POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prateći propisi - pravilnik o tarifi - strategija gospodarenja otpadom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela
UREDBU
O POSTUPKU NABAVE ROBA I USLUGA I USTUPANJU RADOVA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom utvrđuju se temeljna pravila i uvjeti, te načini i postupci za provedbu nabave roba i usluga i ustupanje radova.
ODREĐIVANJE POJMOVA
Članak 2.
Za svrhe ove Uredbe izrazi koji se rabe imaju slijedeća značenja:

 1. "Nabava" znači stjecanje roba, usluga i ustupanje radova na različite načine, uključujući kupnju, zakup, leasing s ili bez obveze na kupnju, kao i svaki drugi način stjecanja kojim se naručitelju omogućava gospodarsko korištenje roba, usluga i radova;
 2. "Naručitelj" označava subjekt ili osobu koja nabavlja a odnosi se na subjekte ili osobe navedene u članku 3. ove Uredbe;
 3. "Roba" označava predmete i stvari svih vrsta i opisa uključujući sirovine, poluproizvode i proizvode, strojeve, opremu, rezervne dijelove, druge fizičke dijelove i predmete bilo u čvrstom, tekućem ili plinovitom obliku, kompletne objekte, industrijska i druga postrojenja, uključujući s njima povezane usluge, ukoliko njihova vrijednost ne premašuje vrijednost same robe kao što su prijevoz, osiguranje, sastavljanje, probni rad, poduka, početno održavanje te druge usluge manje vrijednosti koje su ponuđene i ugovorene u svezi glavnog posla, zatim industrijsko vlasništvo, patenti, licence, know-how, računalni programi, sistemski i korisnički programi, te istražni radovi, izrada karata i slični poslovi ako nisu navedeni u točki 4. i 5. ovoga članka;
 4. "Radovi" označavaju posao ili ukupnost poslova vezanih za izgradnju (priprema gradilišta, iskop, bušenje, građevinski radovi, ugradnja i sastavljanje opreme ili materijala, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija), obnovu građevinskih i drugih objekata (prilagodba, nadogradnja, dogradnja, preuređenje, sanacija, izmjena opreme, izmjena tehnoloških procesa, preinačenje i sl.), rušenje, uklanjanje, popravak, održavanje zgrade i građevine, te bilo koji drugi posao ove prirode koji prati ili je u svezi s izgledom objekta ili mjesta na kojem se obavljaju radovi (ukrašavanje ili dovršavanje, razna snimanja, seizmička i slična istraživanja) s time da vrijednost pojedinih poslova ne smije biti veća od ukupne vrijednosti poslova vezanih za izgradnju;
 5. "Usluge" znače stručna znanja ili drugu tehničko-tehnološku potporu, bilo da ih pruža pojedini stručnjak ili skupina stručnjaka, koji su potrebni naručitelju u svezi tehničko-tehnološkim, pravnim i ekonomskim poslovima koji uključuju, ali se ne ograničavaju na studije, izradu nacrta i detaljnih programa, projektiranje, pokuse, nadzor, knjigovodstvo, financije, usluge elektroničke obrade podataka i usluge elektroničke razmjene podataka, organizaciju rada, upravljanje, provjeru kakvoće te pribavljanje stručnih savjeta kada se radi o bilo kojem području ili djelatnosti i uslugama koje su od opće potrebe i u svezi s opskrbom energijom, vodom, hranom, prometom, zaštitom okoliša itd, kao i provedba poduke na tim područjima;
 6. "Ponuditelj", označava fizičku ili pravnu domaću ili stranu osobu koja sudjeluje u nadmetanju ili isporuci robe, obavljanju usluga ili izvođenju radova.

"Domaća osoba" označava fizičku osobu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili pravnu osobu koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj.
"Strana osoba" označava fizičku osobu s prebivalištem u inozemstvu ili pravnu osobu koja ima sjedište u inozemstvu.
7. "Najpovoljnija ponuda" znači ponudu koja je u pravilu ponuda s najnižom cijenom.
8. "Ugovor o nabavi" označava ugovor u pisanom obliku između naručitelja i ponuditelja sklopljen sukladno uvjetima provedenog postupka nabave;
9. "Valuta" označava obračunsku novčanu jedinicu u kojoj se izražavaju vrijednosti nabave i dokumentacije.
10. "Vrijednost nabave" je svota sredstava iskazana bez poreza.
PRIMJENA
Članak 3.
(1) Uredba se primjenjuje na nabavu na svim područjima i djelatnostima, uz iznimke koje su predviđene ovom Uredbom, koju obavljaju sljedeći subjekti:

 1. tijela državne uprave i druga tijela državne vlasti;
 2. tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.

(2) Druge pravne osobe ako:
- za nabavu koriste sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave, proračunska jamstva ili druga osiguranja za plaćanja u svezi s ugovorom o nabavi ili drugu potporu glede preuzetih obveza iz toga ugovora;
- su u cijelosti u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili ako Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave ima vlasništvo ili većinski udjel (npr. sva javna poduzeća u svim slučajevima nabave);
- imaju isključivo pravo ili dozvolu za prodaju određene robe ili određenih usluga;
- o rezultatima poslovanja podnose godišnji obračun nadležnom državnom tijelu ili upravi, proračunu ili odgovaraju državnoj riznici glede uspješnosti poslovanja;
- se na njih odnose obveze koje je u svezi s nabavom preuzela Republika Hrvatska međunarodnim ugovorom;
- za nabave koriste kredite po ugovorima koje je sklopila Vlada Republike Hrvatske ili drugo državno tijelo ili kredita za koje je Vlada Republike Hrvatske ili drugo državno tijelo izdalo jamstva sukladno zakonu;
- za nabave koriste sredstva izvanproračunskih fondova, i to fondova mirovinskog i invalidskog osiguranja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za zapošljavanje i drugih izvanproračunskih fondova ustanovljenih od Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
(1) Subjekti navedeni u članku 3. obvezni su primijeniti odredbe ove Uredbe na svaku nabavu čija je ukupna vrijednost roba, usluga ili radova u proračunskoj godini veća od 200.000,00 kuna.
Nabava čija je vrijednost ispod 200.000,00 kuna obavlja se prikupljanjem najmanje tri ponude sukladno članku 10., a iznimno i izravnom pogodbom od jednog ponuditelja uz odobrenje Ministarstva financija sukladno članku 11. ove Uredbe.
(2) Naručitelj ne može dijeliti vrijednost nabavke tijekom proračunske godine na svote koje su ispod propisanih s namjerom da izbjegne primjenu postupka nabave propisane ovom Uredbom.
(3) Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku o osnivanju Službe za objedinjenu nabavu istovrsnih roba, usluga i radova za sva ministarstva i tijela državne uprave koja će izvršavati zajedničke nabave sukladno ovoj Uredbi.
Za korisnike proračuna lokalne samouprave i uprave koji imaju iste potrebe nabave, tijelo lokalne samouprave i uprave može povjeriti nabavu Službi iz ovoga stavka ili drugoj organizaciji ili odrediti zastupnika koji će za njih voditi postupak nabave i izvršavati zajedničku nabavu sukladno ovoj Uredbi.
Iznimke od ove odredbe odobrava Ministarstvo financija.
(4) Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se:

 1. na nabavu sredstvima od inozemne javne ili privatne pomoći kao i nabavu sredstvima od zajmova putem sklopljenih međunarodnih sporazuma ako je istovremeno ugovoren postupak i način nabave.
 2. kada se radi o nabavi za posebne namjene i potrebe obrane ili kada postoji značajniji strateški interes. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva ili državne uprave organizacije utvrđuje postojanje posebne namjene ili interesa.
 3. na postupke i načine korištenja sredstava izvanrednih potpora iz proračunskih sredstava ili ako su ona pribavljena ili dodijeljena sukladno posebnom propisu o uklanjanju šteta od elementarnih nepogoda.

(5) U odnosu na prava hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata primjenjuju se odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96) pod uvjetom da su sudjelovali u postupku i udovoljavaju uvjetima dotičnog javnog nadmetanja sukladno odredbama ove Uredbe.
(6) Ako su predmet nabave usluge čija je predračunska vrijednost veća od 6.000.000,00 kuna ili 12.000.000,00 kuna za robe i radove potrebno je provesti međunarodno javno nadmetanje.
(7) Naručitelj može od Ministarstva financija zatražiti odobrenje da se nabava bez obzira na vrijednost izvrši uz primjenu nacionalne povlastice za domaće osobe i ponuditelje. Naručitelj koji nabavlja koristeći nacionalnu povlasticu odluku o primjeni ove povlastice najavljuje odmah prigodom najave nadmetanja ili objave dokumentacije postupka nabave. Objava koja se odnosi na nacionalnu povlasticu ne može se kasnije mijenjati.
Domaći ponuditelj roba može koristiti nacionalnu povlasticu u svoti do 15% svoje ponuđene vrijednosti robe, ali nikako više od stope uvozne carine, poreza i pristojbi koje se inače plaćaju prigodom uvoza iste robe. Domaći ponuditelj mora dokazati da njegova ponuđena proizvođačka cijena uključuje najmanje 30% domaće vrijednosti, a u slučaju domaćih ponuditelja čije su ponude u svemu izjednačene prednost stječe onaj ponuditelj čija ponuda sadrži veći postotak domaće vrijednosti.
Prilikom primjene nacionalnih povlastica uzet će se u obzir sve obveze koje je Republika Hrvatska prihvatila međunarodnim sporazumima i ugovorima.
PROVEDBA NABAVE
Članak 5.
(1) Naručitelj osniva povjerenstvo za provedbu nabave.
(2) Povjerenstvo za nabavu priprema i provodi postupak nadmetanja i sukladno ovoj Uredbi usmjerava rad stručnih službi naručitelja ili zastupnika kojeg naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova vezanih za potrebe nabave.
(3) Povjerenstvo za nabavu ima najmanje tri člana.
(4) Članovi povjerenstva za nabavu odgovorni su za svoj rad naručitelju.
(5) Nadležno ministarstvo ili državna upravna organizacija, kada se radi o korištenju sredstava ili zajmova koji se otplaćuju sredstvima državnog proračuna, izvanproračunskih fondova na razini Republike Hrvatske, te poglavarstva jedinica lokalne samouprave i uprave kada se radi o sredstvima proračuna tih jedinica, imenuje svoga predstavnika u povjerenstvo za nabavu.
(6) Ako predstavnik tijela iz stavka 5. ovoga članka uoči da dokumentacija ili postupak nisu u skladu s odredbama ove Uredbe dužan je na to upozoriti naručitelja i predložiti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.
(7) Ukoliko naručitelj ne prihvati predložene mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, predstavnik iz stavka 5. ovoga članka će o tome odmah obavijestiti Ministarstvo financija.
NAČINI NABAVE
Članak 6.
(1) Osnovni način nabave je javno nadmetanje.
Javno nadmetanje za nabavu roba, usluga i radova provodi se sukladno članku 7. ove Uredbe.
(2) Prednadmetanje se primjenjuje u svrhu prethodnog utvrđivanja sposobnih i prihvatljivih ponuditelja sukladno članku 8. ove Uredbe.
(3) Ograničeni načini nabave roba i radova su:
a) nadmetanje po pozivu (članak 9.)
c) prikupljanje ponuda s cijenom (članak 10.)
d) izravna pogodba (članak 11.)
(4) Ograničeni načini nabave usluga su:
a) nadmetanje po pozivu (članak 13.)
b) izravna pogodba (članak 11.).
JAVNO NADMETANJE ZA ROBU I RADOVE
Članak 7.
(1) Javno nadmetanje provodi naručitelj radi odabira najpovoljnije ponude između najmanje tri ponuditelja.
(2) Javnom nadmetanju mogu pristupiti domaći i strani ponuditelji.
(3) Naručitelj je obvezan poduzeti sljedeće radnje pri vođenju postupka javnog nadmetanja:

 1. objaviti obavijest o javnom nadmetanju za nabavu roba ili ustupanju radova u domaćem tisku ili u Narodnim novinama, a za vrijednost preko 6.000.000,00 kuna odnosno 12.000.000,00 kuna i u odgovarajućem međunarodnom glasilu;
 2. objaviti javno nadmetanje u pravilu na hrvatskom jeziku, a u međunarodnim glasilima na engleskom. Jezik ponude mora biti isti kao i jezik javnog nadmetanja;
 3. pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za javno nadmetanje sa svim uputama i uvjetima nadmetanja;
 4. sudionicima javnog nadmetanja osigurati primjereni rok za pribavljanje natječajne dokumentacije i podnošenje ponuda;
 5. odrediti rok, mjesto i vrijeme predaje i javnog otvaranja ponuda. Sudionici moraju podnijeti ponude do određenog vremena i datuma i na određenom mjestu koji su navedeni u natječajnoj dokumentaciji. Sve ponude će se otvoriti istodobno, odmah nakon roka određenog za podnošenje ponuda. Nakon otvaranja ponude se ne mogu mijenjati niti se o njima može pregovarati. Kasnije prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati;
 6. osnovati povjerenstvo za procjenu ponuda od najmanje tri člana koja će otvoriti ponude u nazočnosti ponuditelja koji žele biti nazočni i obaviti procjenu ponuda na temelju nadmetanja te odabrati najpovoljniju ponudu;
 7. obavijestit će preporučenim pismom sudionike o odabiru ponude;
 8. sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem bez pregovaranja sa sudionicima javnog nadmetanja.

(4) Ako se na javno nadmetanje ne jave najmanje tri ponuditelja, nadmetanje se ponavlja, osim u iznimnom slučaju za koje je potrebno odobrenje Ministarstva financija.
(5) Vrijednost nabave i dokumentacije izražava se u kunama, a u međunarodnim glasilima u USD ili DEM.
PREDNADMETANJE
Članak 8.
(1) Prednadmetanje je dio postupka nabave koji se može provesti prije pojedinog načina nabave čija vrijednost premašuje 6.000.000,00 kuna, a ima za svrhu prethodno utvrđivanje kvalificiranosti i podobnosti ponuditelja.
(2) Naručitelj će u slučaju prednadmetanja:

 1. objaviti utvrđivanje podobnosti u domaćem tisku ili u Narodnim novinama, a kad je to ovom Uredbom određeno i u odgovarajućem međunarodnom glasilu;
 2. pripremiti odgovarajuću dokumentaciju sa svim potrebnim uputama i uvjetima;
 3. odrediti rok dostave prijave;
 4. odabrati podobne ponuditelje.

(3) Podobnost ponuditelja utvrđuje se u smislu njegove mogućnosti da uspješno obavi radove i/ili isporuči robu odgovarajuće kakvoće koja je predmet ustupanja, odnosno da odgovara ciljevima i zadaćama određenog posla.
NADMETANJE PO POZIVU ZA ROBU I RADOVE
Članak 9.
(1) Nadmetanje po pozivu provodi se tako da se izravno pozovu određeni ponuditelji da podnesu svoje ponude. Daljnji tijek postupka se provodi na isti način kako je to propisano za javno nadmetanje.
(2) Nadmetanje po pozivu može se provesti samo uz prethodno odobrenje Ministarstva financija.
(3) Ministarstvo financija odobrit će nadmetanje po pozivu u roku od osam radnih dana od primitka zahtjeva i to samo:

 1. kad postoji ograničen broj ponuditelja roba i radova;
 2. u hitnim i izvanrednim slučajevima;
 3. u slučaju kad je prethodno provođeno prednadmetanje po odredbama članka 6. stavka 2. i članka 8. ove Uredbe.
 4. Naručitelj je dužan pozvati najmanje tri ponuditelja, u slučaju međunarodnog nadmetanja najmanje jednog ponuditelja iz inozemstva.

PRIKUPLJANJE PONUDA S CIJENOM ZA ROBE I RADOVE
Članak 10.
(1) Naručitelj prikuplja ponude s cijenom kod nabave gotove robe i potrošnog materijala manje pojedinačne vrijednosti, robe potrebne za održavanje, ili kod radova malog opsega, ako procijenjena vrijednost po jednoj nabavci ili ukupno za proračunsku godinu iznosi od 200.000,00 kuna do 400.000,00 kuna. Nabava je valjana samo u slučaju da naručitelj pribavi najmanje tri ponude sa cijenama.
(2) Poziv za dostavu ponuda sa cijenama mora sadržavati opis robe koja se nabavlja, krajnji rok za predaju ponuda, rok isporuke, kao i potrebna tehnička svojstva robe odnosno kakvoću radova.
(3) Poziv za dostavu ponuda sa cijenama može biti poslan putem telefaksa, a i ponude mogu biti podnijete telefaksom, ili drugom pisanom obliku pod uvjetom da su primljene do roka određenog u pozivu.
IZRAVNA POGODBA
Članak 11.
(1) Naručitelj se može odlučiti za nabavu od jednog ponuditelja kad:

 1. robu, usluge ili radove može nabaviti samo od određenog ponuditelja, ili određeni ponuditelj ima zaštićeno pravo na tu robu, usluge ili radove, te ne postoji nikakva stvarno prihvatljiva druga slična ili nadomjestak;
 2. nastane hitna potreba za robom, uslugama ili radovima pokretanje postupka nadmetanja bi bilo nepraktično, pod uvjetom da okolnosti koje su uzrok takve hitnosti naručitelj nije mogao predvidjeti, niti su one posljedice njegovog sporog djelovanja;
 3. kad je zbog državne sigurnosti ili izuzetnih okolnosti, kao što je prirodna ili druga nepogoda većih razmjera hitno potrebna roba, usluge ili radovi, a druge metode nabave su nepraktične zbog vremena trajanja;
 4. kad naručitelj, nakon što je nabavio robu, tehnologiju ili usluge od ponuditelja, odluči nabaviti dodatne količine od tog ponuditelja zbog ujednačenja ili zbog prikladnosti s postojećom robom, opremom, tehnologijom ili uslugama, uzimajući pri tome u obzir u kojoj je mjeri prijašnja nabava zadovoljila potrebe naručitelja, kao i ograničenu količinu predložene nabave u odnosu na prijašnju nabavu, prihvatljivost cijene i neprikladnost nadomjestka za tu robu ili usluge. Dodatak postojećem ugovoru sukladno ovoj točki moguć je samo jednokratno i to najviše od 20% vrijednosti osnovnog ugovora, a bez rečenih ograničenja u slučajevima dodatnih ugovaranja završnih radnji, nepredviđenih i naknadnih radova kod ugovora o ustupanju radova, kao i za nabavu pričuvnih dijelova za tekuće održavanje ili nadopune postojeće opreme kod istog dobavljača, s tim da je nabavna cijena niža ili ista od cijene mogućih prikladnih nadomjestaka iz drugih izvora;
 5. kad naručitelj želi sklopiti ugovor s ponuditeljem u svrhu istraživanja, pokusa, proučavanja ili razvoja i promidžbe, osim u slučaju kad ugovor uključuje proizvodnju robe u količinama koje će uspostaviti njihovu tržišnu isplativost ili povratiti sredstva utrošena za istraživanje i razvoj.

(2) Naručitelj koji namjerava koristiti postupak nabave od jednog dobavljača izravnom pogodbom mora, prije pokretanja postupka, tražiti odobrenje Ministarstva financija. Suglasnost se traži pisanim zahtjevom u kojem treba detaljno opisati razloge zbog kojih se namjerava koristiti postupak nabave od jednog dobavljača i navesti ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o nabavi. Ministarstvo financija treba odgovoriti naručitelju u roku od 30 dana, a u slučaju hitne potrebe iz točke 2. i 3. stavka 1. ovoga članka u roku od 8 dana od primitka dokumentiranog zahtjeva. Ako Ministarstvo financija odbije dati odobrenje, naručitelj je dužan nabavu obaviti putem javnog nadmetanja.
NADMETANJE ZA DOMAĆE PONUDITELJE
Članak 12.
(1) Postupak nadmetanja za domaće ponuditelje pokreće se i provodi na način predviđen ovom Uredbom, a ponude se podnose na hrvatskom jeziku, a vrijednost izražava u kunama.
(2) Naručitelj pokreće postupak nabave objavljivanjem nadmetanja za domaće ponuditelje kada:

 1. je sudjelovanje ograničeno isključivo na domaće ponuditelje temeljem odobrenja Ministarstva financija,
 2. naručitelj zaključuje da će, s obzirom na nisku cijenu robe ili radova koje nabavlja, jedino domaći ponuditelji biti zainteresirani za podnošenje ponuda.

NADMETANJE PO POZIVU ZA USLUGE
Članak 13.
(1) Naručitelj će pripremiti popis mogućih ponuditelja i prirediti upute i procjene troškova. Upute sadržavaju ciljeve i opseg usluga kao i očekivane učinke usluga.
(2) Naručitelj će najmanje trojici iskusnih ponuditelja dostaviti pozivno pismo s opisom traženih usluga.
(3) Pozivno pismo sadrži kratak opis zadataka, način ocjenjivanja, vrijeme predviđeno za podnošenje ponuda, rok važenja ponuda, vrijeme predviđeno za pregovaranje i dodjelu zadataka. Uz pozivno pismo moraju biti priložene upute i nacrt ugovora.
(4) Pozivno pismo sa svim prilozima treba poslati ponuditeljima s popisa iz stavka 1. ovoga članka od kojih se traži da dostave svoje ponude u dvjema odvojenim omotnicama. U jednu omotnicu treba staviti ponudu s tehničkim podacima, a u drugu cijenu ponuđenih usluga.
(5) Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, navedenog u pozivnom pismu, naručitelj će osnovati povjerenstvo, koje će otvoriti omotnice s tehničkim podacima, ocijeniti ih pomoću skale raspona 100 bodova kako bi ih se moglo usporediti.
Nakon ocjene i sređivanja ponuda s tehničkim podacima, povjerenstvo otvara omotnice s cijenama, a naručitelj će započeti pregovore s ciljem zaključenja ugovora s onim ponuditeljem, koji je za obavljanje zadataka ponudio najnižu cijenu i nalazi se unutar 20% najviše ocijenjenih ponuda s tehničkim podacima.
(6) Pregovori će se baviti poboljašnjem predloženih uvjeta, planom rada koji je dio tehničkog dijela ponude, vremenskim rasporedom, planom putovanja i financijskim dijelom ponude.
(7) Odredbe stavaka 2. do 6. ovoga članka ne primjenjuju se na usluge pojedinačnih stručnjaka. Za tu svrhu treba prirediti popis od tri podobna stručnjaka. Tako izabranim pojedincima treba poslati jednostavno pozivno pismo s uputama. Oni će na poziv odgovoriti tako da predoče svoj radni životopis s preporukama. Naručitelj će zatim ocijeniti njihovu stručnu spremu, iskustvo, znanje jezika itd., koristeći sustav bodova, a ugovor će potpisati s osobom koja postigne najveći broj bodova.
(8) U slučaju da se potrebno znanje ne nudi ili ne postoji na domaćem tržištu, naručitelj će, nakon dogovora s Ministarstvom financija pozvati inozemne ponuditelje usluga u skladu sa stavcima 2. do 6. ovoga članka naročito kada se radi o velikim poslovima, ili u skladu sa stavkom 7. kad se radi o stručnjacima/pojedincima.
NEPRISTRANO POSTUPANJE I TAJNOST
Članak 14.
(1) Naručitelj će, bez obzira na odabrani način nabave sukladno ovoj Uredbi, učiniti sve da osigura nepristrano postupanje i povjerljivost u postupku nabave. Nikakvi podaci glede tijeka postupka nabave neće biti dostupni onima koji u nadmetanju ne sudjeluju, a sudionici neće jedni drugima odavati nikakve podatke o tijeku nabave.
(2) Naručitelj treba čuvati dokumentaciju o nabavi (ponude, ugovori i sl.) i snosi odgovornost za njihovo čuvanje sukladno propisima.
PROVEDBA I NADZOR
Članak 15.
(1) Ministarstvo financija obavlja nadzor nad primjenom ove Uredbe i nadležno je za njezinu urednu, djelotvornu i učinkovitu provedbu.
(2) Ministarstvo financija će:

 1. davati upute korisnicima glede primjene ove Uredbe;
 2. izdavati odobrenja, suglasnosti i donositi rješenja u svezi s primjenom ove Uredbe;
 3. organizirati uz pomoć domaćih i stranih stručnjaka seminare i tečajeve o načinima, uvjetima, primjeni i provedbi postupaka nabave roba i usluga te ustupanja radova sukladno ovoj Uredbi.

(3) Sukladno ovlastima iz Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu Ministarstvo financija obavlja nadzor i umanjuje opseg ili privremeno obustavlja dio isplata sredstava proračunskim korisnicima ako ne provedu postupak ili vrše nabavu bez sklapanja ugovora o nabavi prema odredbama ove Uredbe.
(4) O težoj povredi ove Uredbe Ministarstvo financija obavijestit će Ured za državnu reviziju.
PRIGOVOR NARUČITELJU
Članak 16.
(1) Radi zaštite svojih prava ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može u roku od tri dana od primitka pisane obavijesti o odabiru ponuditelja uložiti prigovor na nepravilnosti u postupku. Ponuditelj podnosi prigovor u pisanom obliku naručitelju, a kopiju prigovora dostavlja Ministarstvu financija.
(2) Prigovor uložen u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi.
(3) U prigovoru je potrebno navesti na što se odnosi prigovor, razloge prigovora i prijedlog potrebnih radnji da se otklone nepravilnosti.
(4) Naručitelj mora odgovoriti ponuditelju na prigovor u roku od osam dana od primitka prigovora i otkloniti eventualne nepravilnosti, a kopiju odgovora uputiti Ministarstvu financija.
PRIGOVOR MINISTARSTVU FINANCIJA
Članak 17.
(1) Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može u slučaju negativnog odgovora naručitelja na prigovor ili njegovo nepostupanje sukladno stavku 4. članka 16. uložiti pisani prigovor Ministarstvu financija u roku od tri dana od proteka roka za primitak odgovora naručitelja. Kopiju prigovora Ministarstvu financija ponuditelj upućuje naručitelju.
(2) Prigovor uložen u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi.
(3) U prigovoru je potrebno navesti naziv i sjedište ponuditelja, naziv i sjedište naručitelja, kratko izlaganje za što se podnosi prigovor i razloge prigovora te prijedlog otklanjanja nepravilnosti. Uz prigovor se mora podnijeti kopija objave nadmetanja, prednadmetanja odnosno poziva na nadmetanje, kopija obavijesti o odabranom ponuditelju, dokaz o datumu primitka obavijesti te kopije prigovora naručitelju i njegovog odgovora ukoliko je primljen.
(4) Na zahtjev Ministarstva financija naručitelj je dužan dostaviti, odnosno omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju nadmetanja i po potrebi omogućiti očevid.
(5) Ministarstvo financija će donijeti odluku u roku od petnaest dana od primitka uloženog prigovora, odnosno od dostave dokumentacije nadmetanja.
(6) Odluka iz stavka 5. ovoga članka je konačna.
(7) Jedan primjerak rješenja Ministarstva financija istovremeno se dostavlja Državnom uredu za reviziju.
PRAVO NA SUDSKU ZAŠTITU
Članak 18.
Protiv odluke o prigovoru Ministarstva financija ponuditelj može pokrenuti postupak pred Upravnim sudom.
KAZNENE ODREDBE
Članak 19.
(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba naručitelja za slijedeće prekršaje:

 1. ako nabavi robu, usluge ili ustupi radove bez provedbe postupka nabave po ovoj Uredbi;
 2. ako bez odobrenja ili suglasnosti Ministarstva financija provodi postupak nabave za koji je propisano odobrenje ili suglasnost;
 3. ako ne omogući svim ponuditeljima pribavljanje potrebne dokumentacije u skladu s postupcima i zahtjevima navedenim u pozivu za prednadmetanje i nadmetanje;
 4. ako ne omogući svim ponuditeljima, odnosno njihovim ovlaštenim predstavnicima ili punomoćnicima nazočnost pri otvaranju ponuda;
 5. ako pregovara s ponuditeljima u svezi s podnesenom ponudom;
 6. ako pri odabiru najpovoljnije ponude koristi mjerila koja nisu navedena u dokumentaciji za nadmetanje;
 7. ako ponuditelju koji je sudjelovao u postupku nadmetanja ne dostavi u propisanom roku pisanu obavijest o odabiru ponuditelja;
 8. ako ne sklopi ugovor o nabavi sukladno uvjetima provedenog postupka nabave;
 9. ako na zahtjev Ministarstva financija ne dostavi u traženom roku cjelokupnu dokumentaciju nabave, ne omogući uvid u cjelokupnu dokumentaciju ili ne omogući očevid;
 10. ako ne čuva dokumentaciju o nabavi sukladno propisima.

PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 20.
(1) Nadležna ministarstva i državne upravne organizacije uskladit će posebne provedbene propise donesene na temelju Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", broj 25/96.) s odredbama ove Uredbe.
(2) Naručitelji su dužni sve nabave započete prije primjene ove Uredbe završiti u skladu s propisima koji su bili na snazi u trenutku započetog postupka nabave.
(3) Svi postupci pokrenuti u Ministarstvu financija povodom zahtjeva naručitelja prije primjene ove Uredbe, dovršit će se po odredbama Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", broj 25/96.)
Članak 21.
Ministarstvo financija usklađuje i nadzire provedbu ove Uredbe.
Članak 22.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", broj 25/96).
STUPANJE NA SNAGU
Članak 22.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1997. godine.
Klasa: 301-03/96-01/01
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 27. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti