POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravila - uredba o objedinjenom - pravilnik o ostvarivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UPRAVE
Na temelju članka 8. stavka 6. i članka 15. stavka 3. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 70/97), ministar uprave donosi
PRAVILNIK
O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA I REGISTRA STRANIH UDRUGA I OBRASCIMA I POSTUPKU PRIJAVE OSNIVANJA I DJELOVANJA USTROJSTVENIH OBLIKA UDRUGA
I. OPĆE ODREDBE
Sadržaj Pravilnika
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca registra udruga i registra stranih udruga, zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika udruga, način popunjavanja obrazaca, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava i popisa ustrojstvenih oblika udruga.
Javnost registra
Članak 2.
(1) Registar udruga i registar stranih udruga su javni.
(2) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registre i zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom, osim uvida u osobne podatke osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge odnosno strane udruge.
(3) Uvid u registre i zbirke isprava obavlja se uz nazočnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra.
(4) Prepisivanje podataka iz zbirke isprava može se iznimno dopustiti osobi koja ima pravni interes.
II. REGISTAR UDRUGA
Vođenje registra udruga
Članak 3.
(1) Registar udruga vodi se na elektroničkom računalu.
(2) Uz registar udruga vodi se i zbirka isprava u pisanom obliku.
(3) Županijski uredi koji nemaju tehničke uvjete za vođenje registra udruga na elektroničkom računalu, do ostvarenja tih uvjeta registar udruga vode u pisanom obliku.
Članak 4.
(1) Registar udruga sastoji se od registarskih uložaka za svaku udrugu posebno, u koje se upisuju podaci o svakoj pojedinoj udruzi.
(2) Svaki registarski uložak obilježava se registarskim brojem udruge.
(3) Registarski ulošci iz stavka 1. ovoga članka sadrže, za svaki upis posebno, podatke iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.
Jedinstvena baza podataka
Članak 5.
(1) Registri udruga vođeni na računalu povezuju se računalno-komunikacijskim sustavom u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.
(2) Jedinstvena baza podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke upisane u registrima udruga svih županijskih ureda i registru udruga Ministarstva uprave.
(3) Županijski ured dužan je do svakog 5. u mjesecu Ministarstvu uprave dostaviti podatke iz registra udruga za protekli mjesec, na odgovarajućem mediju.
(4) Jedinstvena baza podataka vodi se u Ministarstvu uprave.
Sadržaj registra udruga
Članak 6.
(1) U registar udruga upisuju se sljedeći podaci udruge:

 1. registarski broj
 2. datum upisa
 3. naziv
 4. skraćeni naziv
 5. sjedište (mjesto, ulica i kućni broj)
 6. područje djelovanja
 7. ciljevi i osnovni sadržaj djelatnosti
 8. osobe ovlaštene za zastupanje (ime, prezime i svojstvo)
 9. promjena naziva
 10. promjena skraćenog naziva
 11. promjena sjedišta
 12. promjena ciljeva i djelatnosti
 13. promjena statuta
 14. promjena osoba ovlaštenih za zastupanje
 15. privremena zabrana djelovanja
 16. zabrana djelovanja
 17. prestanak udruge

(2) Registar udruga koji se vodi u pisanom obliku mora sadržavati podatke iz stavka 1. ovoga članka.
Registarski broj udruge
Članak 7.
(1) Registarski broj udruge je broj koji se svakoj udruzi dodjeljuje pri upisu u registar.
(2) Registarski broj udruge se dodjeljuje računalom.
(3) Jednom dodijeljeni registarski broj udruge neće se mijenjati, niti će se nakon prestanka udruge dodjeljivati nekoj drugoj udruzi.
(4) Jednoj udruzi ne smije se dodijeliti više registarskih brojeva.
(5) Županijski uredi iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika registarski broj udruge dodjeljuju ručno.
Sadržaj registarskog broja udruge
Članak 8.
(1) Registarski broj udruge se sastoji od:
- dvoznamenkastog broja tijela nadležnog za registraciju (županijskog ureda ili Ministarstva uprave) kod kojega je upisana udruga i
- šesteroznamenkastog rednog broja.
(2) Dvoznamenkasti broj tijela nadležnog za registraciju određuje se redoslijedom propisanim člankom 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 10/97), na način da se županije označe brojem od 01 do 20.
(3) Dvoznamenkasti broj Grada Zagreba je 21.
(4) Dvoznamenkasti broj Ministarstva uprave je 00.
(5) Redni broj određuje tijelo nadležno za registraciju po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka počevši od 000001.
Vođenje zbirki isprava
Članak 9.
(1) Zbirka isprava vodi se za svaku udrugu upisanu u registar udruga.
(2) Na omotu zbirke isprava upisuje se naziv udruge i registarski broj udruge pod kojim je upis obavljen.
(3) Zbirka isprava sadrži: primjerak zahtjeva za upis u registar odnosno za upis promjena u registar; ovjereni statut odnosno izmjene i dopune statuta; zapisnik o radu i odlukama nadležnog tijela udruge; popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje; izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge; odobrenje iz članka 13. stavak 1. i 3. te suglasnost ili odobrenje iz članka 16. stavka 2. podstavka 7. Zakona o udrugama; primjerak rješenja o upisu u registar te drugih rješenja odnosno presuda donesenih temeljem Zakona o udrugama.
Zahtjev za upis u registar
Članak 10.
(1) Zahtjev za upis u registar udruga osnivači podnose tijelu nadležnom za registraciju na Obrascu broj 1 - Zahtjev za upis u registar udruga.
(2) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti sve dokaze koji su navedeni ispod odgovarajuće rubrike zahtjeva i to: zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine, statut, popis osnivača, imena osoba ovlaštenih za zastupanje te dokaz o državljanstvu osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje, izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i dokaz o državljanstvu njenog predstavnika u udruzi, odobrenje iz članka 13. stavka 1. i 3. Zakona o udrugama i suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave iz članka 16. stavka 2. podstavka 7. Zakona o udrugama.
(3) Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili preslici.
(4) Popis osnivača udruge prilaže se na Obrascu broj 2 - Popis osnivača udruge.
Upis promjena u registar
Članak 11.
(1) Udruga prijavljuje promjenu statuta, naziva, sjedišta, ciljeva i djelatnosti, imena osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak udruge na Obrascu broj 3 - Zahtjev za upis promjena u registar udruga.
(2) Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sve dokaze koji su navedeni ispod odgovarajuće rubrike zahtjeva i to: zapisnik o radu skupštine i odluka o promjeni, novi statut ili njegove izmjene i dopune te dokaz o državljanstvu osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.
(3) Statut udruge ili njegove izmjene i dopne ovjerava tijelo nadležno za registraciju na način da se stranice statuta ili njegove izmjene i dopune prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj stranici pričvrste naljepnicom na kojoj se otisne pečat tijela nadležnog za registraciju. Na posljednjoj stranici statuta upisuje se tekst ovjere koji glasi:
"(naziv tijela nadležnog za registraciju) OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA:
Brojčana oznaka rješenja: M.P. POTPIS OVLAŠTENE
OSOBE"
Prijava osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika udruge
Članak 12.
(1) Prijavu osnivanja i djelovanja svojih ustrojstvenih oblika (podružnica, ogranaka, klubova), udruga podnosi tijelu državne uprave kod kojeg je registrirana udruga na Obrascu broj 4 - Prijava osnivanja i djelovanja ustrojstvenog oblika udruge.
(2) Podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti odluku nadležnog tijela udruge o osnivanju i djelovanju ustrojstvenog oblika udruge te odluku o davanju ovlaštenja za predstavljanje ustrojstvenog oblika udruge.
(3) Prijavu osnivanja i djelovanja ustrojstvenog oblika udruge potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge.
Članak 13.
(1) Ustrojstveni oblik udruge upisuje se u popis ustrojstvenih oblika udruga.
(2) Popis ustrojstvenih oblika udruga vodi se na elektroničkom računalu.
(3) Popis ustrojstvenih oblika sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište ustrojstvenog oblika, datum prijave te ime i prezime osobe ovlaštene za predstavljanje ustrojstvenog oblika.
Izvadak iz registra udruga
Članak 14.
(1) Tijelo nadležno za registraciju izdaje, na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izvadak iz registra udruga u obliku računalnog ispisa podataka upisanih u registar udruga.
(2) Izvadak iz registra udruga sadrži sljedeće podatke udruge:

 1. registarski broj
 2. datum upisa
 3. naziv
 4. skraćeni naziv
 5. sjedište (mjesto, ulica i kućni broj)
 6. područje djelovanja
 7. osnovni sadržaj djelatnosti
 8. osobe ovlaštene za zastupanje (ime, prezime i svojstvo)
 9. privremena zabrana djelovanja
 10. zabrana djelovanja
 11. prestanak udruge
 12. potpis ovlaštene osobe
 13. pečat tijela nadležnog za registraciju

(3) Izvadak iz registra udruga sadrži posljednje podatke koji su upisani u registar udruga i odgovaraju najnovijem stanju.
(4) Na zahtjev suda ili drugog tijela državne vlasti, a u cilju utvrđivanja činjenica u postupku koji to tijelo vodi, izvadak može sadržavati i zastarjele podatke, a što u izvatku mora biti izričito naznačeno.
III. REGISTAR STRANIH UDRUGA
Vođenje registra stranih udruga
Članak 15.
(1) Registar stranih uduga vodi se na elektroničkom računalu.
(2) Uz registar stranih udruga vodi se i zbirka isprava u pisanom obliku.
Članak 16
(1) Registar stranih udruga sastoji se od registarskih uložaka za svaku stranu udrugu posebno, u koje se upisuju podaci o svakoj pojedinoj stranoj udruzi.
(2) Svaki registarski uložak obilježava se registarskim brojem strane udruge.
(3) Registarski ulošci iz stavka 2. ovoga članka sadrže, za svaki upis posebno, podatke iz članka 17. ovoga Pravilnika.
Sadržaj registra stranih udruga
Članak 17.
U registar stranih udruga upisuju se sljedeći podaci strane udruge:

 1. registarski broj
 2. datum upisa
 3. naziv
 4. skraćeni naziv
 5. sjedište (mjesto, ulica i kućni broj)
 6. ciljevi i osnovni sadržaj djelatnosti
 7. osobe ovlaštene za zastupanje (ime, prezime i svojstvo)
 8. zemlja sjedišta i adresa u zemlji sjedišta
 9. promjena naziva
 10. promjena skraćenog naziva
 11. promjena sjedišta
 12. promjena djelatnosti
 13. promjena statuta
 14. promjena osoba ovlaštenih za zastupanje
 15. privremena zabrana djelovanja
 16. zabrana djelovanja
 17. prestanak strane udruge

Registarski broj strane udruge
Članak 18.
(1) Registarski broj strane udruge je broj koji se svakoj stranoj udruzi dodjeljuje pri upisu u registar.
(2) Registarski broj strane udruge dodjeljuje se računalom.
(3) Jednom dodijeljeni registarski broj strane udruge neće se mijenjati niti će se nakon prestanka strane udruge, dodjeljivati nekoj drugoj stranoj udruzi.
(4) Jednoj stranoj udruzi ne smije se dodijeliti više registarskih brojeva.
Sadržaj registarskog broja strane udruge
Članak 19.
(1) Registarski broj strane udruge se sastoji od:
- dvoznamenkastog broja Ministarstva uprave i
- četveroznamenkastog rednog broja.
(2) Dvoznamenkasti broj Ministarstva uprave je 00.
(3) Redni broj određuje Ministarstvo uprave stranim udrugama po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka počevši od 0001.
Vođenje zbirki isprava
Članak 20.
(1) Zbirka isprava vodi se za svaku stranu udrugu upisanu u registar stranih udruga.
(2) Na omotu zbirke isprava upisuje se naziv strane udruge i registarski broj strane udruge pod kojim je upis obavljen.
(3) Zbirka isprava sadrži: primjerak zahtjeva za upis u registar te svih priloga uz zahtjev temeljem kojih je obavljen upis odnosno promjena podataka u registru, primjerak rješenja o upisu u registar, rješenja kojim je odobren upis promjena u registar te rješenja kojim je utvrđen prestanak i brisanje strane udruge iz registra.
Zahtjev za upis u registar
Članak 21.
(1) Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi se Ministarstvu uprave na Obrascu broj 5 - Zahtjev za upis u registar stranih udruga.
(2) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti sve dokaze koji su navedeni ispod odgovarajuće rubrike zahtjeva i to: suglasnost Ministarstva vanjskih poslova iz članka 9. stavka 2. Zakona o udrugama; izvadak iz registra u kojem je u zemlji sjedišta strana udruga upisana, ako je strana udruga registrirana u zemlji svoga sjedišta, ne stariji od mjesec dana, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu te za obavljanje koje djelatnosti je ona registrirana; potvrda nadležnog tijela zemlje sjedišta strane udruge da se u toj zemlji udruge ne registriraju, ako strana udruga nije registrirana u zemlji svoga sjedišta; ovjereni prijevod toga izvatka ili potvrde na hrvatskom jeziku; ovjereni prijevod statuta na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i dokaz o državljanstvu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge te drugi dokazi iz članka 21. stavka 1. podstavka 6. Zakona o udrugama.
(3) Prilozi se podnose u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili preslici.
Upis promjena u registar
Članak 22.
(1) Strana udruga prijavljuje promjenu statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, imena osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak obavljanja djelatnosti na području Republike Hrvatske na Obrascu broj 6 - Zahtjev za upis promjena u registar stranih udruga.
(2) Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sve dokaze koji su navedeni ispod odgovarajuće rubrike zahtjeva i to: zapisnik o radu nadležnog tijela strane udruge i odluku o promjeni, novi statut ili njegove izmjene i dopune te dokaz o državljanstvu osoba ovlaštenih za zastupanje strane udruge.
Izvadak iz registra stranih udruga
Članak 23.
(1) Tijelo nadležno za registraciju izdaje, na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge, izvadak iz registra stranih udruga u obliku računalnog ispisa podataka upisanih u registar stranih udruga.
(2) Izvadak iz registra stranih udruga sadrži sljedeće podatke strane udruge:

 1. registarski broj
 2. datum upisa
 3. naziv
 4. skraćeni naziv
 5. sjedište (mjesto, ulica i kućni broj)
 6. osnovni sadržaj djelatnosti
 7. osobe ovlaštene za zastupanje (ime, prezime i svojstvo)
 8. zemlja sjedišta i adresa u zemlji sjedišta
 9. privremena zabrana djelovanja
 10. zabrana djelovanja
 11. prestanak djelovanja
 12. potpis ovlaštene osobe
 13. pečat tijela nadležnog za registraciju

(3) Izvadak iz registra stranih udruga sadrži posljednje podatke koji su upisani u registar udruga i odgovaraju najnovijem stanju.
(4) Na zahtjev suda ili drugog tijela državne vlasti, a u cilju utvrđivanja činjenica u postupku koji to tijelo vodi, izvadak može sadržavati i zastarjele podatke, a što u izvatku mora biti izričito naznačeno.
IV. ČUVANJE REGISTARA I ZBIRKI ISPRAVA
Članak 24.
(1) Zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.
(2) Podaci upisani u registar vođen na elektroničkom računalu jednom tjedno upisuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija.
(3) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati registar i zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja i uništenja.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 25.
(1) Zahtjevi i prijave koje se podnose na obrascima iz članka 10. stavka 1., članka 11. stavka 1., članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika podnose se u dva primjerka.
(2) Obrasci se popunjavaju pisaćim strojem ili štampanim slovima.
(3) Podaci koji se upisuju u rubrike obrazaca moraju biti istovjetni s odredbama statuta, odlukama odnosno zaključcima tijela udruge ili strane udruge na koje se ti podaci odnose.
Članak 26.
Obrasci broj 1, 2, 3, 4, 5 i 6 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Članak 27.
Sadržaj zbirki isprava dosadašnjih društvenih organizacija, udruženja građana, udruženja stranaca i stranih udruga registriranih pri Ministarstvu gospodarstva ulaže se u zbirku isprava udruge odnosno strane udruge koja je pravni sljednik društvene organizacije, udruženja građana, udruženja stranaca i strane udruge registrirane pri Ministarstvu gospodarstva.
Članak 28.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra društvenih organizacija ("Narodne novine", broj 34/82), Pravilnik o registru udruženja građana ("Narodne novine", broj 27/82) i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra međunarodnih organizacija i organa međunarodnih organizacija ("Narodne novine", broj 49/83).
Članak 29.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 230-01/97-01/991
Urbroj: 515-02-02/4-97-1
Zagreb, 25. rujna 1997.
Ministar
Davorin Mlakar, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti