POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - arhiva - pravilnik o industrijskom - dopuna popisa projekti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Marijan Hranjski dr. iur., dr. sc. Petar Klarić, Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić dr. iur., dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević dr. iur. i Milan Vuković dr. iur., odlučujući o prijedlogu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa, na sjednici održanoj 19. siječnja 2000. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
I. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnoj naknadi Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 14/94 i 4/97) u dijelu:
Prilog broj 1. zoniranje Grada Novog Vinodolskog - stambeni prostor, I. zona, oznaka Krmpote, podoznaka Kozica;
Prilog broj 2. zoniranje Grada Novog Vinodolskog - poslovni prostor, I. zona, oznaka djelomično Krmpote, podoznaka Kozica;
Prilog broj 3. zoniranje Grada Novog Vinodolskog - proizvodno-industrijski i lučki prostor, u cijelosti, podredno u dijelu: oznaka »djelomično Krmpote« podoznake Kozica,
te se u tom dijelu Odluka ukida.
II. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.
Obrazloženje
Trgovačko društvo »Risnjak« d.d. iz Rijeke (nastavno: predlagatelj) podnijelo je Sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u izreci označenog priloga Odluke o komunalnoj naknadi Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 14/94 i 4/97), smatrajući da je naznačena Odluka u tom dijelu suprotna odredbama članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95 i 70/97), prema kojem komunalnu naknadu plaćaju u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem vlasnici stambenog, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta ili korisnik (stavak 2.).
Predlagatelj navodi da na području Kozica ima kamp koji ima vlastitu viseću trafostanicu priključenu na dalekovod, jer nema uobičajenu opskrbu električne energije, a niti pristup cesti, budući da se kamp nalazi u pretežitom dijelu na području divlje prirode, dakle na neizgrađenom prostoru izvan naselja.
Nadalje navodi da osporena Odluka u dijelu u kojem unosi čitav teritorij Kozica (Prilog 1 i 2 zone prostora) za koji se plaća komunalna naknada, mada se radi o teritoriju koji ne ulazi ni u jedno naselje s uređenim građevinskim zemljištem, dok u odnosu na osporeni dio Odluke (Prilog 3) kojim je područje Kozica uvedeno u proizvodno-industrijski i lučki prostor, iako se radi o lučkom području (pomorskom dobru) - članak 49. stavak 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 17/94, 74/94, 43/96 i 128/99) za koje se inače plaća koncesijska, a ne komunalna naknada (članak 60. Pomorskog zakonika) predlagatelj smatra da taj dio Odluke nije u suglasju s odredbama članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
U dopuni prijedloga predlagatelj je, pozivom na odredbu članka 18. tada važećeg Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 13/91), predložio privremenu obustavu izvršenja akata koji se poduzimaju na osnovi propisa čija se zakonitost ocjenjuje, navodeći da upravo zbog odluke o komunalnoj naknadi trpi veliku štetu budući da zbog nemogućnosti plaćanja komunalne naknade, zbog blokade žiro-računa i prijetnje stečaja već duže vrijeme ne može obavljati svoju djelatnost.
Gradonačelnik Novog Vinodolskog, u pismenom očitovanju smatra prijedlog neosnovanim iz razloga što je osporena Odluka u suglasju s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Pomorskog zakonika.
Tijekom trajanja ustavnosudskog postupka, donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 128/99 od 30. studenoga 1999. godine) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2000. godine.
Odredbom članka 11. navedenog Zakona izmijenjen je članak 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95 i 70/97).
Unatoč izmjeni prvotnih odredaba članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu, prijedlog je osnovan.
Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, dana 25. travnja 1994. godine, donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 14/94, izmjene i dopune broj 47/97 od 12. ožujka 1997. godine).
Osporeni dio Odluke glasi:
»Prilog Odluke o komunalnoj naknadi br. 1 zoniranje Grada Novi Vinodolski - stambeni prostor
I. zona
Krmpote:
Smokvica, Kozica, Sibinj
Prilog odluke o komunalnoj naknadi br. 2 zoniranje Grada Novi Vinodolski - poslovni prostor
I. zona
Cjelokupno teritorijalno područje
Novi Vinodolski, Povile, Klenovica, te djelomično Krmpote:
(Smokvica, Kozica, Sibinj, Krmpotska ruka)
Prilog Odluke o komunalnoj naknadi br. 3 zoniranje Grada Novi Vinodolski - proizvodno-industrijski i lučki prostor
I. zona
Cjelokupno teritorijalno područje
Novi Vinodolski, Povile, Klenovica, te djelomično Krmpote
(Smokvica, Kozica, Sibinj, Krmpotska ruka).«
»Komunalna naknada plaća se u naselju u kojemu se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, pod uvjetom da je do zemljišne čestice uređena javna pristupna površina (asfaltirana, betonirana, popločana ili sl.), odnosno osnovana služnost od uređene javne pristupne površine do te čestice« (izmijenjeni stavak 3. članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu).
Naseljem, pak, u smislu odredbe članka 2. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88) smatra se prostorna jedinica koja se sastoji od građevinskog područja i područja za druge namjene, a ima i vlastiti sistem obilježavanja zgrada.
Odredbom članka 48. Pomorskog zakonika data je definicija pomorskog dobra, dok je odredbom članka 49. propisano što se smatra pomorskim dobrom.
Prema članku 48. Pomorskog zakonika, pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njenu osobitu zaštitu, a upotrebljava i/ili koristi se pod uvjetima i na način propisan zakonom, a prema članku 49. pomorsko dobro čine unutrašnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i morsko podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen javnoj pomorskoj upotrebi ili je proglašen takvim.
U smislu stavka 1. ovoga članka pomorskim dobrom smatraju se: morska obala, lukobrani, brodogradilišni navozi, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, ušća rijeka koja se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem te u moru i pomorskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva, ribe, rude i dr.
Ustavni sud je, uvidom u preslike rješenja Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišno-knjižnog odjela, broj: Z-1010/96 od 13. lipnja 1996. godine i broj: Z-2788/97 od 22. kolovoza 1997. godine te preslike izvadaka iz zemljišne knjige k.o. Krmpote i k.o. Ledenice, utvrdio da je predlagatelj vlasnik nekretnina Kozica na području katastarske općine Krmpote i Ledenice, dok je uvidom u presliku Uvjerenja o namjeni zemljišta, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Rijeka, ispostava Crikvenica i priloge (preslike katastarskih planova i preslike Grafičkog prikaza plana namjene površina), klasa: 350-01/97-01/136, urbroj: 2170-04-01-97-02/15 od 12. studenoga 1997. godine, utvrdio da se na temelju Prostornog plana općine Crikvenica predmetne nekretnine predlagatelja na predjelu Kozica, k.o. Krmpote, nalaze u građevinskom području svojim većim dijelom, dok se dio uz magistralu u širini od cca 30 metara nalazi u zaštićenom koridoru Jadranske turističke ceste. Namjena dijela označenih čestica, koje su u građevinskom području prema Prostornom planu općine Crikvenica, je zona za kampove, s time što se ta zona ne nalazi u granicama obuhvata gradova i naselja gradskog karaktera.
Također je izvršen uvid u mišljenje o granici pomorskog dobra na dijelu k.o. Krmpote, autokampa Kozica, Državnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske, broj: M-159/98 od 16. veljače 1998. godine, iz čijeg sadržaja proizlazi da su u određivanju granice toga područja poštovane odredbe članaka 49. i 50. Pomorskog zakonika i Naputak za rad povjerenstva za granice pomorskog dobra na morskoj obali.
Prema iznesenom navedena Odluka, u dijelu u kojem teritorij Kozica u području za koje se plaća komunalna naknada, iako se radi o području za koje je utvrđeno da u jednom dijelu ne ulazi u naselje s uređenim građevnim zemljištem, dok u drugom dijelu predstavlja lučko područje kao pomorsko dobro, u suprotnosti je s naznačenim odredbama navedenih zakona.
S obzirom da je Sud prihvatio prijedlog i ukinuo osporenu odredbu nije bilo potrebe odlučivati o privremenoj mjeri.
Slijedom navedenog Ustavni sud je, temeljem odredbe članka 54. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), donio odluku kao u točki I. izreke.
Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (točka II. izreke).
Broj: U-II-1246/1997
Zagreb, 19. siječnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti