POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prateći zakoni - odluka o nepotvrđivanju - ispravak osnovnog krivičnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 1997. godine donijela
UREDBU
O DRŽAVNOJ ERGELI LIPICANACA
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom: Državna ergela lipicanaca.
Sjedište Državne ergele lipicanaca je u Đakovu.
Članak 2.
Osnivač Državne ergele lipicanaca (u daljnjem tekstu: Ergela) je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 3.
Djelatnost Ergele čine sljedeći poslovi i zadaci:

  1. provođenje programa gojidbe lipicanaca u Ergeli i nacionalnom uzgoju;
  2. provođenje programa istraživanja u području uzgoja i selekcije konja;
  3. razvoj određenih oblika športskih aktivnosti (vrhunski šport u pregu, dresura i druge discipline);
  4. korištenje konja u rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;
  5. korištenje konja u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju;
  6. ispitivanje radne sposobnosti konja;
  7. drugi poslovi utvrđeni statutom.

Ergela ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.
Članak 4.
Ergelom upravlja Upravno vijeće Ergele.
Upravno vijeće Ergele čine predsjednik i četiri člana.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća Ergele imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) iz redova istaknutih stručnjaka, na prijedlog Ministarstva.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Ergele imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 5.
Upravno vijeće Ergele donosi Statut koji potvrđuje Ministarstvo.
Upravno vijeće Ergele donosi godišnji program Ergele i prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda Ergele, odlučuje o svim bitnim pitanjima vezanim za poslovnu politiku i ostvarivanje ciljeva Ergele, donosi poslovnik o svome radu, odlučuje o unapređivanju rada i učinkovitosti poslovanja, kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Ergele te odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom Ergele.
Članak 6.
Radom Ergele rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava ministar poljoprivrede i šumarstva.
Ravnatelj Ergele imenuje se na vrijeme od četiri godine.
Članak 7.
Ravnatelj Ergele rukovodi Ergelom, zastupa i predstavlja Ergelu i odgovaran je za njen rad te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Ergele, predlaže Upravnom vijeću Ergele donošenje akata iz njegove nadležnosti i izvršava odluke Upravnog vijeća Ergele, te obavlja druge poslove koji su mu statutom ili drugim općim aktom Ergele stavljeni u nadležnost.
Članak 8.
Prava, obveze i odgovornosti uposlenih u Ergeli ostvaruju se u skladu s propisima o radu i kolektivnim ugovorom.
Članak 9.
Sredstva za osnivanje i početak rada Ergele osigurava osnivač u iznosu od 200.000,00 kuna.
Sredstva za poslovanja i rad Ergela pribavlja obavljanjem djelatnosti Ergele i iz državnog proračuna.
Ergela može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, sponzorstvom i na drugi način sukladno propisima i aktima Ergele.
Članak 10.
Ergela je ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti.
Ukoliko se poslovanjem Ergele ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti prihod je državnog proračuna.
Članak 11.
Sva ostala prava i obveze Ministarstva i Ergele koja nisu uređena ovom Uredbom, uredit će se statutom Ergele.
Članak 12.
U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, Vlada će imenovati članove Upravnog vijeća Ergele.
Upravno vijeće Ergele dužno je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Statut i ostale akte potrebne za rad Ergele.
Članak 13.
Do imenovanja tijela iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe i izbora ravnatelja Ergele, poslove rukovođenja obavljat će direktor "Centra za selekciju konja PIK-a Đakovo" d.d. s ovlastima privremenog ravnatelja iz članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama.
Članak 14.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 620-01/96-01/02
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb, 25. rujna 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti