POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNI PLANOVI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1998. godine - Propisi - arhiva - besplatni list - uredba o izvršavanju - zakon o obeštećenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97), članka 10. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst) i članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 1998. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE
U PULI
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Visoka učiteljska škola u Puli.
Sjedište Visoke učiteljske škole u Puli (u daljnjem tekstu: Škola) je u Puli, Medulinska 3.
Članak 2.
Osnivač Škole je Republika Hrvatska koja odmah ovom Uredbom osnivačka prava prenosi na Sveučilište u Rijeci (u daljnjem tekstu: Sveučilište).
Škola djeluje u sastavu Sveučilišta.
Nastavni program donosi senat Sveučilišta.
Članak 3.
Djelatnost Škole je:
- ustrojavanje i izvođenje stručnih i dodiplomskih i poslijediplomskih studija za naobrazbu učitelja u osnovnom školstvu te odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima,
- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja učitelja i odgojitelja,
- obavljanje stručnog i znanstvenog rada iz područja društvenih i humanističkih znanosti,
- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave i stručnog rada.
Članak 4.
Škola može ustrojavati i izvoditi stručne studije za naobrazbu učitelja jedno i dvopredmetne nastave u osnovnom školstvu, uz uvjet da se za taj studij donese nastavni program u propisanom postupku.
Članak 5.
Tijela Škole su dekan i nastavničko vijeće.
Članak 6.
Dekan upravlja Školom, njen je čelnik i voditelj.
Dekana bira nastavničko vijeće na način i u postupku utvrđenom statutom Škole. Za dekana može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju profesora visoke škole, na vrijeme od dvije godine s tim što ista osoba može biti birana dva puta uzastopce.
Dekana potvrđuje Upravno vijeće Sveučilišta.
Ako Upravno vijeće Sveučiliša u roku od dva mjeseca ne uskrati suglasnost smatra se da je dalo suglasnost.
Dekan obavlja sljedeće poslove:
- ustrojava i vodi rad i poslovanje Škole,
- predstavlja i zastupa Školu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- daje pismenu punomoć drugoj osobi u granicama svoje ovlasti, da zastupa Školu u pravnom prometu,
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
- predsjedava nastavničkim vijećem,
- donosi statut Škole na prijedlog nastavničkog vijeća,
- donosi akt o ustrojstvu radnih mjesta na prijedlog nastavničkog vijeća,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.
Dekan je odgovoran za zakonitost rada Škole.
Članak 7.
Škola ne može bez suglasnosti Sveučilišta sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina.
Škola ne može bez suglasnosti Sveučilišta steći, otuđiti ili opteretiti drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 200.000,00 kuna.
Članak 8.
Nastavničko vijeće je stručno vijeće Škole.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i zvanju profesora visoke škole, višeg predavača i predavača te predstavnici suradnika i studenata na način određen statutom Škole.
Članak 9.
Nastavničko vijeće obavlja sljedeće poslove:
- bira dekana,
- predlaže dekanu statut Škole i akt o ustroju radnih mjesta,
- predlaže nastavne programe senatu Sveučilišta,
- imenuje nastavnička i stručna povjerenstva,
- provodi izbore u zvanja u skladu sa dobivenom ovlasti,
- provodi postupak priznavanja istovrijednosti odnosno potpune istovrijednosti diploma,
- obavlja ostale stručne i druge poslove utvrđene statutom Škole.
Članak 10.
Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Škole i druga važna pitanja za djelatnost Škole.
Članak 11.
Sredstva za osnivanje i početak rada osiguravaju se u iznosu od 50.000,00 kn iz državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta.
Sredstva za redovnu djelatnost Škole osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta iz vlastitih prihoda.
Članak 12.
Škola nema za cilj stjecanje dobiti. Ukoliko Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole.
Članak 13.
U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem kao i za svoje obveze, Škola odgovara cijelom svojom imovinom.
Sveučilište solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.
Članak 14.
Upravno vijeće Sveučilišta imenovat će privremenog dekana Škole u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 15.
Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Škole, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu o ispunjavanju standarda vrsnoće za ustrojstvo i izvedbu studija i dopusnicu ministra znanosti i tehnologije za početak obavljanja djelatnosti, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Privremeni dekan donijet će statut prije početka obavljanja djelatnosti Škole.
Članak 16.
Nastavni program donijet će se prije početka djelatnosti Škole.
Članak 17.
Škola može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.
Članak 18.
Odredba članka 2. ove Uredbe postat će valjana nakon što Sveučilište dade suglasnost o prijenosu osnivačkih prava sa Republike Hrvatske na Sveučilište.
Članak 19.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-04/98-01/14
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 21. svibnja 1998.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti