POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna regulativa - odluka o ustupanju - odluka o usldađivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavka 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine, broj 108/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. ožujka 1997. godine donijela
UREDBU
O MJERILIMA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA OBITELJI POGINULOGA, UMRLOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom utvrđuju se mjerila za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja.
Članak 2.
(1) Pravo na stambeno zbrinjavanje u smislu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i ove Uredbe mogu ostvariti sljedeće osobe:
I. skupina - do 1. ožujka 1997. godine:
a) djeca poginulog hrvatskog branitelja koja nemaju ni drugog roditelja
b) HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine
II. skupina - do 31. prosinca 1997. godine:
a) obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
b) HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% II. skupine
III. skupina - do 31. prosinca 1998. godine:
a) HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%
IV. skupina - do 31. prosinca 2001. godine:
a) ostali HRVI Domovinskog rata.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje (na dodjelu stana, dodjelu stambenog kredita za kupnju ili izgradnju stana) ako na području Republike Hrvatske:
- nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću,
- nisu nositelji stanarskog prava na odgovarajućem stanu,
- ne koriste odgovarajući stan temeljem odluke o privremenom korištenju,
- ne koriste odgovarajući stan temeljem ugovora o najmu ili temeljem posebnog propisa,
- nemaju niti su ostvarile pravo na obnovu i potporu za popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće sukladno Zakonom o obovi i članku 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na odgovarajući stan prvenstveno u svome prebivalištu.
Članak 3.
(1) Pravo na dodjelu odgovarajućeg stana ili kredita za kupnju, odnosno izgradnju odgovarajućeg stana nemaju osobe iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe ako na području Republike Hrvatske:
- imaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću,
- koriste odgovarajući stan u svojstvu nositelja stanarskog prava,
- koriste odgovarajući stan na temelju odluke o privremenom korištenju,
- koriste odgovarajući stan na temelju ugovora o najmu, ili na temelju posebnog propisa,
- ako su ostvarile ili mogu ostvariti pravo na obnovu i potporu za popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće sukladno Zakonu o obnovi i članku 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
(2) Pravo na stambeno zbrinjavanje u smislu ove Uredbe nemaju osobe iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe koje imaju u vlasništvu stan ili kuću ili ako članovi njihove uže obitelji imaju u vlasništvu stan ili kuću, odnosno ako su imali stan ili kuću u vlasništvu te su ih prodali, darovali ili na drugi način otuđili nakon 30. svibnja 1990. godine.
Članak 4.
(1) Pravo na stambeno zbrinjavanje kao oblik stambenog zbrinjavanja sukladno Zakonu o obnovi i članku 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju:

 1. Djeca poginuloga hrvatskog branitelja koja nemaju ni drugog roditelja i HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine, a koji mogu prema programu Ministarstva razvitka i obnove ostvariti pravo na potporu za popravak oštećene obiteljske kuće, odnosno stana - do 1. ožujka 1997. godine.
 2. Obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% II. skupine koji prema programu Ministarstva razvitka i obnove mogu ostvariti pravo na potporu za popravak oštećene obiteljske kuće, odnosno stana - do 31. prosinca 1997. godine.
 3. HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70% koji mogu prema programu Ministarstva razvitka i obnove ostvariti pravo na potporu za popravak obiteljske kuće, odnosno stana I., II. i III. stupanja oštećenja - do 31. prosinca 1998. godine.
 4. Ostali HRVI Domovinskog rata koji mogu prema programu Ministarstva razvitka i obnove ostvariti pravo na potporu za popravak obiteljske kuće, odnosno stana I., II. i III. stupnja oštećenja - do 31. prosinca 2001. godine.
 5. Djeca poginuloga hrvatskog branitelja koja nemaju ni drugog roditelja i HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine, a koji mogu prema programu Ministarstva razvitka i obnove ostvariti pravo na obnovu obiteljske kuće, odnosno stana IV., V. ili VI. stupnja oštećenja - do 31. svibnja 1997. godine.
 6. Obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma do 100% II. skupine koji prema programu Ministarstva razvitka i obnove mogu ostvariti pravo na obnovu obiteljske kuće, odnosno stana IV., V. ili VI. stupnja oštećenja - do 31. prosinca 1997. godine.
 7. HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70% koji mogu prema programu Ministarstva razvitka i obnove ostvariti pravo na obnovu obiteljske kuće, odnosno stana IV., V. ili VI. stupnja oštećenja - do 31. prosinca 1998. godine.
 8. Ostali HRVI Domovinskog rata koji mogu prema programu Ministarstva razvitka i obnove ostvariti pravo na obnovu obiteljske kuće, odnosno stana IV., V. ili VI. stupnja oštećenja - do 31. prosinca 2001. godine.

(2) Pravo na stambeno zbrinjavanje u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka nemaju:

 1. HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na kredit za obnovu obiteljske kuće ili stana.
 2. HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na potporu za popravak obiteljske kuće, odnosno stana, I., II. i III. stupnja oštećenja.
 3. HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na obnovu obiteljske kuće, odnosno stana, IV., V. ili VI. stupnja oštećenja.

POSTUPAK ZA DODJELU
STANOVA I STAMBENIH
KREDITA
Članak 5.
(1) Zahtjeve za dodjelu stana, odnosno stambenog kredita osobe iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe podnose Ministarstvu obrane na propisanom obrascu i obvezne su se opredijeliti za jedan od načina stambenog zbrinjavanja.
(2) Zahtjeve za ostvarivanje prava na obnovu i popravak u ratu uništene ili oštećene kuće ili stana osobe iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe podnose sukladno Zakonu o obnovi općinskom, odnosno gradskom poglavarstvu na čijem području se nalazi kuća ili stan.
Članak 6.
(1) Zahtjevu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan priložiti svu dokumentaciju koja je propisana u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.
(2) Osobe iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe podnose zahtjev za dodjelu stana, odnosno stambenog kredita najkasnije do 30. listopada tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.
(3) Činjenice koje su odlučujuće za utvrđivanje mjesta na listi prvenstva uzimaju se u obzir prema stupnju na dan 30. listopada tekuće kalendarske godine.
(4) Ako Ministarstvo obrane utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za dodjelu stana, odnosno stambenog kredita, odbit će rješenjem njegov zahtjev.
(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
(1) Pravo na dodjelu stana, odnosno stambenog kredita osobe iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe ostvaruju na temelju liste prvenstva iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe, koju utvrđuje Ministarstvo obrane za svaku kalendarsku godinu.
(2) Ako se do sklapanja ugovora o najmu, odnosno izdavanja rješenja o dodjeli kredita utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za dodjelu stana, odnosno stambenog kredita, u ponovljenom postupku odbit će se njegov zahtjev.
(3) Pravo na obnovu osobe iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe ostvaruju temeljem liste prvenstva koju, u svezi članka 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, utvrđuje Ministarstvo obrane na prijedlog Ministarstva razvitka i obnove.
Članak 8.
(1) Liste prvenstva utvrđuju se jednom godišnje i to na kraju kalendarske godine. Liste prvenstva stupaju na snagu 1. veljače i vrijede tijekom cijele te kalendarske godine.
(2) Liste prvenstva iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se prema županijama, odnosno prema većim županijskim središtima ovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva, odvojeno za stanove i stambene kredite po skupinama, odnosno podskupinama iz članka 9. ove Uredbe i iste su nepromjenjive tijekom te kalendarske godine.
(3) Liste prvenstva utvrđuju se odvojeno:

 1. za dodjelu stana,
 2. za dodjelu stambenog kredita:

- za kupnju stana ili obiteljske kuće,
- za izgradnju, odnosno nadogradnju obiteljske kuće,
- za poboljšanje uvjeta stanovanja.
(4) Osobe iz članka 2. ove Uredbe mogu biti uvrštene samo u jednu listu prvenstva.
Članak 9.
(1) Zahtjevi za dodjelu stana ili stambenog kredita razvrstavaju se u jednu od sljedećih skupina, odnosno podskupina:
I. skupina - malodobna djeca koja su ostala bez oba roditelja u Domovinskom ratu;
II. skupina - obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja kojima su tijekom Domovinskog rata poginula, zatočena ili nestala dva ili više članova obiteljskog kućanstva;
III. skupina - članovi obitelji poginuloga ili umrloga hrvatskog branitelja;
IV. skupina - članovi obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja;
V. skupina - HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. i II. skupine;
VI. skupina - HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
VII. skupina - HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 60% do 20%;
VIII. skupina - osobe koje koriste neodgovarajući stan ili kuću ili imaju neodgovarajući stan u najmu razvrstavaju se u sljedeće podskupine:
a) članovi obitelji poginuloga ili umrloga hrvatskog branitelja,
b) članovi obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja,
c) HRVI Domovinskog rata.
Članak 10.
(1) Pri odlučivanju o dodjeli stana, odnosno stambenog kredita, članovima obitelji sukladno članku 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, smatraju se: bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena i pastorčad (članovi uže obitelji), roditelji, očuh, maćeha i posvojitelji.
(2) Članom uže obitelji smatra se i izvanbračni drug koji s hrvatskim braniteljem ima dijete i s kojim živi, odnosno s kojim je do njegove smrti živio u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana.
(3) Status izvanbračne zajednice iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.
(4) Kada članovi obitelji iz stavka 1. i 2. ovoga članka odvojeno podnose zahtjeve za dodjelu stana, odnosno stambenog kredita, prvi nasljedni red isključuje pravo sljedećem nasljednom redu.
(5) Očuh, maćeha i posvojitelj ostvaruju prava prema ovoj Uredbi ako su hrvatskog branitelja uzdržavali ili je on njih uzdržavao najmanje pet godina prije smrti.
Članak 11.
(1) Odgovarajući stan određuje se prema broju članova obitelji iz članka 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji do dana stupanja na snagu liste prvenstva za dodjelu stana, odnosno stambenog kredita:
a) samac - stan površine 35 m˛
b) dvočlana obitelj - stan površine 45 m˛
c) tročlana obitelj - stan površine 60 m˛
d) četveročlana obitelj - stan površine 70 m˛
e) peteročlana obitelj - stan površine 80 m˛
f) za svakog sljedećeg člana obitelji dodatnih 10 m˛.
(2) Za HRVI Domovinskog rata I. skupine oštećenja organizma odgovarajućim stanom smatra se stan koji je do 20 m˛ veći od površine stana iz stavka 1. ovog članka.
(3) Iznimno, osobama iz članka 2. ove Uredbe može se dodijeliti stan izvan mjesta prebivališta na područjima koja su zakonom utvrđena kao područja posebne državne skrbi, a koji je za 20 m˛ veći od mjerila utvrđenih u stavku 1. ovog članka i ako one pristanu na takav način stambenog zbrinjavanja.
MJERILA ZA UTVRĐIVANJE
REDOSLIJEDA NA LISTI
PRVENSTVA ZA DODJELU
STANOVA I STAMBENIH
KREDITA
Članak 12.
(1) Lista prvenstva za dodjelu stana, odnosno stambenog kredita određuje se za svaku skupinu prema sljedećim mjerilima:
1. obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili
nestaloga hrvatskog branitelja i HRVI
Domovinskog rata s oštećenjem organizma
od 100% I. skupine 110 bodova
2. ostali HRVI - broj bodova prema postotku
oštećenja organizma (od 100 do 20 bodova)
3. vrijeme stradanja podnositelja zahtjeva,
odnosno osoba na temelju kojih se ostvaruje
pravo:
- 1991. i ranije 80 bodova
- 1992. 60 bodova
- 1993. 42 boda
- 1994. 26 bodova
- 1995. i kasnije 12 bodova
4. uvjeti stanovanja podnositelja zahtjeva:
-u podstanarstvu, u hotelu, u bolnici, u
nužnom smještaju, prognanik, izbjeglica
i slično 15 bodova
- kod roditelja 10 bodova
- u neodgovarajućem stanu ili kući 3 boda
- u odgovarajućem stanu ili kući 1 bod
5. broj srodnika podnositelja zahtjeva sukladno
članku 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:
- jedan član 12 bodova
- dva člana 24 boda
- tri člana 36 bodova
- za svakoga sljedećeg člana 20 bodova
6. broj malodobnih članova obiteljskog
kućanstva podnositelja zahtjeva, uključujući
djecu na redovitom školovanju:
- jedan član 12 bodova
- dva člana 26 bodova
- tri člana 42 boda
- četiri člana 60 bodova
- pet članova 80 bodova
- za svakoga sljedećeg člana 20 bodova
7. trajna nesposobnost za samostalan rad i
privređivanje člana obiteljskog kućanstva 10 bodova
8. vrijeme koje je podnositelj zahtjeva proveo
u HV, odnosno MORH-u:
- do 6 mjeseci 6 bodova
- do 1 godine 12 bodova
- do 2 godine 26 bodova
- do 3 godine 42 boda
- do 4 godine 60 bodova
- do 5 i više godina 80 bodova
9. vrijeme koje je podnositelj zahtjeva proveo
u logoru:
- do 3 mjeseca 5 bodova
- do 6 mjeseci 10 bodova
- do 9 mjeseci 15 bodova
- više od 9 mjeseci 20 bodova
(2) Ako podnositelji zahtjeva na listi prvenstva imaju isti broj bodova, prednost se utvrđuje prema vremenu stradanja iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.
DODJELA STANA
Članak 13.
(1) Osobe iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe podnose zahtjev za dodjelu stana temeljem kojeg zahtjeva, ako sadrži i sve elemente potrebne za otkup stana i izražaj volje podnositelja za otkup stana, sklopit će se ugovor o prodaji stana.
(2) Do dana sklapanja ugovora o prodaji stana, između podnositelja zahtjeva i davatelja stana iz članka 24. stavka 1. Zakona, uspostavlja se najamni odnos o kojem se, odmah prilikom predaje stana u posjed, sklapa ugovor o najmu. Ugovor o najmu se ne sklapa ako je prilikom predaje stana u posjed moguće zaključiti ugovor između davatelja stana i osobe iz članka 2. stavak 1. ove Uredbe o prodaji stana.
(3) Osobe koje koriste stan na temelju odredaba ove Uredbe plaćaju zaštićenu najamninu.
(4) Ugovore o najmu stana u vlasništvu Republike Hrvatske koji se sklapaju na temelju rješenja o dodjeli stana, sukladno ovoj Uredbi sklapa ministar obrane, odnosno osoba koju on ovlasti.
DODJELA STAMBENIH KREDITA
Članak 14.
(1) Stambeni kredit može se dodijeliti za sljedeće namjene:
- kupnju stana ili obiteljske kuće,
- izgradnju obiteljske kuće,
- nadogradnju odnosno nastavak izgradnje obiteljske kuće,
- poboljšanje stambenih uvjeta.
(2) Stambeni kredit može se dodijeliti za izgradnju obiteljske kuće sukladno članku 2. Zakona o građenju ("Narodne novine", br. 77/92, 82/92, 26/93, 33/95 i 91/96).
(3) Za kuću na kojoj su izvedeni pripremni radovi i dio građevinskih radova može se dodijeliti stambeni kredit za dogradnju odnosno nastavak izgradnje obiteljske kuće.
Članak 15.
Visina kredita za kupnju stana ili obiteljske kuće, odnosno izgradnju obiteljske kuće, utvrđuje se kao umnožak izračunske cijene m˛ etalonskog stana u županiji u kojoj se gradi ili kupuje i odgovarajuće površine stana prema članku 11. ove Uredbe, umanjene za 15%.
Članak 16.
(1) Za potrebe utvrđivanja visine kredita iz članaka 15., 17., 18. i 19. ove Uredbe Ministarstvo razvitka i obnove će, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti pravilnik kojim će za svaku županiju utvrditi:
a) karakteristike i vrijednosti etalonskog stana, te
b) način određivanja izračunske cijene po m˛ etalonskog stana.
Članak 17.
(1) Podnositelju zahtjeva koji ima neuseljivu obiteljsku kuću odnosno kuću u izgradnji, može se odobriti stambeni kredit za nadogradnju odnosno nastavak izgradnje obiteljske kuće.
(2) Prije donošenja rješenja o dodjeli kredita iz stavka 1. ovoga članka stručne komisije sastavljene od predstavnika Ministarstva obrane, Ministarstva razvitka i obnove i županija, izvršit će uvid u pojedine elemente i dijelove građevinskih radova obiteljske kuće za koju se traži kredit.
(3) Predstavnike tijela državne uprave komisija iz stavka 2. ovoga članka imenuje rješenjem čelnik tijela državne uprave.
(4) Stambeni kredit za nadogradnju, odnosno za nastavak izgradnje obiteljske kuće će se nakon utvrđenog činjeničnog stanja iz stavka 2. ovog članka razvrstati u jednu od skupina utvrđenih pravilnikom iz članka 16. ove Uredbe.
Članak 18.
(1) Osobi koja ima u vlasništvu stan neodgovarajuće površine može se odobriti stambeni kredit u visini koju čini umnožak razlike površine stana u vlasništvu i odgovarajućeg stana iz članka 11. stavak 1. ove Uredbe i cijene građenja, ukoliko je ta razlika veća od 6 m˛.
(2) Odobreni stambeni kredit iz stavka 1. ovoga članka poslovna banka isplaćuje neposredno podnositelju zahtjeva.
(3) U smislu ove Uredbe smatra se da je osoba iz stavka 1. ovoga članka trajno stambeno zbrinuta.
Članak 19.
(1) Osobi koja koristi državni stan na temelju privremenog rješenja, a koji je za 6 i više m˛ manji od površine odgovarajućeg stana prema mjerilima iz članka 11. ove Uredbe, pripada pravo na kredit u iznosu koji čini umnožak razlike površine stana koji koristi na temelju privremenog rješenja i površine iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe i cijene građenja etalonskog stana iz članka 16. ove Uredbe.
(2) Iznos iz prethodnog stavka isplatit će se po otkupu stana.
Članak 20.
(1) Iznimno, kredit za poboljšanje stambenih uvjeta može se odobriti osobi koja ima u vlasništvu stan ili kuću koji ne zadovoljavaju uvjete tehničke opremljenosti sukladno mjerilima za određivanje tehničke opremljenosti etalonskog stana iz članka 16. ove Uredbe.
(2) Prije donošenja rješenja o dodjeli stambenog kredita iz stavka 1. ovoga članka stručna komisija iz članka 17. stavka 2. neposredno će izvidjeti pojedine elemente i dijelove stana ili kuće za koje se traži kredit za poboljšanje stambenih uvjeta.
(3) Zahtjevi za dodjelu kredita za poboljšanje stambenih uvjeta će se nakon neposrednog izvida predstavnika Ministarstva obrane, Ministarstva razvitka i obnove i županije na čijem području će se koristiti kredit, razvrstati u jednu od skupina utvrđenih pravilnikom iz članka 16. ove Uredbe.
(4) U smislu ove Uredbe smatra se da je osoba iz stavka 1. ovoga članka trajno stambeno zbrinuta.
Članak 21.
(1) Visinu stambenog kredita utvrđuje Ministarstvo obrane na temelju kriterija iz ove Uredbe te neposrednog izvida propisanog člancima 17. i 20. ove Uredbe.
(2) Iznimno, stambeni kredit iz članka 14. ove Uredbe može se odobriti prema odredbama ove Uredbe i osobi koja je član obitelji vlasnika ili suvlasnika u ratu uništene ili oštećene stambene zgrade (ili zaštićenog najmoprimca u tim zgradama), a koja je ostvarila pravo na obnovu potrebne stambene površine u obiteljskom domu u opsegu 10 m˛ po članu uže obitelji te osobe.
(3) Na iznos kredita koji se odobrava osobi iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 15. i 17. ove Uredbe, s tim da se visina iznosa kredita obvezatno umanjuje za vrijednost stambene površine prema metru kvadratnom koju je ostvario u obiteljskom domu u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka.
(4) Iznos sredstava za koji se umanjuje kredit, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka, utvrđuje Ministarstvo razvitka i obnove, i to prema izračunu novčanih sredstava koje je to Ministarstvo utrošilo u obnovu odnosne obiteljske kuće, odnosno stana.
(5) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može ostvariti pravo na bilo koji drugi oblik stambenog zbrinjavanja temeljem ove Uredbe.
Članak 22.
(1) Ministarstvo razvitka i obnove sklapa ugovor o stambenom kreditu s bankom koja će putem poslovne banke isplatiti kredit.
(2) Osoba kojoj je dodijeljen stambeni kredit obvezna je temeljem rješenja o dodjeli stambenog kredita zaključiti ugovor o stambenom kreditu s poslovnom bankom putem koje se stambeni kredit realizira, a prema uvjetima poslovne banke.
Članak 23.
(1) Odobreni stambeni kredit koristi se prema uvjetima iz ugovora o stambenom kreditu.
(2) Odobreni stambeni kredit koristi se namjenski.
(3) Namjensko korištenje odobrenoga stambenog kredita nadzire poslovna banka.
Članak 24.
HRVI Domovinskog rata i članovima obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja priznaje se popust pri otkupu stana i pri otplati stambenog kredita prema popustu utvrđenom Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
KORIŠTENJE PRAVA NA OBNOVU
Članak 25.
(1) HRVI Domovinsknog rata i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja stambeno se zbrinjavaju putem obnove odgovarajuće stambene površine sukladno Zakonu o obnovi i članku 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
(2) Odgovarajuća stambena površina u obnovi određuje se prema broju članova uže obitelji, i to 35 m˛ za prvog člana obitelji, te 10 m˛ za svakoga sljedećeg člana obitelji, uključujući i pravo na ime osobe poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja.
(3) Osobi koja je iskoristila pravo na stambeno zbrinjavanje prema Zakonu o obnovi, ali joj stan ili kuća nisu odgovarajući, prema stavku 2. ovoga članka može se odobriti jednokratna novčana potpora na ime razlike površine njezina stana ili kuće i površine stana ili kuće iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Razlika iz stavka 3. ovoga članka čini umnožak razlike površine stana, odnosno kuće iz stavka 2. ovoga članka i površine obnovljenog stana, odnosno kuće cijenom 1.000 kn po m˛.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 26.
(1) Ministarstvo obrane je obvezno, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladiti liste za dodjelu stana i stambenih kredita te iste dostaviti Ministarstvu razvitka i obnove na nadležno postupanje.
(2) Ministarstvo razvitka i obnove će na temelju lista iz stavka 1. ovoga članka, a u okviru planiranih proračunskih sredstava, izraditi plan realizacije sredstava.
(3) Ministarstvo razvitka i obnove obvezno je izvještavati Ministarstvo obrane:
- o iznosu osiguranih sredstava prema planu realizacije prema listama prvenstva za stambeno zbrinjavanje,
- o realiziranim kreditima po namjenama,
- o useljivosti stana radi postupka dodjele stana i sklapanja ugovora o najmu.
(4) Ministarstvo razvitka i obnove obavlja tehnički pregled stanova, a Ministarstvo obrane i Ministarstvo razvitka i obnove predaju zajedno stanove korisniku.
(5) Osoba iz članka 2. ove Uredbe koja ne prihvati dodijeljeni odgovarajući stan sukladno odredbama ove Uredbe, gubi mjesto na listi reda prvenstva i ima pravo podnijeti novi zahtjev za dodjelu stana.
(6) Osobe iz članka 2. ove Uredbe smatraju se stambeno zbrinutima ukoliko im je danom stupanja na snagu liste prvenstva dodijeljen stan, odnosno stambeni kredit sukladno broju članova obiteljskog kućanstva, te nemaju pravo na ponovno podnošenje zahtjeva za dodjelu stana, odnosno stambenog kredita. U smislu ove Uredbe oni se smatraju stambeno zbrinutima.
Članak 27.
Zahtjevi za dodjelu stana zaprimljeni do dana stupanja na snagu ove Uredbe rješavat će se po odredbama članka 13. ove Uredbe.
Članak 28.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 370-01/97-01/07
Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 6. ožujka 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.Obrazac: STAK-2a
POPIS POTREBNIH ISPRAVA UZ ZAHTJEV ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA:
- ZA KUPNJU STANA ILI KUĆE
- ZA IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE
- ZA DOGRADNJU KUĆE ILI STANA
- ZA POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA
- ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBNOVU

 1. Rodni list za podnositelja zamolbe i sve članove obiteljskog domaćinstva,
 2. Domovnica za podnositelja zamolbe i sve članove obiteljskog domaćinstva,
 3. Vjenčani list,
 4. Smrtni list za poginulog hrvatskog branitelja,
 5. Potvrda o prebivalištu odnosno boravištu za podnositelja zamolbe i sve članove obiteljskog domaćinstva,
 6. Potvrdu Porezne uprave za podnositelja zamolbe i sve članove obiteljskog domaćinstva da nisu porezni obveznici na temelju poreza na dohodak od imovine u mjestu prebivališta,
 7. Dokaz o stradanju u Domovinskom ratu za podnositelja zamolbe i člana obiteljskog domaćinstva (postrojba, datum, okolnosti), koje izdaju:

- Ured za žrtve rata Vlade RH ili postrojba HV odnosno MUP-a, kao i rješenje o mirovini odnosno rješenje o obiteljskoj invalidnini (za obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja),
- Uprava za skrb MORH-a - drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (za HRVI),
- rješenje o mirovini odnosno rješenje o obiteljskoj invalidnini,
8. Za poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te za HRVI iz Domovinskog rata - dokaz o okolnostima stradavanja (obrazac VA-7),
9. Za člana obiteljskog domaćinstva koji je trajno nesposoban za samostalan rad i privređivanje - odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela,
10. Za podnositelja zamolbe koji je bio u zatočeništvu - potvrdu o mjestu i vremenu provedenom u zatočeništvu,
11. Za punoljetnu djecu koja su i članovi obiteljskog domaćinstva - potvrdu o redovnom pohađanju škole ili fakulteta,
12. Za podnositelja zamolbe koji je ujedno pripadnik gardijske brigade ili specijalne postrojbe - potvrdu o datumu potpisa prvoga ugovora o profesionalnoj službi u oružanim snagama RH, uključujući i podatke o mogućoj ranijoj službi u drugim postrojbama HV-a ili MUP-a (postrojba, vrijeme, dužnost, ustrojbeni elementi itd.),
13. Za podnositelja zamolbe koji je ujedno djelatna vojna osoba, vojni službenik ili vojni namještenik - potvrdu uprave ili postrojbe, o dužnosti (za sve dužnosti - naziv, vrijeme, ustrojbeni elementi itd.), o činu (za sve činove - naziv, broj i datum) te datum početka djelatne službe,
14. Potvrdu o zaposlenju i visini plaće, odnosno rješenje o mirovini i posljednji odrezak o visini mirovine, za podnositelja zamolbe.
PODNOSITELJ ZAHTJEVA DUŽAN JE UZ DOKUMENTACIJU NAVEDENU U TOČKI 1-14 OVOG POPISA PRILOŽITI SLJEDEĆE:
I. UZ ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA ILI KUĆE:
- dokaz da nema stan ili kuću u mjestu prebivališta i priložiti ovjerenu izjavu da na području Republike Hrvatske nema stan ili kuću,
- te da isto nije prodao, darovao ili na drugi način otuđio poslije 30. svibnja 1990., osim za stambeni objekt za koji traži kredit za podnositelja zamolbe i sve članove obiteljskog domaćinstva, koje izdaju:
- općinski sud, zemljišno-knjižni odjel,
- zavod za katastar i geodetske poslove,
- gradsko ili općinsko stambeno i komunalno gospodarstvo,
- dokaz da nije nositelj stanarskog prava na odgovarajućem stanu,
- dokaz da nije korisnik odgovarajućeg stana temeljem ugovora o najmu ili temeljem posebnog propisa,
- priložiti ovjerenu izjavu da nema niti je ostvario pravo na obnovu sukladno Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i prema Zakonu o obnovi.
II. UZ ZAHTJEV ZA IZGRADNJU KUĆE:
- dokaz da nema stan ili kuću u mjestu prebivališta i priložiti ovjerenu izjavu da na području Republike Hrvatske nema stan ili kuću,
- te da isto nije prodao, darovao ili na drugi način otuđio poslije 30. svibnja 1990., osim za stambeni objekt za koji traži kredit za podnositelja zamolbe i sve članove obiteljskog domaćinstva, koje izdaju:
- općinski sud, zemljišno-knjižni odjel,
- zavod za katastar i geodetske poslove,
- gradsko ili općinsko stambeno i komunalno gospodarstvo,
- dokaz da nije nositelj stanarskog prava na odgovarajućem stanu,
- dokaz da nije korisnik odgovarajućeg stana temeljem ugovora o najmu ili temeljem posebnog propisa,
- priložiti ovjerenu izjavu da nema niti je ostvario pravo na obnovu sukladno Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji i prema Zakonu o obnovi,
- dokaz da posjeduje građevinsko zemljište, s građevnom dozvolom.
III. UZ ZAHTJEV ZA DOGRADNJU KUĆE ILI STANA:
- dokaz da je vlasnik kuće ili stana te da ista ne odgovara potrebama obiteljskog domaćinstva prema kriterijima utvrđenim odredbama članka 18. Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga, ili nestaloga hrvatskog branitelja.
IV. UZ ZAHTJEV ZA POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA:
- dokaz da je vlasnik stana odnosno kuće koja nema ni minimalnu tehničku opremljenost.
V. UZ ZAHTJEV ZA OBNOVU ODNOSNO NOVČANU POTPORU:
- dokaz da je vlasnik odnosno suvlasnik u ratu uništenih ili oštećenih stambenih zgrada, te zaštićeni najmoprimci u tim zgradama,
- priložiti ovjerenu izjavu da po nekom drugom osnovu nisu od Republike Hrvatske dobili u vlasništvo useljivu kuću ili stan, odnosno da ne ispunjavaju uvjete za otkup stana po posebnim propisima.
Osoba iz članka 25. stavak 3. Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata, obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, koja ima pravo na novčanu potporu, dužna je uz zahtjev priložiti:
- dokaz da je vlasnik kuće, odnosno nositelj stanarskog prava koji nisu odgovarajući prema mjerilima utvrđenim odredbama stavka 2. naprijed citirane uredbe.
Napomena: Sve isprave moraju biti izvorne ili u zakonom propisanoj i ovjerenoj preslici.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti