POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - ELABORATI - DOZVOLE

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1999. godine - Propisi - arhiva - zakonski akti u primjeni - odluka o unosu - odluka o radnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju Odluke o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« br. 54/96), ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija donose
PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način korištenja, kriterij i namjene sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede s posebnog računa u okviru Državnog proračuna (razdjel 060 - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva).
Članak 2.
Sredstva Posebnog računa koristit će se kao sredstva za kreditiranje razvojnih programa i programa obnove poljoprivrede Republike Hrvatske.
Članak 3.
Pravo korištenja sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika imaju fizičke i pravne osobe vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj i koji udovoljavaju uvjetima iz ovog Pravilnika.
Članak 4.
U slučaju potrebe za financiranjem interventnih mjera u poljoprivredi koje poduzima Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, raspoloživa neiskorištena sredstva Fonda, na prijedlog ministra poljoprivrede i šumarstva mogu se usmjeriti za financiranje tih interventnih mjera u obliku kratkoročnih posudbi. Kratkoročna posudba mora biti osigurana mjenicom i vraćena u istoj kalendarskoj godini.
Kamatna stopa za kratkoročnu posudbu iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u visini eskontne stope uvećane za jedan postotni poen.
Članak 5.
Sredstvima iz članka 2. ovog Pravilnika kreditirat će se sljedeće namjene:
a) Stočarska proizvodnja (stoka iz domaćeg uzgoja):

 1. proizvodnja mlijeka;
 2. proizvodnja mesa;
 3. proizvodnja rasplodne stoke;
 4. proizvodnja jaja i meda.

b) Voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo:

 1. proizvodnja jabučastog, koštičavog, jagodičastog i jezgričavog voća;
 2. proizvodnja južnog voća;
 3. proizvodnja vinskog i stolnog grožđa;
 4. proizvodnja povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru;
 5. sjemenarstvo te rasadničarska proizvodnja

c) Akvakultura
d) Poljoprivredna oprema
e) Prerada poljoprivrednih proizvoda (mali prerađivački kapaciteti).
Članak 6.
Učešće sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti programa može iznositi:

 1. za nabavu rasplodne stoke do 100%;
 2. za sve ostale namjene do 80%.

Učešće sredstava kredita na područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske može iznositi do 100% u predračunskoj vrijednosti programa.
Minimalni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 15.000 kuna.
Članak 7.
Krediti se odobravaju s rokom otplate za sljedeće namjene:

 1. na nabavu osnovnog stada u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu 3 godine;
 2. za nabavu osnovnog stada u konjogojstvu 5 godina;
 3. za uzgoj junica 2 godine, za uzgoj nazimica 1 godina;
 4. za nabavu osnovnog jata u peradarstvu 1 godina;
 5. za ulaganje u pčelarstvu 4 godine;
 6. za nabavu osnovnog stada kunića i krznaša 2 godine;
 7. za nabavu opreme i građevinske radove 5 godina;
 8. za dugogodišnje nasade 5 godina, za ostale nasade 2 godine;
 9. za akvakulturu 5 godina;
 10. za programe prerade poljoprivrednih proizvoda 5 godina.

Krediti se odobravaju s jednokratnom otplatom za sljedeće namjene:

 1. za tov svinja;
 2. za tov junadi.

Razdoblje počeka za proizvodnju mlijeka u govedarstvu i dugogodišnje nasade iznosi 3 godine, za tov svinja 6 mjeseci, za tov junadi 10 mjeseci, za uzgoj nazimica 1 godina, a za sve ostale namjene iznosi 2 godine.
Razdoblje počeka dodaje se na gore navedene rokove otplate.
Članak 8.
Kamatna stopa utvrđuje se u visini 6% godišnje, osim za područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske gdje iznosi 4% godišnje.
Kamata za vrijeme korištenja kredita i razdoblje počeka obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđivanje anuiteta.
Zatezna kamata za dospjele, a nenaplaćene obveze po kreditu obračunavat će se u visini zakonom propisane.
Kredit za tov stoke vraća se jednokratno. Za sve ostale namjene kredit se vraća u polugodišnjim anuitetima, a prenosi u otplatu 6 (šest) mjeseci prije dospijeća prvog anuiteta.
Članak 9.
Ukoliko program predviđa više namjena ulaganja, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (dalje: Ministarstvo) odredit će rokove i uvjete prema pretežitoj namjeni ulaganja iz programa.
Krajnji rok za korištenje kredita je 3 (tri) mjeseca, a u iznimnim slučajevima i duže, u ovisnosti od dinamike ulaganja.
Članak 10.
Za pojedine programe Ministarstvo će utvrditi cjenik određenih sastavnica ulaganja (nabava rasplodne stoke, podizanje dugogodišnjih nasada i dr.), što će biti jedan od kriterija za pribavljanje mišljenja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.
Članak 11.
Zahtjev za odobrenje kredita podnosi se Ministarstvu putem ovlaštene poslovne banke.
Članak 12.
Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezno je priložiti:
I Fizičke osobe:

 1. troškovnik, a za ulaganje čija je predračunska vrijednost veća od 150.000,00 kn investicijski elaborat;
 2. dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;
 3. mišljenje Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu o opravdanosti traženog ulaganja;
 4. hrvatski branitelji koji su u postrojbama proveli najmanje 3 (tri) mjeseca potvrdu nadležnog Ureda za obranu.

II Pravne osobe:

 1. investicijski elaborat;
 2. dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;
 3. bilancu i račun dobiti i gubitka, BON-1 i BON-2;
 4. izvod iz registra ovjeren po nadležnom trgovačkom sudu;
 5. mišljenje Ureda za gospodarstvo o opravdanosti traženog ulaganja.

Fizičke i pravne osobe koje obavljaju ili će obavljati poljoprivrednu djelatnost na području posebne državne skrbi uz zahtjev za kredit obvezno prilažu:

 1. izjavu da će odobreni kredit namjenski iskoristiti na području posebne državne skrbi;
 2. potvrdu nadležnog tijela da je područje iz prethodne točke područje posebne državne skrbi.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Članak 13.
Odluku o odobrenju kredita donosi Vijeće za financiranje razvitka poljoprivrede.
Ministarstvo će sklopiti ugovor s poslovnom bankom o obavljanju poslova za korištenje sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika.
Na osnovi odluke Vijeća o odobrenju kredita, ovlaštena poslovna banka, koja je sklopila ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, s korisnikom kredita zaključuje ugovor o kreditu.
Članak 14.
Korisnik kredita kod zaključivanja ugovora o kreditu prilaže:
A Dokumente za sklapanje ugovora:
I. Fizičke osobe:

 1. osobnu iskaznicu;
 2. dokaz o vlasništvu nekretnina.

II. Pravne osobe:

 1. izvod iz registra ovjeren po nadležnom trgovačkom sudu;
 2. odluku uprave o prihvatu kreditnog zaduženja;
 3. potpisni karton ovjeren po nadležnoj službi za platni promet;
 4. šifru djelatnosti i matični broj subjekta.

B Instrumente za osiguranje vraćanja kredita:
I. Fizičke osobe:

 1. izvadak iz zemljišne knjige na kojem ne postoji teret, za provedbu založnog prava na nekretnine u korist Ministarstva te procjenu vrijednosti nekretnine na koju se stavlja hipoteka za iznose kredita veće od 40.000 kuna. Za kredite čiji iznos je manji od 40.000 kuna ne provodi se založno pravo.
 2. (četiri) bianco mjenice potpisane od korisnika kredita, solidarnog dužnika i 2 (dva) jamca. Solidarni dužnik i oba jamca moraju biti u radnom odnosu ili registrirani poljoprivrednici.

II. Pravne osobe:

 1. solidarno i neopozivo jamstvo poslovne banke s izjavom »na prvi poziv« u korist Ministarstva s važnošću do konačne otplate kredita zajedno sa sporednim potraživanjima ili založno pravo na nekretnine;
 2. mjenice korisnika kredita

Za fizičke i pravne osobe, iz stavka 1. ovog članka, koje nisu u mogućnosti osigurati uknjižbu založnog prava (hipoteke) na vlastitim nekretninama u korist Republike Hrvatske - Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, a kreditna sredstva ulažu na područje posebne državne skrbi odnosno područje obnove, definirano Zakonom o područjima posebne državne skrbi odnosno Zakonom o obnovi, kao instrument za osiguranje vraćanja kredita prihvaća se jamstvo Hrvatske garancijske agencije.
Članak 15.
Korisnik kredita mora pružiti dokaze o osiguranju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti ulaganja tj. osigurati vlastito učešće i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predračunskom iznosu ulaganja (vlastita sredstva, kredit banke ili drugog kreditora, ostalo).
Članak 16.
Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostavljati izvorne dokumente.
Kontrolu namjenskog korištenja kredita obavlja Ministarstvo (poljoprivredna inspekcija), i ovlaštena poslovna banka.
U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava, prilaganja ne-istinite dokumentacije u svrhu odobrenja i korištenja sredstava ili uzastopnog neredovitog vraćanja 3 (tri) anuiteta dospjela na naplatu, Ministarstvo i ovlaštena poslovna banka tražit će povrat cjelokupnog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama u visini zakonom propisanih.
Kredit se otkazuje pismenim putem uz otkazni rok od 30 (trideset) dana računajući od dana dostave otkaza.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede objavljen u »Narodnim novinama« br. 23/98.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/99-1/20
Urbroj: 525-01-99-01
Zagreb, 5. svibnja 1999.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Ivan ?urkić, v. r.
Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti