POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - podaci o zakonima - naredba o žigovima - ispravak ispravka alineje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 1997. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI
Članak 1.
U Zakonu o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93), članak 9. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:
2) prima depozit sredstava s računa depozitara, depozite utvrđene zakonom i sredstva na temelju posebnog ugovora."
Članak 2.
Članak 25. mijenja se i glasi:
Plaćanje s računa u smislu odredbi članka 3. ovog Zakona, provodi se do visine pokrića na računu. Pokrićem se smatra raspoloživi saldo na računu od prethodnog dana, uvećan za priljev sredstava tijekom dana i sredstava kredita na podlozi ugovora o tekućem računu s depozitnom institucijom u smislu članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, a umanjen za plaćanja u tom danu do časa utvrđivanja pokrića.
Ako se plaćanje provodi pravnoj ili fizičkoj osobi čija se sredstva po viđenju na njenom računu uključuju u depozit druge depozitne institucije, različite od platiteljeve, kraj uvjeta pokrića prema odredbama stavka 1. ovog članka, mora biti zadovoljen i uvjet da istodobno na žiro-računu njegove depozitne institucije postoji potražni saldo najmanje u visini kojom treba zadužiti žiro-račun platitelja."
Članak 3.
Iza članka 25. dodaju se novi članci 25a. i 25b. koji glase:
Članak 25a.
Ako nakon dnevne obrade naloga u Zavodu, eventualnog angažiranja kredita na tržištu novca i dobivanja kredita od Narodne banke Hrvatske depozitna institucija iskaže negativni saldo na njenom računu ili ako je za pokriće negativnog salda korišten interventni kredit Narodne banke Hrvatske, Zavod će idući radni dan započeti kontrolu primjene odredbe članka 25. stavka 2. ovog Zakona.
Zavod će provoditi kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona i u slučaju ako banka ima u Zavodu evidentirane nenamirene obveze u smislu članka 33. stavka 4. ovog Zakona.
Ako se zbog kontrole primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona ne mogu provoditi zadana plaćanja Zavod o tome izvještava Narodnu banku Hrvatske i dotičnu depozitnu instituciju.
Članak 25b.
Zavod provodi kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona dok depozitna institucija ne pokrije negativni saldo na svom računu, ne vrati interventni kredit, odnosno dok ne namiri evidentirane nenamirene obveze u Zavodu.
O eventualnom produženju roka vraćanja interventnih sredstava depozitnoj instituciji Narodna banka Hrvatske izvještava Zavod.
Ako depozitna institucija nakon dospijeća ne vrati sredstva interventnog kredita, Zavod ispostavlja nalog i provodi naplatu u korist Narodne banke Hrvatske."
Članak 4.
Članak 29. mijenja se i glasi:
Sudionici su dužni da za svoja novčana sredstva koja se evidentiraju na računima kod Zavoda odrede jednu ili više depozitnih institucija kod kojih će se ta sredstva dnevno uključivati kao depozit po viđenju i s tim depozitnim institucijama zaključiti ugovor o depozitu.
Sudionik je dužan za svoje redovito poslovanje otvoriti u Zavodu onoliko računa s koliko je depozitnih institucija zaključio ugovor o depozitu.
Novčana sredstva na računima depozitara i depoziti utvrđeni zakonom dnevno se uključuju kao depozit po viđenju Narodne banke Hrvatske.
Narodna banka Hrvatske može, temeljem posebnog ugovora, uključivati u svoj depozit i pojedine račune za naplatu prihoda izvanproračunskih fondova na razini države.
Nalozi za uključivanje sredstava iz stavaka 1. i 3. ovog članka izvršavaju se istoga datuma kada su ispostavljeni."
Članak 5.
Članci 30. i 31. brišu se.
Članak 6.
Članak 33. mijenja se i glasi:
Ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaćanje primljene od sudionika i drugih ovlaštenih organizacija izvršiti idući radni dan od dana primitka, ako su ispunjeni uvjeti iz ovog Zakona.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka, ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaćanje koje daju Narodna banka Hrvatske, depozitne institucije, državni proračun i korisnici sredstava državnog proračuna, sudionici za plaćanje između deponenata iste depozitne institucije kao i naloge koje Narodna banka Hrvatske svojom odlukom utvrdi sa visokim prioritetom izvršiti istoga dana kada ih je primila, ako su ispunjeni uvjeti iz ovog Zakona.
Ovlaštena organizacija dužna je primljene naloge za plaćanje koji se odnose na sudionike čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije predati Zavodu odmah, a najkasnije idućeg radnog dana.
Nalozi koje se nije moglo provesti zbog neispunjavanja uvjeta iz članka 25. ovog Zakona, evidentiraju se u ovlaštenoj organizaciji prema vremenskom redoslijedu primitka i tim redom ih se provodi čim se ispune uvjeti iz ovog Zakona ili ih se vraća nalogodavatelju ako on to traži.
Ako je zbog ograničenja iz ovog Zakona moguće provesti samo dio naloga, ovlaštena organizacija izvještava o tome dotičnu depozitnu organizaciju, koja u dogovoru sa svojim deponentima određuje redoslijed provođenja i o tome izvještava nadležnu ovlaštenu organizaciju.
Odluku iz stavka 2. ovog članka Narodna banka Hrvatske donijet će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe."
Članak 7.
U članku 54. stavku 1. riječi "od 3.000.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "od 3.000 do 10.000 kuna".
U stavku 2. riječi "od 100.000 do 500.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "od 100 do 500 kuna."
Članak 8.
U članku 55. stavku 1. riječi "od 10.000.000 do 15.000.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "od 10.000 do 15.000 kuna".
U stavku 1. pod b) točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:
6. ako nalog za plaćanje izvrši suprotno odredbi članka 33. ovog Zakona,
7. ako primljeni nalog za plaćanje koji se odnosi na sudionika čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije ne preda Zavodu u roku (članak 33. stavak 3.)"
U stavku 1. pod c) točka 2. briše se.
U stavku 1. pod d) točka 2. mijenja se i glasi:
2. ako ne postupi po odredbi članka 29. ovog Zakona".
U stavku 1. pod d) točka 3. briše se.
U stavku 2. riječi "od 300.000 do 1.000.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "od 300 do 1.000 kuna".
Članak 9.
U članku 61. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:
Ovlaštena organizacija iz prethodnog stavka obavlja kontrolu točnosti obračuna i uplate doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće.
Ako pravna osoba ne isplaćuje plaću dužna je podnijeti ovlaštenoj organizaciji naloge za uplatu doprinosa u rokovima utvrđenim posebnim propisima.
Ukoliko pravna osoba iz prethodnog stavka ne podnese naloge za uplatu doprinosa, ovlaštena organizacija dužna je izvršiti obračun i naplatu s računa te pravne osobe na temelju broja zaposlenih iz posljednjeg obračuna plaće.
Naloge za uplatu doprinosa iz ovog članka ovlaštena organizacija izvršava prije evidentiranih naloga po članku 33. stavku 4. ovoga Zakona.
Pravne osobe koje isplaćuju dividende ili akontacije dividendi, dužne su pri davanju naloga za isplatu dividende podnijeti ovlaštenoj organizaciji potvrde Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da su u cijelosti podmirile obvezu uplate doprinosa. Ukoliko pravne osobe ne podnesu navedene potvrde, ovlaštena organizacija neće provesti naloge za isplatu dividende."
Članak 10.
Iza članka 61. dodaje se novi članak 61a. koji glasi:
"Članak 61a.
Ovlaštena organizacija kod koje se vode novčana sredstva pravne ili fizičke osobe izvršava rješenje inspektora Financijske policije kojim je toj osobi naloženo plaćanje javnih prihoda.
Novčanom kaznom od 4.000 do 40.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup ovlaštena organizacija ako ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 500 do 2.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u ovlaštenoj organizaciji ako ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovog članka."
Članak 11.
Sudionici koji imaju zaključene ugovore o uključivanju svojih novčanih sredstava u depozit više depozitnih institucija dok te ugovore ne usklade s odredbama stavaka 1. i 2. članka 29. Zakona o platnom prometu u zemlji ne mogu obavljati plaćanje sa svog računa.
Članak 12.
Sudionici koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe nisu imali zaključene ugovore o deponiranju sredstava sa svojeg računa niti sa jednom depozitnom institucijom ne mogu obavljati plaćanja sa svojeg računa dok ne postupe u skladu s odredbama stavaka 1. i 2. članka 29. Zakona o platnom prometu u zemlji.
Članak 13.
Potanje naputke za provedbu ove Uredbe koji se odnose na postupanje Zavoda i vlasnika računa otvorenih u Zavodu donosi glavni direktor Zavoda.
Članak 14.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 24/96 i 29/96) i Uredba o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 50/96).
Provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe iz stavka 1. ovog članka ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja novih provedbenih propisa na temelju ove Uredbe.
Članak 15.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1997. godine.
Klasa: 450-08/96-01/01
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 20. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti