POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prateća pravila - pravilnik o ovlaštenim - odluka o produženju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela
UREDBU
O PRAVIMA POVRATNIKA
Članak 1.
Povratnik u smislu ove Uredbe je prognanik ili izbjeglica koji je taj status stekao temeljem Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93), a koji se zbog prestanka razloga zbog kojih je prognan vratio u mjesto prebivališta ili na drugo odgovarajuće mjesto na područjima obnove.
Osobom iz stavka 1. ovog članka razumijeva se:

 1. prognana osoba koja se vratila u svoj stan ili obiteljsku kuću na kojoj je vlasnik, odnosno suvlasnik ili nositelj stanarskog prava na stanu, te članovi njegove obitelji;
 2. prognana osoba koja je prema Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom dana u posjed i na privremeno korištenje napuštena stambena zgrada ili stan na oslobođenom teritoriju, te članovi njegove obitelji;
 3. prognana osoba koja je prema Zakonu o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju dan u najam stan na oslobođenom teritoriju, te članovi njegove obitelji.

Članak 2.
Povratnik ima sljedeća prava koja su mu kao prognaniku pripadala prema Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica, i to pravo na:

 1. novčanu pomoć u mjesečnom iznosu koji utvrdi Ured za prognanike i izbjeglice uz suglasnost vlade Republike Hrvatske, osobama bez prihoda;
 2. humanitarnu pomoć;
 3. pomoć u socijalnoj adaptaciji i psihološku pomoć;
 4. školovanje djece;
 5. cjelokupnu zdravstvenu zaštitu;
 6. pomoć za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba (prijevozni troškovi, pogrebni troškovi i dr.) u skladu s odgovarajućom odlukom Ureda za prognanike i izbjeglice.

Povratnik može ostvariti i prava prema posebnim propisima kojima se uređuju pitanja obnove, poreznih i carinskih olakšica za poticanje povratka na područje obnove, kao i druga prava u skladu s poticajnim mjerama Vlade Republike Hrvatske za povratak na područja obnove, odnosno na područja koja su posebnim propisom utvrđena kao područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Članak 3.
Status povratnika prema odredbama ove Uredbe imaju osobe koje su taj pravni položaj stekle temeljem posebnog propisa o povratku prognanika i izbjeglica koji je bio na snazi prije stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 4.
Status povratnika stječu oni prognanici i izbjeglice koji prema odredbama Zakona o obnovi ("Narodne novine", broj 24/96) ostvare pravo na obnovu svojih ratom oštećenih ili uništenih stambenih objekata u koje se vrate i u njima prebivaju i prestaje im status prognanika ili izbjeglice, i to najduže do isteka roka iz Programa povratka prognanika koji je Zastupnički dom Sabore Republike Hrvatske donio na 4. sjednici održanoj 1. ožujka 1996. godine:

 1. svi prognanici s područja oslobođenih u vojnoredarstvenoj akciji "Bljesak" i prije nje, čiji su objekti od I. do VI. stupnja oštećenja, do 31. svibnja 1996. godine;
 2. svi prognanici s područja oslobođenih u vojnoredarstvenoj akciji "Oluja" čiji su objekti I., II. i III. stupnja oštećenja, do 30. lipnja 1996. godine;
 3. svi prognanici s područja oslobođenih u vojnoredarstvenoj akciji "Oluja", čiji su objekti IV., V. i VI. stupnja oštećenja na kojima je obnova započela u jesen 1995. godine, do 1. rujna 1996. godine;
 4. svi prognanici s područja oslobođenih u vojnoredarstvenoj akciji "Oluja", čiji su objekti IV., V. i VI. stupnja oštećenja na kojima je obnova započela do dana stupanja na snagu ove Uredbe, do 31. prosinca 1996. godine.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, status prognanika ne prestaje onim osobama za koje Ministarstvo razvitka i obnove dostavi uredu za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske obavijest da na njihovim stambenim objektima nisu dovršeni radovi obnove. Status prognanika traje ovim osobama do dovršenja radova obnove na njihovim stambenim objektima.
Članak 5.
Status povratnika stječu oni prognanici i izbjeglice koji su, prema propisima iz točaka 2. i 3. stavka 2. članka 1. ove Uredbe, dobili obiteljsku kuću ili stan privremeno u posjed i na korištenje ili stan u najam, ili će to pravo ostvariti, i prestaje im status prognanika ili izbjeglice, i to danom ostvarenja navedenog prava.
Članak 6.
Prognanicima ili izbjeglicama čiji su stanovi ili obiteljske kuće neoštećeni i koji se nisu vratili i ne prebivaju u obiteljskoj kući ili stanu, danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje status prognanika i ne stječu status povratnika.
Prognanicima ili izbjeglicama koji su, prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ove Uredbe, ostvarili pravo na kredit za obnovu obiteljske kuće ili stana ili su kuću ili stan obnovili na drugi način (vlastitim sredstvima, donacijskim sredstvima i sl.) i koji se nisu vratili i ne prebivaju u obiteljskoj kući ili stanu, danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje status prognanika i ne stječu status povratnika.
Prognanicima ili izbjeglicama čiji su stanovi ili obiteljske kuće I., II., III. ili IV. stupnja oštećenja te stanovi V. ili VI. stupnja oštećenja koji u rokovima utvrđenim posebnim propisom koji je do stupanja na snagu ove Uredbe uređivao pitanja povratka prognanika ili izbjeglica, odgovarajućoj banci nisu podnijeli zahtjev za kredit za obnovu ili Ministarstvu razvitka i obnove nisu podnijeli zahtjev za obnovu obiteljske kuće V. ili VI. stupnja oštećenja, danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje pravni položaj prognanika i ne stječu pravni položaj povratnika.
Prognanicima ili izbjeglicama koji su dobili obiteljsku kuću ili stan ponuđenu privremeno u posjed i na korištenje ili stan ponuđen u najam prema propisima iz točaka 2. i 3. stavka 2. članka 1. ove Uredbe, prestaje pravni položaj prognanika i ne stječu status povratnika danom potpisivanja izjave o odustanku od ponuđenog stambenog objekta.
Članak 7.
Hrvatima - izbjeglicama zbog srpske okupacije s područja Bosne i Hercegovine i to izvan Federacije Bosne i Hercegovine te iz Srbije i Crne Gore koji su, prema propisima iz točaka 2. i 3. stavka 2. članka 1. ove Uredbe, dobili privremeno u posjed i na korištenje obiteljsku kuću ili stan ili u najam stan, danom ostvarenja navedenog prava imaju prava koja imaju i povratnici iz ove Uredbe.
Članak 8.
Prognanici ili izbjeglice iz Hrvatskog podunavlja koji su, prema propisima iz točaka 2. i 3. stavka 2. članka 1. ove Uredbe, dobili privremeno u posjed i na korištenje obiteljsku kuću ili stan ili u najam stan zadržavaju prava po osnovi Zakona o statusu prognanika i izbjeglica osim prava na nužni smještaj i organiziranu prehranu, te imaju prava po osnovi Zakona o obnovi.
Prognanici iz hrvatskog Podunavlja, koji su u organiziranom smještaju u određenom hotelskom objektu, mogu ostvariti pravo na naknadu u visini od 50% mjesečne naknade koja se po osobi plaća za smještaj prognanika u hotelu "B" kategorije, i to u slučaju kada se na prijedlog Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske dragovoljno isele iz hotelskog objekta.
Pravo na naknadu iz stavka 2. ovoga članka prognanici ostvaruju kada nadležni regionalni ured za prognanike i izbjeglice izda ispravu da su prognanici napustili hotelski objekt.
Članak 9.
Pravni položaj povratnika u smislu ove Uredbe traje do donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuje da su se stekli uvjeti za prestanak tog prava za pojedina područja Republike Hrvatske.
Članak 10.
Pobliže rokove stjecanja statusa povratnika i prestanka statusa prognanika i izbjeglica, prema odredbama ove Uredbe, utvrđuje svojom odlukom Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske.
Članak 11.
Nadzor nad primjenom ove Uredbe ima Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske.
Članak 12.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o pravima povratnika ("Narodne novine", broj 25/96).
Članak 13.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1996. godine.
Klasa: 019-04/96-01/05
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 27. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti