POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - upravni pravnik - uredba o postupku - pregled izdanih činidbenih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. studenog 1997.
Broj: 081-97-1939/1
Zagreb, 26. studenog 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA
Članak 1.
U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 72/94. i 92/96.) u članku 3. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:
"2. Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,".
Dosadašnje točke 2. do 14. postaju točke 3. do 15.
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Državne upravne organizacije jesu:

 1. Državna geodetska uprava,
 2. Državna uprava za vode,
 3. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša,
 4. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži,
 5. Državni hidrometeorološki zavod,
 6. Državni zavod za intelektualno vlasništvo,
 7. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
 8. Državni zavod za statistiku,
 9. Državni inspektorat,
 10. Državni hidrografski institut".

Članak 3.
U članku 6. riječi "socijalnu skrb o vojnim invalidima Domovinskog rata i njihovim obiteljima", riječi: "pitanja pravnog položaja i zaštite invalida domovinskog rata te udovice i djece poginulih sudionika Domovinskog rata" te riječi: "te branitelja koji su bili zatočenici neprijateljskih logora u Domovinskom ratu te njegovih obitelji, kao i obitelji nestalih branitelja" brišu se.
Članak 4.
U članku 10. stavku 1. nakon riječi: "pribavljanja i ustupanja prava industrijskog vlasništva, znanja i iskustva" umjesto točke sa zarezom stavlja se točka, a riječi: "poslove tržišne, elektroenergetske i rudarske inspekcije te inspekcije posuda pod pritiskom" brišu se.
Članak 5.
Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a., koji glasi:
"Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, civilnih žrtava iz Domovinskog rata, obitelji zatočenih i nestalih civila iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.
Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata obavlja i upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pitanja posmrtne dodjele i promicanja, odnosno dodjele i promicanja u činove oružanih snaga Republike Hrvatske poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, odnosno hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, sukladno posebnim propisima, a obavlja i druge poslove koji su mu posebnim propisima stavljeni u nadležnost."
Članak 6.
U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ministarstvo kulture obavlja i upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih spomenika kulture te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih spomenika kulture; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedba nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih spomenika kulture; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu spomenika kulture, te upravljanje spomenicima kulture sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost".
Članak 7.
U članku 12. riječi: "poslove poljoprivredne savjetodavne službe" brišu se, a riječi: "inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, ribarstvo, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo" zamjenjuje se riječima: "inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu i veterinarstvo".
Članak 8.
U članku 18. stavku 1. nakon riječi: "sustav i politiku mirovinskog i invalidskog osiguranja te doplatka za djecu" umjesto točke sa zarezom stavlja se točka, a riječi: "inspekcijske poslove rada i zaštite na radu" brišu se.
Članak 9.
U članku 19. riječi: "inspekcijske poslove u turizmu i ugostiteljstvu" brišu se.
Članak 10.
Članak 23a. briše se.
Članak 11.
U članku 25. iza riječi: "inspekcijske poslove zaštite okoliša, poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša" umjesto točke sa zarezom stavlja se točka, a riječi: "obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost" brišu se.
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša obavlja i upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova prirodne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite prirode; obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost".
Članak 12.
Iza članka 31. dodaje se članak 31a., koji glasi:
"Članak 31a.
Državni inspektorat obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: nadzor nad obavljanjem poslova u prometu robom; nadzor nad propisima o radu i zaštiti na radu; nadzor nad propisima o elektroenergetici, rudarstvu i istraživanju i iskorištavanju mineralnih sirovina; nadzor nad propisima o posudama pod tlakom; nadzor nad propisima o stočarstvu i vinarstvu; nadzor nad propisima o slatkovodnom i morskom ribarstvu; nadzor nad propisima o šumarstvu i lovstvu; nadzor nad propisima o šumarskom sjemenu, šumarskom sadnom materijalu; nadzor nad obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost".
Članak 13.
Iza članka 34. naziv Glave III. mijenja se i glasi: "DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE I UPRAVNE ORGANIZACIJE U SASTAVU MINISTARSTAVA" i dodaje se članak 34a. koji glasi:
"Članak 34a.
Ravnatelje državnih upravnih organizacija imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministra.
Ravnatelja Državnog zavoda za statistiku i glavnog inspektora Državnog inspektorata imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade.
Ravnatelji državnih upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su nadležnom ministru, prema odredbi stavka 4. ovoga članka, osim ravnatelja Državnog zavoda za statistiku i glavnog inspektora Državnog inspektorata, koji su izravno odgovorni Vladi Republike Hrvatske.
Za Državnu geodetsku upravu nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, za Državnu upravu za zaštitu prirode i okoliša nadležno je Ministarstvo kulture, za Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te za Državnu upravu za vode Ministarstvo razvitka i obnove, za Državni hidrometeorološki zavod, za Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo te za Državni zavod za intelektualno vlasništvo Ministarstvo znanosti i tehnologije, a za Državni hidrografski institut Ministarstvo prometa, pomorstva i veza."
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Državna uprava za skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata nastavlja s radom kao Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata preuzima od Ministarstva obrane u cijelosti poslove koji se odnose na socijalnu skrb o vojnim invalidima Domovinskog rata i njihovim obiteljima, pitanja pravnog položaja i zaštite invalida Domovinskog rata, te udovica i djece poginulih sudionika Domovinskog rata, branitelja koji su bili zatočenici neprijateljskih logora u Domovinskom ratu te njihovih obitelji, kao i obitelji nestalih branitelja te druge poslove skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata koje je obavljalo Ministarstvo obrane, a Državna uprava za zaštitu okoliša preuzima od Ministarstva kulture poslove koji se odnose na zaštitu prirodne baštine.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojava se Državni inspektorat koji preuzima:

 1. od Ministarstva gospodarstva poslove tržišne inspekcije, elektroenergetske inspekcije, rudarske inspekcije te inspekcije posuda pod tlakom,
 2. od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva poslove stočarske inspekcije, vinarske inspekcije, ribarske inspekcije, šumarske i lovne inspekcije,
 3. od Ministarstva rada i socijalne skrbi poslove inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu,
 4. od Ministarstva turizma poslove turističke i ugostiteljske inspekcije.

Članak 16.
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uredi unutarnje ustrojstvo ministarstava, odnosno državnih upravnih organizacija u skladu s ovim Zakonom u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.
Ministri, ravnatelji i glavni inspektor Državnog inspektorata dužni su donijeti, odnosno uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana donošenja odgovarajuće uredbe iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 17.
Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata preuzima državne službenike i namještenike Ministarstva obrane koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na poslovima iz članka 14. ovoga Zakona, Državni inspektorat inspektore, druge državne službenike i namještenike zatečene na poslovima iz članka 12. ovoga Zakona, te Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša državne službenike i namještenike zatečene na poslovima iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.
Do donošenja rješenja na temelju akata iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona, inspektori te drugi državni službenici i namještenici zadržavaju stečene položaje, zvanja i radna mjesta.
Na državne službenike i namještenike koji nakon donošenja akata iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona ne budu raspoređeni, primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94., 86/94. i 7/95.).
Članak 18.
Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima, preuzimaju:

 1. Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, od Ministarstva obrane,
 2. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, od Ministarstva kulture,
 3. Državni inspektorat od Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva rada i socijalne skrbi, te Ministarstva turizma.

Članak 19.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija.
Članak 20.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 023-03/95-01/29
Zagreb, 21. studenoga 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti