POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna teorija - obvezatne upute ugovor - program razvoja usluga ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Ministarstvo rada i socijalne skrbi na temelju odredbe članka 69. stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93), i na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 025-04/94-01/01, ur. broj: 5030104-94-3 od 26. svibnja 1994. godine donosi
ODLUKU
O PODJELI ZAVODA ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI VRLIKA
Članak 1.
Zavod za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži, Vrlika, Ulica 30. svibnja 16, dijeli se na dvije javne ustanove i to:

  1. Zavod za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži, sa sjedištem u Vrlici, Ulica 30. svibnja 16 (u daljnjem tekstu: Zavod Vrlika) i
  2. Centar za smještaj i rehabilitaciju "Mir", sa sjedištem u Rudinama, Kaštel Novi (u daljnjem tekstu: Centar "Mir").

Članak 2.
Osnivač Zavoda Vrlika i Centra "Mir" je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
Članak 3.
Zavod Vrlika i Centar "Mir" obavljat će djelatnost socijalne skrbi - osobama s umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom u dobi do 65 godina, pružat će usluge stanovanja, prehrane, socijalne zaštite i rehabilitacije, zdravstvene njege i medicinske rehabilitacije i radno proizvodnih aktivnosti, odmora i rekreacije, te drugih aktivnosti i stručnog tretmana ovisno o potrebama, sposobnostima i željama korisnika.
U okviru narečenih ustanova može se organizirati pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravaka, organizirane prehrane i drugih usluga.
Članak 4.
Tijela Zavoda Vrlika i Centra "Mir" (u daljnjem tekstu: ustanove) jesu upravno vijeće, stručno vijeće i ravnatelj.
Članak 5.
Ustanovama upravlja upravno vijeće.
Upravno vijeće donosi program rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu u okviru raspoloživih sredstava osiguranih iz Proračuna Republike Hrvatske za institucionalne i izvaninstitucionalne oblike socijalne skrbi, te obavljanje djelatnosti koja služi obavljanju osnovne djelatnosti, donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenje o pojedinim pitanjima, donosi statut uz suglasnost osnivača, donosi druge opće akte ustanove, donosi odluke u drugom stupnju u svezi s pravima zaposlenika, raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja, obavlja i druge, statutom propisane poslove.
Članak 6.
Upravno vijeće ustanove ima 5 članova i čine ga predstavnici:
- osnivača (3 člana)
- zaposlenika (1 član)
- roditelja ili staratelja korisnika ustanove (1 član).
Članove upravnog vijeća imenuje Ministarstvo rada i socijalne skrbi na način da predstavnika zaposlenika imenuje na prijedlog stručnog vijeća, a predstavnika korisnika na prijedlog roditelja, odnosno staratelja korisnika.
Predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća bira i razrješava upravno vijeće iz redova predstavnika osnivača.
Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.
O visini naknade za rad članova upravnog vijeća odlučuje upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra rada i socijalne skrbi, a isplaćuje se iz sredstava ustanova.
Članak 7.
Voditelj ustanova je ravnatelj.
Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:
- organizira i vodi rad i poslovanje ustanove,
- predstavlja i zastupa ustanovu,
- zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- daje pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu,
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
- vodi stručni rad ustanove i odgovoran je za stručan rad ustanove,
- imenuje stručno vijeće ustanove,
- podnosi pismeno izvješće o svom cjelokupnom poslovanju upravnom vijeću.
Članak 8.
Ravnatelja ustanova imenuje i razrješava upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada i socijalne skrbi na temelju javnog natječaja.
Članak 9.
Do izbora ravnatelja ustanovom upravlja privremeni ravna- telj.
Privremenog ravnatelja imenuje osnivač posebnom odlukom.
Privremeni ravnatelj se obvezuje pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove, a posebno potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Članak 10.
Ustanove imaju stručno vijeće.
Sastav, osnivanje i poslovi stručnog vijeća utvrdit će se statutom.
Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada ustanove u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom i statutom ustanove, daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova određenih zakonom i statutom.
Članak 11.
Podjela imovine Zavoda za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika utvrdit će se posebnom odlukom osnivača.
Članak 12.
Ako ustanove u obavljanju svoje djelatnosti ostvare dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanova.
Ministarstvo rada i socijalne skrbi može odlučiti da se dobit ustanova upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge javne ustanove socijalne skrbi.
Ustanove mogu koristiti prihod od donacije isključivo za namjenu koju odredi donator, a ukoliko namjenu ne odredi donator, odredit će je ministar rada i socijalne skrbi.
Ustanove ne mogu bez suglasnosti Ministarstva rada i socijalne skrbi steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 20.000,00 kuna
Članak 13.
Ustanove u pravnom prometu odgoravaju cijelom svojom imovinom, a osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze ustanova.
Članak 14.
Prava i obveze u svezi izgradnje i poslovanja objekta u Rudinama, Kaštel Novi, preuzima novoosnovana ustanova, Centar "Mir".
Prava i obveze u svezi izgradnje, adaptacije i poslovanja objekata u Vrlici, preuzima novoosnovani Zavod Vrlika.
Članak 15.
Zaposlenike Zavoda za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika preuzimaju novoosnovane ustanove.
Osnivač će posebnom odlukom, koju će donijeti u roku osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, odrediti koje zaposlenike će preuzeti koja od novoosnovanih ustanova.
U skladu s odredbom stavka 2. ovog članka novoosnovane ustanove će preuzeti zaposlenike i s njima sklopiti ugovore o radu na dan upisa ustanova u sudski registar. Do tog dana zaposlenici Zavoda za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika ostvarivat će sva prava iz radnog odnosa i na osnovi radnog odnosa u tom Zavodu.
Članak 16.
Korisnike smještene u Zavodu za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika preuzimaju novoosnovane ustanove.
Osnivač će posebnom odlukom, koju će donijeti u roku osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, odrediti koje korisnike će preuzeti koja od novoosnovanih ustanova. Ustanove preuzimaju korisnike danom upisa u sudski registar.
Nakon upisa u sudski registar novoosnovane ustanove obavijestit će o nastalim promjenama nadležne centre za socijalni rad koji će sukladno tome izmijeniti rješenja o smještaju korisnika.
Članak 17.
Ustanove počinju s radom danom upisa u sudski registar.
Zavod za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži, Vrlika prestaje s radom danom upisa u sudski registar ustanova iz prethodnog stavka.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 550-06/97-02/10
Urbroj: 524-01-97-1
Zagreb, 1. travnja 1997.
Ministar
Joso Škara, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti