako ukupan dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između nižeg i višeg postotka prosječne neto plaće, korisniku pripada doplatak za djecu u visini 5% prosječne neto plaće po djetetu.
(2) Korisniku doplatka za djecu iz stavka 1. ovoga članka za treće i svako sljedeće dijete povećava se doplatak za 4% prosječne neto plaće.«.
Članak 12.
Iza članka 34. dodaje se članak 34a. koji glasi:
»Članak 34a.
Korisnik doplatka za djecu podnosi, nadležnom tijelu koje je donijelo rješenje o pravu na doplatak za djecu, dokaze o ukupnom dohotku kućanstva ostvarenom u prethodnoj godini, u svakoj godini do 1. ožujka radi utvrđivanja prava i visine doplatka za tu godinu.«.
Članak 13.
U članku 35. riječi: »nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »nadležnom tijelu koje je donijelo rješenje o pravu na doplatak za djecu«.
Članak 14.
Članak 36. mijenja se i glasi:
»(1) Kada se u tekućoj kalendarskoj godini izmijene činjenice i okolnosti u pogledu visine ukupnog dohotka kućanstva koje su isključivale stjecanje prava na doplatak ili zbog kojih je korisniku pripadao manji iznos doplatka za djecu, korisnik stječe pravo na doplatak ili mu se povećava iznos doplatka za djecu od prvog dana idućeg mjeseca nakon nastale promjene zbog prestanka ostvarivanja stalnih primanja, ili zbog promjene u broju ili svojstvu djece ili članova kućanstva.
(2) Ostale promjene u ukupnom dohotku kućanstva utječu na stjecanje ili gubitak prava i visinu svote doplatka od 1. ožujka iduće godine.«.
Članak 15.
Članak 37. mijenja se i glasi:
»(1) Kada se u tekućoj kalendarskoj godini izmijene činjenice i okolnosti zbog kojih korisniku prestaje pravo na doplatak, o tome se donosi rješenje a isplata se obustavlja posljednjeg dana u mjesecu u kojem je došlo do promjene.
(2) Iznimno, kada korisniku doplatka prestaje pravo zbog gubitka svojstva osobe koja može biti korisnik, ili dijete umre ili izgubi svojstvo za koje je utvrđeno pravo, isplata se obustavlja posljednjeg dana u mjesecu i bez donošenja rješenja, osim kada to korisnik izričito zahtijeva.«.
Članak 16.
U članku 38. stavku 1. riječi: »odredit će drugog korisnika i o tome će izvijestiti nadležni županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »odredit će isplatu doplatka drugoj osobi i o tome izvijestiti nadležno tijelo koje je donijelo rješenje o pravu na doplatak«.
Članak 17.
Članak 41. mijenja se i glasi:
»Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnom tijelu koje je donijelo rješenje o pravu na doplatak nadoknaditi štetu koja nastane zbog nepripadne i nepravilne isplate doplatka:

  1. ako ostvari doplatak za djecu na koji nema pravo ili ga ostvari u višoj svoti nego što mu pripada na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti i netočni,
  2. ako u određenom roku ne prijavi promjenu koja uzrokuje gubitak prava na doplatak za djecu ili utječu na visinu doplatka, a znao je ili morao znati za te promjene,
  3. ako mu je isplaćen doplatak na koji nije imao pravo prema rješenju ili je doplatak isplaćen u većoj svoti od svote određene u rješenju kojim je utvrđeno pravo i svota doplatka.«.

Članak 18.
U članku 42. točki 1. riječi: »županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »prvostupanjskom tijelu«.
Točka 2. mijenja se i glasi:
»2. ne prijavi u propisanom roku svaku promjenu koja utječe na gubitak prava na doplatak za djecu ili na smanjenje svote doplatka za djecu.«.
Članak 19.
U članku 43. riječi: »1. siječnja 2001.« zamjenjuju se riječima: »1. listopada 2000.«.
Članak 20.
Članak 44. briše se.
Članak 21.
U članku 47. riječi: »1. siječnja 2001.« zamjenjuju se riječima: »1. listopada 2000.«.
Članak 22.
Korisnicima doplatka za djecu koji su pravo na doplatak ostvarili prema propisima koji su važili do 30. rujna 2000. pripada doplatak za djecu u iznosu utvrđenom prema odredbama ovoga Zakona, ovisno o dohodovnom cenzusu utvrđenom prema ovom Zakonu, uzimajući u obzir prihode kućanstva utvrđene za 1999. godinu prema Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 44/77., 25/85., 8/90., 40/90., 58/90., 26/93. i 88/98.) i Odluci o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 2000. (»Narodne novine«, br. 34/00.).
Članak 23.
Od dana primjene ovoga Zakona Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nastavlja s radom u obavljanju pravnih, administrativnih i drugih stručnih poslova u svezi s provedbom doplatka za djecu prema ovom Zakonu do 31. prosinca 2001.
Članak 24.
Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Za donošenje rješenja o pravu na doplatak za djecu u prvom stupnju nadležna je područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na čijem je području prebivalište podnositelja zahtjeva.
Članak 25.
O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja o pravu na doplatak za djecu rješava Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Članak 26.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o prijavi i načinu utvrđivanja ukupnog dohotka članova kućanstva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (»Narodne novine«, br. 8/00.).
Članak 27.
Odredbe članka 5., 32., 33. stavak 1. i članka 34. stavka 2. Zakona o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 77/99., 145/99., 25/00. i 41/00.) primjenjuju se od 1. siječnja 2002.
Članak 28.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 143-01/00-01/03
Zagreb, 28. lipnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti