POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna tražilica - uredba o prestanku - aneks općem kolektivnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1988
Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2000. godine donijela
UREDBU
O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI LUKE UNUTARNJIH VODA I O MJERILIMA ZA NJIHOVO RAZVRSTAVANJE
I. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom propisuju se uvjeti i mjerila potrebna za određivanje luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, za razvrstaj luka otvorenih za javni promet prema gospodarskom značaju, te luka posebne namjene prema djelatnostima koje se u njima obavljaju.
II. LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET
a) Uvjeti kojima moraju udovoljavati luke otvorene za javni promet
Članak 2.
Luka otvorena za domaći javni promet mora imati:

 1. područje na kopnu i vodeni prostor gdje se mogu sigurno privezivati i sidriti plovila;
 2. u svojem području određena sidrišta izvan plovnog puta, koja su posebno obilježena;
 3. objekte sigurnosti plovidbe sukladno posebnim propisima;
 4. uredno održavanje dubina na mjestima za sidrenje, prilaženje i pristajanje;
 5. obalu koja omogućuje siguran privez i zaštitu plovila u svim vremenskim prilikama;
 6. uređene i osvijetljene prilazne putove i radne površine na kojima se vrši ukrcaj odnosno iskrcaj tereta, kretanje osoblja, putnika i prometnih sredstava;
 7. pristan odnosno stube na obali za prometovanje brod-obala;
 8. osiguran prihvat tekućih i krutih otpadaka s plovila sukladno namjeni i veličini luke;
 9. osigurana sredstva i opremu za sprječavanje širenja onečišćenja, i uklanjanje krutih i tekućih otpadaka s vodenog područja luke;
 10. uređeni i zaštićeni prostor za putnike i prtljagu ako je luka namijenjena putničkom prometu;
 11. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta ovisno o namjeni luke;
 12. protupožarnu opremu, ovisno o namjeni luke;
 13. mogućnost organiziranja pružanja hitne zdravstvene pomoći.

Luke otvorene za domaći javni promet u kojima je promet manjeg opsega, kapetanija može osloboditi ispunjenja obveza iz stavka 1. točaka 2., 10., 11. i 13. ovog članka, uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost plovidbe, putnika i drugih sudionika u plovidbi.
Članak 3.
Luka otvorena za međunarodni javni promet mora imati:

 1. područje na kopnu i vodeni prostor gdje se mogu sigurno privezivati i sidriti plovila;
 2. u svojem području određena sidrišta izvan plovnog puta, koja su posebno obilježena;
 3. objekte sigurnosti plovidbe sukladno posebnim propisima;
 4. uredno održavanje dubina na mjestima za sidrenje, prilaženje i pristajanje;
 5. obalu koja omogućuje siguran privez i zaštitu plovila u svim vremenskim prilikama;
 6. uređene i osvijetljene prilazne putove i radne površine na kojima se vrši ukrcaj odnosno iskrcaj tereta, kretanje osoblja, putnika i prometnih sredstava;
 7. pristan odnosno stube na obali za prometovanje brod-obala;
 8. uslugu lučkog tegljenja 24 sata dnevno;
 9. privezivačku službu 24 sata dnevno;
 10. službu kontrole pristajanja, sidrenja, boravka i plovidbe plovila na lučkom području 24 sata dnevno;
 11. osiguran prihvat tekućih i krutih otpadaka s plovila, sukladno namjeni i veličini luke;
 12. osigurana sredstva i opremu za sprječavanje širenja onečišćenja, i uklanjanje krutih i tekućih otpadaka s vodenog područja luke;
 13. uređeni i zaštićeni prostor za putnike i prtljagu ako je luka namijenjena putničkom prometu;
 14. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta ovisno o namjeni luke;
 15. sredstva, opremu i osoblje obučeno za protupožarnu zaštitu u opsegu koji ovisi o veličini i namjeni luke;
 16. uslugu opskrbe plovila gorivom i mazivom, pitkom vodom i električnom energijom;
 17. uslugu higijensko-sanitarne zaštite i obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije plovila i luke;
 18. pružanje poštanskih i telefonskih usluga;
 19. mogućnost organiziranja pružanja hitne zdravstvene pomoći.

b) Mjerila za razvrstavanje luka otvorenih
za javni promet
Članak 4.
Mjerila za razvrstavanje luka otvorenih za javni promet u luke od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku su:

 1. smještaj na E-plovnom putu;
 2. mogućnost smještaja plovila ili guranih konvoja koji se koriste na relevantnim plovnim putovima prema njihovoj klasi;
 3. ukupni prekrcajni kapacitet treba biti najmanje 500.000 tona tereta godišnje ili promet od 10.000 putnika godišnje;
 4. povezanost s glavnim međunarodnim cestovnim i željezničkim prometnicama;
 5. pogodni uvjeti za razvoj lučke industrijske zone;
 6. mogućnost rukovanja standardnim kontejnerima.

Luke specijalizirane za rasuti teret ne moraju ispunjavati uvjet naveden u stavku 1. točki 6. ovog članka. Pod pojmom rasuti teret smatra se suhi rasuti teret (engl. dry bulk cargo) i tekući teret (engl. liquid bulk cargo).
Putničke luke moraju ispunjavati uvjete navedene u stavku 1. točkama 1., 2., 3. i 4. ovog članka.
Na mjerila za razvrstavanje luka otvorenih za javni promet u luke od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku odgovarajući se primjenjuju odredbe Europskog ugovora o glavnim unutarnjim putovima od međunarodnog značaja (AGN) u dijelu koji se odnosi na luke od međunarodnog značaja.
Članak 5.
Mjerila za razvrstavanje luka otvorenih za javni promet u luke od gospodarskog značaja za županiju su:

 1. prekrcajni kapacitet ispod 500.000 tona tereta godišnje ili promet manji od 10.000 putnika godišnje;
 2. cestovna ili željeznička povezanost s glavnim županijskim centrima.

Članak 6.
Prilikom razvrstavanja svaka luka otvorena za javni promet mora udovoljiti svim mjerilima propisanim za odgovarajuću kategoriju luke.
III. LUKE POSEBNE NAMJENE
a) Vojne luke, luke tijela unutarnjih poslova i luke tijela državne uprave
Članak 7.
Vojne luke, luke tijela unutarnjih poslova i luke tijela državne uprave moraju imati:

 1. područje na kopnu i vodeni prostor gdje se mogu sigurno privezivati plovila;
 2. objekte sigurnosti plovidbe;
 3. uredno održavanje dubina na mjestima za prilaženje i pristajanje;
 4. obalu koja omogućava siguran privez i zaštitu plovila u svim vremenskim prilikama;
 5. uređene i osvijetljene prilazne putove;
 6. pristan odnosno stube na obali za prometovanje brod-obala;
 7. protupožarnu obalu.

b) Industrijske luke
Članak 8.
Industrijske luke moraju imati:

 1. područje na kopnu i vodeni prostor gdje se mogu sigurno privezivati i sidriti plovila;
 2. objekte sigurnosti plovidbe;
 3. uredno održavanje dubina na mjestima za sidrenje, prilaženje i pristajanje;
 4. obalu koja omogućava siguran privez i zaštitu plovila u svim vremenskim prilikama;
 5. uređene i osvijetljene prilazne putove i radne površine na kojima se vrši ukrcaj odnosno iskrcaj tereta, kretanja osoblja, putnika i prometnih sredstava;
 6. pristan odnosno stube na obali za prometovanje brod-obala;
 7. uslugu lučkog tegljenja ako u luku uplovljavaju brodovi kojima je ta usluga potrebna zbog sigurnosti plovidbe;
 8. privezivačku službu;
 9. službu kontrole pristajanja, sidrenja, boravka i plovidbe plovila na lučkom području 24 sata dnevno;
 10. osiguran prihvat tekućih i krutih otpadaka s plovila sukladno veličini luke;
 11. osigurana sredstva i opremu za sprječavanje širenja onečišćenja i uklanjanje krutih i tekućih otpadaka s vodenog područja luke;
 12. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta, ukoliko se u luci vrši prekrcaj tereta;
 13. sredstva, opremu i osoblje obučeno za protupožarnu zaštitu u opsegu ovisno o veličini luke;
 14. uslugu opskrbe plovila pitkom vodom, električnom energijom, gorivom i mazivom;
 15. mogućnost organiziranja pružanje hitne zdravstvene pomoći.

Industrijske luke u kojima je promet manjeg opsega, kapetanija može osloboditi ispunjenja obveza iz stavka 1. točka 7., 12. i 14. ovog članka uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost plovidbe, putnika i drugih sudionika u plovidbi.
c) Luke nautičkog turizma
Članak 9.
Luke nautičkog turizma moraju imati:

 1. područje na kopnu i vodeni prostor gdje se mogu sigurno privezivati plovila;
 2. objekte sigurnosti plovidbe;
 3. uredno održavanje dubina na mjestima za prilaženje i pristajanje;
 4. obalu koja omogućava siguran privez i zaštitu plovila u svim vremenskim prilikama;
 5. uređene i osvijetljene prilazne putove i radne površine na kojima se vrši kretanje osoblja, putnika i prometnih sredstava;
 6. pristan odnosno stube na obali za prometovanje brod-obala;
 7. privezivačku službu;
 8. službu kontrole pristajanja, sidrenja, boravka i plovidbe plovila na lučkom području 24 sata dnevno;
 9. osiguran prihvat tekućih i krutih otpadaka s plovila sukladno veličini luke;
 10. osigurana sredstva i opremu za sprječavanje širenja onečišćenja i uklanjanje krutih i tekućih otpadaka s vodenog područja luke;
 11. protupožarnu opremu;
 12. uslugu opskrbe plovila pitkom vodom i električnom energijom;
 13. uslugu opskrbe plovila prehrambenim proizvodima;
 14. mogućnost pružanja poštanskih i telefonskih usluga;
 15. mogućnost organiziranja pružanja hitne zdravstvene pomoći.

d) Sportske i druge luke posebne namjene
Članak 10.
Sportske i druge luke posebne namjene moraju imati:

 1. područje na kopnu i vodeni prostor gdje se mogu sigurno privezivati plovila;
 2. objekte sigurnosti plovidbe;
 3. uredno održavanje dubina na mjestima za prilaženje i pristajanje;
 4. uređene i osvijetljene prilazne putove;
 5. protupožarnu opremu.

IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 11.
Pravna osoba koja upravlja lukom otvorenom za javni promet kaznit će se za prekršaj u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna:

 1. ako luka otvorena za domaći javni promet nije opremljena sukladno članku 2. stavku 1. točkama 1. do 10. i točkama 12. i 13. ove Uredbe,
 2. ako luka otvorena za međunarodni javni promet nije opremljena sukladno članku 3. stavku 1. točkama 1. do 13. i točkama 15. do 19. ove Uredbe,
 3. ako ne dostavlja izvješće sukladno članku 13. ove Uredbe.

Članak 12.
Pravna ili fizička osoba koja obavlja lučku djelatnost u luci posebne namjene kaznit će se za prekršaj u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna:

 1. ako industrijska luka nije opremljena sukladno članku 8. stavku 1. točkama 1. do 11. i točkama 13. do 15. ove Uredbe,
 2. ako luka nautičkog turizma nije opremljena sukladno članku 9. ove Uredbe,
 3. ako sportska luka nije opremljena sukladno članku 10. ove Uredbe,
 4. ako ne dostavlja izvješće sukladno članku 13. ove Uredbe.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Pravna osoba koja upravlja lukom otvorenom za javni promet odnosno pravna ili fizička osoba koja obavlja lučku djelatnost u luci posebne namjene obvezna je jednom godišnje dostaviti nadležnoj kapetaniji izvješće o stanju dubina u akvatoriju luke i na mjestima za sidrenje i prilaženje, ovjereno od ovlaštene osobe.
Članak 14.
Luke u Osijeku, Slavonskom Brodu, Sisku i Vukovaru koje su, temeljem Zakona o lukama unutarnjih voda, postale luke od značaja za Republiku Hrvatsku i otvorenim za međunarodni promet, dužne su se uskladiti s uvjetima iz ove Uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke odnosno pristaništa za međunarodni promet i plovni putovi na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe (»Narodne novine«, broj 53/91), u dijelu koji se odnosi na pristaništa.
Članak 16.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 342-21/00-01/02
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 12. listopada 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika,
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti