POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna biblioteka - izjava vlade republike - popis pravnih propisano ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 26. stavka 1., članka 27. stavka 6. i članka 29. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela
UREDBU
O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom određuju se zahvati za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš, sadržaj studije o utjecaju na okoliš, komisija za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš, sudjelovanje javnosti, zaključak komisije i druga pitanja o procjeni utjecaja na okoliš.
Članak 2.
U ovoj Uredbi u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
- nositelj zahvata je pravna ili fizička osoba koja namjerava ostvariti određeni zahvat te je podnijela zahtjev za provedbu postupka procjene utjecanja na okoliš;
- lokacija zahvata je prostor na kojem se namjerava ostvariti zahvat;
- područje utjecaja zahvata je prostor na kojem se predviđa rasprostiranje utjecaja zahvata na okoliš;
- procjena utjecaja na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša.
II. ZAHVATI ZA KOJE JE POTREBNA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak 3.
Procjena utjecaja na okoliš potrebna je za zahvate određene u Popisu zahvata koji, tiskan uz ovu Uredbu, čini njezin sastavni dio.
Procjena utjecaja na okoliš potrebna je i za rekonstrukciju zahvata iz stavka 1. ovoga članka:
- ako procjena utjecaja na okoliš nije bila provedena;
- ako se za 30 posto ili više povećava njihova površina, veličina, proizvodnja i/ili snaga, mijenja tehnološki postupak, proizvodni program ili pogonski energent;
- ako se zbroj svih rekonstrukcija u zadnjih 5 godina, izražen u postocima, isti ili veći od rekonstrukcije iz podstavka 2. ovoga stavka.
Procjena utjecaja na okoliš potrebna je i za uklanjanje ili prestanak rada zahvata iz stavka 1. ovoga članka.
III. SADRŽAJ STUDIJE O UTJECAJU
NA OKOLIŠ
Članak 4.
Stručna podloga za procjenu utjecaja na okoliš je studija o utjecaju na okoliš (u daljnjem tekstu: studija).
Studija mora vrednovati utjecaj zahvata na okoliš na temelju čimbenika koji, ovisno o vrsti zahvata i obilježjima okoliša, uvjetuju rasprostiranje, jačinu i trajanje utjecaja, kao što su meteorološki, klimatološki, hidrološki, hidrogeološki, geološki, geotehnički, seizmološki, pedološki, bioekološki, krajobrazni, sociološki, ruralni, urbani, prometni i dr.
Članak 5.
Studija sadrži sljedeća poglavlja:
A. Opis zahvata i lokacije

 1. svrha poduzimanja ili građenja zahvata,
 2. podaci iz dokumenata prostornog uređenja,
 3. opis okoliša lokacije i područja utjecaja zahvata,
 4. opis zahvata.

B. Vrednovanje prihvatljivosti zahvata

 1. pregled mogućih utjecaja zahvata i njegovih varijantnih rješenja na okoliš tijekom poduzimanja ili građenja, tijekom korištenja i nakon prestanka korištenja uključujući i ekološku nesreću, i rizik njezina nastanka,
 2. prijedlog najprikladnije varijante zahvata u pogledu utjecaja na okoliš s obrazloženjem,
 3. prijedlog mjera zaštite okoliša tijekom poduzimanja ili građenja, korištenja i nakon prestanka korištenja zahvata, uključujući prijedlog mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica mogućih ekoloških nesreća.

C. Zaključak studije (u sažetom obliku)

 1. obrazloženje najprikladnije varijante zahvata,
 2. prikaz utjecaja odabrane varijante zahvata na okoliš,
 3. mjere zaštite okoliša tijekom poduzimanja ili građenja, korištenja i nakon prestanka korištenja zahvata, uključujući mjere za sprečavanje i ublažavanje posljedica mogućih ekoloških nesreća,
 4. po potrebi, program praćenja stanja okoliša tijekom poduzimanja ili građenja, korištenja i nakon prestanka korištenja zahvata s obrazloženjem.

D. Sažetak studije za javni uvid (razumljiv široj javnosti)
E. Izvori podataka
- dokumenti prostornog uređenja i zaštite okoliša, drugi planski dokumenti, propisi, statistički pregledi, stručni i znanstveni radovi i dr.
Članak 6.
Ako lokacija zahvata nije određena ili nije pobliže određena dokumentima prostornog uređenja, studija se izrađuje u dva dijela, kao prethodna i konačna studija.
Prethodna studija mora ocijeniti prihvatljivost predložene lokacije zahvata.
Konačna studija izrađuje se na temelju prihvaćene prethodne studije.
Članak 7.
Prethodna studija sadrži sljedeća poglavlja:
A. Opis zahvata

 1. svrha poduzimanja ili građenja namjeravanog zahvata,
 2. opis zahvata.

B. Vrednovanje prihvatljivosti lokacije zahvata

 1. pregled mogućih lokacija i područja utjecaja zahvata,
 2. usporedba utjecaja na okoliš za sve razmatrane lokacije tijekom poduzimanja ili građenja, korištenja i nakon prestanka korištenja zahvata,
 3. usporedba okvirnih troškova realizacije zahvata na različitim lokacijama,
 4. prijedlog lokacije za realizaciju namjeravanog zahvata.

C. Zaključak studije

 1. obrazloženje razloga za izbor najprikladnije lokacije zahvata,
 2. pregled dodatnih podataka potrebnih za izradu konačne studije.

D. Sažetak studije za javni uvid (razumljiv široj javnosti)
E. Izvori podataka
- dokumenti prostornog uređenja i zaštite okoliša, drugi planski dokumenti, propisi, statistički pregledi, stručni i znanstveni radovi i dr.
Članak 8.
Konačna studija sadrži sljedeća poglavlja:
A. Zaključak komisije donesen temeljem prethodne studije
B, C, D i E
- sadržaj propisan u poglavljima B, C, D i E članka 5. ove Uredbe.
Članak 9.
Za rekonstrukciju, uklanjanje ili prestanak rada zahvata iz članka 3. stavka 2. podstavka 2. i 3. i stavka 3. ove Uredbe, može se na zahtjev nositelja zahvata odobriti izrada studije smanjenog sadržaja.
Državna uprava za zaštitu okoliša odobrava izradu studije iz stavka 1. ovoga članka i određuje njezin sadržaj.
Nositelj zahvata dužan je obrazložiti razloge zbog kojih zahtijeva izradu studije iz stavka 1. ovoga članka i predložiti njezin sadržaj.
Članak 10.
Zahtjev za provođenje procjene utjecaja na okoliš za zahvate iz članka 3. ove Uredbe podnosi se Državnoj upravi za zaštitu okoliša. Uz zahtjev prilaže se i odgovarajuća studija.
IV. KOMISIJA ZA OCJENU UTJECAJA
ZAHVATA NA OKOLIŠ
Članak 11.
Utjecaj zahvata na okoliš i njegovu prihvatljivost ocjenjuje Komisija za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Broj i sastav članova Komisije određuje se ovisno o utjecaju zahvata na okoliš i o obilježjima okoliša na području utjecaja zahvata.
Odlukom o imenovanju članova Komisije imenuje se i predsjednik i tajnik Komisije.
Članak 12.
Komisija ima najmanje pet članova koji se imenuju na prijedlog:
- tijela državne uprave koja na osnovi posebnih zakona daju suglasnost, uvjete ili mišljenja u vezi sa zaštitom okoliša,
- predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na području utjecaja zahvata.
U Komisiju se imenuju i stručnjaci i/ili znanstvenici na prijedlog Državne uprave za zaštitu okoliša.
Član Komisije ne može biti osoba koja je sudjelovala u izradi studije.
Članak 13.
Prvu sjednicu Komisije saziva Državna uprava za zaštitu okoliša najkasnije 15 dana od dana imenovanja Komisije. Uz poziv za prvu sjednicu Komisije dostavlja se studija.
Članak 14.
Komisija radi na sjednicama. Članovi Komisije na prvoj sjednici biraju zamjenika predsjednika Komisije.
Komisija donosi pravovaljane odluke ako je sjednici prisutna natpolovična većina svih članova Komisije. Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova.
Izrađivač studije i nositelj zahvata sudjeluju u radu Komisije bez prava odlučivanja.
Članak 15.
O radu Komisije vodi se zapisnik koji sadrži sve bitne podatke o radu Komisije.
Predsjednik Komisije po potrebi će osigurati da se sjednica snima.
Zapisnik Komisije potpisuje predsjednik Komisije, odnosno njegov zamjenik kada ga zamjenjuje.
Zapisnik Komisije potpisuje i tajnik Komisije.
Članak 16.
Na prvoj sjednici Komisija ocjenjuje cjelovitost i stručnu utemeljenost studije.
Kad Komisija ocijeni da studija sadrži sve elemente bitne za donošenje ocjene o prihvatljivosti zahvata, donosi odluku o stavljanju studije na javni uvid. Komisija istodobno na temelju područja utjecaja zahvata utvrđuje jedinice lokalne samouprave na čijem području treba provesti javni uvid, način provedbe i vrijeme trajanja javnog uvida.

Članak 17.
Nositelj zahvata na zahtjev Komisije osigurava:
- dopunska obrazloženja odnosno izmjenu i/ili dopunu studije,
- dodatna stručna mišljenja potrebna za ocjenu utjecaja na okoliš,
- stručnu pomoć izrađivača studije u radu Komisije.
Ako nositelj zahvata u roku koji odredi Komisija ne postupi po stavku 1. ovoga članka, Komisija će predložiti uskratu odobrenja zahvata.
Članak 18.
Nositelj zahvata osigurava troškove rada Komisije i naknade članovima Komisije. Ta sredstva uplaćuju se Državnoj upravi za zaštitu okoliša.
Ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša utvrđuje nastale troškove i određuje naknadu iz stavka 1. ovoga članka.
V. SUDJELOVANJE JAVNOSTI
Članak 19.
Studija se stavlja na javni uvid koji traje najmanje 15, a najviše 60 dana.
Javni uvid mora započeti najkasnije 30 dana nakon što je tijelo koje koordinira javni uvid zaprimilo odluku Komisije iz članka 16. ove Uredbe i dokumentaciju potrebnu za provedbu javnog uvida.
Dokumentacija potrebna za provedbu javnog uvida je cjelokupna dokumentacija studije i dovoljan broj sažetaka studije.
Članak 20.
Obavijest o javnom uvidu objavljuje se obvezno u dnevnom tisku i službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na području na kojem se provodi javni uvid, a može se objaviti i u drugim sredstvima javnog priopćavanja, i to najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.
Obavijest o javnom uvidu sadrži:
- odluku Komisije iz članka 16. ove Uredbe,
- mjesto i vrijeme javnog uvida,
- rok i adresu za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi.
Objavu obavijesti o javnom uvidu osigurava tijelo koje koordinira javni uvid, a troškove objave obavijesti o javnom uvidu snosi nositelj zahvata.
Članak 21.
Javni uvid provodi tijelo određeno statutom ili odlukom poglavarstva jedinice lokalne samouprave.
Provedbu javnog uvida koordinira upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša Grada Zagreba ili županije na čijem je području predviđena lokacija zahvata.
Tijelo koje koordinira provedbu javnog uvida dostavlja Komisiji mišljenja, prijedloge i primjedbe s javnog uvida najkasnije 8 dana od isteka roka za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi.
VI. ZAKLJUČAK KOMISIJE
Članak 22.
Nakon provedenog vrednovanja prihvatljivosti zahvata Komisija donosi zaključak.
Zaključak se donosi javnim glasovanjem i valjan je ako za njega glasuje većina članova Komisije.
Članovi komisije potpisom zaključka potvrđuju svoju suglasnost. Član Komisije koji se ne slaže sa zaključkom dužan je pisano obrazložiti razloge svojega neslaganja.
Komisija donosi zaključak najkasnije 30 dana od dana primitka dokumentacije s javnog uvida, s tim da se ovaj zaključak donosi najkasnije 6 mjeseci od prve sjednice Komisije.
Članak 23.
Zaključak Komisije sadrži sastojke propisane u članku 5. poglavlju C, u članku 7. poglavlju C ako se radi o prethodnoj studiji, ili odgovarajuće sastojke ako se radi o studiji smanjenog sadržaja.
Zaključku se prilažu odgovori i obrazloženja Komisije na neprihvaćena mišljenja, prijedloge i primjedbe s javnog uvida.
Članak 24.
Zaključak donesen temeljem prethodne studije dostavlja se i tijelu nadležnom za prostorno uređenje.
Članak 25.
Komisija odmah nakon donošenja zaključka, zaključak i cjelokupnu dokumentaciju dostavlja Državnoj upravi za zaštitu okoliša.
Državna uprava za zaštitu okoliša donosi rješenje kojim se daje ili uskraćuje odobrenje za namjeravani zahvat u roku od 30 dana od dana primitka zaključka i cjelokupne dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Studija izrađena prema Pravilniku o izradi studije o utjecaju na okolinu ("Narodne novine", br. 31/84 i 14/90) može se koristiti kao stručna podloga za rad Komisije još 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Ako postupak ocjenjivanja studije temeljem Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka nije dovršen do dana stupanja na snagu ove Uredbe, procjena utjecaja na okoliš dovršit će se prema odredbama ove Uredbe.
Ako je u tijeku javna rasprava ili je provedena javna rasprava temeljem Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka do stupanja na snagu ove Uredbe, komisija može donijeti konačnu ocjenu studije u skladu s tim Pravilnikom.
Članak 27.
Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na provedbu procjene utjecaja na okoliš za zahvate određene prostornim planom županije ili prostornim planom Grada Zagreba, odnosno odlukom županijskog poglavarstva ili poglavarstva Grada Zagreba.
Članak 28.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Pravilnik o izradi studije o utjecaju na okolinu ("Narodne novine", br. 31/84 i 14/90).
Članak 29.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 351-01/97-03/01
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 27. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti