POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prateći propisi - lspravak odluke informacije - rješenje o trajnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93) i članka 34. stavka 1., a u svezi s člankom 94. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 1/97 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 1997. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA TOKSIKOLOGIJU
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se zdravstvena ustanova pod nazivom Hrvatski zavod za toksikologiju.
Članak 2.
Sjedište Hrvatskog zavoda za toksikologiju je u Zagrebu, Martićeva 63a.
Članak 3.
Djelatnosti Hrvatskog zavoda za toksikologiju (u daljnjem tekstu: Ustanova) jesu:
- ispituje otrovne tvari u zraku, vodi, tlu, rijekama, moru, biljnom i životinjskom svijetu, ljudskoj i stočnoj hrani, u redovitim uvjetima, u izvanrednim događajima ili pri sumnji na izvanredni događaj i predlaže mjere zaštite,
- planira i nadzire provođenje mjera zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša od štetnog djelovanja otrovnih tvari pri redovitom korištenju, odnosno u slučajevima izvanrednog događaja s posljedicama ili sa sumnjom na izvanredni događaj,
- prati i vodi evidencije o otrovnim tvarima koje se proizvode, uvoze, nabavljaju, prevoze, koriste, odlažu ili uklanjaju, izvoze, o osobama koje rade s otrovnim tvarima te poduzima i obavlja druge odgovarajuće mjere iz svojega djelokruga rada,
- obavlja dopunsko stručno osposobljavanje za rad s otrovnim tvarima te provjeru dopunske stručne osposobljenosti,
- ispituje otrove u humanom biološkom materijalu kod sumnje na otrovanje osoba,
- prati akutna i kronična otrovanja osoba u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te o istom vodi očevidnike,
- daje toksikološka mišljenja u postupku izdavanja odobrenja za prijevoz otrova preko državne granice ili teritorija Republike Hrvatske.
Članak 4.
Za potrebe osnivanja i početak rada Ustanove osigurana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 100.000 kn.
Članak 5.
Osnivač za obavljanje djelatnosti Ustanove osigurava prostor i opremu sklapanjem ugovora o zakupu s Domom zdravlja Medveščak, Zagreb.
Članak 6.
Sredstva za rad Ustanova ostvaruje obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora temeljem važećih propisa.
Članak 7.
Tijela Ustanove su Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće i Etičko povjerenstvo Ustanove.
Članak 8.
Upravno vijeće upravlja Ustanovom.
Upravno vijeće ima devet članova.
U Upravno vijeće imenuju se predstavnici propisani člankom 49. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Osnivač imenuje 5 članova Upravnog vijeća na prijedlog ministra zdravstva.
Upravno vijeće ima nadležnost iz članka 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Članak 9.
Ravnatelja Ustanove imenuje Upravno vijeće uz suglasnost ministra zdravstva na vrijeme od četiri godine.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada.
Članak 10.
Stručno vijeće Ustanove je savjetodavno tijelo ravnatelju.
Stručno vijeće imenuje ravnatelj i sačinjavaju ga najmanje voditelji zdravstvenih djelatnosti Ustanove.
Stručno vijeće ima nadležnost iz članka 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Članak 11.
Etičko povjerenstvo Ustanove jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Ustanove na načelima medicinske etike i deontologije.
Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće Ustanove i sačinjava ga pet članova.
Etičko povjerenstvo ima nadležnost iz članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Članak 12.
Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara na njene obveze.
Članak 13.
Ustanova ne može bez suglasnosti ministra zdravstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 1.000.000 kn.
Članak 14.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.
O upotrebi dobiti iz stavka 1. ovoga članka Odluku donosi Upravno vijeće.
Članak 15.
Ustanova se prije početka rada upisuje u sudski registar.
Upisom u sudski registar Ustanova stječe svojstvo pravne osobe.
Ustanova ne može započeti s radom dok ministar zdravstva rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada s obzirom na prostor, djelatnike i medicinsko-tehničku opremu.
Članak 16.
Upravno vijeće donosi Statut u roku od 60 dana od dana upisa Ustanove u sudski registar.
Članak 17.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 510-01/97-01/13
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 25. rujna 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti