POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - arhiva i nadzor - rješenje o utvrdivanju - izmjena pravila građansko pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1406

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Proglašavam Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lipnja 2000.
Broj: 01-081-00-2315/2
Zagreb, 29. lipnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA
INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentima, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom obličju, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu, kao i način utvrđivanja naknade za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.
Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u visini određenoj Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Pristojbena tarifa) koja je sastavni dio ovoga Zakona.
1. Pristojbeni obveznik
Članak 2.
Pristojbeni obveznik prema ovom Zakonu je pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) koja podnosi podnesak za koji je u Pristojbenoj tarifi propisano plaćanje pristojbe.
2. Pristojbena obveza
Članak 3.
Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja podneska Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili na temelju poziva Zavoda.
II. PLAĆANJE PRISTOJBI
Članak 4.
Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze izravno u državni proračun, a Zavodu se dostavlja dokaz o obavljenoj uplati.
Članak 5.
Ako više stranaka podnosi zajednički podnesak, plaća se jedna pristojba.
Članak 6.
Ako pristojba nije plaćena u trenutku podnošenja podneska, ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod poziva stranku pisanom opomenom da u roku koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 60 dana od dana primitka opomene plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.
Ako stranka uplati pristojbu po pozivu Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.
Ako stranka ne uplati pristojbu po pozivu Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, podnesak se zaključkom odbacuje.
III. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA PRISTOJBI
Članak 7.
Oslobođeni su od obveze plaćanja pristojbi:

 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,
 2. Jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave te njihova tijela.

Članak 8.
Pravo na oslobađanje od obveza plaćanja pristojbi imaju:

 1. ustanove iz područja predškolskog uzrasta, prosvjete, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
 2. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,
 3. građani Republike Hrvatske čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnoga druga, u godini nastanka pristojbene obveze i godini rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,
 4. invalidi Domovinskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,
 5. vojni i civilni invalidi II. svjetskog rata,
 6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih ili nestalih u Domovinskom ratu, kao i njihovi roditelji, pod uvjetom da bračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja u Domovinskom ratu nije prethodno iskoristio to pravo,
 7. prognanici, izbjeglice i povratnici,
 8. doseljenici na području od posebne državne skrbi,
 9. umirovljenici,
 10. nezaposleni.

Postupak za oslobađanje od obveze plaćanja pojedine pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.
Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Zavodu u trenutku nastanka pristojbene obveze.
Ako je stranka na temelju zaključka Zavoda oslobođena od obveze plaćanja pristojbe, u podnesku se naznačuje broj i datum rješenja Zavoda kojim je stranka oslobođena od obveze plaćanja te pristojbe.
Članak 9.
Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.
IV. POVRAT PRISTOJBE I ZASTARA PRAVA
Članak 10.
Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti, ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanoga, ima pravo na povrat plaćene pristojbe, odnosno više plaćene pristojbe.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Zavod je dužan pisano obavijestiti stranku, a postupak za povrat pristojbe ili djela pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.
O zahtjevu za povrat pristojbe rješava Zavod.
Članak 11.
Pravo na povrat pristojbe iz članka 10. ovoga Zakona zastarijeva istekom roka od godinu dana od dana kada stranka primi obavijest Zavoda.
V. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI
Članak 12.
Pristojbe plaćene prema ovom Zakonu prihod su državnoga proračuna.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Propis predviđen člankom 9. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 14.
Do stupanja na snagu propisa iz članka 13. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Odluke o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente (»Narodne novine«, br. 43/96) koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
Članak 15.
Pristojbe koje su dospjele za plaćanje, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona plaćaju se prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, br. 55/96 i 59/96).
Članak 17.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 412-02/00-01/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI
                    1. PATENTI

                                        Plaća se kuna:
                    
                    Tar. br. 1.1.
Za zahtjev za priznanje patenta                     100,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga
tarifnoga broja u iznosu umanjenom za 75%.

                    Tar. br. 1.2.

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka
18 mjeseci od podnošenja prijave                     80,00

                    Tar. br. 1.3.

Za zahtjev za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:

 1. provedbom postupka potpunog ispitivanja                100,00
 2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja      80,00
 3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent)           60,00
 4. provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je

zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje
konsenzualnog patenta                          25,00

                    Tar. br. 1.4.
Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje
konsenzualnog patenta                               75,00

                    Tar. br. 1.5.
Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta           90,00


                    2. ŽIGOVI
Plaća se kuna:

                    Tar. br. 2.1.
Za zahtjev za priznanje žiga:

 1. za individualni žig                               100,00
 2. za zajednički ili jamstveni žig                     200,00


                    Tar. br. 2.2.
Za zahtjev za razdvajanje prijave žiga                     75,00

                    Tar. br. 2.3.
Za prigovor na objavljenu prijavu žiga                     100,00

                    Tar. br. 2.4.
Za zahtjev za prestanak vrijednosti žiga zbog
neuporabe                                    150,00

                    Tar. br. 2.5.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti žiga za razdoblje od 10 godina:

 1. za individualni žig                               125,00
 2. za zajednički ili jamstveni žig                     250,0

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.


               3. INDUSTRIJSKO OBLIČJE
                                        Plaća se kuna:

                    Tar. br. 3.1.
Za zahtjev za priznanje industrijskog obličja:

 1. osnovna pristojba                               50,00
 2. dodatna pristojba za svako sljedeće obličje u

višestrukoj prijavi                               20,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i oblikovatelj plaća pristojbe iz
ovoga tarifnoga broja u iznosima umanjenim za 50%.

                    Tar. br. 3.2.
Za zahtjev za odgodu objave prijave
industrijskog obličja                               60,00

                    Tar. br. 3.3.

Za zahtjev za objavu opisa industrijskog obličja           20,00

                    Tar. br. 3.4.
Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskog obličja      50,00

                    Tar. br. 3.5.
Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskog obličja      75,00

                    Tar. br. 3.6.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:

 1. za jedno obličje                               60,00
 2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave           25,00


Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.


          4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PROIZVODA I USLUGA
                                        Plaća se kuna:
                    Tar. br. 4.1.
Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog
podrijetla ili oznake izvornosti                     150,00

                    Tar. br. 4.2.
Za prigovor na objavljenu prijavu                     200,00

                    Tar. br. 4.3.
Za zahtjev za upis u očevidnik korisnika oznake
zemljopisnoga podrijetla                          75,00

                    Tar. br. 4.4.
Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake
izvornosti i upis u registar korisnika                     100,00

                    Tar. br. 4.5.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja
oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu
upisa u registar, po korisniku                          100,00

                    Tar. br. 4.6.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja
strane oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina,
i objavu upisa u registar, jedinstvena pristojba za
sve korisnike                                    250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.5. i 4.6. plaćaju u dodatnom
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.


          5. ZAŠTITA PLANOVA RASPOREDA (TOPOGRAFIJA) INTEGRIRANIH SKLOPOVA
                                        Plaća se kuna

                    Tar. br. 5.1.
Za zahtjev za priznanje topografije                     250,00


          6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

                                        Plaća se kuna:
                    Tar. br. 6.1.
Za zahtjev za upis u registar zastupnika                500,00.

                    Tar. br. 6.2.
Za zahtjev za produženje upisa u registar, za
jednu godinu                                    300,00


               7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

                                        Plaća se kuna:

                    Tar. br. 7.1.
Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja autorskih prava                400,00

                    Tar. br. 7.2.
Za zahtjv za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izdavača           300,00

                    Tar. br. 7.3.
Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja prava proizvođača fonograma           200,00


                    8. ZAJEDNIČKO
          
                                        Plaća se kuna:
          
                    Tar. br. 8.1.
Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva           80,00

                    Tar. br. 8.2.
Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za
jedan izvadak                                    50,00

                    Tar. br. 8.3.

Za zahtjev za upis promjena u registre                     75,00

                    Tar. br. 8.4.
Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o
priznanju patenta / žiga/ industrijskog obličja / oznake
zemljopisnog podrijetla / topografije integriranih
sklopova                                    100,00

                    Tar. br. 8.5.
Za zahtjev za produljenje roka:

 1. za prvi zahtjev                               50,00
 2. za svaki sljedeći zahtjev                          100,00


                    Tar. br. 8.6.
Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje                75,00

                    Tar. br. 8.7.
Za prijedlog za obnovu postupka                     150,00

                    Tar. br. 8.8.
Za opomenu kojom se stranka poziva da plati
propisanu pristojbu                               50,00

                    Tar. br. 8.9.
Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana
druga pristojba                               50,00


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti