POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - temeljno - mrežna pravila transportnog - zakon o službenicima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92., 27/93. i 50/95.) ministar prosvjete i športa donio je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZVOĐENJA I STJECANJA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih ("Narodne novine", broj 14/93.), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Programe prekvalifikacije donosi pravna osoba koja ih izvodi, na temelju nastavnog plana i programa srednje škole kojega propisuje ministar prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: ministar prosvjete)."
Članak 2.
U članku 5. iza stavka 3. dodaju se stavak 4. i 5. koji glase:
"(4) Program osposobljavanja ne može trajati manje od 120 nastavnih sati.
(5) Program usavršavanja ne može trajati manje od 300 nastavnih sati".
Članak 3.
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih izvode srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih (pučka otvorena učilišta) i druge pravne osobe ako imaju:

 1. program srednjoškolskog obrazovanja odraslih, donesen u skladu s odredbama ovoga pravilnika;
 2. stručno-pedagoškog voditelja programa, koji glede stručne spreme mora ispunjavati uvjete za nastavnika srednje škole;
 3. nastavnike potrebne za izvođenje programa;
 4. odgovarajući prostor i opremu (didaktičke uvjete) za izvođenje programa;
 5. učionicu, prijamni ured, radnu prostoriju i prostoriju sa sanitarnim čvorom;
 6. općim aktom uređene uvjete i način izvođenja programa, koji se odnose osobito na:

- upis u program,
- početak i trajanje programa,
- praćenje i ocjenjivanje uspjeha,
- prijelaz u naredni razred, i
- način utvrđivanja i polaganja razlikovnih i dopunskih ispita.
Nastavnici iz stavka 1. točke 3. ovoga članka glede stručne spreme moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o srednjem školstvu.
Učionica iz stavka 1. točke 5. ovoga članka mora biti izgrađena prema normativima za izgradnju građevinskih objekata, imati ukupnu površinu ne manju od 25 m2, radnu površinu po osobi 1,8 m2 i zapremninu po osobi ne manju od 4 m3, a radna prostorija za nastavnike ne može biti manja od 8 m2".
Za izvođenje programa obrazovanja odraslih izvan sjedišta, pravna osoba mora u mjestu izvođenja programa ispunjavati uvjete iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka".
Članak 4.
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a koji glasi:
"Članak 7a.
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta i odobrenje početka izvođenja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih podnosi se Ministarstvu prosvjete i športa.
Uz zahtjev se obvezno prilažu:

 1. osnivački akt, suglasnost na osnivački akt ili izvod iz sudskog registra ili drugog nadležnog tijela o djelatnosti podnositelja zahtjeva;
 2. nastavni plan i program utvrđen prema odredbama ovoga pravilnika;
 3. podaci o stručnom voditelju i nastavnicima;
 4. podaci o prostoru i opremi;
 5. opći akt kojim su uređeni način i uvjeti stjecanja i izvođenja programa.

Ispunjenost uvjeta utvrđuje i početak izvođenja programa odobrava ministar prosvjete rješenjem.
Ako se na podlozi dokumentacije iz stavka 2. točke 1-5 ovoga članka ne mogu utvrditi sve činjenice od važnosti za donošenje zakonitog rješenja, postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa vodi se očevidom. Očevid provodi povjerenstvo koje imenuje ministar prosvjete."
Članak 5.
Iza članka 20. dodaje se novi članak 20a koji glasi:
"Članak 20a
Srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih (pučka otvorena učilišta) i druge pravne osobe koje izvode programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih obvezno vode andragošku dokumentaciju.
Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka čine matična knjiga, knjiga matične evidencije i dnevnik rada, a utvrđuje ju Ministarstvo prosvjete i športa".
Članak 6.
Srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih (pučka otvorena učilišta) i druge pravne osobe koje izvode programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih dužne su uskladiti izvođenje programa i svoje poslovanje s odredbama ovoga pravilnika najkasnije u roku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-07/97-01/34
Urbroj: 532-07/3-97-01
Zagreb, 6. lipnja 1997.
Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti