POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravila - pravilnik o kabelskoj - pravilnik o identifikaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVU
Članak 1.
U Zakonu o lovu ("Narodne novine", broj 10/94) u članku 3. stavku 3. riječi "Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima "Ministarstva kulture".
Članak 2.
U članku 22. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove početni iznos naknade za koncesiju prava lova određuje se u visini vrijednost 50% odstrela divljači planiranog prema broju divljači iz akta o ustanovljenju, obračunate po tržnim cijenama".

Članak 3.
U članku 27. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove početna cijena lovozakupnine određuje se u visini vrijednosti 50% odstrela divljači planiranog prema broju divljači iz akta o ustanovljenju lovišta, obračunate po tržnim cijenama."
Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.
Članak 4.
U članku 38. stavku 2. riječi "27. stavka 1., 3., 4. i 5." zamjenjuju se riječima "27. stavka 3., 4. i 5."
Članak 5.
U članku 42. stavku 2. riječi "ustanovljenja lovišta" zamjenjuju se riječima " donošenja odluke o izboru ovlaštenika prava lova".
Članak 6.
U članku 43. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za uzgajalište divljači u vlasništvu države odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 42. stavka 2. ovoga Zakona."
Članak 7.
U članku 49. riječi "Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima "Ministarstva kulture".
Članak 8.
U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Poslove stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnove može obavljati osoba s najmanje srednjom stručnom spremom šumarsko-biološkog, veterinarskog ili stočarskog smjera, a koja obavlja poslove kod ovlaštenika prava lova, ako ovlaštenik prava lova nije odgovarajuće stručno osposobljen".
Članak 9.
U članku 58. stavku 4. riječi "Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima "Ministarstva kulture".
Članak 10.
U članku 63. stavku 1. točci 9. iza riječi "lisice" dodaju se riječi, "kuna i tvora."
U stavku 3. isprijed riječi "puha" stavljaju se riječi "Lisicu, tvora,".
U stavku 6. riječi "Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima "Ministarstva kulture".
Članak 11.
U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Ugovori o davanju lovišta na gospodarenje sklopljeni na temelju Zakona o lovstvu ("Narodne novine", br. 32/73, 8/76, 25/76 i 26/93), osim odredaba koje uređuju visinu lovozakupnine, bez obzira na rok njihovog važenja, ostaju na snazi do sklapanja novih ugovora, prema odredbama ovoga Zakona."
U stavku 2. iza riječi "stavka 2. i 3." dodaju se riječi: "i članku 29. stavku 1."
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"(3) Lovozakupnina iz stavka 1. ovoga članka određuje se u visini vrijednosti 50% odstrela divljači koji je moguće ostvariti u lovnoj godini za koju se plaća lovozakupnina, obračunate po tržnim cijenama."
Članak 12.
Nadležna tijela obvezna su ustanoviti zajednička lovišta do 30. rujna 1997. godine.
Nadležni uredi obvezni su donijeti lovnogospodarske osnove, a nadležna upravna tijela provesti nadmetanja prava lova za zajednička lovišta do 31. prosinca 1997. godine.
Članak 13.
Nadležni uredi obvezni su predložiti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva programe zaštite divljači na površinama zemljišta izvan lovišta do 31. prosinca 1997. godine.
Programe zaštite divljači iz stavka 1. ovoga članka donijet će ministar poljoprivrede i šumarstva do 31. prosinca 1998. godine.
Članak 14.
Propise za koje je po Zakonu o lovu ovlašten, ministar poljoprivrede i šumarstva će donijeti do 30. rujna 1997. godine.
Članak 15.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu ("Narodne novine", broj 25/96).
Članak 16.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1997. godine.
Klasa: 323-02/94-01/05
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 27. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti