POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna država - program oblik internet stranice - program ispita novine ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 38. stavak 1. točke 3. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj 27/93. i 32/97.) glavni direktor Zavoda za platni promet propisuje
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I UPORABI OBRAZACA PLATNOG PROMETA
Članak 1.
U Pravilniku o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa ("Narodne novine" br.: 81/96., 109/96. i 49/97.) u članku 2. stavak prvi pod 3) briše se druga i treća alineja.
Članak 2.
U članku 2. stavak drugi briše se tekst "osim Teleks naloga".
Članak 3.
U članku 3. stavak drugi briše se tekst "Izvadak o promjenama i stanju na računu - obrazac br. 51, čije su dimenzije 355 mm x 102 mm,".
Članak 4.
U članku 7. stavak prvi prva alineja briše se riječ "51".
Članak 5.
U članku 8. stavak prvi briše se riječ "51".
Članak 6.
U članku 46. stavak prvi tekst pod 12) mijenja se i glasi "naziv i sjedište vjerovnika".
Članak 7.
U članku 46. stavak prvi tekst pod 13) mijenja se i glasi "broj računa vjerovnika".
Članak 8.
U članku 50. stavak prvi brišu se riječi "i kopija".
Članak 9.
U članku 50. stavak treći mijenja se i glasi:
"Ako nalogodavac u Zavod uz Zbrojni nalog za prijenos podnese i kopiju, ista mu se potvrđena vraća.
Članak 10.
Članak 54., 55., 56., 57., 58. i 59. briše se.
Članak 11.
U članku 60. riječi "poštanskih uplatnica" zamjenjuju se riječima "svih uplata".
Članak 12.
U članku 73. stavak 6. zadnja rečenica mijenja se i glasi:
"Zavod upisuje i vezne oznake "33" i "88", te "29", "66", "67", "68", "71", "73", "75", "80", "83", "92", "93" i "95".
Članak 13.
U članku 74. stavak prvi pod 6) u drugoj rečenici briše se tekst "-obr. br. 51."
Članak 14.
U članku 77. stavak prvi tekst "ovlašteni izdavač" zamjenjuje se tekstom "ovlaštena tiskara".
Članak 15.
U dijelu grafičkog prikaza obrazaca i to:
- na kopiji obrasca broj 28, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50 tekst (pečat i potpis nalogodavca) mijenja se i glasi "potpis nalogodavca",
- na kopiji obrasca 20 tekst (pečat i potpis izdavatelja) mijenja se i glasi "potpis izdavatelja".
Članak 16.
Mijenja se Prilog broj 1. - Pregled veznih oznaka i objašnjenje za upisivanje brojeva veznih oznaka u obrasce platnog prometa.
Članak 17.
Mijenja se Prilog broj 2. - Pregled osnovnih modela "poziva na broj" s objašnjenjem za njihovu primjenu.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: III-2-988/97-5
Zagreb, 29. kolovoza 1997.
Glavni direktor
Dinko Zidarević, v. r.Prilog br. 1
PREGLED
VEZNIH OZNAKA I OBJAŠNJENJE ZA UPISIVANJE
BROJEVA VEZNIH OZNAKA U OBRASCE PLATNOG
PROMETA

Naziv vezne oznake Tekst u izvatku sudionika
(36 znakova)
01 plaćanje na osnovi fakture plaćanje na osnovi fakture
02 prijenos avansa prijenos avansa
03 naplata čeka naplata čeka
04 plaćanje obveze pokrivene plaćanje obveze pokrivene
jamstvom jamstvom
05 naplata mjenice naplata mjenice
06 uplata utrška uplata utrška
07 prijenos novčanih sredstava plaćanje s temelja
s temelja financijskih ulaganja financijskih ulaganja
08 plaćanje poreza, prireza, plaćanje zakonskih obveza
doprinosa i drugih pristojbi
09 plaćanje na osnovi osiguranja plaćanje na osnovi osiguranja
10 prijenosi iz sredstava držav- plaćanja za račun proračuna
nog proračuna, proračuna ili fondova
jedinica lokalne uprave i
samouprave i fondova
12 plaćanje obustavljenih obveza plaćanje obveza pri isplati
pri isplati plaća plaća
14 naplata dospjele obveze naplata dospjele obveze iz
iz sredstava jamca sredstava jamca
15 naplata dospjele mjenice naplata mjenice iz sredstava
iz sredstava avalista avalista
16 uplata građana i plaćanje uplata građana i plaćanje za
za građanina građanina
17 MBCARD-plaćanje MBCARD-plaćanje
izvršene kupovine izvršene kupovine
18 MBCARD-naplata MBCARD-naplata
korištenja kartica korištenja kartica
20 kamate kamate
25 plaćanje indosmanom plaćanje indosmanom
29 storno odobrenja tekst iz svrhe doznake:
.......................
30 plaćanje na teret plaćanje na teret
nerezidentskog računa nerezidentskog računa
31 plaćanje u korist plaćanje u korist
nerezidentskog računa nerezidentskog računa
33 tekstualni opis svrhe doznake tekst iz svrhe doznake:
........................
50 plaćanje s osnove kredita plaćanje s osnove kredita
51 plaćanje dionica ili udjela plaćanje dionica ili udjela
52 nalozi za plaćanje temeljem kupnja vrijednosnih papira
kupnje vrijednosnih papira
-račun 749
60 prijava uplata prijava uplata
65 prijava isplata prijava isplata
66 storno naloga storno naloga
(odobrenja i zaduženja) (odobrenja i zaduženja)
67 ostali interni nalozi tekst iz svrhe doznake:
........................
68 nalozi za plaćanje između tekst iz svrhe doznake
sudionika koje je ispostavio
Zavod temeljem ugovornih ........................
ovlasti
70 naplata na temelju naplata na temelju
izvršnih rješenja i odluka izvršnih rješenja i odluka
71 naplata po sudskim rješenjima prisilna naplata po sudskim
i ostalim nalozima prisilne i drugim rješenjima
naplate
-nalog ispostav. u Zavodu
72 uplata za solidarne i uplata za solidarne i
humanitarne svrhe humanitarne svrhe
73 uplata za solidarne i uplata za solidarne i
humanitarne svrhe (za koje humanitarne svrhe
se prema odobrenju glavnog
direktora ne naplaćuje naknada
Zavoda)
74 uplata zajma za financiranje uplata zajma za financir.
javnih potreba javnih potreba
75 nalozi za raspored sredstava tekst iz svrhe doznake:
s uplatnog računa 833 koje je
ispostavio Zavod temeljem .........................
ugovornih ovlasti
76 raspored sredstava sa zbrojnih raspored sredstava sa
i prolaznih računa zbrojnih i prolaznih računa
77 prijenos sredstava u depozit prijenos sredstava u depozit
78 plaćanje iz depozita plaćanje iz depozita
80 uključenje isključenje tekst iz svrhe doznake:
sredstava u depozit banke
odnosno štedionice ..........................
- tekstualni opis
83 plaćanje naknade ZAP-u plaćanje naknade ZAP-u
84 plaćanje bankarske provizije plaćanje bankarske provizije
85 prijenos sredstava između prijenos sredstava između DI
banke odnosno štedionice i i poslovnih jedinica
njenih poslovnih jedinica
87 prijenos sredstava s računa prijenos sredstava s računa
građanina građanina
88 tekstualni opis svrhe naziv, mjesto uplatitelja i
doznake i naziv i mjesto svrha plaćanja:
uplatitelja ...........................
89 prijenos sredstava na račun prijenos sredstava na račun
istog sudionika istog sudionika
90 prijenos sredstava na teret kompenzacija
i u korist istog računa
sudionika platnog prometa
(kompenzacija)
92 storno zaduženja tekst iz svrhe doznake:
..........................
93 dugovni promet NBH te odobrena sredstva od NBH
interventni, lombardni i
dnevni krediti
(sjedište 83000)
94 povrat interventnih, povrat sredstava NBH
lombardnih i dnevnih kredita
te sredstava obvezne rezerve
95 odobrenje prekonoćnog odobrenje prekonoćnog
kredita kredita
96 povrat prekonoćnog kredita povrat prekonoćnog kredita
97 izdvajanje obvezne rezerve izdvajanje obv. rezerve ili
i upis blagajničkih zapisa upis blagajničkih zapisa
Vezna se oznaka utvrđuje na temelju opisa iz elementa "svrha doznake".
pojedine vezne oznake upisuju se prema ovom objašnjenju:
1) Vezna oznaka 01 - plaćanje na osnovi fakture - uporabljuje se:
- za plaćanje između sudionika platnog prometa radi podmirenja obveza iz dužničko-vjerovničkih odnosa nastalih u svezi s investicijama, nabavom trgovinske robe i materijala te obavljenim uslugama za koje prije toga nisu dani instrumenti osiguranja plaćanja: ček, mjenica i jamstvo;
- za plaćanje iz sredstava akreditiva otvorenog za podmirivanje obveza iz prve alineje ove točke:
- za plaćanje na osnovi profakture pouzećem;
- za plaćanje građanima u svezi s investicijama, nabavom trgovinske robe i materijala te obavljenim uslugama.
2) Vezna oznaka 02 - prijenos avansa - uporabljuje se za plaćanje ugovorenog avansa i pretplate.
3) Vezna oznaka 03 - naplata čeka - uporabljuje se pri naplati svih vrsta čekova osim čekova tekućih računa građana.
4) Vezna oznaka 04 - plaćanje obveze pokrivene jamstvom - uporabljuje se za plaćanje iz sredstava dužnika radi podmirenja obveza iz dužničko-vjerovničkih odnosa nastalih u svezi s investicijama, nabavom trgovinske robe i materijala te obavljenim uslugama za koje je u postupku osiguravanja plaćanja dano jamstvo.
5) Vezna oznaka 05 - naplata mjenice - uporabljuje se pri naplati mjenice iz sredstava izdavatelja mjenice - trasanta i pri prijenosu sredstava na osnovi eskonta.
6) Vezna oznaka 06 - uplata utrška - uporabljuje se pri uplati gotovine na osnovi ostvarenoga dnevnog utrška i pri obračunu utrška na osnovi primljenih čekova tekućih računa građana.
7) Vezna oznaka 07 - prijenos novčanih sredstava s temelja financijskih ulaganja - uporabljuje se pri prijenosu novčanih sredstava s temelja financijskih ulaganja.
8) Vezna oznaka 08 - plaćanje poreza, prireza, doprinosa i drugih pristojbi - uporabljuje se:
- za plaćanje poreza, prireza, doprinosa, pristojaba, carina, članarina i drugih obveza pravnih osoba;
- za plaćanje obustavljenih poreza, prireza, doprinosa iz plaća i drugih osobnih primanja;
- za plaćanje poreza na promet obračunatog i naplaćenog pri realizaciji proizvoda i usluga;
- za plaćanje kazni na teret sredstava sudionika platnog prometa.
9) Vezna oznaka 09 - plaćanje na osnovi osiguranja - uporabljuje se:
- za plaćanje premije osiguranja i reosiguranja iz sredstava pravne osobe;
- za plaćanje naknade štete na osnovi osiguranja sudionika platnog prometa i građana od rizika.
10) Vezna oznaka 10 - prijenosi iz sredstava državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i fondova - uporabljuje se:
- za prijenos iz sredstava fondova pravnim osobama iz područja za koje je taj fond osnovan;
- za prijenos iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave pravnim osobama.
11) Vezna oznaka 12 - plaćanje obustavljenih obveza pri isplati plaća - uporabljuje se pri plaćanju administrativnih zabrana, otplata kredita, članarina i drugih obustava iz plaća, mirovina i drugih osobnih primanja.
12) Vezna oznaka 14 - naplata dospjele obveze iz sredstava jamca - uporabljuje se:
- za naplatu potraživanja iz sredstava davaoca jamstva i superjamstva (djelomično ili u cjelini);
- za povrat sredstava davaocu jamstva - superjamstva iz sredstava dužnika.
13) Vezna oznaka 15 - naplata dospjele mjenice iz sredstava avalista - uporabljuje se:
- za prijenos sredstava s računa avalista na račun trasanta;
- za prijenos sredstava s računa trasanta na račun avalista (regresiranje avalista).
14) Vezna oznaka 16 - uplate građana i plaćanje za građanina - uporabljuje se:
- za uplate što ih banka odnosno štedionica obavlja za račun svojih deponenata - građana na osnovi obveza za robu i usluge;
- za uplate građana radi podmirivanja obveza iz prve alineje ove točke;
- kad sudionik platnog prometa plaća obustavljene poreze i druge obveze iz sredstava građana po nalogu poreznog organa, pri ovjeri računa ili u drugim propisom utvrđenim, slučajevima;
- pri uplati poreza, prireza, doprinosa i drugih pristojbi koje plaćaju građani - porezni obveznici;
- pri uplati premije osiguranja koje plaćaju građani;
- pri isplati plaća, mirovina i drugih osobnih primanja preko štednih odnosno tekućih računa građana.
15) Vezna oznaka 17 - MBCARD - plaćanje izvršene kupovine - uporabljuje se kad banka plaća trgovini za proizvode kupljene MBCARD platnom karticom na EFTPOS terminalima.
16) Vezna oznaka 18 - MBCARD - naplata korištenja kartica - uporabljuje se pri naplati od banaka čijim su MBCARD platnim karticama izvršene isplate na bankomatima i kupovinama na EFTPOS terminalima.
17) Vezna oznaka 20 - plaćanje kamata - uporabljuje se za plaćanje kamata.
18) Vezna oznaka 25 - plaćanje indosmanom - upisuje se na obračunski nalog što ga sudionik platnog prometa podnosi Zavodu za svoje obveze podmirene indosiranjem mjenice i drugih vrijednosnih papira.
19) Vezna oznaka 29 - storno odobrenja - tekstualni opis svrhe doznake upisuje se u Zavodu - uporabljuje se u slučajevima kada Zavod ispravlja pogrešku nastalu u obradi naloga odobrenjem pogrešnog računa.
20) Vezna oznaka 30 - plaćanje na teret nerezidentskog računa - uporabljuje se u svim slučajevima prijenosa sredstava s nerezidentskog računa u banci na račun sudionika platnog prometa u Zavodu.
21) Vezna oznaka 31 - plaćanje u korist nerezidentskog računa - uporabljuje se u svim slučajevima prijenosa sredstava s računa sudionika platnog prometa u Zavodu na nerezidentski račun u banci.
22) Vezna oznaka 33 - tekstualni opis svrhe doznake - upisuje se u Zavodu kada je osim podataka u "pozivu na broj" s naloga platnog prometa potrebno obuhvatiti i tekstualni opis svrhe doznake u dužini 36 znakova.
23) Vezna oznaka 50 - plaćanje s osnove kredita - uporabljuje se na svim nalozima danim s osnove korištenja i otplate kredita.
24) Vezna oznaka 51 - plaćanje dionica ili udjela - uporabljuje se pri uplati za dionice odnosno uplati udjela pravnih i fizičkih osoba.
25) Vezna oznaka 52 - nalozi za plaćanje temeljem kupnje vrijednosnih papira - uporabljuje se kada sudionik uplaćuje na račun 749 - račun društva za poslovanje vrijednosnim papirima odnosno kada društvo temeljem te uplate za sudionika kupuje vrijednosne papire i kada društvo vraća sredstva sudioniku za neizvršenu kupnju.
26) Vezna oznaka 60 - prijava uplata - uporabljuje se za obračun uplata građana s osnove poštanskih uputnica, štednih uloga i drugih uplata.
27) Vezna oznaka 65 - prijava isplata - uporabljuje se:
- za obračun isplata građanima s osnove poštanskih uputnica, štednih uloga, međunarodnih poštanskih uputnica i čekova po tekućim računima građana;
- za obračun uplata u banci odnosno štedionici od fizičkih osoba u korist računa sudionika platnog prometa u Zavodu.
28) Vezna oznaka 66 - storno naloga (odobrenja i zaduženja) - tekstualni opis svrhe doznake upisuje se u Zavodu - uporabljuje se za storniranje odobrenja i zaduženja.
29) Vezna oznaka 67 - ostali interni nalozi - uporabljuje se za naloge koji se ne mogu prepoznati po nekom drugom kriteriju.
30) Vezna oznaka 68 - nalozi za plaćanje između sudionika, upisuje se u Zavodu za naloge koje je ispostavio Zavod temeljem ugovornih ovlasti - uporabljuje se:
- pri prijenosu sredstava s računa poslovne jedinice banke odnosno štedionice na račun banke odnosno štedionice;
- pri prijenosu sredstava na račun na kojemu se vode sredstva kojima se plaća po ovlaštenju sudionika platnog prometa s njegova računa;
- za plaćanje s računa na kojima se vode sredstva za plaćanje po ovlaštenju sudionika platnog prometa s njegova računa;
- za djelomičnu naplatu (akceptni nalozi) i
- za naloge koji se ne mogu prepoznati po nekom drugom kriteriju
31) Vezna oznaka 70 - naplata na temelju izvršnih rješenja i odluka - uporabljuje se pri naplati s računa sudionika platnog prometa na osnovi izvršnih sudskih odluka odnosno izvršnih rješenja i izvršnih naloga organa i organizacija ovlaštenih zakona za donošenje tih odluka, rješenja i naloga.
32) Vezna oznaka 71 - naplata po sudskim rješenjima i ostalim nalozima prisilne naplate - uporabljuje se u slučajevima kada se Nalog za naplatu ispostavlja u Zavodu. Uporabljuje se i za naloge prisilne naplate za doprinose iz plaće i doprinose na plaću koje je ispostavio Zavod temeljem zakonskih ovlasti.
33) Vezna oznaka 72 - uplata za solidarne i humanitarne svrhe - uporabljuje se pri prijenosu sredstava na osnovi raznih solidarnih pomoći ili humanitarnih davanja.
34) Vezna oznaka 73 - uplata za solidarne i humanitarne svrhe - upisuje se u Zavodu a uporabljuje se pri prijenosu sredstava na osnovi raznih solidarnih pomoći ili humanitarnih davanja za koje se, prema odobrenju glavnog direktora, ne naplaćuje naknada Zavoda - npr., nalozi za račun "Sveta mati slobode" i ostalo.
35) Vezna oznaka 74 - uplata zajma za financiranje javnih potreba - uporabljuje se za uplatu sredstava na osnovi zajma Republike Hrvatske za financiranje javnih potreba.
36) Vezna oznaka 75 - raspored sredstava s računa 833 - krajnjim korisnicima - upisuje se u Zavodu a uporabljuje se za raspored sredstava s uplatnog računa 833 krajnjim korisnicima koje ispostavlja Zavod temeljem ugovornih ovlasti.
37) Vezna oznaka 76 - raspored sredstava sa zbrojnih i prolaznih računa - uporabljuje se pri rasporedu sredstava sa zbrojnih i prolaznih računa.
38) Vezna oznaka 77 - prijenos sredstava u depozit - uporabljuje se pri prijenosu sredstava u depozit na račun banke odnosno štedionice.
39) Vezna oznaka 78 - plaćanje iz depozita - uporabljuje se za plaćanja iz depozita s računa banaka odnosno štedionica.
40) Vezna oznaka 80 - uključenje/isključenje sredstava u depozit banke odnosno štedionice - tekstualni opis svrhe doznake upisuje se u Zavodu. U "pozivu na broj odobrenja" za uključenje, odnosno u "pozivu na broj zaduženja" za isključenje upisuje se model: 00 i SSSSS-RRR-NNN-PPPPPPP, tj. žiroračun deponenta. Uporabljuje se za uključenja/isključenja iz jedne banke odnosno štedionice u drugu banku odnosno štedionicu.
41) Vezna oznaka 83 - plaćanje naknade ZAP-u - uporabljuje se pri plaćanju naknade Zavodu za obavljanje poslova platnog prometa, za usluge oko registracije vrijednosnica i sl.
42) Vezna oznaka 84 - plaćanje bankarske provizije - uporabljuje se pri plaćanju bankarske provizije.
43) Vezna oznaka 85 - prijenos sredstava depozitne institucije - uporabljuje se pri prijenosu sredstava poslovnoj jedinici banke odnosno štedionice i pri prijenosu sredstava s računa poslovne jedinice banke odnosno štedionice na račun banke odnosno štedionice.
44) Vezna oznaka 87 - prijenos sredstava s računa građanina - uporabljuje se pri prijenosu sredstava sa žiroračuna građanina na tekući račun građanina ili štednu knjižicu.
45) Vezna oznaka 88 - tekstualni opis svrhe doznake i naziv i mjesto uplatitelja - upisuje se u Zavodu kada je osim podataka u "pozivu na broj" s naloga platnog prometa potrebno obuhvatiti i tekstualne podatke s naloga u dužini 36 znakova, naziv u dužini 35 znakova i mjesto uplatitelja u dužini 10 znakova.
46) Vezna oznaka 89 - prijenos sredstava na račun istog sudionika platnog prometa - uporabljuje se pri prijenosu sredstava između različitih računa istog sudionika.
47) Vezna oznaka 90 - prijenos sredstava na teret i u korist istog računa sudionika - uporabljuje se pri kompenzaciji.
48) Vezna oznaka 92 - storno zaduženja - tekstualni opis svrhe doznake upisuje se u Zavodu - uporabljuje se u slučajevima kada Zavod ispravlja pogrešku nastalu u obradi naloga zaduženjem pogrešnog računa.
49) Vezna oznaka 93 - uporabljuje se za označavanje dugovnog prometa Narodne banke Hrvatske općenito i za interventne, lombardne i dnevne kredite koje Narodna banka Hrvatske odobrava bankama i štedionicama preko "sjedišta" 83000.
50) Vezna oznaka 94 - oznaka za povrat interventnih, lombardnih i dnevnih kredita prije toga odobrenih od strane Narodne banke Hrvatske i za povrat obvezne rezerve.
51) Vezna oznaka 95 - odobrenje prekonoćnog kredita - upisuje se u Zavodu a uporabljuje se za odobrenje kredita dobivenog preko Tržišta novca, Zagreb.
52) Vezna oznaka 96 - povrat prekonoćnog kredita - uporabljuje se za vraćanje kredita dobivenog preko Tržišta novca, Zagreb.
53) Vezna oznaka 97 - uporabljuje se pri izdvajanju sredstava za obveznu rezervu te pri upisu blagajničkih zapisa.

Prilog br. 2
                                        Prilog br. 2

                         PREGLED
               OSNOVNIH MODELA "POZIVA NA BROJ"
               S OBJAŠNJENJEM ZA NJIHOVU PRIMJENU

Broj                         Sadržaj modela
modela     (raspored polja i pozicija kontrolnog broja u modelu)
*          P1          P2          P3          -
01          (P1          -P2          -P3)K          -
02          P1          -(P2)K     -(P3)K     -
03          (P1)K          -(P2)K     -(P3)K     -
04          (P1)K          -P2          -(P3)K     -
05          (P1)K          -P2          -P3          -
06          P1          -(P2          -P3)K          -
07          P1          -(P2)K     -P3          -
08          (P1          -P2)K          -(P3)K     -
09          (P1          -P2)K          -P3          -
10          (P1)K          -(P2          -P3)K          -
11          (P1)K          -(P2)K     -P3          -
12          (P1)K          -P2          -P3          -
13          (P1)K          -P2          -P3          -
14          (P1)K          -P2          -P3          -
15          (P1)K          -(P2)K     -          -
16          (P1)K          -(P2)K     -P3          -
17          (P1)K          -P2          -P3          -
21          (P1)K          -(P2)K     -          -
22          (P1)K          -(P2)K     -          -
23          (P1)K          -P2          -P3          -P4
24          (P1)K          -P2          -P3          -
26          (P1)K          -(P2)K     -(P3)K     -
27          (P1)K          -(P2)K     -          -
28          (P1)K          -(P2)K     -(P3)K     -P4
30          (P1)K          -          -          -
31          (P1)K          -          -          -
32          (P1)K          -(P2)K     -(P3)K     -
43          P1          -(P2)K     -P3          -P4
55          (P1)K          -P2          -P3          -
83          (P1)K          -P2          -P3          -
99          -          -          -          -

* Model koji u pretpolju nema broja, uporabljuje se kada se sadržaj polja
u "pozivu na broj" ne stavlja pod kontrolu kontrolnog broja.* Model koji u pretpolju nema broja, uporabljuje se kada se sadržaj polja
u "pozivu na broj" ne stavlja pod kontrolu kontrolnog broja.
1) U obrascima platnog prometa predviđen je poseban prostor za upisivanje brojčanih oznaka elemenata "poziv na broj (zaduženje)" i "poziv na broj (odobrenje)".
Broj osnovnog modela upisuje se u pretpolje, a sadržaj u polje elementa "poziv na broj". Sadržaj "poziva na broj" može biti upisan sa jednim podatkom ili sa dva ili sa tri podatka (P1 - P2 - P3), osim kod modela 23, 28 i 43 koji mogu biti upisani sa četiri podatka (P1 - P2 - P3 - P4).
Duljina jednog podatka ograničena je, osim kod modela broj 12 i 22, na 12 znamenaka. Kod modela 12 podatak P1 i kod modela 22 podatak P2 ima 13 znamenaka.
Ukupna duljina svih podataka ograničena je kod modela sa tri podatka na 20 znamenaka odnosno kod modela sa četiri podatka na 19 znamenaka.
Podaci se odvajaju crticom (-), a ukupan broj svih podataka i crtica koje ih odvajaju ne smije prijeći 22 znaka.
Kontrolni broj je sastavni dio podataka P1, P2 ili P3, ovisno o broju osnovnog modela.
Ako je sadržaj "poziva na broj" iskazan sa jednim podatkom, smatrat će se da je to podatak P1, ako je iskazan sa dva podatka, smatrat će se da su to podaci P1 i P2, a ako je iskazan sa tri podatka, smatrat će se da su to podaci P1, P2 i P3.
2) Izbor modela i broja podataka za brojčano označivanje sadržaja "poziva na broj" određuje sudionik platnog prometa.
Model koji u pretpolju nema broja, uporabljuje se kad se sadržaj polja u "pozivu na broj" ne stavlja pod kontrolu kontrolnog broja.
Model 01 - uporabljuje se kad se cijeli sadržaj "poziva na broj" stavlja pod kontrolu jednoga kontrolnog broja. Sadržaj se može iskazivati sa jednim, sa dva ili sa tri podatka.
Model 02 - ima dva kontrolna broja, koji se izračunavaju odvojeno za podatak P2 i za podatak P3. Podatak P1 nema kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže sa dva podatka, smatra se da su popunjeni podaci P1 i P2.
Model 03 - svaki podatak ima poseban kontrolni broj. Sadržaj se može iskazivati sa jednim, sa dva ili sa tri podatka.
Model 04 - podaci P1 i P3 imaju posebne kontrolne brojeve. Sadržaj podataka P2 nije pod kontrolom kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže sa dva podatka, smatra se da su popunjeni podaci P1 i P2.
Model 05 - samo je sadržaj podatka P1 pod kontrolom kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže sa jednim ili sa dva podatka, smatra se da su popunjeni podaci P1 odnosno P1 i P2.
Model 06 - podatak P1 nije pod kontrolom kontrolnog broja, a za podatke P2 i P3 izračunava se zajednički kontrolni broj. Sadržaji koji su pod kontrolom kontrolnog broja rastavljaju se tako da podatak P3 nema početnih nula. Ako je sadržaj iskazan sa dva podatka, podatak P2 je pod kontrolom kontrolnog broja.
Model 07 - podatak P2 je pod kontrolom kontrolnog broja. Ako je sadržaj iskazan samo sa jednim podatkom, smatra se da je to podatak P1.
Model 08 - podaci P1 i P2 su pod kontrolom zajedničkog kontrolnog broja. Podatak P3 ima poseban kontrolni broj. Ako se sadržaj iskaže sa dva, odnosno sa tri podatka, smatra se da podatak P2 nema početnih nula.
Model 09 - podaci P1 i P2 imaju zajednički kontrolni broj, a podatak P3 je bez kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže sa dva podatka, smatra se da su to podaci P1 i P2. Ako se sadržaj iskaže sa dva odnosno sa tri podatka, smatra se da podatak P2 nema početnih nula.
Model 10 - podatak P1 ima poseban kontrolni broj, a podaci P2 i P3 imaju zajednički kontrolni broj. Ako je sadržaj iskazan sa dva podatka, smatra se da su to podaci P1 i P2. Tada su i podaci P1 i P2 pod kontrolom kontrolnog broja. Kad se sadržaj iskaže sa tri podatka, smatra se da podatak P3 nema početnih nula.
Model 11 - podatak ima dva kontrolna broja, koji se izračunava odvojeno za podatak P1 i za podatak P2.
Podatak P3 nema kontrolnog broja.
Model 12 - podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu, na primjer:
2 0 0 4 9 4 0 3 3 9 3 1 9
x x x x x x x x x x x x x = 154:11 = 14
7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1
Broj je ispravan ako je rezultat cijeli broj bez ostatka.
Podatak P1 ima 13 znamenaka, a može imati početne nule. Ukupan broj znamenaka u "pozivu na broj" iznosi 20.
Model 13 - podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu: slijeva udesno prva brojka množi se sa 4, druga sa 3, treća sa 2, četvrta sa 7, peta sa 6, šesta sa 5, sedma sa 4, osma sa 3, deveta sa 2. Zbroj dobivenih pojedinačnih umnožaka dijeli se s brojem 11, pri čemu se dijeljenje ograničava samo na cijele brojeve. Ostatak dobiven pri dijeljenju oduzima se od broja 11 i dobiveni rezultat predstavlja kontrolni broj. Iznimke su: ako je ostatak 0, kontrolni broj je 5, i ako je ostatak 1, kontrolni broj je 0.
Podatak P1 ima 10 znamenaka, od kojih je posljednja kontrolni broj.
Model 14 - podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu: zdesna ulijevo brojke se naizmjence množe s ponderima 1 i 2. Zbroj umnoška dijeli se s brojem 10. Ostatak dobiven pri dijeljenju predstavlja kontrolni broj.
Podatak P1 ima 10 znamenaka, od kojih je posljednja kontrolni broj.
Model 15 - podatak P1 ima 8 znamenaka računajući i kontrolni broj. Podatak P2 ima 11 znamenaka računajući kontrolni broj. Uvijek su upisani podaci P1 i P2. Nikad nema podatka P3.
Kontrolni broj se izračunava prema algoritmu po modulu 10. Znamenke podatka, zdesna ulijevo, množe se naizmjence s ponderima 2 i 1. Zbroj dobivenih umnožaka dijeli se s brojem 10. Razlika između broja 10 i ostatka nakon dijeljenja predstavlja kontrolni broj. Ako je ostatak 0, kontrolni broj je 0.
Model 16 - podatak P1 ima 5 znamenaka računajući i kontrolni broj. Podatak P2 ima 4 znamenke računajući i kontrolni broj. Podatak P3 je bez kontrolnog broja, a sadrži 8 znamenaka.
Model 17 - podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema algoritmu međunarodnog standarda ISO 7064 (11, 10) - 1983(E) i dužina mu je varijabilna do maksimalno 12 mjesta. Podaci P2 i P3 su također varijabilne dužine ali su bez kontrolnog broja.
Model 21 - podatak P1 ima 4 znamenke računajući kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Podatak P2 ima 7 znamenaka računajući i kontroli broj, a sadrži matični broj pravne osobe dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.
Model 22 - podatak P1 ima 4 znamenke računajući kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Podatak P2 ima 13 znamenaka računajući i kontrolni broj, a sadrži jedinstveni matični broj građana.
Model 23 - podatak P1 ima 4 znamenke računajući kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Prva lijeva znamenka u podatku P1 je broj "6". Podaci P2, P3 i P4 ukupno mogu imati 15 znamenaka, s tim da svaki pojedinačno može imati najviše 12 znamenaka.
Model 24 - podatak P1 ima 4 znamenke računajući kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. U nastavku iza podatka P1 može i ne mora biti podataka, a ako ih ima, oni nisu pod kontrolom.
Model 26 - podatak P1 ima 4 znamenke računajući kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Podatak P2 ima 6 znamenaka računajući i kontrolni broj, podatak P3 ima 4 znamenke računajući i kontrolni broj.
Model 27 - podatak P1 ima 4 znamenke računajući kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Podatak P2 također ima svoj kontrolni broj.
Model 28 - podatak P1 ima 4 znamenke računajući kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Podatak P2 ima 3 znamenke računajući i kontrolni broj i sadrži podvrstu prihoda koji se plaća, podatak P3 ima 6 znamenaka računajući i kontrolni broj, podatak P4, koji nije pod kontrolom, može imati najviše 6 znamenaka.
Model 30 - uporabljuju ga korisnici Državnog proračuna u "pozivu na broj (zaduženje)". Podatak P1 ima 5 znamenaka računajući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku pozicije Državnog proračuna.
Model 31 - uporabljuju ga korisnici Državnog proračuna u "pozivu na broj (zaduženje)". Podatak P1 ima 6 znamenaka računajući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku pozicije Državnog proračuna.
Kontrolni broj se izračunava prema algoritmu po međunarodnom standardu ISO 7064 (11,10) - 1983(E).
Model 32 - uporabljuju ga korisnici Državnog proračuna u "pozivu na broj (zaduženje)". Podatak P1 ima 6 znamenaka računajući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku pozicije Državnog proračuna. Podatak P2 ima 6 znamenaka računajući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku rednog broja iz registra kapitalnih projekata. Podatak P3 sadrži brojčanu oznaku razdjela i glave i ima ukupno 6 znamenaka, od kojih su 3 znamenke razdjel, 2 znamenke glave i jedna znamenka kontrolni broj.
Kontrolni broj se izračunava prema algoritmu po međunarodnom standardu ISO 7064 (11,10) - 1983(E).
Model 43 - podatak P1 je bez kontrolnog broja i ima 3 znamenke. Sadrži odabranu konstantu koja predstavlja račun banke. Podatak P2 ima 8 znamenaka računajući i kontrolni broj. Podatak P3 je bez kontrolnog broja i ima 5 znamenaka. Podatak P4 je bez kontrolnog broja i ima 3 znamenke.
Model se koristi pri ispostavljanju naloga za naplatu čekova po tekućim računima građana za prodane proizvode i usluge.
Model 55 - uporabljuje se kada sudionik platnog prometa obavlja plaćanje po popisu više pojedinačnih osnova plaćanja (više faktura, obustave za više radnika i slično) za koje se ne može upisati podatak u "pozivu na broj" po ostalim modelima zbog dužine podataka. Popis s obavljenim plaćanjima dužnik dostavlja vjerovniku-primatelju sredstava na propisani odnosno dogovoreni način.
Sadržaj "poziv na broj", u skladu s ovim modelom, može se iskazati s jednim podatkom, sa dva ili sa tri podatka. Podatak P1 sadrži samo broj popisa i njegov sadržaj je pod kontrolom kontrolnog broja. Podaci P2 i P3 nemaju kontrolnog broja.
Model 83 - uporabljuje se pri plaćanju naknade Zavodu za platni promet.
Model "83" ima podatak P1 koji sadrži 4 znamenke računajući i kontrolni broj po modulu 11, a predstavlja vrstu naknade iz Registra tarifnih stavaka, i podatak P2 koji predstavlja datum obračuna upisan u formatu DDMMGG i popunjen je obvezno za P1 9997 ili 8885. Podatak P3 predstavlja broj računa.
Model 99 - uporabljuje se kad ne postoji podatak koji treba upisati u polje "poziv na broj"
Model 99 ne može se uporabiti ako se obavlja plaćanje na osnovi faktura, ugovora, čekova, mjenica, polica, rješenja, na osnovi uplata kredita na odgovarajuće kreditne partije, uplata na račune građana i drugih sličnih dokumenata koji se brojčano označuju.
3) Način popune podataka u uokvirenom prostoru "poziv na broj" u obrascima platnog prometa utvrđuje sudionik platnog prometa, ovisno o svojim potrebama. Ako za označivanje poslovnog događaja sudionik platnog prometa utvrdi sadržaj "poziva na broj" od 11 znamenaka, i to 10230578901, može odlučiti:
a) da sadržaj upisuje prema modelu 01, pri čemu se za cjelokupni izraz izračunava zajednički kontrolni broj (u ovom je primjeru kontrolni broj 6, jer je:
2 ´ 1 + 3 ´ 0 + 4 ´ 9 + 5 ´ 8 + 6 ´ 7 + 7 ´ 5 + 8 ´ 0 + 9 ´ 3 + 10 ´ 2 + 11 ´ 0 + 12 ´ 1 = 214; 214 : 11 = 19 + ostatak 5; 11 - 5 = 6 = K. Ukoliko je ostatak kod dijeljenja ništa tj. nema ostatka ili ukoliko je ostatak kod dijeljenja 1 - tada je kontrolni broj K = 0!).
Tada se sadržaj može upisivati u obliku:
01 102-3075-89016
01 10230578-9016
01 10-2305789016
01 10-230578901-6 itd.;
b) da sadržaj upisuje prema modelu 02 sa dva podatka. Tada se kontrolni broj računa za podatak P2. Sadržaj "poziva na broj" može se upisivati u obliku:
02 1023 - 5789010
02 578901 - 10235 itd.;
c) da sadržaj upisuje prema modelu 02, pri čemu niz znamenaka što nije pod kontrolom kontrolnog broja izdvaja, a preostale podatke ponovno dijeli na dva dijela koji su pod kontrolom kontrolnog broja. Tada se podaci prikazuju u obliku:
02 1023 - 5789 - 9016
02 1023 - 57894 - 19 itd., ovisno o podjeli broja;
d) da sadržaj upisuje prema modelu 06, pri čemu dio podataka neće biti pod kontrolom kontrolnog broja, a preostali će dio podataka, neovisno o tome kako se on dijeli, biti pod kontrolom zajedničkog kontrolnog broja. Ako sudionik odluči u podatak P1 unijeti 102, sadržaj može upisivati u obliku:
06 102 - 3057 - 89015
06 102 - 30 - 5789015
06 102 - 30578 - 9015
06 102 - 30578901 - 5 itd.;
e) da sadržaj upisuje prema modelu 06 sa dva podatka. Tada je podatak P2 pod kontrolom kontrolnog broja. Sadržaj se može upisivati u obliku:
06 102305 - 789011
06 102 - 305789015
06 10230578 - 9016 itd.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti