POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna zaštita - ispravak pravilnika izvještaji - odluka o neposrednim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1996
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i 97/2000) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2000. godine, donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NOVIGRAD
I.
Na temelju prijave na objavljeno javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad (»Narodne novine«, broj 67/2000), a u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske klasa: 934-01/00-01/05, od 4. srpnja 2000. godine i mišljenjem Stručnog tijela za ocjenu koncesija klasa: 342-01/00-01/1452, osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje društvu Civitas Nova d.o.o., Novigrad (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad.
Pomorsko dobro – lučko područje koje je predmet ove Odluke, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća prostor:
– na kopnu i to dio k.č. 2831/1, 2831/3 i 2279 te cijelu k. č. 2265 sve k.o. Novigrad (uvala Sveti Anton i Sveta Lucija) omeđen spojnicom koordinativnih točaka:

TOČKA 1. Y = 5 387 635,97 X = 5 020 806,34
TOČKA 2. Y = 5 387 505,28 X = 5 020 737,26
TOČKA 3. Y = 5 387 568,50 X = 5 020 422,99
TOČKA 4. Y = 5 387 628,37 X = 5 020 348,04
TOČKA 5. Y = 5 387 633,79 X = 5 020 314,48
Navedeno kopneno područje pomorskog dobra obuhvaća površinu od 45 324 m2. Morski prostor ukupne je površine 109 023 m2, a što je označeno na kopiji katastarskog plana k.o. Novigrad u mjerilu 1:1000 i koja čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
II.
Koncesija se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – luke nautičkog turizma.
Ovlaštenik se obvezuje da lučko područje – pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobija na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za posebne potrebe Ovlaštenika koncesije.
III.
Ovlaštenik je dužan izgraditi i gospodarski koristiti luku nautičkog turizma, sukladno Zakonu o morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, te lokacijskom, građevinskom i uporabnom dozvolom i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.
Ovlaštenik ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke Ovlašteniku, na vremensko razdoblje od 32 godine, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 0,70 kuna po mł zauzete površine pomorskog dobra godišnje;
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 2,5% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji, u roku od 45 dana. Za sljedeće godine naknada se plaća uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. ožujka. Za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
– promjenjivi dio naknade plaća se u dva obroka i to prema prihodu u prvih šest mjeseci do 1. rujna, a za ostvareni prihod drugih šest mjeseci do 1. ožujka u narednoj godini.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.
VII.
Ovlaštenik je dužan ishoditi građevinsku dozvolu prema – Lokacijskoj dozvoli Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja klasa: UP/I-350-05/00-01/0022, od 13. srpnja 2000. godine, te započeti graditi luku u roku od dvije godine računajući od dana potpisa ugovora iz točke VI. ove Odluke.
Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke se potpiše ugovor o koncesiji pomorskog dobra ili ukoliko u roku iz stavka 1. ove točke ne započne na izgradnji luke, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-01/05
Urbroj: 5030116-00-3
Zagreb, 12. listopada 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti