POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravilnik i obrazac - poslovnik sabora socijalističke - pravilnik o veterinarskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Općinskog vijeća općine Gornji Kneginec i Općinskog odbora HDZ-a općine Gornji Kneginec, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 1997. godine, donio
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", br. 16/97).
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akta navedenog u izreci (u nastavku: osporena odluka) zajednički su predložili Općinsko vijeće općine Gornji Kneginec i Općinski odbor HDZ-a općine Gornji Kneginec (u nastavku: predlagatelji), a pozivom na članak 15. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).
Predlagatelji smatraju da nema zakonske osnove za raspisivanje izbora i u općini Gornji Kneginec jer da u toj općini nije došlo ni do raspuštanja predstavničkog tijela, niti do područnih izmjena pa se osporenom odlukom nezakonito skraćuje mandat njihovih vijećnika, koji su izabrani na demokratskim izborima 1995. godine.
Stoga su, po mišljenju predlagatelja, osporenom odlukom od izbora trebale biti izostavljene jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave u kojima članovima njihovih predstavničkih tijela još traje mandat.
Iz tih razloga predlagatelji smatraju da osporena odluka nije u skladu s odredbama članka 5. Ustava Republike Hrvatske, članka 21. stavak 1. i članka 81. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93) te članka 4. stavak 2. i članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", br. 90/92, 69/95, 59/96 i ispr. 63/96) pa predlažu njeno ukidanje.
Tijekom postupka, prijedlog je dostavljen Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu uprave radi očitovanja na navode predlagatelja, a u skladu s člankom 16. navedenog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske te člankom 40. stavak 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94).
Vlada Republike Hrvatske nije se očitovala na prijedlog, dok je Ministarstvo uprave svoje očitovanje dostavilo u vidu promemorije o raspisivanju izbora u jedinicama lokalne samouprave u kojima su predstavnička tijela izabrana nakon raspuštanja predstavničkih tijela izabranih na prvim izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave 1993. godine.
Ministarstvo uprave smatra da se osporena odluka odnosi na sve jedinice lokalne samouprave i uprave, utvrđene Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 10/97, u nastavku: Zakon o područjima), jer je od stupanja na snagu tog Zakona na snazi i ustroj lokalnih jedinica utvrđen tim Zakonom.
Nije sporno, navodi Ministarstvo uprave, da se uslijed raspisanih izbora u predstavničkim tijelima lokalnih jedinica u kojima je došlo do ponovnih izbora 1995. godine, neće ostvariti četverogodišnji mandat tada izabranih vijećnika. No, po mišljenju istog Ministarstva, naknadni izbori su bili posljedica raspuštanja predstavničkih tijela u tim jedinicama, što se smatra poremećajem u radu tog tijela koji se može otkloniti samo novim izborima, koji u tom slučaju nisu redovni i uslijed kojih niti mandat novoizabranih vijećnika ne mora nužno trajati četiri godine.
Nadalje, kako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 59/96), koji je na snazi od 25. srpnja 1996., došlo do izmjena u izbornom sustavu, to po mišljenju Ministarstva uprave, nije moguće zadržati predstavničko tijelo čiji članovi su izabrani po drukčijem izbornom sustavu.
Ustavni sud Republike Hrvatske, temeljem članka 125. al. 1. i 2. odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.
Prijedlog predlagatelja o pokretanju postupka za ustavnosudsku ocjenu osporenog akta uslijed navodne sumnje u njegovu ustavnost i zakonitost nije prihvaćen iz ovih razloga:
Osporenu odluku je 12. veljače 1997. donijela Vlada Republike Hrvatske na temelju ovlasti iz članka 4. stavak 1. navedenog Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (u nastavku: Zakon o izboru).
Tom su Odlukom raspisani izbori za članove općinskih vijeća, gradskih vijeća, županijskih skupština te Gradske skupštine Grada Zagreba, i to na dan 13. travnja 1997. (t. I.), a odluka je stupila na snagu danom objave u "Narodnim novinama", tj. 12. veljače 1997. (t. II.).
Navedenim Zakonom o područjima, koji je na snazi od 7. veljače 1997., utemeljene su županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj, određen je njihov naziv, područje i sjedište te su uređena i druga pitanja od važnosti za teritorijalno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave i uprave (članak 1.).
Općina Gornji Kneginec se nalazi u sastavu Varaždinske županije - članak 10. Zakona o područjima.
Zakon o područjima u svojim odredbama nema posebnih uređenja glede djelovanja predstavničkih tijela te trajanja mandata vijećnika predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave u kojima je došlo do raspuštanja predstavničkog tijela i njegovog ponovnog izbora.
Prijelazne i završne odredbe tog Zakona (članci 32., 33., 34. i 35.), odnose se na rad predstavničkih tijela onih jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave u kojima je došlo do područnih promjena ili se radi o novoustrojenim jedinicama.
Kako se niti osporenom odlukom posebno ne izdvaja bilo koja jedinica lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave i samouprave, obveza provođenja izbora za članove predstavničkih tijela tih jedinica odnosi se na sve zakonom utemeljene jedinice lokalne samouprave i uprave u Republici Hrvatskoj.
Slijedi, dakle, ocjena da se obveza provedbe izbora za članove predstavničkog tijela općine - općinsko vijeće, odnosi i na općinu Gornji Kneginec, u kojoj je izbor postojećeg predstavničkog tijela posljedica ponovljenih izbora zbog njegovog raspuštanja.
Iz tih razloga osporenom odlukom nije povrijeđena odredba članka 4. stavak 2. Zakona o izboru, prema kojoj se izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave, moraju održati najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja predstavničkog tijela.
Osporenom odlukom nisu povrijeđene odredbe članka 5. Ustava Republike Hrvatske, kojima je utvrđeno da u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom te da je svatko dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike.
U pogledu navoda o povredi članka 21. stavka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi i članka 2. Zakona o izboru, valja navesti slijedeće:
Mandat člana predstavničkog tijela je vrijeme na koje je taj član izabran radi obavljanja dužnosti vijećnika tog predstavničkog tijela.
Prema odredbi članka 21. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, mandat članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave traje 4 godine, a prema odredbi članka 2. stavak 2. Zakona o izboru, članovi predstavničkog tijela se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem i na vrijeme od 4 godine.
Razlozi prestanka četverogodišnjeg mandata i prije isteka tog vremena navedeni su u članku 8. Zakona o izboru.
Iz navedenih zakonskih odredbi proizlazi da mandat članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave prestaje istekom vremena na koje su isti izabrani, a to je izborom novih članova, osim dakako, u slučaju nastupa zakonom utvrđenih okolnosti kada taj mandat može prestati i prije.
Nesporno je stoga da će i mandat sadašnjim članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, ustrojenih Zakonom o područjima, prestati izborom novih članova tih tijela, a koji će biti izabrani na izborima raspisanim osporenom odlukom.
Stoga, pogrešno smatraju predlagatelji da zakonske odredbe o četverogodišnjem mandatu čine odluku Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora nezakonitom u dijelu u kojem se ona odnosi i na lokalne jedinice u kojima članovima predstavničkog tijela do dana izbora ne istječe četverogodišnji mandat, budući da su zbog raspuštanja predstavničkog tijela izabrani naknadno (u konkretnom slučaju općine Gornji Kneginec na ponovljenim izborima 1995. godine). Ovo stoga što već iz samog Zakona o izboru, kao i iz Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, jasno proizlazi da odredbe o četverogodišnjem mandatu nemaju apsolutno značenje i da Zakon, djelomično expressis verbis (članak 8. Zakona o izboru) - kada se radi o individualnom prestanku mandata iz razloga koji se tiču samo osobe konkretnog člana predstavničkog tijela, a djelomično posredno npr. kroz odredbe o raspuštanju predstavničkog tijela (članak 4. Zakona o izboru), predviđa i druge razloge prestanka mandata prije isteka vremena članovima predstavničkog tijela, osim onih iz članka 8. Zakona o izboru.
Također se napominje da bi drugačije tumačenje odredaba o četverogodišnjem mandatu u znatnoj mjeri onemogućilo i primjenu instituta prijevremenih izbora, kada se za to steknu druge potrebne pretpostavke.
Istodobno Ustavni sud naglašava da takvo tumačenje odredaba o četverogodišnjem mandatu ni u kom slučaju ne omogućava i proizvoljno raspisivanje izbora i skraćivanje redovnog mandata članova predstavničkih tijela, već samo ukazuje na to da pravilo o četverogodišnjem mandatu nije ograničeno samo razlozima iz članka 8. Zakona o izboru.
Slijedom izloženog, Ustavni sud Republike Hrvatske je ocijenio da nema osnove za sumnju u ustavnost i zakonitost osporene odluke te je, suglasno članku 45. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske, riješeno kao u izreci.
Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-II-136/1997
Zagreb, 26. ožujka 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti