POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - abecedni pregledi - pravilnik o organizacijskim - odluka o vodećim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 65. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93 i 48/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Uredbom o unutarnjem ustrojstvu službe vanjskih poslova (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuje se:

 1. ustroj službe vanjskih poslova,
 2. kategorizacija diplomatskih misija i konzularnih ureda,
 3. prijam u službu vanjskih poslova bez natječaja.

Unutarnji ustroj, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, zadaće nositelja posebnih položaja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika i druga pitanja od osobitog značaja za rad, uređuju se na način na koji služba vanjskih poslova može ispunjavati zadaće iz domene vanjske politike koje su joj stavljene u nadležnost.
2. USTROJ SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA
Članak 2.
Unutarnjim ustrojstvom službe vanjskih poslova uređuje se: broj i nazivi uprava, zavoda, samostalnih odjela i odjela koji djeluju kao unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva vanjskih poslova, okvirni broj državnih službenika i namještenika, te pitanja koja nisu regulirana posebnim propisima.
2.1. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
Članak 3.
Radi ostvarivanja utvrđenog djelokruga rada u Ministarstvu vanjskih poslova ustrojene su sljedeće uprave i Tajništvo:

 1. I. UPRAVA - I. Politička bilaterala
 2. II. UPRAVA - II. Politička bilaterala
 3. III. UPRAVA - Politička multilaterala
 4. IV. UPRAVA - Gospodarska bilaterala i multilaterala
 5. V. UPRAVA - Uprava za konzularne poslove, hrvatske manjine i iseljeništvo
 6. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
 7. VII. UPRAVA - Sigurnost i komunikacijski sustavi.

Članak 4.
Diplomatska akademija se ustrojava kao zavod u sastavu Ministarstva vanjskih poslova.
Članak 5.
Pored uprava i zavoda u Ministarstvu vanjskih poslova su ustrojeni samostalni odjeli, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Odjel za međunarodno pravne poslove;
 2. Odjel za ljudska prava;
 3. Analitički odjel;
 4. Odjel za kulturu, prosvjetu i znanost.

Radom samostalnih odjela iz stavka 1. ovog članka upravlja pomoćnik ministra, koji upravlja jednom od Uprava iz članka 3. ove Uredbe.
Članak 6.
Kabinet ministra se ustrojava kao posebna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva vanjskih poslova.
Članak 7.
U Ministarstvu vanjskih poslova ustrojavaju se posebni položaji:

 1. Glasnogovornik;
 2. Glavni pravni savjetnik;
 3. Savjetnik ministra.

Nositelje posebnih položaja imenuje ministar vanjskih poslova.
I. UPRAVA - I. Politička bilaterala
Članak 8.
I. Politička bilaterala osigurava provođenje utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske u odnosima s europskim državama, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom, surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama u svezi s međunarodnim političkim pitanjima.
Ustrojstvene jedinice I. Uprave - I. Političke bilaterale jesu:

 1. Odjel za sjevernu i zapadnu Europu;
 2. Odjel za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu;
 3. Odjel za susjedne zemlje;
 4. Odjel za Sjevernu Ameriku.

II. UPRAVA - II. Politička bilaterala
Članak 9.
II. Politička bilaterala osigurava provođenje utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske u odnosima s izvaneuropskim državama, surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama u svezi s međunarodnim političkim pitanjima.
Ustrojstvene jedinice II. Uprave - II. Političke bilaterale jesu:

 1. Odjel za Srednju, Južnu Ameriku i Australiju;
 2. Odjel za Aziju i Afriku.

III. UPRAVA - Politička multilaterala
Članak 10.
Politička multilaterala osigurava provođenje utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske u odnosima s europskim organizacijama i udruženjima, organizacijom Ujedinjenih naroda i ostalim tijelima za regionalnu europsku sigurnost i suradnju. Surađuje s međunarodnim vladinim i nevladinim udrugama, drugim državnim tijelima i organizacijama u svezi s određenim međunarodnim političkim pitanjima, stalnim misijama Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima i ostalim međunarodnim organizacijama i udruženjima, prati i analizira tijekove i kretanja, te dostignuća u svezi s pravima čovjeka.
Ustrojstvene jedinice III. Uprave - III. Političke multilaterale jesu:

 1. Odjel za europske integracije;
 2. Odjel za mir i sigurnost;
 3. Odjel za politička pitanja Ujedinjenih naroda i izvaneuropsku regionalnu suradnju;
 4. Odjel za razvojna pitanja Ujedinjenih naroda i međunarodne organizacije;
 5. Odjel za ljudska prava.

IV. UPRAVA - Gospodarska bilaterala i multilaterala
Članak 11.
Gospodarska bilaterala i multilaterala osigurava provođenje utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske, prati, proučava, koordinira i unapređuje gospodarske odnose Republike Hrvatske na bilateralnoj i multilateralnoj razini, usklađuje i prati djelovanje savjetnika za gospodarstvo u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu.
Ustrojstvene jedinice IV. Uprave - Gospodarske bilaterale i multilaterale jesu:

 1. Odjel za bilateralnu gospodarsku suradnju;
 2. Odjel za gospodarske integracije;
 3. Odjel za razvojne projekte.

V. UPRAVA - Uprava za konzularne poslove, hrvatske manjine i iseljeništvo
Članak 12.
Uprava za konzularne poslove, hrvatske manjine i iseljeništvo putem diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu osigurava zaštitu prava i interesa hrvatskih državljana, bavi se problematikom hrvatskih manjina i iseljeništva u svijetu.
Ustrojstvene jedinice V. Uprave - Uprave za konzularne poslove, hrvatske manjine i iseljeništvo jesu:

 1. Odjel za konzularne poslove,
 2. Odjel za hrvatske manjine i iseljeništvo.

Članak 13.
Za obavljanje konzularnih poslova iz članka 12. ove Uredbe, u Odjelu za konzularne poslove se ustrojavaju:

 1. Odsjek za putne isprave, vize i državljanstvo;
 2. Odsjek za imovinska i radnopravna pitanja;
 3. Odsjek za međunarodnu pravnu pomoć i matičarske poslove.

Za obavljanje poslova i zadaća u Odsjeku za putne isprave, vize i državljanstvo ustrojava se pododsjek za izradu putovnica.
Tajništvo ministarstva
Članak 14.
Tajništvo ministarstva neposredno organizira i koordinira radom ustrojstvenih jedinica službe vanjskih poslova, obavlja poslove podrške izvornim funkcijama službe vanjskih poslova, prati i proučava hrvatsko zakonodavstvo, sudjeluje u izradi normativnih akata iz nadležnosti službe vanjskih poslova, koordinira rad Ministarstva s drugim državnim tijelima, obavlja kadrovske poslove, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe, nadzire rad državnih službenika i namještenika, vodi brigu o razvoju ustroja diplomatskih misija i konzularnih ureda, brine o urednom i pravilnom korištenju materijalno-financijskih sredstava i imovine, odlučuje o sklapanju i izvršavanju ugovora iz svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.
Ustrojstvene jedinice Tajništva ministarstva su:

 1. Odjel za internu pravnu regulativu i opće poslove;
 2. Odjel za kadrovske poslove;
 3. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove;
 4. Odjel za financijsko planiranje, analizu i internu reviziju;
 5. Odjel za organizaciju službe vanjskih poslova;
 6. Tehnička služba.

Članak 15.
Za obavljanje poslova i zadaća u Odjelu za internu pravnu regulativu i opće poslove ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

 1. Odsjek za internu pravnu regulativu;
 2. Odsjek za opće poslove.

Za obavljanje poslova i zadaća u Odsjeku za opće poslove ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

 1. Pisarnica;
 2. Arhiv;
 3. Prevođenje;
 4. Komunikacijsko-operativni centar.

U odjelu za organizaciju službe vanjskih poslova ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

 1. Odsjek za investicijsko poslovanje i opremanje;
 2. Odsjek za nabavu roba i usluga;
 3. Vozni park.

Članak 16.
Tehnička služba obavlja interne usluge za potrebe Ministarstva vanjskih poslova; održavanje objekta, održavanje čistoće prostorija, pružanje ugostiteljskih usluga i druge poslove po nalogu.
Članak 17.
Tajnik neposredno upravlja i sljedećim ustrojstvenim jedinicama koje nisu u sastavu uprava Ministarstva vanjskih poslova.

 1. Odjel za informacijski sustav;
 2. Odjel za informiranje.

Ministar vanjskih poslova može jednog od načelnika Tajništva imenovati pomoćnikom tajnika.
VII. UPRAVA - Sigurnost i komunikacijski sustavi
Članak 18.
VII. Uprava obavlja poslove vezane uz sigurnost službe vanjskih poslova, poslove razvoja komunikacijskih i informacijskih sustava i druge poslove u skladu s posebnim propisima.
Ustrojstvene jedinice VII. Uprave - Sigurnost i komunikacijski sustavi jesu:

 1. Odjel za tehničku i fizičku zaštitu;
 2. Odjel za komunikacijsko informacijske sustave;
 3. Odjel za planiranje sigurnosti i zaštite.

Niže ustrojstvene jedinice VII. Uprave uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu službe vanjskih poslova radi specifičnosti svog djelokruga.
Diplomatska akademija
Članak 19.
Diplomatska akademija organizira stručno usavršavanje i školovanje kroz opće i posebne programe iz područja važnih za obavljanje vanjskih poslova, odnosno putem tečajeva, seminara, predavanja i drugih oblika stručne izobrazbe za potrebe službe vanjskih poslova.
Organizira i provodi pripreme državnih službenika i namještenika za rad u diplomatskim misijama i konzularnim uredima i objavljuje publikacije za službu vanjskih poslova.
U sastavu Diplomatske akademije je Biblioteka Ministarstva vanjskih poslova.
Ustrojstvene jedinice Diplomatske akademije su:

 1. Odjel za diplomatsko školovanje;
 2. Odjel za pripreme i publikacije.

Diplomatskom akademijom upravlja ravnatelj.
SAMOSTALNI ODJELI U SASTAVU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA
1. Odjel za međunarodnopravne poslove
Članak 20.
Odjel za međunarodnopravne poslove prati i analizira pitanja međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, sudjeluje u pripremi zaključivanja međunarodnih ugovora, te vodi zbirku i evidenciju originala međunarodnih ugovora i isprava.
2. Analitički odjel
Članak 21.
Analitički odjel za potrebe ministra vanjskih poslova, zamjenika ministra i uprava analizira i prati međunarodni položaj Republike Hrvatske, ukazuje na pravce razvoja međunarodnih odnosa, te predlaže aktivnosti od značaja za vanjsku politiku.
3. Odjel za kulturu, prosvjetu i znanost
Članak 22.
Odjel za kulturu, prosvjetu i znanost, u suradnji s nadležnim ministarstvima i političkim upravama Ministarstva vanjskih poslova, usklađuje djelatnost diplomatskih misija i konzularnih ureda u području kulture, prosvjete i znanosti, te prati rad savjetnika za kulturu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima.
Kabinet ministra
Članak 23.
Kabinet ministra je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja za ministra i njegova zamjenika obavlja protokolarne poslove, poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, te druge stručne i administrativno tehničke poslove za ministra vanjskih poslova i zamjenika ministra.
Protokol
Članak 24.
Državni protokol Republike Hrvatske pri Ministarstvu vanjskih poslova obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola i ceremonijala za Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu s Odlukom o Državnom protokolu Republike Hrvatske.
2.2. KATEGORIZACIJA DIPLOMATSKIH MISIJA
I KONZULARNIH UREDA
Članak 25.
Diplomatske misije se kategoriziraju u skladu sa sljedećim uvjetima:
- diplomatske misije u zemlji primateljici koja je članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda,
- diplomatske misije u zemlji gdje je sjedište međunarodnih organizacija,
- diplomatske misije u susjednim zemljama,
- diplomatske misije u zemlji s brojnim hrvatskim iseljeništvom,
- diplomatske misije u zemlji od značajnog gospodarskog interesa,
- diplomatske misije u zemljama članicama europske unije,
- diplomatske misije u zemljama Srednjoeuropske inicijative,
- diplomatske misije u istočno europskim zemljama,
- diplomatske misije u ostalim zemljama.
I. kategorija
Francuska Republika
EU Bruxelles
Narodna Republika Kina
Savezna Republika Njemačka
Sjedinjene Američke Države
Ruska Federacija
UN New York
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Talijanska Republika
Sveta Stolica
II. kategorija
A) Republika Austrija
Bosna i Hercegovina
EP i VE Strassbourg
Republika Mađarska
OESS Beč
Republika Sovenija
Savezna Republika Jugoslavija
UN Geneva
B) Argentinska Republika
Australija
Japan
Kanada
Republika Turska
III. kategorija
A) Republika Albanija
Kraljevina Belgija
Republika Bugarska
Češka Republika
Kraljevina Danska
Helenska Republika
Republika Makedonija
Kraljevina Nizozemska
Kraljevina Norveška
Republika Poljska
Portugalska Republika
Rumunjska
Slovačka Republika
Kraljevina Španjolska
Kraljevina Švedska
Švicarska Konfederacija
Ukrajina
UN Beč
UNESCO Pariz
B) Savezna Republika Brazil
Republika Čile
Islamska Republika Iran
IV. kategorija
Arapska Republika Egipat
Južnoafrička Republika
Republika Indija
Republika Indonezija
Republika Kazakstan
Malezija
Kraljevina Maroko
Islamska Republika Pakistan
Ujedinjeni Arapski Emirati.
Članak 26.
Generalni konzulati i konzulati s profesionalnim diplomatima u svom sastavu razvrstavaju se u tri kategorije u skladu s obimom poslova i složenosti u postupanju:
- pružanje usluga hrvatskim državljanima i Hrvatima u inozemstvu,
- gospodarski interes,
- politički interes.
I. kategorija
Berlin, Savezna Republika Njemačka
Frankfurt, Savezna Republika Njemačka
Hamburg, Savezna Republika Njemačka
Mostar, Bosna i Hercegovina
München, Savezna Republika Njemačka
New York, Sjedinjene Američke Države
Stuttgart, Savezana Republika Njemačka
Zürich, Švicarska Konfederacija
II. kategorija
Bihać, Bosna i Hercegovina
Cleveland, Sjedinjene Američke Države
Maribor, Republika Slovenija
Melbourne, Australija
Milano, Talijanska Republika
Mississauga - Toronto, Kanada
Sydney, Australija
Trst, Talijanska Republika
III. kategorija
Auckland, Novi Zeland
Istanbul, Republika Turska
Pečuh, Republika Mađarska
Perth, Australija
Tuzla, Bosna i Hercegovina.
Članak 27.
Diplomatske misije i konzularni uredi koji će biti osnovani u skladu s člankom 10. Zakona o vanjskim poslovima, kategorizirat će se u skladu s uvjetima iz članka 25. i 26. ove Uredbe.
Odluku o kategorizaciji novoosnovane diplomatske misije i konzularnog ureda donosi ministar vanjskih poslova, a sastavni je dio ove Uredbe.
Članak 28.
U skladu s kategorizacijom diplomatskih misija, ministar vanjskih poslova odredit će diplomatske misije u kojima šef misije može imati zamjenika.
3. PRIJAM U SLUŽBU VANJSKIH POSLOVA
Članak 29.
Natječaj nije obvezan za prijam u službu vanjskih poslova za službenike sigurnosti, ugovorno diplomatsko i administrativno tehničko osoblje i za državljane države primateljice, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za obavljanje određenih poslova, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu službe vanjskih poslova.
Članak 30.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika u upravama, zavodu i samostalnim odjelima Ministarstva vanjskih poslova te diplomatskim misijama i konzularnim uredima, sastavni je dio ove Uredbe, koji se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.
Ustroj diplomatskih misija i konzularnih ureda, broj i struktura diplomatskog, konzularnog i administrativnog tehničkog osoblja, te ostala prava i obveze službenika i namještenika u službi vanjskih poslova, utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu službe vanjskih poslova i Uredbom o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.
4. POSEBNI POLOŽAJI U MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA
Članak 31.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova izvješćuje javnost i diplomatski kor o stavovima ministarstva.
Glavni pravni savjetnik izrađuje pravna mišljenja za potrebe ministra i njegova zamjenika, sudjeluje u međudržavnim pregovorima, te surađuje s Odjelom za međunarodnopravne poslove.
Savjetnici ministra za politička i druga pitanja izrađuju stručna mišljenja za potrebe ministra i njegova zamjenika, te sudjeluju u pregovorima po odluci ministra.
5. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 32.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu službe vanjskih poslova, klasa: 023-03/96-03/06, urbroj: 5030107-96-1, od 24. listopada 1996. godine i klasa: 023-03/96-03/06, urbroj: 5030107-97-1, od 24. travnja 1997. godine.
Članak 33.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/96-03/06
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 30. prosinca 1999.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti