POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - aktualni zakoni - zakon o prostornom - indeks potrošačkih cijena ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95., 106/96. i 164/98.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK
Članak 1.
U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 104/95., 109/96., 67/98. i 155/98.) u članku 17. stavku 5. iza točke dodaju se riječi: »Ako se naplata obavlja prijebojem, asignacijom ili cesijom, trenutkom naplate smatra se trenutak kada su se stekli propisani uvjeti (potpisani odgovarajući ugovori ili druge isprave).«.
Članak 2.
U članku 21. u stavku 2. riječi »zakonom utvrđenih ustanova mirovinskog i invalidskog osiguranja« zamjenjuju se riječima »zakonom utvrđenih ustanova mirovinskog osiguranja«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Zastupnici i vijećnici u predstavničkim tijelima državne vlasti i tijelima lokalne samouprave i uprave u dijelu dohotka koji ostvaruju po osnovi tih djelatnosti oporezuju se kao posloprimci.«
U stavku 8. druga rečenica mijenja se i glasi:
»Isplatitelji dohotka od druge samostalne djelatnosti članova predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave imaju obveze poslodavca.«
Članak 3.
U članku 22. stavku 6. u točki 1. riječi »za mirovinsko i invalidsko osiguranje« zamjenjuju se riječima »za mirovinsko osiguranje«.
U stavku 6. točka 4. briše se.
U stavku 9. riječi »Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja« zamjenjuju se riječima »Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje«.
Članak 4.
U članku 23. stavku 2. točki 2. riječi »u hotelu »A« kategorije« zamjenjuju se riječima »u hotelu druge kategorije (četiri zvjezdice)«.
U stavku 3. iza riječi »te stipendije učenicima i studentima za« dodaje se riječ »redovno«.
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu isplaćuje se kada zaposlenik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta odnosno uobičajenog boravišta zaposlenika). Terenski dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti ako zaposlenici borave i rade na terenu duže od 12 sati dnevno, pa i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem zaposlenika na terenu. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada zaposlenika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjestu u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište) radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegovog radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je zaposlenik upućen na službeno putovanje. Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se zaposleniku na vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta tog zaposlenika.«
Članak 5.
U članku 24. točki 3. riječi »ili nekoj drugoj osobi« brišu se.
Članak 6.
U članku 25. stavku 4. točki 7. riječi »ili drugoj osobi« brišu se.
Članak 7.
U članku 27. stavku 2. riječi »u iznosu 800,00 kuna« zamjenjuju se riječima »u iznosu 1.000,00 kuna«.
U stavku 3. riječi »do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »do 2.500,00 kuna«.
U stavku 8. riječi »članka 41. stavka 5.« zamjenjuju se riječima »članka 41. stavka 6.«, a riječi »člankom 41. stavkom 5.« zamjenjuju se riječima »člankom 41. stavkom 6.«.
U stavku 9. riječi »članka 41. stavka 5.« zamjenjuju se riječima »članka 41. stavka 6.«.
U stavku 11. riječi »članka 41. stavka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima »članka 41. stavka 6. i 7.«.
Članak 8.
U članku 33. stavku 4. točki 7. iza riječi »poreza na dohodak« dodaju se riječi »i prireza«.
Članak 9.
U članku 41. stavku 4. iza riječi »Dohodak od takvog obrta utvrđuje se« dodaju se riječi »za sve prodane nekretnine odnosno prodana imovinska prava iste vrste«.
Članak 10.
U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Dohotkom od drugih samostalnih djelatnosti smatra se dohodak od djelatnosti članova predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave, dohodak od djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, stečajnih upravitelja, sudskih vještaka i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu te dohodak od drugih povremenih samostalnih djelatnosti (članak 11. stavak 4. točke 1., 2. i 3. Zakona).«
Članak 11.
U članku 45. stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 1., 2. i 3. Zakona kao poslovni izdaci priznaju se iznosi naknada, potpora i nagrada, isplate učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, isplate učenicima i studentima na ime stipendije koja ima karakter potpore za vrijeme redovnog školovanja na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima, prema članku 23. stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika.«.
U istom članku dodaje se stavak 7. koji glasi:
»(7) Poslovnim izdacima obveznika poreza na dohodak od povremenih samostalnih djelatnosti iz članka 11. stavka 4. točke 3. Zakona smatra se iznos u visini 25% od ostvarenih primitaka (članak 15. stavak 4. Zakona). Poreznim obveznicima za dohodak od povremene samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 4. točke 2. Zakona mogu se priznati stvarno nastali izdaci, na temelju urednih, točnih i vjerodostojnih isprava, a u godišnjem obračunu na temelju podnesene godišnje porezne prijave.«
Dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13.
U stavku 11. riječi »ili drugih samostalnih djelatnosti« zamjenjuju se riječima »ili djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke djelatnosti«.
U stavku 12. riječi »ili druge samostalne djelatnosti« zamjenjuju se riječima »ili djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke djelatnosti«.
Članak 12.
U članku 55. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Porezni obveznici koji obavljaju druge samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona mogu radi utvrđivanja dohotka voditi poslovne knjige iz stavka 2. i 3. ovoga članka, pod uvjetom da se upišu u registar poreznih obveznika. Pisanu izjavu da žele voditi poslovne knjige i utvrđivati dohodak na način propisan odredbama članka 15. do 19. Zakona dužni su podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na početku obavljanja djelatnosti ili do isteka godine koja prethodi godini u kojoj dohodak žele početi utvrđivati na način propisan za obrtničke djelatnosti.« .
Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:
»(6) Ako porezni obveznici koji obavljaju drugu samostalnu djelatnost iz članka 11. stavka 4. točke 2. Zakona ne vode poslovne knjige, a podnose godišnju poreznu prijavu po toj osnovi, dohodak utvrđuju na temelju iskaza (pregleda) ostvarenih poslovnih primitaka i nastalih poslovnih izdataka, sastavljenog na osnovi urednih, točnih i vjerodostojnih isprava. U pregledu poslovnih primitaka i izdataka ne mogu biti iskazani izdaci otpisa i zaštite kapitala uloženog u dugotrajnu imovinu. Pregled primitaka i izdataka sastavlja se na način propisan za Knjigu primitaka i izdataka iz članka 56. ovoga Pravilnika.
(7) Porezni obveznici koji obavljaju drugu samostalnu djelatnost iz članka 11. stavka 4. točke 3. Zakona za koju ne vode propisane poslovne knjige, ne sastavljaju pregled primitaka i izdataka ako podnose godišnju poreznu prijavu. U tom slučaju priznaju se izdaci u visini 25% iznosa ostvarenih poslovnih primitaka, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Zakona.«
Članak 13.
U članku 56. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Iznimno od stavaka 1. i 3. točaka 2. i 5. ovoga članka, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost i vode knjigu prometa prema odredbama članka 57. Zakona odnosno evidencije o dnevnom gotovinskom prometu po posebnim zakonima, mogu u stupac 5 Knjige primitaka i izdataka gotovinski promet upisivati u jednom iznosu za cijelo obračunsko razdoblje prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Ako nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost gotovinski promet mogu upisivati u jednom iznosu za prethodni mjesec.«
U stavku 5. prva rečenica mijenja se i glasi:
»U stupce 5, 6 i 7 Knjige primitaka i izdataka unose se podaci o ukupnim primicima s naplaćenim porezom na dodanu vrijednost, dok se u stupce 10, 11 i 12 unose podaci o ukupnim izdacima uključujući i izdatke iz članka 19. stavka 1. točke 1. i 6. Zakona, s plaćenim porezom na dodanu vrijednost.«
U stavku 6. druga rečenica mijenja se i glasi:
»Obveznici poreza na dodanu vrijednost obvezni su unos podataka u Knjigu primitaka i izdataka obaviti u roku propisanom za uplatu poreza na dodanu vrijednost.«
Članak 14.
U članku 59. stavku 2. riječi »indeks porasta proizvođačkih cijena« zamjenjuju se riječima »stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda«.
Članak 15.
U članku 61. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:
»(8) Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti, za koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, a pretežni dio poslovnih primitaka ostvaruju prodajom dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima, nisu obvezni ispostavljati račune iz stavka 7. ovoga članka.
(9) Tržnicama i otvorenim prostorima u smislu Zakona i ovoga Pravilnika, smatraju se mjesta koja mjerodavna tijela odrede kao tržnice ili mjesta gdje se može prigodno trgovati ili se mogu obavljati usluge. Prodajom na otvorenim prostorima, u smislu ovoga Pravilnika smatra se i prodaja karata u sredstvima javnog prijevoza i prodaja putem automata.«
Članak 16.
U članku 65. stavku 2. iza riječi »pri iznajmljivanju« dodaje se riječ »apartmana,«.
U stavku 3. iza riječi »iznajmljivanjem« i »iznajmljivanje« dodaje se riječ »apartmana,«.
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) Porezni obveznik koji ostvaruje dohodak od imovine može na vlastiti zahtjev utvrđivati dohodak u skladu s odredbama članka 15. do 19. Zakona. U tom slučaju obvezan je, prije početka godine u kojoj prelazi na utvrđivanje dohotka od imovine na način propisan za samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti pisanu izjavu (zahtjev) za upis u registar obveznika poreza na dohodak.«
Stavci 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 postaju stavci 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.
Članak 17.
Članak 69. mijenja se i glasi:
»(1) Dohodak od zajedničke samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 1., 2. i 3. Zakona utvrđuje se u skladu s člancima 15. do 19. Zakona.
(2) Dohodak od zajedničke imovine i imovinskih prava utvrđuje se u skladu s člankom 32. stavkom 1. Zakona i člankom 65. stavkom 11. ovoga Pravilnika.
(3) Ako iznajmljivanje zajedničke nekretnine odnosno imovine podliježe porezu na dodanu vrijednost, zajednički dohodak od imovine i imovinskih prava utvrđuje se u skladu s člancima 15. do 19. Zakona.«
Članak 18.
U članku 75. stavku 1. riječi »iznosi 800,00 kuna« zamjenjuju se riječima »iznosi 1.000,00 kuna«, a riječi »najviše do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima» najviše do 2.500,00 kuna«.
U stavku 2. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»1. za prvo uzdržavano dijete 0,5 osnovnog osobnog odbitka,
2. za drugo uzdržavano dijete 0,7 osnovnog osobnog odbitka, 1,00 za treće dijete, 1,4 za četvrto dijete, 1,9 za peto dijete, a za svako daljnje dijete faktor se progresivno povećava, i to za 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,00... više u odnosu prema faktoru osnovnog osobnog odbitka za prethodno dijete.«
Članak 19.
U članku 76. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:
»2. plaće iz članka 41. stavka 6. i 7. Zakona primjenom stope od 20% bez prava na osobne odbitke,«.
U točki 3. riječi »članka 46. stavka 2. Zakona« zamjenjuju se riječima »članka 46. stavka 3. Zakona«.
Točke 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:
»4. dohotka od samostalne djelatnosti članova predstavničkih tijela, državnih ili privatnih organizacija za rad u tim tijelima ili organizacijama i članova nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, stečajnih upravitelja, sudskih vještaka i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu iz članka 11. stavka 4. točke 2. i članka 46. stavka 2. Zakona, primjenom stope od 35% bez prava na osobne odbitke,
5. dohotka od povremene samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 4, točke 3. i članka 46. stavka 2. Zakona od osnovice, ostvarenog primitka umanjenog za izdatke u visini 25% od ostvarenih primitaka, primjenom stope od 35% bez prava na osobne odbitke,
6. dohotka koji ostvare inozemni porezni obveznici obavljanjem djelatnosti iz članka 46. stavka 1. Zakona, od osnovice, ostvarenog poslovnog primitka umanjenog za izdatke u visini 25% od ostvarenih poslovnih primitaka, primjenom stope od 20% bez prava na osobne odbitke,«.
U točki 7. iza riječi »iznajmljivanjem« dodaje se riječ »apartmana«.
U stavku 2. točki 1. iza riječi »iznajmljivanja« dodaje se riječ »apartmana,«.
U stavku 2. iza točke 2. briše se točka, dodaje zarez i točka 3. koja glasi:
»3. od dohotka ostvarenog obavljanjem druge samostalne djelatnosti iz članka 46. stavka 2. Zakona iz inozemstva odnosno ostvarenog iz inozemstva iznajmljivanjem apartmana, soba i postelja putnicima i turistima.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Isplatitelj dohotka može uz suglasnost poreznog obveznika prilikom svake isplate dohotka iz stavka 1. točke 8. ovoga članka obračunavati i uplaćivati predujam poreza po stopi od 35%.«
Članak 20.
U članku 77. stavku 1. u točki 2. riječi »stavka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima »stavka 6. i 7.«
U točki 3. riječi »članku 46. stavku 1. točka 2.« zamjenjuju se riječima »članku 46. stavku 1.«.
U točki 4. iza riječi »dohotka od« dodaje se riječ »apartmana,«.
Iza točke 4. briše se točka, dodaje se zarez i točka 5. koja glasi:
»5. dohotka od drugih samostalnih djelatnosti iz članka 76. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Pravilnika.«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Porezni obveznik može, radi ostvarivanja prava na iskorištenje osobnih odbitaka, umanjenje porezne osnovice za tekući gubitak ili preneseni ukamaćeni gubitak od obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 1. do 3. Zakona, priznavanja nastalih izdataka od obavljanja drugih samostalnih djelatnosti iz članka 11. stavka 4. točke 2. Zakona ili ravnomjernog godišnjeg oporezivanja, dohotke iz stavka 1. ovoga članka, unijeti u godišnju poreznu prijavu. U tom slučaju plaćeni predujmovi po odbitku iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se konačnim godišnjim porezom, radi čega je porezni obveznik u godišnju poreznu prijavu obvezan unijeti sve dohotke iz stavka 1. ovoga članka.«.
Članak 21.
U članku 78. u točki 3. riječi »članka 46. stavka 1. točke 1. Zakona« zamjenjuju se riječima »članka 46. stavka 3. Zakona, ako je porezni obveznik uz ovaj dohodak u poreznom razdoblju ostvario druge dohotke za koje postoji obveza podnošenja godišnje porezne prijave ili ako porez iz toga dohotka nije obračunavan, obustavljan i uplaćivan na Zakonom i ovim Pravilnikom propisani način,«.
Točka 4. briše se.
Članak 22.
U članku 79. u stavku 4. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:
»9. uplaćeni iznos poreza i prireza na uplatni račun 1520 (stupac 9),«.
Točka 9. postaje točka 10., koja se mijenja i glasi:
»10. ukupno uplaćeni porez i prirez - zbroj iznosa iz stupaca 6, 7, 8 i 9 (stupac 10),«.
Točka 10. postaje točka 11, mijenja se i glasi:
»11. iznos za uplatu (stupac 11)«.
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Na kraju godine odnosno pri prestanku djelatnosti isplatitelj dohotka iz članka 76. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika, obvezan je poreznim obveznicima dati potvrde o visini pojedinačnih isplata po vrstama, obustavljenom, i uplaćenom porezu i prirezu, nadnevku isplate dohotka i uplate poreza i prireza.«
Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
»(7) Potvrde iz stavka 6. ovoga članka obvezni su na zahtjev poreznih obveznika, radi podnošenja godišnje porezne prijave, dati isplatitelji drugih dohodaka iz članka 76. ovoga Pravilnika. Potvrdu ne izdaju za dohodak iz članka 76. stavka 1. točke 1. i 3. ovoga Pravilnika.«
Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.
Članak 23.
U članku 81. stavku 3. briše se točka i dodaju se riječi »u roku od osam dana od dana primitka rješenja o utvrđenom porezu i prirezu.«
Članak 24.
Članak 88. mijenja se i glasi:
»(1) Godišnju poreznu prijavu nisu obvezni podnijeti sljedeći obveznici poreza na dohodak:

  1. posloprimci koji primaju plaću za rad u tuzemstvu ili inozemstvu samo od jednog tuzemnog poslodavca. Ako posloprimci rade istodobno kod više poslodavaca i primaju plaće ili primaju plaću za rad neposredno iz inozemstva, obvezni su podnijeti godišnju poreznu prijavu.
  2. umirovljenici koji ostvaruju mirovinu od zakonom utvrđene ustanove mirovinskog osiguranja u tuzemstvu, pod uvjetom da uz mirovinu nisu ostvarivali druge dohotke za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave,
  3. posloprimci koji ostvaruju plaću od povremenog nesamostalnog rada prema članku 41. stavku 6. i 7. Zakona (članak 77. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika),
  4. zastupnici u predstavničkim tijelima javne vlasti za dohodak koji primaju za svoju samostalnu zastupničku djelatnost prema članku 46. stavku 3. Zakona, pod uvjetom da osim tog dohotka nisu ostvarili druge dohotke za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave (članak 77. stavak 1. točka 1. ovoga Pravilnika)
  5. porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 46. stavka 2. Zakona (članak 77. stavak 1. točka 5. ovoga Pravilnika),
  6. inozemni porezni obveznici koji predujam poreza na dohodak, plaćaju po odbitku prema članku 46. stavku 1. Zakona (članak 77. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika),
  7. porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od imovine iznajmljivanjem apartmana, soba i postelja prema članku 54. stavku 2. Zakona (članak 77. stavak 1. točka 4. ovoga Pravilnika),
  8. porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dohodak od povremenog nesamostalnog rada prema članku 41. stavku 6. Zakona i dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 46. stavka 2. Zakona i dohodak od imovine iznajmljivanjem apartmana, soba i postelja prema članku 54. stavku 2. Zakona (stavak 1. točke 3., 5. i 7. ovoga članka).

(2) Porezni obveznici iz stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja svojih prava i poreznih olakšica (osobni odbitak, pokriće tekućeg ili prenesenog gubitka, dane donacije po posebnim propisima i drugog). U tom slučaju u godišnjoj poreznoj prijavi obvezni su iskazati ukupan dohodak kojeg su u poreznom razdoblju ostvarili po svim osnovama«.
Članak 25.
U članku 92. stavku 1. u točki 11. riječi »članka 41. stavka 5.« zamjenjuju se riječima »članka 41. stavka 6.«, a riječi »članka 79. stavka 6.« zamjenjuju se riječima »članka 79. stavka 7.«.
Točka 14. mijenja se i glasi:
»14. pod IV. 2. b. podaci se ne popunjavaju. Obveznik poreza na dohodak od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva podatke o ostvarenom dohotku i uplaćenom predujmu poreza i prireza od te djelatnosti upisuje u poreznu prijavu pod IV. 2. a.,«.
U točki 19. iza riječi »dohotku od« dodaje se riječ »apartmana.«.
Točka 21. mijenja se i glasi:
»21. pod IV. 4. podatke o svim inozemnim dohocima koje je porezni obveznik ostvario u inozemstvu u poreznom razdoblju, bez obzira može li te dohotke Republika Hrvatska oporezivati ili ne. Mogućnost oporezivanja odnosno primjene odgovarajuće porezne stope, utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave, na temelju iskazanih podataka o vrsti ostvarenog dohotka i državi u kojoj je ostvaren, u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,«
Članak 26.
U članku 96. stavku 1. riječi »najmanje 800,00 kuna a najviše 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »najmanje 1.000,00 kuna, a najviše 2.500,00 kuna«.
Članak 27.
U članku 102. stavku 2. točki 6. riječi »članka 11. stavka 4.« zamjenjuju se riječima »članka 11. stavka 4. točke 3.«.
Članak 28.
U članku 103. stavku 2. točki 3. riječi »i imovinskih prava« brišu se.
U stavku 4. riječi »članka 11. stavka 4.« zamjenjuju se riječima »članka 11. stavka 4. točke 2. i 3.«, a na kraju rečenice briše se točka, dodaje zarez i riječi »kao i porezni obveznici koji ostvaruju dohodak iznajmljivanjem apartmana, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna pristojba.«.
Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) Porezni obveznici dužni su pri prestanku obavljanja samostalne djelatnosti i/ili prestanku ostvarivanja dohotka iz inozemstva i/ili prestanku ostvarivanja dohotka od imovine, nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti i to u roku iz stavka 3. ovoga članka.«
Članak 29.
U članku 108. dodaje se stavak 8. koji glasi:
»(8) Iznimno od odredbi članka 55. stavka 5. i članka 65. stavka 5. ovoga Pravilnika, porezni obveznici mogu pisanu izjavu (zahtjev) za upis u registar poreznih obveznika radi utvrđivanja dohotka od tih djelatnosti za 2000. godinu na način propisan odredbama članka 15. do 19. Zakona, podnijeti najkasnije do isteka mjeseca siječnja 2000. godine.«
Članak 30.
U članku 108a, iza riječi »za 1998.« dodaju se riječi »i 1999.«.
Članak 31.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000. godine.
Klasa: 410-01/99-01/602
Urbroj: 513-07/99-01
Zagreb, 27. prosinca 1999.
Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.
IZVJEŠĆE O ISPLAĆENIM DOHOCIMA, UPLAĆENOM POREZU PO ODBITKU I PRIREZU ZA ________ GODINU
I. PODACI O ISPLATITELJU
NAZIV IME I PREZIME
MATIČNI BROJ/JMBG
ADRESA
II. PODACI O DOHOCIMA, UPLAĆENOM POREZU I PRIREZU
RED.
BR. IME I PREZIME
POREZNOG
OBVEZNIKA JMBG* UKUPNI
DOHODAK ŠIFRA
GRADA /
OPĆINE IZNOS UPLAĆENOG POREZA I PRIREZA NA RAČUN ISPLAĆENI DOHODAK
1419 1515 1466 1520 UKUPNO
(6+7+8+9)
NADNEVAK SASTAVLJANJA IZVJEŠĆA ISPLATITELJ (PEČAT I POTPIS)

*Za dohotke iz članka 46. stavka 1. Zakona isplatitelj upisuje svoj matični broj ili JMBG


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti