POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - uputstva - zakon o štedno kreditnim - ispravak naredbe sudovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. studenog 1997.
Broj: 081-97-1941/1
Zagreb, 26. studenog 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA
Članak 1.
U Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96.) u članku 3. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
"(2) Za spise i radnje iz pojedinih upravnih oblasti za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom upravnih pristojbi propisana posebna pristojba, pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika.
(3) Ako zahtjevu pristojbenog obveznika ne bude udovoljeno, za spise i radnje iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se Tarifa općih upravnih pristojbi."
Članak 2.
U članku 7. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
"(1) Predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.".
U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. u točki 8. iza riječi: "državne matice" briše se zarez i dodaju se riječi: "te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih knjiga".
Članak 3.
U Tar. br. 4. brojka: "30.00" zamjenjuje se brojkom: "20.00".
Članak 4.
Tar. br. 30. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 30.

Plaća se kuna

Za rješenje kojim se:

1. utvrđuju uvjeti za pružanje jednostavnih
ugostiteljskih usluga ambulantno, za pružanje
ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu, pod
šatorom, na klupama i sl. te za pružanje ugos-

titeljskih usluga građana na plovnom objektu 200,00

2. utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske
objekte koji se ne kategoriziraju i to:

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogaj-
nica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica,
objekt brze prehrane, planinarski dom i lovački dom,
kantina i pripremnica obroka

(catering) 300,00

b) vrste: kavana, noćni klub, noćni bar, disco
klub, disco bar, caffe-bar, pivnica, buffet,

krčma, klet i konoba 1.000,00

c) vrste: kantina i pripremnica obroka (catering) 300,00

d) vrste: prenoćište, odmaralište i omladinski ho-

tel 1.000,00

3. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju
za ugostiteljske objekte:

a) po svakoj sobi ugostiteljskog objekta 30,00

b) po svakoj sobi u apartmanu koji je smještajna

jedinica ugostiteljskog objekta 30,00

c) po apartmanu tipa studio 30,00

d) po broju kamp jedinica (broj kamp jedinica
utvrđuje se tako da se kapacitet kampa izražen

brojem kampera podijeli sa brojem tri) 15,00

4. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za katego-
riju za objekte u kojima pojedine ugostiteljske
usluge pruža građanin u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu:

a) po svakoj sobi, sobi u apartmanu, apartmanu
tipa studio, sobi u kući za odmor, koje građa-
nin iznajmljuje gostima u domaćinstvu i

seljačkom domaćinstvu 15,00

b) po broju kamp jedinica (broj kamp jedinica utvrđuje se
tako da se kapacitet kampa izražen

brojem kampera podijeli s brojem tri) 15,00

5. utvrđuju uvjeti za:

a) pružanje usluga putničke agencije 1.000,00

b) luke nautičkog turizma i to

- sidrište i privezište 110,00

- turističku luku i suhu marinu 1.100,00

- marine 1.500,00

c) ostale turističke usluge 110,00

d) kategorizaciju plovnih objekata 100,00"

Članak 5.

Tar. br. 68. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 68.

Plaća se kuna

(1) Za rješenja što ih donosi carinarnica:

1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje,
proširenje ili preseljenje carinskog skladišta,
konsignacijskog skladišta, slobodne carinske
prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane
robe i robe domaće proizvodnje te prodajnog

mjesta 300,00

2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, pro-

širenje ili preseljenje carinskog smještaja 150,00

3. za rješenje kojim se odobrava privremeni
izvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje,
za rješenja što ih carinarnica donosi u redov-
nom upravnom postupku, za rješenje o prije-
nosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala
rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom

postupku 100,00

4. za rješenje kojim se odobrava privremeni uvoz
robe radi oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje
kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka
o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u
carinskoj deklaraciji 10,00

5. za odobrenje (licencu) za obavljanje međuna-
rodnog otpremništva u svezi sa carinjenje

robe 500,00

(2) Za rješenje o oslobađanju od plaćanja carine

na uvoz opreme po osnovi stranog ulaganja 400,00

(3) Za rješenje o odobrenju carinskog kontingenta
po članku 54. Carinskog zakona, osim po osnovi ratnih
razaranja 20,00

Napomena:

1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog
skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog
skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog
mjesta, u smislu ovoga tarifnog broja, ne smatra se
povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim
prostorijama.

2. Pristojba za prijenos prava iz prijevozne isprave iz stavka 1.
točke 3. ovoga tarifnog broja plaća se za svaki prijenos koji
se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava.

3. Pristojba iz stavka 1. ovoga tarifnog broja ne plaća se
za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog
područja Republike Hrvatske.

4. Pristojbe iz stavka 1. točka 1. i 2. ovoga tarifnog broja
naplaćuju se samo ako se prije dana donošenja rješenja
prostorije komisijski pregledaju."

Članak 6.

U Tar. br. 70. točki 2. Napomene, brojka: "50%" zamjenjuje se
brojkom: "20%".

Iza točke 3. Napomene, dodaje se točka 4. koja glasi:

"4. Za carinsku deklaraciju za privremeni uvoz robe na
oplemenjivanje plaća se 20% od pristojbe iz ovoga tarifnog broja."

Članak 7.

Tar. br. 71. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 71.

Plaća se kuna

Za carinsku ispravu na temelju koje se roba
šalje pod carinski nadzor:

(1) za prijavu za uvoz, izvoz i provoz robe,
izvoznu carinsku deklaraciju na temelju koje

se roba šalje izlaznoj carinarnici 10,00

(2) za carinske isprave: izlazni list konsignacijske
robe, povratni list, posebni robni manifest za
carinsku robu, posebni manifest putničke
prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i
druge carinske isprave na temelju kojih se roba

šalje pod carinskim nadzorom 50,00

Napomena:

1. Carinskom ispravom iz ovoga tarifnog broja ne
smatra se karnet TIR karnet ATA ili druga isprava
koja je propisana
međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.

2. Pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko
puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici.

3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka
pod carinskim nadzorom, ne plaća se pristojba iz ovoga
tarifnog
broja."

Članak 8.

U Tar. br. 72. stavku 2. brojka: "50,00" zamjenjuje se brojkom: "10,00".

Članak 9.

U Tar. br. 74. stavku 1. točki 3. brojka: "400,00" zamjenjuje se
brojkom: "900,00".

Napomena uz ovaj Tar. br. mijenja se i glasi:

"1. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se
i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili
su na drugi način primljeni u diplomatskoj misiji ili
konzularnom uredu.

2. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i
za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju
nije propisana posebna pristojba.

3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva putem diplomatske
misije ili konzularnog ureda obraća neposredno nadležnom tijelu
Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog
broja.

4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske neposredno
obraća diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu plaća
se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja.

5. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske
može osobu iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga tarifnog broja koja je
slabog imovnog stanja osloboditi plaćanja pristojbe iz ovoga tarifnog
broja.

6. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima UN niži od
nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili
konzularnog ureda ima pravo naplaćivati pristojbu iz stavka 1. točke 1.
i 2. ovoga tarifnog broja u iznosu od 50% od propisanog iznosa."

Članak 10.

U Tar. br. 76. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. za izdavanje putovnice djetetu 320,00"

Članak 11.

Tar. br. 78. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 78.

Plaća se kuna

Za vize koje izdaju diplomatske misije ili
konzularni uredi Republike Hrvatske u ino-zemstvu strancima:

1. za ulazno-izlaznu vizu za jedno putovanje ili

za jedan tranzit 160,00

2. za ulazno-izlaznu ili tranzitnu vizu za dva

putovanja odnosno tranzita 200,00

3. za ulazno-izlaznu ili tranzitnu vizu za neogra-

ničeni broj putovanja 320,00

4. za poslovnu vizu 400,00

5. za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku

osobu po 40,00"

Članak 12.

Tar. br. 89. i Napomena uz ovaj Tar. br. mijenjaju se i glase:

"Tar. br. 89.

Plaća se kuna

Za prestanak hrvatskog državljanstva:

1. za zahtjev za prestanak hrvatskog državljan-

stva (otpustom ili odricanjem) 1.200,00

2. za ovjeru potpisa na zahtjev za otpust iz hrvat-

skog državljanstva 400,00

3. za ovjeru svakog potpisa na izjavi o odricanju

hrvatskog državljanstva 400,00

4. za uručenje rješenja o prestanku hrvatskog

državljanstva (otpustom ili odricanjem) 1.200,00

5. za uručenje zaključka o obustavljanju postupka 200,00

Napomena:

1. Pristojba iz točke 2. ovoga tarifnog broja plaća se
za ovjeru svakog potpisa na zahtjevu.

2. Ako se rješenje odnosi na istovremeni otpust ili
odricanje od hrvatskog državljanstva članova iste obitelji
pristojba iz točke 3. ovoga tarifnog broja ne plaća se
pristojba za maloljetne osobe.

3. Pristojba iz točke 4. ovoga tarifnog broja plaća se i
za uručenje rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo,
osim u odnosu na pripadnika hrvatskog naroda koji nema
hrvatsko državljanstvo.

4. Pristojba iz točke 5. ovoga tarifnog broja plaća se i za
uručenje zaključka o obustavljanju postupka po zahtjevu za
primitak ili utvrđivanje hrvatskog državljanstva."

Članak 13.

U Tar. br. 98. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Za izdavanje privremenog plovidbenog lista 200,00"

Članak 14.

Iza Tar. br. 104. dodaju se podnaslov "18. Pristojbe za zaštitu
tržišnog natjecanja" i Tar. br. 105., 106., 107. i 108., koji
glase:

"18. Pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja

Tar. br. 105.

Plaća se kuna

Za stručna prethodna mišljenja iz oblasti

zaštite slobodnog tržišnog natjecanja 600,00

Tar. br. 106.

Na prijavu:

1. za upis u Upisnik o koncentracijama prijavitelja koncentracije
ili stjecatelja većinskog udjela 5.000,00

2. za upis promjena u Upisnik o koncentracijama 1.250,00

3. za ocjenu sporazuma poduzetnika 5.000,00

Tar. br. 107.

Za rješenje o:

1. upisu u Upisnik o koncentracijama, prema

temeljnom kapitalu podnositelja prijave 2%

2. ocjeni sporazuma iz članka 10. i 11. Zakona
o zaštiti tržišnog natjecanja, prema procijenje-

noj vrijednosti sporazuma 2%

Tar. br. 108.

Za rješenje ili zaključak kojim se:

1. okončava postupak pred agencijom po članku

35. i 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 5.000,00

Napomena:

Obveza plaćanja pristojbe za rješenje ili zaključak, ne ovisi
od toga je li rješenje ili zaljučak postalo pravomoćno."

Članak 15.

U cijelom tekstu Zakona i Tarife upravnih pristojbi riječi:
"diplomatsko i konzularno predstavništvo" zamjenjuju se riječima:
"diplomatska misija i konzularni ured" u odgovarajućem padežu.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o
izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine",
br. 95/97. i 104/97.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/95-01/02
Zagreb, 21. studenoga 1997.


ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti