POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNI PLANOVI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1998. godine - Propisi - arhiva - zakon o kreditiranju - pravilnik o vođenju - odluka o privremenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O PRIMJENI RAČUNSKOG PLANA PRORAČUNA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Državni proračun, proračuni jedinica lokalne samouprave i uprave, izvanproračunski fondovi (u daljnjem tekstu proračun), tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće i/ili izdaci osiguravaju u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici), iskazuju podatke o prihodima, primicima i izdacima na računima na kojima se tijekom tekuće godine pojave računovodstvene promjene i transakcije i to prema sadržaju računa propisanih Pravilnikom o računovodstvu i Računskom planu proračuna ("Narodne novine", broj 98/94., 15/96.), koji se odnosi na Glavnu knjigu I. (Knjiga prihoda, primitaka i izdataka) i podatke o stanju i promjenama imovine, obveza i izvora vlasništva prema sadržaju računa propisanih Pravilnikom o računovodstvu i Računskom planu proračuna koji se odnosi na Glavnu knjigu II. (Knjiga imovine, potraživanja, obveza i izvora vlasništva).
(2) Proračun i proračunski korisnici moraju iskazivati podatke o stanju i promjenama imovine, potraživanja, obveza i izvora vlasništva prema sadržaju računa propisanih Pravilnikom o računovodstvu i Računskom planu proračuna, koji se odnosi na Glavnu knjigu II. (Knjiga imovine, potraživanja, obveza i izvora vlasništva).
Članak 2.
(1) Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke o promjenama na računima Glavne knjige I. tijekom tekuće fiskalne godine na način propisan ovim Pravilnikom.
(2) Proračun i proračunski korisnici koji upravljaju (gospodare) imovinom, imaju razna potraživanja i obveze moraju u Glavnoj knjizi II. osigurati podatke o stanju imovine, obveza i izvora vlasništva na način propisan ovim Pravilnikom.
Članak 3.
(1) Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svome knjigovodstvu iskazivati podatke po skupinama računa, podskupinama računa, odjeljcima i osnovnim računima iz Računskog plana proračuna.
(2) Proračun i proračunski korisnici mogu osnovne račune iz Računskog plana proračuna raščlanjivati na analitičke i subanalitičke račune prema svojim potrebama.
Članak 4.
(1) U Glavnoj knjizi I. evidentiraju se primici i izdaci prema računovodstvenom načelu novčanog iskazivanja.
(2) Prema načelu novčanog toka, prihodi i primici priznaju se u računovodstvenom razdoblju u kojem su nastali prema mjerilima:
- mjerljivosti (kada ih je moguće iskazati vrijednosno);
- raspoloživosti (kada su ostvareni unutar obračunskog razdoblja).
Članak 5.
(1) Prva početna stanja u Glavnoj knjizi II. treba otvoriti na temelju početnih stanja utvrđenih popisom (inventurom).
(2) Na temelju određenih poslovnih promjena koje se evidentiraju u Glavnoj knjizi I., nastaju promjene u imovini, potraživanjima, obvezama i izvorima vlasništva što se usporedo evidentiraju u Glavnoj knjizi II.
(3) Neke poslovne promjene i transakcije evidentiraju se prvo u Glavnoj knjizi II., a nakon novčanog toka treba knjižiti u Glavnoj knjizi I. na način propisan ovim Pravilnikom.
(4) Poslovne promjene treba knjižiti na dan nastanka promjene i transakcije. Ažuriranje knjiženja u poslovnim knjigama obavlja se prije sastavljanja financijskih izvješća, a najkasnije do isteka mjeseca za protekli mjesec.
(5) Na računima Glavne knjige II. stanja evidentirana na određeni dan čine bilancu stanja.
(6) Iznimno od prethodnog stavka, ako je zbog tehničkih i drugih razloga uobičajeno i planirano da se za određeni mjesec određene obveze, kao npr. za mirovine, plaće i slično, tereti sljedeći mjesec nakon isteka mjeseca na koji se odnose te obveze, tada se u Glavnoj knjizi II. knjiže kao obveza za sljedeći mjesec, kako je i planirano. U tom je slučaju važno da svaka kalendarska godina sadrži dvanaest mjesečnih obveza.
Članak 6.
(1) Unos podataka u Glavnu knjigu I. i Glavnu knjigu II. temelji se na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama.
(2) Knjigovodstvena isprava jest dokaz o nastaloj financijskoj promjeni i transakciji u proračunu ili kod proračunskog korisnika u pisanom obliku ili na magnetskom mediju.
(3) Knjigovodstvena isprava služi istovremeno kao osnova za nadzor i reviziju.
(4) Izvorna isprava jest pisani dokaz, a može se sastaviti elektroničkim računalom, poluautomatom, pisaćim strojem ili ručno.
(5) Zakonski predstavnik proračuna i proračunskog korisnika ili osoba na koju je prenesena ovlast zakonskog predstavnika proračuna svojim potpisom na ispravi jamči da je isprava istinita i da točno pokazuje financijsku promjenu u proračunu i kod proračunskog korisnika.
(6) Potpis iz stavka 5. ovoga članka može biti ručni ili računalni.
Članak 7.
(1) Oblik vođenja Glavne knjige I. i Glavne knjige II. ovisi o tehnici unosa nastalih financijskih promjena i transakcija u proračunu i kod proračunskog korisnika.
(2) Pri ručnoj ili poluautomatiziranoj obradi podataka, Glavna knjiga I. vodi se u obliku slobodnih ili uvezanih listova.
(3) Kada se Glavna knjiga vodi na elektroničkom računalu, podatci se unose na odgovarajuće nositelje.
II. PRIMJENA RAČUNA RAČUNSKOG PLANA PRORAČUNA
Skupina računa 000 - Porez i prirez na dohodak
Članak 8.
(1) Knjiženje prihoda obavlja se na odgovarajućim osnovnim računima prema sadržaju i nazivu računa iz Računskog plana.
(2) Naplata prihoda knjiži se zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava uz odobrenje osnovnog računa prihoda.
(3) Kada se naplati određeni prihod, koji je prihod drugog proračuna ili proračunskog korisnika, knjiži se u korist odgovarajućeg računa prihoda, a nakon uplate na račun proračuna odnosno proračunskog korisnika kojemu pripada, ta se svota stornira na računu prihoda gdje je knjižena uz odobrenje računa novčanih sredstava. Ovo se ne odnosi na dio vlastitih prihoda koji se uplaćuju u državni proračun te na druge prihode za koje postoje računi na kojima se određene isplate knjiže na dugovnoj strani.
Članak 9.
(1) Na osnovnim računima podskupine 000-10 evidentiraju se prihodi od poreza i prirez na dohodak prema sadržaju i nazivu računa iz Računskog plana.
(2) U podskupini 000-20 evidentira se uplata poreza i prireza na dohodak prema godišnjoj prijavi.
(3) U podskupini 000-30 evidentira se povrat poreza na dohodak prema godišnjoj prijavi. Povrat se knjiži zaduženjem osnovnog računa 000-30-010-10 uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u skupini 850.
(4) Dok se za uplate i isplate razlika po godišnjoj prijavi ne otvore posebni uplatni računi odnosno urede posebne evidencije u Ministarstvu financija (Porezna uprava) neće se obavljati knjiženja iz stavaka (2) i (3) ovoga članka.
Skupina računa 005 - Porez na dobit
Članak 10.
(1) U podskupini računa 005-10 - Porez na dobit iskazuje se porez na dobit od poduzetnika i porez na dobit od igara na sreću.
(2) U podskupini računa 005-20 evidentiraju se uplate razlike poreza na dobit prema godišnjoj prijavi.
(3) U podskupini računa 005-30 evidentira se povrat poreza na dobit prema godišnjoj prijavi zaduženjem osnovnog računa uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u skupini 850.
(4) Dok se za uplate i isplate razlika po godišnjoj prijavi ne otvore posebni uplatni računi odnosno urede posebne evidencije u Ministarstvu financija (Porezna uprava) neće se obavljati knjiženja iz stavaka (2) i (3) ovoga članka.
Skupina računa 010 - Doprinosi
Članak 11.
Na skupini računa 010 - Doprinosi iskazuju se: doprinosi od zaposlenika kod poslodavaca, doprinosi koje plaća poslodavac, doprinos fizičkih osoba koje obavljaju privrednu i neprivrednu djelatnost osobnim radom (samostalna djelatnost) i ostali doprinosi prema sadržaju i nazivu osnovnih računa.
Skupina računa 015 - Porez na promet nekretnina
Članak 12.
Na skupini računa 015 - Porez na promet nekretnina iskazuju se: stalne pristojbe na imovinu, porez na nasljedstva i darove, porez na financijske i kapitalne transakcije, povremeni porezi na imovinu i ostali stalni porezi na imovinu.
Skupina računa 020 - Porez na dodanu vrijednost, posebni porezi i porezi na promet i potrošnju
Članak 13.
(1) Na skupini računa 020 - Porez na dodanu vrijednost, posebni porezi i porezi na promet i potrošnju iskazuju se: porez na dodanu vrijednost, posebni porezi (trošarine), porez na promet, porez na tvrtku, reklame, korištenje javnih površina, kuće za odmor, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na cestovna motorna vozila i na plovne objekte, porez na priređivanje igara na sreću, zabavnih i športskih priredbi.
(2) U podskupini 020-80 evidentiraju se uplaćene razlike poreza na dodanu vrijednost po godišnjoj prijavi i ostalih navedenih poreza za koje je propisana obveza podnošenja godišnje prijave.
(3) U podskupini 020-90 evidentiraju se svote povrata poreza iz ove skupine prema godišnjoj prijavi zaduženjem propisanog osnovnog računa uz odobrenje odgovarajućeg računa novčanih sredstava u skupini 850.
(4) Dok se za uplate i isplate razlika po godišnjoj prijavi ne otvore posebni uplatni računi odnosno uvedu odgovarajuće evidencije u Ministarstvu financija (Porezna uprava) neće se obavljati knjiženja iz stavaka (2) i (3) ovoga članka.
Skupina računa 025 - Carine i carinske pristojbe
Članak 14.
(1) Na skupini računa 025 - Carine i carinske pristojbe evidentiraju se prihodi od carine na uvoz roba i usluga te carinske pristojbe.
(2) Povrat uplaćene carine i carinskih pristojbi knjiži se storniranjem odgovarajućih računa prihoda uz odobrenje računa novčanih sredstava.
Skupina računa 030 - Ostali porezi, pristojbe i doprinosi
Članak 15.
(1) Na skupini računa 030 - Ostali porezi, pristojbe i doprinosi iskazuju se: administrativni porezi, ostali neraspoređeni porezi te prihodi od ukinutih poreza, pristojbi i doprinosa prema nazivima pojedinih osnovnih računa.
(2) U podskupini 030-30 - Prihodi od ukinutih poreza, pristojbi i doprinosa evidentiraju se npr. uplaćeni porez na promet proizvoda i usluga ako se utvrdi da neki obveznik nije pravilno obračunao ili uplatio taj porez, pa je to učinio naknadno.
Skupina računa 035 - Prihodi od poduzetničkih djelatnosti i imovine
Članak 16.
(1) Na skupini računa 035 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine iskazuju se: prihodi od nadoknada za koncesije, prihodi od nefinancijskih javnih institucija i javnih financijskih institucija, prihodi od kamata i tečajnih razlika, ostali prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine, prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu države, odnosno gradova i općina te prihodi od sufinanciranja građana.
(2) Na odgovarajućim osnovnim računima u odjeljku 035-50-010 - Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu države knjiže se zajednički prihodi državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave i uprave te prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave koji se uplaćuju na posebne za to predviđene uplatne račune. Prihodi ostvareni od iznajmljivanja nekretnina i opreme koje ostvaruju korisnici proračuna i jedinice lokalne samouprave i uprave, koji se uplaćuju na račun novčanih sredstava korisnika odnosno na uplatne račune vlastitih prihoda, knjiže se na odgovarajućim osnovnim računima skupine 050 - Prihodi od vlastite djelatnosti.
Skupina računa 040 - Upravne pristojbe, negospodarstvena i popratna trgovina
Članak 17.
(1) Na skupini računa 040 - Administrativne pristojbe i negospodarstvena i popratna trgovina iskazuju se: upravne pristojbe i ostale administrativne pristojbe, županijske, gradske i općinske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, boravišne pristojbe te ostale nadoknade i pristojbe.
Skupina računa 045 - Prihodi po posebnim propisima
Članak 18.
(1) Na skupini računa 045 - Prihodi po posebnim propisima iskazuju se: novčane kazne, kazne za devizne prekršaje, kazne za privredne prijestupe, prometne kazne, krivične kazne i ostale kazne. Na toj skupini iskazuju se i naplaćeni troškovi prisilne naplate i gotovinska sredstva oduzeta prema posebnim propisima, određeni prihodi državne uprave, vodoprivrede, komunalni doprinosi i nadoknade utvrđene posebnim zakonom, nadoknade za ceste, šumski doprinos i ostali prihodi prema posebnim propisima.
(2) U podskupini 045-080 evidentiraju se i pogrešne uplate, a kada se utvrdi kojem prihodu pripadaju i vrate uplatitelju, treba ih stornirati s toga računa.
(3) Na osnovnom računu 045-80-010-20 - Ostali nespomenuti prihodi knjiže se svi ostali prihodi za koje u Računskom planu nije predviđen račun odgovarajućeg sadržaja.
Skupina računa 050 - Prihodi od vlastite djelatnosti
Članak 19.
(1) Na skupini računa 050 - Prihodi od vlastite djelatnosti u odgovarajućim podskupinama računa evidentiraju se prihodi ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti ministarstava i ostalih tijela državne uprave, prihodi od vlastite djelatnosti lokalne samouprave, prihodi od vlastite djelatnosti visokih učilišta i instituta, prihodi od vlastite djelatnosti prosvjetnih ustanova te prihodi od vlastite djelatnosti ostalih proračunskih korisnika.
(2) Prihod koji je ostvaren obavljanjem vlastite djelatnosti knjiži se u knjigovodstvu zaduženjem računa novčanih sredstava u bruto-svoti uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa prihoda od vlastite djelatnosti.
(3) Dio prihoda od vlastite djelatnosti koji se uplati na račun proračuna knjiži se zaduživanjem odgovarajućeg računa u podskupini 050-60 uz odobrenje računa novčanih sredstava u skupini 850.
(4) U podskupini 050-70 - Primici od poreza na dodanu vrijednost (u nastavku: PDV) evidentiraju se naplaćene svote poreza na dodanu vrijednost i plaćene svote poreza na dodanu vrijednost kod obveznika plaćanja PDV-a. Naplaćene svote PDV-a po izdanim računima za proizvode i usluge što su ih prodali proračunski korisnici koji su obveznici PDV-a ne evidentiraju se na odgovarajućim računima vlastitih prihoda, već se evidentiraju na osnovnom računu 050-70-010-10. Naplaćene svote razlike PDV-a po obračunu (povrat PDV-a) knjiži se na osnovnom računu 050-70-010-20.
(5) Plaćeni PDV obračunat u ulaznim, odnosno primljenim računima za robe i usluge potrebne za oporezive vlastite djelatnosti ne evidentira se na odgovarajućim računima izdataka, već se evidentira zaduženjem osnovnog računa 050-70-020-10. Plaćene razlike PDV-a po obračunu knjiže se zaduženjem osnovnog računa 050-70-020-20.
(6) Ako su krajem obračunskog razdoblja ili godine plaćene svote PDV-a veće od naplaćenih svota, tada se razlika stornira na računima plaćenog PDV-a i knjiži na osnovnom računu 200-85-010-10 - Plaćene razlike PDV-a po obračunu iznad naplaćenog poreza.
Članak 20.
(1) Izlazni račun kupcu knjiži se u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 870-80-010 - Potraživanja od kupaca, i to u punoj svoti, zajedno s PDV-om, uz odobrenje računa 970-20-010-30 - Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za svotu potraživanja bez PDV-a. Za svotu PDV-a odobrava se račun 920-10-010-20 - Obveze za porez na dodanu vrijednost.
(2) Kada kupac uplati dužnu svotu, odobrava se odgovarajući osnovni račun u odjeljku 870-80-010 - Potraživanja od kupaca, uz zaduženje računa 970-20-010-20 za cijenu proizvoda ili usluge bez PDV-a, i analitički račun u okviru osnovnog računa 970-20-200-00 - Ispravak izvora vlasništva od vlastite djelatnosti za dobivene zajmove i druge obveze, za naplaćenu svotu PDV-a.
(3) Ulazni račun dobavljača knjiži se zaduženjem računa 970-20-200-00 - Ispravak izvora vlasništva od vlastite djelatnosti za svotu obveze bez PDV-a, za svotu PDV-a zadužuje se analitički račun u okviru 870-50 - Potraživanja od države i državnih institucija za PDV, dok se račun 920-60-010-20 - Obveze prema dobavljačima za robu i usluge odobrava za ukupnu svotu s PDV-om.
(4) Kada bude plaćen račun dobavljaču, zadužuju se računi 920-60-010-10 za ukupnu svotu, uz odobrenje analitičkog računa u okviru osnovnog računa 970-20-200-00 za svotu obveza prema dobavljaču bez PDV-a i analitičkog računa u okviru osnovnog računa 970-20-200-00 za svotu PDV-a iz ulaznog računa.
(5) Ako je, na temelju obračuna PDV-a za obračunsko porezno razdoblje, obveza PDV-a iz izlaznih računa veća od potraživanja PDV-a iz ulaznih računa, zadužuju se analitički račun u okviru osnovnog računa 920-10-010-20 - Obveze za porez na dodanu vrijednost iz izlaznih računa za svotu PDV-a, uz odobrenje analitičkog računa u okviru osnovnog računa 870-50 - Potraživanja od države za predporez iz ulaznih računa za svotu PDV-a, dok se razlika za uplatu knjiži u korist analitičkog računa u okviru osnovnog računa 920-10-010-20 - Obveza za porez na dodanu vrijednost po obračunu. Ako su potraživanja za porez na dodanu vrijednost iz ulaznih računa veća od obveze za PDV iz izlaznih računa, tada se razlika za povrat knjiži na teret analitičkog računa u okviru osnovnog računa 870-50-010-10 - Potraživanja za preplaćene poreze.
(6) Plaćena razlika PDV-a po obračunu s Obrasca PDV-a knjiži se u Glavnoj knjizi II. na teret analitičkog računa u okviru osnovnog računa 920-10-010-20, a u korist analitičkog računa u okviru osnovnog računa 970-20-200-00.
Povrat razlike knjiži se na teret analitičkog računa u okviru osnovnog računa 970-20-200-00 uz odobrenje analitičkog računa u okviru osnovnog računa 870-50-010-10.
Članak 21.
(1) Iznimno od odredbi članka 20. obveznik PDV-a može odlučiti da se knjiženja potraživanja i obveza u svezi s PDV-om obavljaju u Glavnoj knjizi II. krajem poreznog obračunskog razdoblja. U tome slučaju ukupna se potraživanja knjiže na teret kupaca u korist računa 970-20-010-30 Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za potraživanja, a obveze na teret računa 970-20-200-00 - Ispravak izvora vlasništva za obveze prema dobavljačima u korist računa dobavljača. Prilikom plaćanja knjiženje treba obaviti na suprotnim stranama računa na kojima su prvobitno bila knjižena.
(2) U slučajevima iz prethodnoga stavka na kraju poreznog razdoblja iz porezne se evidencije svota potraživanja od države za PDV knjiži na teret računa 870-50-010-10, u korist analitičkog računa u okviru osnovnog računa 970-20-010-30 - Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za potraživanja. Kada se naplati ta svota, treba obaviti knjiženja na suprotnim stranama navedenih računa.
Ako su krajem poreznog razdoblja obveze za PDV veće od potraživanja, za razliku se tereti analitički račun u okviru osnovnog računa 970-20-200-00 - Ispravak izvora vlasništva od vlastite djelatnosti za obveze u korist 920-10-010-20 - Obveze za porez na dodanu vrijednost. Kada se plati ta svota, knjiženje se treba obaviti na suprotnim stranama navedenih računa.
Skupina računa 055 - Prihodi od prodaje imovine (kapitala)
Članak 22.
(1) Na skupini računa 055 - Prihodi od prodaje imovine (kapitala) iskazuju se: prihodi od prodaje zemljišta, prihodi od prodaje građevnih objekata u državnom vlasništvu, prihodi od prodaje uredskog namještaja i opreme u državnom vlasništvu, prihodi od prodaje prometnih sredstava, prihodi od prodaje tvorničkih objekata i opreme, ostali kapitalni prihodi od prodaje imovine, prihodi od privatizacije/prodaje udjela u poduzeću te prihod od prodaje državnih robnih zaliha. Na računu 055-60-010-10 - Ostali kapitalni prihodi od prodaje imovine vode se i primici od osiguravajućih društava za nadoknadu totalnih šteta. Na odgovarajućim računima te skupine knjiže se naplaćene svote od prodaje dugotrajne imovine na kredit.
(2) Prihodi od prodaje dugotrajne imovine knjiže se u trenutku naplate u Glavnoj knjizi I. zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg računa prihoda. Ta su sredstva strogo namjenska za nabavu dugotrajne imovine ako se prema odluci vlasnika ne koriste za pokriće drugih izdataka. Ako se prema odluci vlasnika ti prihodi ne koriste za pokriće izdataka tekuće godine najkasnije krajem godine prenose se u Glavnu knjigu II., tako da se u Glavnoj knjizi I. zaduži račun 950-10-010-10 - Izdvajanje sredstava u zamjenski fond uz odobrenje računa novčanih sredstava.
(3) U Glavnoj knjizi II. obavlja se knjiženje zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje računa 950-10-010-10 - Zamjenski fond.
Skupina računa 060 - Prihodi iz proračuna
Članak 23.
Na skupini računa 060 - iskazuju se: prihodi iz proračuna drugih državnih razina te prihodi iz proračuna kod proračunskih korisnika prema propisanim računima odjeljaka i unutar njih pojedinih osnovnih računa.
Skupina računa 065 - Potpore
Članak 24.
Na skupini računa 065 - Potpore iskazuju se: potpore iz tuzemstva te potpore iz inozemstva koje se raščlanjuju na tekuće i kapitalne prema nazivima pojedinih osnovnih računa.
Skupina računa 070 - Primici od zaduživanja
Članak 25.
(1) Na skupini računa 070 - Primici od zaduživanja evidentiraju se primici od primljenih kredita i zajmova te primici od izdavanja obveznica i drugih vrijednosnih papira prema nazivima osnovnih računa u toj skupini.
(2) Primljeni zajam evidentira se u Glavnoj knjizi I. zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućih osnovnih računa u skupini 070 - Primici od zaduživanja. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućeg računa ispravka vrijednosti izvora vlasništva u skupini 970 uz odobrenje odgovarajućeg računa državnog duga u skupini 900.
(3) Povrat primljenog zajma knjiži se u Glavnoj knjizi I. zaduženjem odgovarajućeg računa državnog duga uz odobrenje računa novčanih sredstava. Nakon toga, obavlja se knjiženje u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućeg računa u skupini 900 uz odobrenje odgovarajućeg računa ispravka vrijednosti izvora vlasništva koji je bio zadužen pri primanju zajma.
(4) Ako je primljeni zajam u cijelosti ili djelomično vraćen u istoj godini u kojoj je primljen, usporedo sa knjiženjem povrata zajma za svotu vraćenog zajma obavlja se knjiženje u Glavnoj knjizi I. zaduženjem odgovarajućeg računa ispravka duga u skupini 070 uz odobrenje računa ispravka duga u skupini računa 900.
(5) Razne transakcije u svezi s otplatom duga u Glavnoj knjizi II. knjiže se na način propisan u članku 51. i 52. ovoga Pravilnika.
(6) Robni krediti (zajmovi) se evidentiraju na analitičkim računima u okviru odgovarajućih osnovnih računa u skupini 070 i 900 na isti način kao i financijski zajmovi. Za primljeni račun (situaciju) pokriven robnim kreditom ispostavlja se nalog za obračun, te se na temelju izvatka žiroračuna obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi I. na teret računa novčanih sredstava u korist odgovarajućeg računa u skupini 070, a usporedo zadužuje odgovarajući račun u skupini 600 u korist računa novčanih sredstava. Ostale transakcije u svezi robnog kredita evidentiraju se u Glavnoj knjizi I. i Glavnoj knjizi II. na način kao i kod novčanih zajmova.
Skupina računa 075 - Sredstva zamjenskog fonda za pokriće izdataka fiskalne godine
Članak 26.
Ako se sredstva zamjenskog fonda formirana u prethodnim godinama koriste u tekućoj godini za nabavu dugotrajne imovine ta se svota knjiži u Glavnoj knjizi II. odobrenjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u skupini 850 uz zaduženje računa 950-10-010-10 - Zamjenski fond. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi I. zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u skupini 850 uz odobrenje računa 075-10-010-10 - Sredstva zamjenskog fonda za pokriće izdataka fiskalne godine.
Skupina računa 080 - Sredstva viškova prihoda iz prethodnih godina za pokriće izdataka fiskalne godine
Članak 27.
Ako se sredstva viškova prihoda iz proteklih godina koriste za pokriće izdataka tekuće godine ta se svota knjiži u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućeg računa viškova prihoda u skupini 970, uz odobrenje odgovarajućeg računa novčanih sredstava u skupini 850. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi I. zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u skupini 850 uz odobrenje odgovarajućeg računa u skupini 080, prema nazivima pojedinih osnovnih računa.
Skupina računa 085 - Sredstva stalne pričuve (zalihe) za pokriće deficita proračuna fiskalne godine
Članak 28.
(1) Kada se sredstva stalne pričuve (zalihe) proračuna koriste za pokriće deficita (manjka) proračuna u tekućoj godini ta se svota knjiži u Glavnoj knjizi II. zaduženjem računa 960-20-010-10 - Stalna pričuva uz odobrenje odgovarajućeg računa novčanih sredstava u skupini 850. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi I. zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava u skupini 850 uz odobrenje računa 085-10-010-10 - Sredstva stalne pričuve (zalihe) za pokriće deficita (manjka) proračuna.
(2) Knjiženja iz stavka (1) obavljaju se u slučajevima kada se sredstva stalne pričuve (zalihe) koriste za druge namjene predviđene propisima o financiranju lokalne samouprave i uprave, bilo da su dana bespovratno ili kao zajam (kredit).
Skupina računa 100 - Izdaci poslovanja
Članak 29.
(1) Knjiženje izdataka obavlja se na odgovarajućim osnovnim računima prema sadržaju, odnosno nazivu računa iz Računskog plana.
(2) Plaćanje izdataka obavlja se zaduženjem osnovnog računa izdataka uz odobrenje odgovarajućeg računa novčanih sredstava.
Članak 30.
(1) Na skupini računa 100 - Izdaci poslovanja iskazuju se: izdaci za zaposlenike, izdaci za materijal, energiju, komunalne i ostale usluge za redovne potrebe, izdaci za tekuće održavanje, izdaci za materijal i usluge za obavljanje vlastite proizvodne i uslužne djelatnosti.
(2) U podskupini računa 100-10 - Izdaci za zaposlenike - evidentiraju se bruto-plaće i nadnice, nadoknade za plaće i nadnice, nadoknade zastupnicima, doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) te nadoknade troškova za zaposlenike.
(3) Pri isplati nadoknada koje se refundiraju kniženje se obavlja zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka, a kada se nadoknade refundiraju, primljena svota knjiži se zaduženjem računa novčanih sredstava uz storniranje računa nadoknada na kojem je knjižen izdatak. Na analitičkim računima plaća i naknada vode se neto-plaće i nadoknade, doprinosi i porezi iz plaća i nadoknada.
(4) Ako doznaka refundiranih sredstava prispije na račun novčanih sredstava proračunskih korisnika sljedeće godine, knjiži se odobrenjem analitičkog računa u okviru osnovnog računa 045-80-010-20 - Ostali nespomenuti prihodi. Krajem godine taj se račun prihoda stornira do svote stanja nerefundiranih nadoknada tekuće godine, uz storniranje na računu izdataka na kojem je prvobitno knjižen.
Ako je nadoknada doznačena prije isplate, knjiži se u Glavnoj knjizi I. zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje računa ostalih neporeznih prihoda. Pri isplati se storniraju prihodi uz odobrenje računa novčanih sredstava.
Članak 31.
(1) U podskupini računa 100-20 evidentiraju se izdaci za utrošeni materijal, energiju, komunalne i ostale usluge za redovne potrebe.
(2) U odjeljku 100-20-025 - Ostali potrošni materijal evidentiraju se izdaci za druge oblike materijala koji se svakodnevno koristi (materijal za čišćenje, za razna goriva, za higijenske potrebe, za zdravstveni materijal, za radnu odjeću i obuću i drugo).
(3) Na odgovarajućim osnovnim računima iskazuju se izdaci za uredski i drugi materijal prema nazivima pojedinih računa. Zalihe i utrošak toga materijala vode se u posebnoj pomoćnoj evidenciji.
(4) Iznimno od odredbi stavka (2) ovog članka nabava materijala za zalihe knjiži se na računima odjeljka 600-75-010 - Zalihe materijala. Na tome računu vodi se materijal koji korisnik nabavi radi preraspodjele drugima i materijal za izgradnju objekata i investicijsko održavanje, za strateške i izvanredne potrebe i robne zalihe.
(5) U slučajevima iz prethodnoga stavka nabavljeni materijal usporedo se knjiži i u Glavnoj knjizi II. na teret računa 600-75-010-10 u korist računa 970-10-010-10 - Izvori vlasništva iz proračuna za dugotrajnu imovinu.
Kada se materijal preraspodijeli drugima, zadužit će se račun 970-10-010-10 uz odobrenje računa 600-75-010-10.
Članak 32.
(1) U odjeljku 100-20-050 evidentiraju se izdaci za službena putovanja. Na osnovnim računima 100-20-050-10 i 100-20-050-50 evidentiraju se isplaćene akontacije do podnošenja putnog obračuna po kojem će se ti izdaci rasporediti na odgovarajuće račune konkretnih izdataka za službena putovanja.
(2) Ako su izdaci po putnom nalogu veći od isplaćene akontacije, za razliku se zadužuje odgovarajući račun izdataka uz odobrenje računa novčanih sredstava.
(3) Ako su izdaci po putnom nalogu manji od isplaćene akontacije, prilikom povrata te razlike stornira se odgovarajući račun akontacija uz zaduženje računa novčanih sredstava.
(4) Usporedo s knjiženjem akontacija za službena putovanja u Glavnoj knjizi I. knjiži se i u Glavnoj knjizi II. zaduženjem računa 870-90-010-30 - Potraživanja za neopravdane akontacije za službeno putovanje uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva za potraživanja na skupini računa 970.
Kada se odobri putni obračun i uplati eventualna razlika po obračunu, treba zadužiti izvor vlasništva za potraživanja u skupini računa 970 uz odobrenje računa 870-90-010-30.
Članak 33.
(1) U podskupini računa 100-30 iskazuju se izdaci za tekuće održavanje. Izdaci koji se refundiraju ne evidentiraju se na određenim osnovnim računima po vrstama održavanja unutar pojedinih podskupina računa, već se evidentiraju na osnovnom računu za te potrebe.
Kada se ti izdaci refundiraju, stornira se račun na kojem su knjiženi uz odobrenje računa novčanih sredstava.
(2) Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II. na teret računa 870-70-010-10 - Potraživanja od osiguravajućih društava za nadoknadu štete u korist odgovarajućeg računa izvora vlasništva za potraživanja. Kada se nadoknada štete refundira, zadužuje se izvor vlasništva za potraživanje uz odobrenje računa 870-70-010-10.
Članak 34.
(1) U podskupini računa 100-40 iskazuju se izdaci za materijal i usluge za obavljanje vlastite proizvodne i uslužne djelatnosti prema nazivima pojedinih osnovnih računa.
(2) Na računu 100-40-010-10 - Izdaci za sirovine i drugi materijal za obavljanje proizvodne djelatnosti knjiže se izdaci za materijal koji se troši u proizvodnji i taj se materijal ne knjiži u Glavnoj knjizi II., nego se o njemu vodi posebna evidencija.
Skupina računa 200 - Financijski i ostali vanjski izdaci
Članak 35.
(1) Na skupini računa 200 - Financijski i ostali vanjski izdaci iskazuju se: izdaci u poljoprivredi i šumarstvu, izdaci za školstvo, izdaci za očuvanje prirode i okoliša, financijski izdaci, izdaci za statistička istraživanja, izdaci za zdravstvo, izdaci za obranu, izdaci za javni red i sigurnost, izdaci u vezi sa sigurnošću kopnenog, pomorskog i zračnog prometa i ostali izdaci prema nazivima pojedinih osnovnih računa.
(2) Na osnovnom računu 200-40-040-10 knjiže se negativne tečajne razlike. Te razlike nastaju pri transakcijama s devizama kada devize prodamo po nižem tečaju od onoga po kojem smo ih oprihodovali ili otplaćujemo zajmove po višem tečaju od onoga koji je bio pri dobivanju zajmova i slično.
(3) U podskupini računa 200-65 - Izdaci za obranu iskazuju se izdaci za kopnenu vojsku, ratnu mornaricu, ratno zrakoplovstvo i ostali tekući vojni izdaci.
Svi vojni izdaci državnog proračuna jesu prema ekonomskim kategorijama tekući izdaci, osim izdataka za stambenu izgradnju i stanove obiteljima vojnika koji se iskazuju kao stalna kapitalna imovina.
(4) U podskupini računa 200-80 - Ostali izdaci planiraju se iz sredstava tekuće pričuve (zalihe) proračuna. Kada se sredstva tekuće pričuve (zalihe) koriste za pokriće određenih izdataka, knjiže se na teret odgovarajućih osnovnih računa izdataka u korist računa novčanih sredstava.
Prekoračenja planiranih izdataka na pojedinim računima u svezi s korištenjem tekuće pričuve (zaliha) treba pojasniti u bilješkama uz financijska izvješća.
(5) U podskupini računa 200-85 - Plaćeni PDV po obračunu iznad svote naplaćenog poreza u obračunskom poreznom razdoblju, na računu 200-85-010-10 knjiži se razlika između svote plaćenog i naplaćenog PDV-a u obračunskom poreznom razdoblju, kako je propisano u članku 19. ovoga Pravilnika.
Ako u sljedećem obračunskom poreznom razdoblju na računu 050-70- Primici od poreza na dodanu vrijednost budu naplaćene svote veće od plaćenih svota PDV-a, za razliku se stornira račun 200-85-010-10 i tereti račun plaćenog PDV-a na kojem je u prethodnom razdoblju stornirana ta svota.
Skupina računa 300 - Tekući prijenosi i potpore proračunima i proračunskim korisnicima
Članak 36.
(1) Na skupini računa 300 - Tekući prijenosi i potpore proračunima i proračunskim korisnicima iskazuju se: tekući prijenosi sredstava državnim institucijama, tekući prijenosi sredstava između pojedinih državnih razina, tekući prijenosi sredstava između korisnika državnog proračuna unutar nadležnog ministarstva/razdjela, tekući prijenosi sredstava na istoj državnoj razini između ministarstava/razdjela te ostali prijenosi sredstava proračunskim korisnicima.
(2) Korisnici državnog proračuna, osim sredstava koja su u državnom proračunu planirana kao transfer, na odgovarajućim računima te skupine knjiže sredstva koja iz svojih sredstava prenose drugim proračunskim korisnicima za određene namjene.
(3) Iznimno, proračuni jedinica lokalne samouprave i uprave sredstva doznačena proračunskim korisnicima knjiže se na odgovarajućim analitičkim računima u okviru osnovnog računa skupine 300 i to na odgovarajućim osnovnim računima u podskupini 300-50 - Ostali tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima. Pri planiranju i knjiženju tih transfera treba ih iskazivati posebno kao transfere za zaposlenike i transfere za druge tekuće izdatke na odgovarajućim osnovnim računima.
(4) Tekući prijenosi (transferi) namijenjeni su za tekuće izdatke odobrenih programa bez obveze vraćanja.
(5) Tekući prijenosi (transferi) knjiže se zaduženjem odgovarajućeg računa transfera uz odobrenje računa novčanih sredstava.
Skupina računa 310 - Tekući prijenosi i potpore izvanproračunskim korisnicima i u inozemstvo
Članak 37.
(1) Na skupini računa 310 - Tekući prijenosi i potpore izvanproračunskim korisnicima i u inozemstvo - iskazuju se: tekući prijenosi sredstava građanima, kućanstvima i nefinancijskim organizacijama, prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama, tekući prijenosi sredstava financijskim institucijama i monetarnim vlastima, tekući prijenosi sredstava izvanproračunskim fondovima, tekući prijenosi sredstava u inozemstvo te ostale tekuće potpore i prijenosi sredstava izvanproračunskim korisnicima.
(2) Tekući prijenosi (transferi) namijenjeni su za tekuće izdatke odobrenih programa bez obveze vraćanja.
Skupina računa 400 - Subvencije
Članak 38.
(1) Na skupini računa 400 - Subvencije iskazuju se subvencije u poljoprivredi i ostale subvencije prema sadržaju, odnosno nazivima pojedinih osnovnih računa.
(2) Subvencije su isplate iz proračuna koje se, u skladu s državnom politikom na određenim područjima, daju stanovitim korisnicima sa ciljem poticanja planiranog poslovanja ili pomoć u rješavanju poteškoća u svezi s tim poslovanjem.
(3) U Glavnoj knjizi I. obavlja se knjiženje zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 400 - Subvencije uz odobrenje računa novčanih sredstava.
Skupina računa 500 - Ostali tekući prijenosi i potpore
Članak 39.
Na skupini računa 500 - Ostali tekući prijenosi i potpore iskazuju se: tekući prijenosi sredstava i potpore prema nazivima pojedinih osnovnih računa te skupine.
Skupina računa 600 - Izdaci za nabavu, izgradnju i investicijsko održavanje kapitalnih sredstava (dugotrajna imovina)
Članak 40.
(1) Na skupini računa 600 - Izdaci za nabavu, izgradnju i investicijsko održavanje kapitalnih sredstava iskazuju se: zemljišta i šume, građevni objekti, uredski namještaj i oprema, prijevozna sredstva, tvornička postrojenja, strojevi i oprema te ostala materijalna imovina, nematerijalna imovina, nabava zaliha, gradnja kapitalnih objekata i investicijsko održavanje.
(2) Izdaci za nabavu (kupnju) izgrađene dugotrajne imovine evidentiraju se izravno zaduženjem odgovarajućih osnovnih računa dugotrajne imovine uz odobrenje računa novčanih sredstava.
(3) U odjeljku 600-70-050 evidentiraju se izdaci za pripremanje i planiranje izgradnje kapitalnih projekata te upravljanje izgradnjom tih projekata prema nazivima pojedinih osnovnih računa. Na računu 600-70-050-80 - Dani predujmovi po ugovoru evidentiraju se plaćeni predujmovi.
(4) U podskupini računa 600-75 evidentira se nabava zaliha materijala namijenjenih za izgradnju kapitalnih objekata ili za investicijsko održavanje dugotrajne imovine. Osim toga, na tom se računu evidentiraju zalihe za strateške ili izvanredne svrhe te zalihe institucija zaduženih za regulaciju tržišta. Iznimno, na tim se računima vode i zalihe koje se nabavljaju radi preraspodjele drugima.
(5) U podskupini računa 600-80 - Gradnja kapitalnih objekata evidentiraju se izdaci nastali u tekućoj godini, u svezi sa izgradnjom ili izradom dugotrajne imovine koji nastaju tijekom dužeg razdoblja zaduženjem pojedinih osnovnih računa te podskupine uz odobrenje računa novčanih sredstava.
(6) U podskupini računa 600-90 - Investicijsko održavanje u Glavnoj knjizi I. evidentiraju se izdaci za investicijsko održavanje (stambenih zgrada i stanova, uredskih zgrada, uredske opreme, prijevoznih sredstava, ostalih zgrada, ostalih građevnih objekata, cesta, željeznica i mostova, zračnih, pomorskih i riječnih luka, poslovnih zgrada, spomenika, graničnih prijelaza, parkova, nacionalnih parkova, strojeva i opreme te ostalih kapitalnih objekata) zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka uz odobrenje računa novčanih sredstava. Pod izdacima za investicijsko održavanje podrazumijevaju se:
- izdaci za održavanje građevnih objekata ako su veći od 5% od nabavne vrijednosti;
- izdaci za održavanje opreme ako su veći od 25% od nabavne vrijednosti.
Bez obzira na visinu tih izdataka, izdacima za investicijsko održavanje smatraju se i ulaganja za koja je potrebna građevinska dozvola, te ulaganja kojima se produžava vijek trajanja dugotrajne imovine.
Članak 41.
(1) Nakon knjiženja nabave dugotrajne imovine u Glavnoj knjizi I., obavlja se knjiženje u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućih imovinskih računa uz odobrenje računa izvora vlasništva iz kojeg se financira ta nabava. Na tim računima knjiže se i izdaci investicijskog održavanja koji su u Glavnoj knjizi I. evidentirani na računu 600-90 - Investicijsko održavanje knjiže se zaduženjem odgovarajućeg računa dugotrajne imovine zbog koje su nastali ti izdaci uz odobrenje računa izvora vlasništva.
(2) Izdaci za pripremne radove i planiranje projekta te upravljanje projektom - nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I. knjiže se u Glavnoj knjizi II. - zaduženjem odgovarajućih računa u okviru računa 600-70-050 uz odobrenje odgovarajućeg računa izvora vlasništva. Nakon završetka izgradnje svote s tih računa prenose se na odgovarajuće račune u odjeljku 600-80 zaduženjem računa kapitalnog objekta na koji se ti izdaci odnose uz odobrenje spomenutih računa pripremnih radova i planiranja projekta te upravljanja projektom. Na računu 600-70-050-80 - Dani predujmovi po ugovoru - evidentiraju se predujmovi na analitičkim računima u okviru toga osnovnog računa. Nakon obračuna obavljenih radova u svezi sa predujmovima, svote s računa predujmova prenose se na račune gradnje kapitalnih objekata u odjeljku 600-80 na koje se ti radovi odnose.
(3) Ulaganja u gradnju ili izradu dugotrajne imovine, koja se obavljaju tijekom dužeg razdoblja evidentiraju se na računima u podskupini 600-80 - Izgradnja kapitalnih objekata. Tijekom izgradnje ili izrade zadužuje se odgovarajući račun u odjeljku 600-80 uz odobrenje računa izvora vlasništva. Nakon završetka izgradnje dugorajne imovine, zadužuje se odgovarajući račun dugotrajne imovine uz odobrenje računa odjeljka 600-80 na kojem je evidentirana izgradnja te imovine. Istodobno se ta dugotrajna imovina evidentira u pomoćnoj knjizi (popis) kapitalne imovine.
(4) Pri prijenosu izgrađene dugotrajne imovine bez nadoknade drugom korisniku zadužuje se izvor vlasništva za sadašnju vrijednost imovine, a za nabavnu vrijednost odobrava se račun 600-80 ili odgovarajući drugi račun imovine na kojem je evidentirana.
(5) Pri prodaji dugotrajne imovine za sadašnju vrijednost zadužuje se odgovarajući račun izvora vlasništva, za otpisanu vrijednost zadužuje se odgovarajući račun ispravka vrijednosti, a za nabavnu vrijednost odobrava se račun dugotrajne imovine koja je prodana. Ako prema odluci vlasnika novčana sredstva ostvarena prodajom nisu iskorištena za izdatke tekuće godine, krajem godine u Glavnoj knjizi I. zadužuje se račun zamjenskog fonda uz odobrenje računa novčanih sredstava. U Glavnoj knjizi II. usporedo se zadužuje račun novčanih sredstava uz odobrenje računa zamjenskog fonda.
(6) Dugotrajna imovina dobivena bez nadoknade knjiži se u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućeg računa dugotrajne imovine u korist izvora vlasništva. Ako je dobivena imovina rabljena ili djelomično otpisana, za nabavnu vrijednost zadužuje se odgovarajući račun dugotrajne imovine, za ispravak vrijednosti odobrava se odgovarajući račun ispravka vrijednosti, a za sadašnju vrijednost odobrava se odgovarajući račun izvora vlasništva.
(7) Pri nabavi zaliha materijala nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I., zalihe se knjiže u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućih računa zaliha u korist analitičkog računa izvora vlasništva. Utrošak zaliha za izgradnju kapitalnih objekata i za investicijsko održavanje evidentira se zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 600-80 i odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 600-90 uz odobrenje odgovarajućeg računa zaliha materijala. Prijenos drugom korisniku evidentira se zaduženjem izvora vlasništva u korist računa zaliha. U Glavnoj knjizi II. vode se samo zalihe koje se u Glavnoj knjizi I. evidentiraju na računu 600-75-010 - Zalihe materijala.
(8) Sitni inventar - nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I. - knjiži se zaduženjem računa sitnog inventara uz odobrenje analitičkog računa 600-75-200-00 - Ispravak vrijednosti.
(9) Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine vodi se u Glavnoj knjizi II. na analitičkim i subanalitičkim računima po skupinama i podskupinama u okviru osnovnog računa ispravka vrijednosti pojedine dugotrajne imovine i knjiži se zaduženjem odgovarajućeg računa izvora vlasništva iz kojeg je dugotrajna imovina nabavljena uz odobrenje odgovarajućeg analitičkog i subanalitičkog računa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.
Skupina računa 700 - Kapitalni prijenosi proračunima i proračunskim korisnicima
Članak 42.
(1) Na skupini računa 700 - Kapitalni prijenosi proračunima i proračunskim korisnicima iskazuju se: kapitalni prijenosi državnim institucijama, kapitalni prijenosi između pojedinih državnih razina, kapitalni prijenosi na istoj državnoj razini unutar nadležnog ministarstva/razdjela, kapitalni prijenosi između korisnika proračuna između nadležnog ministarstva/razdjela i ostali kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima.
(2) Kapitalni prijenosi jesu državni novčani izdaci sa ciljem financiranja kapitalne imovine, koje primatelj nije obvezan vratiti.
(3) Ti izdaci knjiže se u knjigovodstvu proračuna zaduženjem računa skupine 700 uz odobrenje računa novčanih sredstava. Ako se ta sredstva prenose (transferiraju) preko proračunskih korisnika, knjiže se i u knjigovodstvu korisnika proračuna kao kapitalni prijenosi (transferi).
(4) Ako proračun ili proračunski korisnik nabavlja kapitalna sredstva za druge korisnike proračuna i prenosi ih na korisnike na nižim razinama, izdatke za nabavu mora knjižiti u Glavnoj knjizi I. kao izdatak za nabavu kapitalnih sredstava. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II. Pri prijenosu tih sredstava drugom korisniku zadužuje se odgovarajući račun izvora vlasništva za dugotrajnu imovinu uz odobrenje računa dugotrajne imovine koja se prenosi. Korisnik koji dobije tu dugotrajnu imovinu knjiži je u Glavnoj knjizi II. na teret odgovarajućeg osnovnog računa dugotrajne imovine u korist osnovnog računa izvora vlasništva iz proračuna za dugotrajnu imovinu.
(5) Iznimno od odredbi stavka (3) ovoga članka proračuni jedinica lokalne samouprave i uprave sredstva doznačena proračunskim korisnicima za nabavu dugotrajne imovine planiraju i knjiže na računu 700-50-010-10 - Ostali kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima.
Skupina računa 710 - Kapitalni prijenosi izvanproračunskim korisnicima i u inozemstvo
Članak 43.
(1) Na skupini računa 710 - Kapitalni prijenosi izvanproračunskim korisnicima i u inozemstvo iskazuju se: kapitalni prijenosi poduzećima, kapitalni prijenosi građanima i kućanstvima, kapitalni prijenosi neprofitnim organizacijama, kapitalni prijenosi financijskim institucijama i monetarnim vlastima, kapitalni prijenosi sredstava izvanproračunskim fondovima, ostali kapitalni prijenosi izvanproračunskim korisnicima te kapitalni prijenosi u inozemstvo.
(2) Kapitalni prijenosi jesu namjenska novčana sredstva doznačena drugima za kapitalne izdatke ili državna plaćanja radi amortizacije tuđih dugova do datuma reguliranja odnosa s dužnikom i plaćanja za nadoknadu kapitalnih šteta ili sanacije poduzeća prema posebnim propisima.
(3) Ti izdaci knjiže se u knjigovodstvu proračuna zaduženjem računa skupine 710 uz odobrenje računa novčanih sredstava.
Skupina računa 800 - Dani državni zajmovi i udio u glavnici
Članak 44.
(1) Na skupini računa 800 - Dani državni zajmovi i udio u glavnici iskazuju se: tuzemni zajmovi, inozemni zajmovi i udio u glavnici prema nazivima pojedinih osnovnih računa. Knjiže ih svi proračuni i proračunski korisnici koji daju zajmove u skladu s propisima.
(2) Davanje zajmova knjiži se u Glavnoj knjizi I. zaduženjem računa skupine 800 uz odobrenje računa novčanih sredstava.
(3) Nakon knjiženja danog zajma u Glavnoj knjizi I., knjiženje se obavlja u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 800 uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva za dane zajmove. Novčani udjeli u glavnici poduzeća i institucija knjiže se zaduženjem odgovarajućih osnovnih računa udjela u glavnici uz odobrenje odgovarajućeg računa izvora vlasništva za dane zajmove.
(4) Kada dužnik vrati zajam, nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I., za istu svotu odobrava se u Glavnoj knjizi II. odgovarajući račun u skupini 800, uz zaduženje osnovnog računa izvora vlasništva za zajmove gdje se knjižilo njihovo davanje.
(5) Imovina dana za udio u glavnici - knjiži se u Glavnoj knjizi II. - zaduženjem odgovarajućeg računa udjela u glavnici uz odobrenje računa imovine koja je dana kao ulog. Ako je dana imovina djelomično otpisana, za ispravak vrijednosti zadužuje se odgovarajući račun ispravka vrijednosti.
Članak 45.
(1) Na analitičkim računima skupine 800 vode se i oročeni dugoročni depoziti koji dospijevaju u sljedećim godinama. Knjiženje oročavanja i povrata depozita obavlja se na isti način kao davanje i povrat zajmova.
Skupina računa 810 - Otplata (povrat) danih državnih zajmova
Članak 46.
(1) Na skupini računa 810 - Otplata (povrat) danih državnih zajmova u Glavnoj knjizi I. iskazuju se primljene otplate (povrat) danih tuzemnih i inozemnih zajmova.
(2) Otplate (povrat) danih zajmova knjiže se zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg računa skupine 810, što je odbitna stavka kad se radi o izdacima tekuće godine. Nakon knjiženja primljene otplate danih zajmova u Glavnoj knjizi I., knjiži se u Glavnoj knjizi II. na način propisan u prethodnom članku.
(3) U Glavnoj knjizi II. otplate (povrat) danih zajmova knjiže se usporedo s knjiženjem u Glavnoj knjizi I. zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva za zajmove uz odobrenje odgovarajućeg računa u skupini 800 na kojem je knjižen dani zajam.
Skupina računa 850 - Financijska imovina
Članak 47.
(1) Na skupini računa 850 - Financijska imovina, podskupini računa 10 - Novac u banci i drugim institucijama, akreditivi, novac u blagajni i ostala novčana sredstva iskazuju se: novac na računu u banci, akreditivi, novac u blagajni i ostala novčana sredstva.
(2) Kratkoročni depoziti koji dospijevaju u istoj fiskalnoj godini knjiže se na analitičkom računu u okviru odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 850 - Novčana sredstva.
Skupina računa 860 - Čekovi i mjenice
Članak 48.
(1) Na skupini računa 860 - Čekovi i mjenice iskazuju se čekovi i mjenice.
(2) Primljeni čekovi i mjenice knjiže se zaduženjem odgovarajućeg računa u Glavnoj knjizi II. uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva za potraživanja.
(3) Naplaćeni čekovi i mjenice knjiže se u Glavnoj knjizi II. zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva za potraživanja uz odobrenje računa čekova i mjenica. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi I. zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg računa prihoda.
Skupina računa 870 - Potraživanja
Članak 49.
(1) Na skupini računa 870 - Potraživanja iskazuju se: potraživanja za poreze, carine i nadoknade od obveznika, potraživanja za doprinose od obveznika, potraživanja za nadoknade i druge prihode od poduzetničkih aktivnosti, potraživanja za udio u dobiti, dividende od javnih i drugih poduzeća i slično, potraživanja od države i državnih institucija, potraživanja od izvanproračunskih fondova, ostala potraživanja, potraživanja od kupaca i potraživanja od zaposlenika.
(2) U Glavnoj knjizi II., evidentira se potraživanje zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja na skupini računa 870 uz odobrenje odgovarajućeg računa izvora vlasništva za potraživanja u skupini računa 970. Naplata potraživanja knjiži se u Glavnoj knjizi I. zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg računa prihoda. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II., zaduženjem odgovarajućeg računa izvora vlasništva za potraživanja u skupini 970 uz odobrenje odgovarajućeg računa potraživanja na skupini 870.
(3) Prodaja dugotrajne imovine na kredit knjiži se u Glavnoj knjizi II. na teret računa 870-80-010-20 - Potraživanja od kupaca za prodanu dugotrajnu imovinu u korist odgovarajućeg analitičkog računa izvora vlasništva za potraživanja. Usporedo se u Glavnoj knjizi II. tereti za sadašnju vrijednost prodane dugotrajne imovine odgovarajući račun izvora vlasništva za dugotrajnu imovinu, za otpisanu vrijednost tereti se odgovarajući račun ispravka vrijednosti imovine, dok se za nabavnu vrijednost odobrava račun dugotrajne imovine koja je prodana.
Prilikom naplate anuiteta kredita u Glavnoj knjizi II. treba teretiti odgovarajući analitički račun izvora vlasništva za potraživanje, a odobriti račun potraživanja od kupaca za prodanu dugotrajnu imovinu.
Ostala knjiženja u Glavnoj knjizi I. i Glavnoj knjizi II. u svezi naplate potraživanja (anuiteta) treba obaviti na način propisan u članku 22. ovoga Pravilnika, jer se radi o prihodu od prodaje imovine (kapitala).
(4) Knjiženje potraživanja u svezi s PDV-om propisana su u člancima 20. i 21. ovoga Pravilnika.
(5) Poslovne promjene u svezi s potraživanjem knjiže se na temelju promjena evidentiranih u pomoćnim knjigama, tako da se u Glavnoj knjizi II. knjiži ukupni dnevni promet na odgovarajućim propisanim osnovnim računima i analitičkim računima u okviru tih računa ako ih za svoje potrebe uvede proračun ili proračunski korisnik. Ažuriranje knjiženja obavlja se u rokovima propisanim u članku 5. stavak (4) ovoga Pravilnika.
Skupina računa 900 - Otplata glavnice duga (državni dug)
Članak 50.
(1) Državnim dugom - smatra se zaduženje državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave i drugih proračunskih korisnika u svezi s izdanim obveznicama i drugim vrijednosnim papirima te primljenim zajmovima.
U skupini 900 ne vode se druge obveze nastale u svezi sa prometom roba i usluga, obveze prema zaposlenicima, građanima i slično, koje se vode na računima skupine 920.
(2) Na skupini računa 900 knjiženja obavljaju svi proračuni i proračunski korisnici koji dobiju zajmove u skladu s propisima.
(3) Dobiveni zajmovi knjiže se na način propisan u članku 25. ovoga Pravilnika.
Članak 51.
(1) Na skupini računa 900 - Otplata glavnice duga u Glavnoj knjizi I. iskazuju se otplata tuzemnog duga i otplata inozemnog duga.
(2) Otplate državnih dugova, kredita i obveza, na temelju izdanih vrijednosnih papira, knjiže se u računovodstvu proračuna i računovodstvima proračunskih korisnika zaduženjem računa skupine 900 uz odobrenje računa novčanih sredstava. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II. uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa izvora vlasništva za dobivene zajmove i druge obveze.
(3) Otplate zajmova, koji su primljeni i otplaćeni tijekom fiskalne godine, uz knjiženje izdataka, prilikom otplate, knjiže se u Glavnoj knjizi I. na osnovnim računima ispravka duga zaduženjem odgovarajućeg računa skupine 070 - Ispravak duga uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa skupine 900 - Ispravak duga.
Članak 52.
(1) Primljeni zajam - nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I. - knjiži se u Glavnoj knjizi II. zaduženjem analitičkog računa ispravka vrijednosti izvora vlasništva (za primljeni zajam) u skupini računa 970 uz odobrenje odgovarajućeg računa državnoga duga na skupini 900.
(2) Otplate primljenog zajma - nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I. - zadužuje se u Glavnoj knjizi II. odgovarajući račun u skupini 900 uz odobrenje računa ispravka vrijednosti izvora vlasništva koji je bio zadužen kod primanja zajma.
(3) Nenovčana emisija duga otplativa u novcu i preuzimanje obveza drugih osoba - knjiže se u Glavnoj knjizi II. zaduženjem analitičkog računa ispravka vrijednosti izvora vlasništva u skupini računa 970, uz odobrenje odgovarajućeg računa u skupini 900.
(4) Otplate po izdanim obveznicama i drugim vrijednosnim papirima - nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I., knjiže se u Glavnoj knjizi II. zaduženjem računa u skupini 900 uz odobrenje računa ispravka vrijednosti vlasništva na kojima su evidentirane te obveze.
(5) Obračunate kamate knjiže se zaduženjem analitičkog računa ispravka vrijednosti izvora vlasništva uz odobrenje odgovarajućeg analitičkog računa u skupini 900.
(6) Tečajne razlike krajem obračunskog razdoblja knjiže se na analitičkim računima u okviru osnovnih računa, pa:
- ako je negativna tečajna razlika, zadužuje se račun ispravka vrijednosti izvora vlasništva uz odobrenje odgovarajućeg računa državnog duga,
- ako je pozitivna tečajna razlika, zadužuje se odgovarajući račun državnog duga uz odobrenje računa ispravka vrijednosti izvora vlasništva.
(7) Na računu 900-10-200-00 - Ispravak vrijednosti evidentiraju se razlike između nominalne vrijednosti i tržišne vrijednosti ili na temelju propisa novoutvrđene vrijednosti državnog duga. Taj se zadužuje za smanjenu vrijednost uz odobrenje analitičkog računa ispravka vrijednosti izvora vlasništva u skupini računa 970 koji je zadužen prilikom dobivanja zajma ili izdavanja vrijednosnih papira. Ako se tržišna vrijednost povećava, tada se zadužuje račun ispravka vrijednosti izvora vlasništva uz odobrenje toga računa.
Skupina računa 920 - Obveze
Članak 53.
(1) Na skupini računa 920 - Obveze iskazuju se: obveze prema državi, obveze za doprinose, obveze prema uplatiteljima za više uplaćene poreze, pristojbe i nadoknade, obveze prema uplatiteljima za više uplaćene doprinose, obveze prema građanima i kućanstvima, obveze prema dobavljačima, obveze po danim čekovima i mjenicama, obveze prema zaposlenicima i ostale nespomenute obveze.
(2) U Glavnoj knjizi II. knjiženje se obavlja zaduženjem odgovarajućeg analitičkog računa u okviru osnovnog računa ispravka vrijednosti na skupini računa 970 uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza na skupini računa 920.
(3) Prilikom plaćanja obveze u Glavnoj knjizi I. knjiženje se obavlja zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka uz odobrenje računa novčanih sredstava. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II., zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa obveza na skupini 920 uz odobrenje računa ispravka vrijednosti odgovarajućeg izvora vlasništva na skupini 970 na teret kojeg je (prvobitno) knjižena ta obveza.
(4) Poslovne promjene u svezi s obvezama treba knjižiti na temelju promjena evidentiranih u pomoćnim knjigama, tako da se u Glavnoj knjizi II. knjiži ukupan dnevni promet na propisanim odgovarajućim osnovnim računima odnosno na analitičkim računima u okviru tih računa ako ih za svoje potrebe uvede proračun ili proračunski korisnik. Ažuriranje knjiženja obavlja se u rokovima propisanim u članku 5. stavak (4) ovoga Pravilnika.
(5) Knjiženja obveza u svezi s PDV-om propisana su u čl. 20. i 21. ovoga Pravilnika.
Skupina računa 950 - Izdvajanje sredstava u zamjenski fond (Zamjenski fond)
Članak 54.
(1) Na skupini računa 950 - Izdvajanja sredstava u zamjenski fond u Glavnoj knjizi I. knjiži se izdvajanje sredstva u zamjenski fond.
(2) Račun 950-10-010-10 - Izdvajanja sredstava u zamjenski fond zadužuje se na kraju godine za svotu prihoda ostvarenih prodajom dugotrajne imovine uz odobrenje računa novčanih sredstava ako ti prihodi nisu korišteni prema odluci vlasnika za financiranje tekućih izdataka. Nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I. knjiženje se obavlja u Glavnoj knjizi II. zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje računa 950-10-010-10 - Zamjenski fond.
(3) Sredstva zamjenskog fonda strogo su namjenska i njihovo korištenje se predviđa planom za tekuću godinu, a koriste na način propisan u članku 26. ovoga Pravilnika.
Skupina računa 960 - Rezerviranja i stalna pričuva
Članak 55.
(1) Na računu 960-10 knjiže se izvori sredstava rezervirani tijekom godine za otplatu zajmova i druge namjene u skladu s propisima i drugim aktima koje donosi ministar financija.
(2) Na računu 960-10-010-10 - Izdvajanje sredstava rezerviranja za otplate zajmova - iskazuju se sredstva rezervirana tijekom godine za otplatu zajmova. Knjiženje se u Glavnoj knjizi I. obavlja zaduženjem toga računa uz odobrenje računa novčanih sredstava. Prilikom otplate zajma tijekom godine u Glavnoj knjizi I. stornira se račun rezerviranja za otplate zajmova uz zaduženje odgovarajućeg računa državnog duga u skupini 900.
(3) Usporedo s knjiženjem rezerviranja u Glavnoj knjizi I., obavlja se knjiženje u Glavnoj knjizi II. zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje računa 960-10-010-10 Rezerviranje za otplate zajmova. Prilikom otplate zajma u Glavnoj knjizi II. zadužuje se račun rezerviranja uz odobrenje računa novčanih sredstava.
(4) Na računu 960-10-010-20 - Rezerviranja u izdatke iz prethodne godine, koji će biti plaćeni u sljedećoj godini, nakon knjiženja rezerviranja u Glavnoj knjizi I. - za rezervirana sredstva zadužuje se u Glavnoj knjizi II. račun novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa u podskupini 960-10. Prilikom plaćanja zadužuje se odgovarajući osnovni račun rezerviranja uz odobrenje računa novčanih sredstava.
(5) Rezerviranja iz prethodnog stavka mogu se provesti najviše do svote raspoloživih novčanih sredstava na dan 31. prosinca godine za koju se predočavaju financijska izvješća.
(6) Izdvajanje sredstva u stalnu pričuvu (zalihu) obavlja se tijekom godine u visini utvrđenoj proračunom jedinica lokalne samouprave i uprave. Za svotu izdvajanja u Glavnoj knjizi I. tereti se račun 960-20-010-10 Izdvajanje sredstava u stalnu pričuvu (zalihu) u korist računa novčanih sredstava. Usporedo se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II. na teret računa novčanih sredstava u korist računa 960-20-010-10 - Stalna pričuva. Kada se stalna pričuva (zaliha) koristi za podmirivanje izdataka koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti ili za pokriće deficita (manjka) proračuna, postupa se na način propisan u članku 28. ovoga Pravilnika
Skupina računa 970 - Izvori vlasništva
Članak 56.
(1) Na računima skupine 970 - Izvori vlasništva knjiže se izvori vlasništva iz proračuna, izvori vlasništva od vlastite djelatnosti, izvori vlasništva sredstava od sufinanciranja građana i slično te ostali izvori vlasništva prema sadržaju i nazivima pojedinih računa.
(2) Knjiženja raznih poslovnih promjena i transakcija u svezi s izvorima vlasništva pojašnjena su u prethodnim člancima ovoga Pravilnika.
Članak 57.
(1) Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine knjiži se izravno zaduženjem odgovarajućih računa izvora vlasništva uz odobrenje analitičkih računa ispravaka vrijednosti dugotrajne imovine.
(2) Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine vodi se na analitičkim i subanalitičkim računima po skupinama i podskupinama u okviru osnovnog računa ispravka vrijednosti pojedine dugotrajne imovine. Knjiženje se obavlja zaduženjem odgovarajućeg računa izvora vlasništva iz kojeg je dugotrajna imovina nabavljena uz odobrenje odgovarajućeg analitičkog i subanalitičkog računa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 58.
(1) Početna stanja potraživanja na skupini računa 870 na dan 1. siječnja 1999. godine, knjiže se na temelju evidentiranih stanja u pomoćnim knjigama (knjiga izlaznih računa), usklađenih s propisima i drugim pomoćnim evidencijama.
(2) Početna stanja obveza na skupini računa 920 na dan 1. siječnja 1999. godine, knjiže se na temelju evidentiranih stanja u pomoćnim knjigama (knjiga ulaznih računa), usklađenih s propisima i drugim pomoćnim evidencijama.
Članak 59.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.
Klasa: 401-04/98-01/05
Urbroj: 513-06/98-1
Zagreb, 18. prosinca 1998.
Ministar financija
mr. Borislav Škegro


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti