POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pc info - pravilnik o besplatnoj - plan praćenja kvalitete ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93, 90/96 i 98/96), članka 4. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine" broj 44/94) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 5. ožujka 1997. godine, donio je
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU AKTIVNIH BILANČNIH I IZVANBILANČNIH STAVAKA BANAKA I ŠTEDIONICA
OPĆE ODREDBE

 1. Banke i štedionice (u daljnjem tekstu: banke) raspoređuju aktivne bilančne i izvanbilančne stavke u skupine prema njihovoj kakvoći (procjeni mogućnosti redovite odnosno prisilne naplate).
 2. U aktivu koja ne ostvaruje prihode ubrajaju se u pravilu sva bilančna i izvanbilančna potraživanja koja su raspoređena u skupine C, D i E, novčanice i kovanice, građevinski objekti i oprema za poslovanje banke te aktiva koja nije potrebna za obavljanje bankovnih poslova.
 3. Rizične bilančne stavke obuhvaćaju, prema ovoj Odluci, sve dospjele i nedospjele kratkoročne i dugoročne kredite, ulaganja u vrijednosne papire, eskontirane mjenice, obračunate kamate, naknade i provizije te potraživanja za plaćene garancije, avale i druge oblike jamstava, trajne udjele i uloge kod domaćih i inozemnih pravnih osoba te ostala potraživanja koja se mogu rasporediti na pojedinog dužnika.

Rizične izvanbilančne stavke obuhvaćaju, prema ovoj Odluci, izdane garancije, avale, nepokrivene akreditive, odobrene neiskorištene limite iz okvirnih kredita i druge oblike jamstava na osnovi kojih mogu nastati obveze plaćanja za banku.
Bilančne stavke banke koje se ne raspoređuju, obuhvaćaju, prema ovoj Odluci, u pravilu novčanice i kovanice, građevinske objekte i opremu namijenjenu poslovanju banke.
Pri vrednovanju trajnih ulaganja u dionice i poslovne udjele te kratkotrajnih ulaganja u vrijednosne papire i poslovne udjele s ciljem trgovanja za vlastiti račun, banka uzima u obzir načela vrednovanja propisana Zakonom o računovodstvu.
RASPOREĐIVANJE BILANČNIH I IZVANBILANČNIH STAVAKA
4. Polazna točka raspoređivanja je sustavan pregled bilančnih i izvanbilančnih stavaka aktive (u daljnjem tekstu: potraživanja).
Raspoređivanje potraživanja obavlja se prema pojedinačnim dužnicima. Potraživanja se raspoređuju u skupine A do E na osnovi procjene sposobnosti dužnika da ispunjava svoje ugovorne obveze prema banci.
Dužnike-povezane osobe banke raspoređuju u skladu s uputama za provođenje ove Odluke.
5. Potraživanja se raspoređuju prema dužnikovoj urednosti podmirivanja obveza u roku dospijeća ili prema zakašnjavanju s kojim on podmiruje svoje obveze te prema kreditnoj sposobnosti dužnika, koja se procjenjuje posebice na osnovi:
a) karaktera dužnika tj. statusnih, ekonomskih, financijskih i osobnih značajki,
b) kapitala dužnika,
c) imovinske snage dužnika, uključujući njegove mogućnosti stvaranja budućih novčanih priljeva za otplatu duga,
d) osiguranja potraživanja,
e) općih uvjeta poslovanja i perspektive dužnika odnosno uvjeta poslovanja i perspektive sektora njegove djelatnosti.
Iznimno, potraživanja od klijenata s malom zaduženošću i od građanstva banka može raspoređivati na temelju njihove urednosti podmirenja obveza prema banci.
1) U skupinu A raspoređuju se:
potraživanja od dužnika koji podmiruju svoje obveze u roku dospijeća ili, iznimno, sa zakašnjenjem do 30 dana;
potraživanja od Narodne banke Hrvatske i Republike Hrvatske, vladinih agencija i fondova za koje je plaćanje osigurano u proračunu Republike Hrvatske;
potraživanja od dužnika čije financijsko stanje ne dovodi u pitanje njihovo daljnje poslovanje i njihovo podmirivanje obveza u roku dospijeća;
potraživanja koja su osigurana prvorazrednim ili primjerenim osiguranjima iz točaka 7. i 8. ove Odluke.
2) U skupinu B raspoređuju se:
potraživanja od dužnika koji su više puta svoje obveze podmirivali sa zakašnjenjem do 30 dana, ali ne više od tri puta u proteklih 12 mjeseci i sa zakašnjenjem od 31 do 90 dana;
potraživanja od dužnika za koje banka ocjenjuje da će njihovi novčani priljevi biti dovoljni za redovito podmirivanje dospjelih obveza iako njihovo trenutačno financijsko stanje nije zadovoljavajuće, ali projekcija njihova budućeg poslovanja pokazuje tendenciju poboljšanja.
3) U skupinu C raspoređuju se:
potraživanja od dužnika koji su više puta svoje obveze podmirivali sa zakašnjenjem od 31 do 90 dana, ali ne više od tri puta u proteklih 12 mjeseci i sa zakašnjenjem od 91 do 180 dana;
potraživanja od dužnika čiji je kapital nerazmjerno nizak prema ukupnim obrtnim sredstvima potrebnim za financiranje njihove djelatnosti;
potraživanja od dužnika za koje je bilo izvršeno plaćanje na temelju izdanih garancija, avala ili drugih oblika jamstava, a oni ih nisu podmirili u roku od 30 dana nakon što je banka izvršila plaćanje:
potraživanja od dužnika od kojih banka ne prima zadovoljavajuće informacije ili odgovarajuću dokumentaciju u svezi potraživanja, jamstava i izvora za otplatu dugova.
4) U skupinu D raspoređuju se:
potraživanja od dužnika koji su više puta svoje obveze podmirivali sa zakašnjenjem od 91 do 180 dana, ali ne više od tri puta u proteklih 12 mjeseci i sa zakašnjenjem od 181 do 365 dana;
potraživanja od dužnika koji dugove ne mogu podmirivati iz novčanog toka ostvarenog redovitim poslovanjem i/ili kod kojih naplata dugova ovisi o naplati instrumenata osiguranja potraživanja;
potraživanja od dužnika koji su u sanaciji;
potraživanja za koja je nadležnom sudu podnesena prijava za pokretanje postupka prisilnog poravnavanja ili stečaja dužnika, iz čega banka opravdano očekuje djelomičnu naplatu svojih potraživanja;
potraživanja od dužnika čije je financijsko stanje vrlo slabo, ali se može očekivati naplata dijela duga;
potraživanja koja su osporena od strane dužnika.
5) U skupinu E raspoređuju se:
potraživanja od dužnika koji svoje obveze podmiruju sa zakašnjenjem od više od 365 dana;
potraživanja od dužnika koji su u stečaju;
potraživanja koja nisu osigurana ni jednim instrumentom naplate;
potraživanja koja su predmet sudskog spora:
potraživanja za koja banka ocjenjuje da neće biti naplaćena i vraćena.
Podmirenje obveza dužnika znači plaćanje banci svih dužnikovih obveza u ugovorenim rokovima dospijeća, a da banka radi toga ne uspostavlja novo potraživanje ili potencijalne obveze prema dužniku.
Obnavljanje potraživanja znači uspostavljanje novog potraživanja banke u zamjenu za već postojeće potraživanje. Produženje roka podmirenja dužnikovih obveza znači produženje roka dospijeća već postojećeg potraživanja s time da eventualne promjene uvjeta ugovora nisu ni pri obnavljanju ni pri produženju roka dospijeća potraživanja prouzročene pogoršanjem dužnikova financijskog stanja nego promjenama na financijskim tržištima i/ili u poslovanju dužnika i/ili banke.
Restrukturiranje potraživanja znači uspostavljanje novog potraživanja banke u zamjenu za već postojeće potraživanje ili produženje roka dospijeća već postojećeg potraživanja uz bitne promjene ugovorenih uvjeta, s time da su promjene uvjeta prouzročene pogoršanjem dužnikova financijskog stanja, tako da je svrha promjena smanjenje dužnikovih opterećenja koja proizlaze iz otplate potraživanja i/ili iz plaćanja kamata i drugih naknada.
Restrukturiranjem potraživanja osobito se smatraju sljedeće aktivnosti:

 1. produženje roka vraćanja glavnice i/ili kamata;
 2. sniženje kamatne stope zbog slaboga financijskog stanja dužnika;
 3. sniženje visine duga (glavnice i/ili dospjelih kamata);
 4. preuzimanje druge aktive za djelomično ili potpuno plaćanje duga;
 5. druge slične aktivnosti.

Osnovno načelo računovodstvenih postupaka povezanih s restrukturiranjem rizičnih potraživanja jest istodobno iskazivanje gubitaka i potencijalnih gubitaka te iskazivanje prihoda tek pri ostvarenju naplate tih potraživanja.
Pri obnavljanju i/ili produženju roka dospijeća potraživanja raspoređenih u skupinu B banka ne može rasporediti novonastalo potraživanje ili potraživanje s produženim rokom dospijeća u skupinu A.
Pri obnavljanju i/ili produženju roka dospijeća potraživanja raspoređenih u skupine C ili D banka mora rasporediti novonastalo potraživanje ili potraživanje s produženim rokom dospijeća u jednu od nižih skupina od one u koju je bilo raspoređeno prvobitno potraživanje.
Pri restrukturiranju potraživanja banka uvijek mora rasporediti novonastalo potraživanje u jednu od nižih skupina od one u koju je bilo raspoređeno prvobitno potraživanje.
Odgađanjem roka odnosno zakašnjenjem podmirenja obveza prema banci, u skladu s ovom Odlukom, ne smatraju se odgađanja koja proizlaze iz refinanciranja odnosno reprogramiranja kredita na osnovi sporazuma sklopljenih s vladinim agencijama država vjerovnika i s inozemnim poslovnim bankama.
6. Sva potraživanja od jednog dužnika raspoređuju se u jednu skupinu i to u skupinu najrizičnijeg potraživanja od dotičnog dužnika. Iznimno, banka može u skupinu A rasporediti pojedinačno potraživanje koje je osigurano prvorazrednim instrumentom osiguranja naplate prema točki 7. ove Odluke ili pojedinačno potraživanje koje je osigurano primjerenim osiguranjem prema točki 8. ove Odluke.
7. Prvorazrednim instrumentima osiguranja naplate potraživanja, prema ovoj Odluci, smatraju se sljedeći instrumenti:
a) depozit kod banke koja je odobrila kredit i za kojeg postoji ugovorom određeno ovlaštenje da se upotrijebi za naplatu potraživanja iz kredita,
b) vrijednosni papiri Republike Hrvatske ili Narodne banke Hrvatske,
c) neopoziva garancija ili supergarancija izdana od domaće banke ili prvorazredne inozemne banke koja sadrži riječ "na prvi poziv" ili slično,
d) polica osiguranja prvorazrednoga osiguravajućeg društva,
e) neopoziva garancija ili jamstvo Republike Hrvatske.
Potraživanja osigurana sa 100% svoje vrijednosti instrumentima osiguranja navedenim pod a) do e) prvoga stavka ove točke raspoređuju se u skupinu A do aktiviranja instrumenata ako su oni aktivirani u roku od najviše 30 dana nakon isteka roka za plaćanje potraživanja.
8. Osiguranje potraživanja je primjereno ako je potraživanje osigurano hipotekom ili fiducijarnim vlasništvom nad stambenim objektom (kuća, stan i sl.) i ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
a) kredit je odobren u skladu s načelima sigurnoga i stabilnoga bankovnog poslovanja;
b) imovina je bez stvarnih i pravnih opterećenja (ograničenja);
c) banka ima prvenstvo u redoslijedu namirenja potraživanja;
d) nema nikakvih zapreka za prodaju imovine dužnika radi podmirenja njegovih obveza;
e) objektivno procijenjena vrijednost imovine - uključujući i eventualni depozit korisnika kredita kod banke - prelazi najmanje za 30% iznos ukupnih dužnikovih obveza;
f) prodaja imovine može se obaviti u roku koji ne ugrožava likvidnost banke, a najkasnije u roku od godine dana nakon dospijeća potraživanja.
Potraživanja osigurana zalogom imovine raspoređuju se u skupinu A samo ako potpuno ispunjavaju sve uvjete navedene od a) do f).
UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH GUBITAKA
9. Na temelju raspoređivanja bilančnih i izvanbilančnih stavaka u skupine iz ove Odluke, potencijalni gubici banke izračunavaju se u visini od:
- najmanje 10% potraživanja raspoređenih u skupinu B;
- najmanje 25% potraživanja raspoređenih u skupinu C;
- najmanje 50% potraživanja raspoređenih u skupinu D;
- 100% potraživanja raspoređenih u skupinu E.
Pri izračunavanju potencijalnih gubitaka banke mogu za skupine B, C i D primijeniti i više postotke od onih koji su navedeni u prvom stavku ove točke i to:
- za skupinu B od 10 do 20%;
- za skupinu C od 25 do 40%;
- za skupinu D od 50 do 90%.
ISKLJUČIVANJE PRIHODA
10. Banka može uključiti u Račun dobiti i gubitka samo naplaćene prihode. Plaćanjem se smatra priljev na račun ili u blagajnu banke.
Iznimno banka može uključivati u Račun dobiti i gubitka obračunate i nenaplaćene prihode od potraživanja raspoređenih u skupinu A, a od potraživanja raspoređenih u skupinu B udio prihoda koji je proporcionalan s udjelom glavnice dotičnih potraživanja za koji nisu izračunati gubici prema točki 9. ove Odluke.
11. Banka ne smije u Račun dobiti i gubitka uključivati prihode koje obračunava na plasmane raspoređene u skupinu C, D i E.
Prihodi koji su, u skladu s prvim stavkom ove točke obračunati i nisu uključeni u Račun dobiti i gubitka banke, prema ovoj su Odluci isključeni prihodi.
Iznose isključenih prihoda banka vodi u aktivi bilance kao potraživanje od dužnika, a u pasivi bilance na posebnom računu isključenih prihoda.
12. Ako banka u tijeku godine prerasporedi potraživanje iz skupine A ili B u skupinu C, D ili E, stornirat će u Računu dobiti i gubitka obračunate prihode od tih potraživanja za cijelu godinu i još nenaplaćene obračunate prihode od tih potraživanja za protekle godine koji su bili već uključeni u Račun dobiti i gubitka kao obračunati i nenaplaćeni prihodi.
U suprotnom slučaju banka postupa u skladu s točkom 10. ove Odluke.
VOĐENJE KREDITNIH SPISA
13. Banka osigurava informacije i dokumentaciju o dužnicima najmanje u opsegu koji će propisati Narodna banka Hrvatske Uputom za vođenje kreditnih spisa.
PROVOĐENJE OVE ODLUKE I IZVJEŠĆIVANJE NARODNE BANKE HRVATSKE
14. Odgovarajuća tijela banke moraju osigurati da vodstvo banke razvije i uvede primjerene unutrašnje postupke za provođenje odredbi ove Odluke, a posebice:

 1. da se u banci razviju unutrašnja kontrola i sustav obavješćivanja koji će osigurati propisanu primjenu mjerila i kriterija za raspoređivanje potraživanja, kao i ostalih odredbi ove Odluke;
 2. da se u banci razvije sustav tekućeg praćenja kreditnih rizika;
 3. da provođenje ove Odluke ima potporu u odgovarajućim računovodstvenim postupcima.
 4. Narodna banka Hrvatske propisuje upute za provođenje odredbi ove Odluke.
 5. Banka obavješćuje Narodnu banku Hrvatske o provođenje ove Odluke tromjesečno u obliku i na način koji je propisan uputama.
 6. Banka vrši obračun i sastavlja izvještaje iz točke 16. ove Odluke prema stanju 31. ožujka, 30. lipnja i 30. rujna te ih Narodnoj banci Hrvatske dostavlja do 30. travnja, 31. srpnja i 31. listopada. Privremeni izvještaj prema stanju 31. prosinca banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske najkasnije do 31. siječnja slijedeće godine, a izvještaje izrađene na temelju revidiranoga i usvojenoga godišnjeg izvještaja najkasnije do 5. srpnja slijedeće godine. Narodna banka Hrvatske propisuje upute i obrasce za slanje izvještaja.

Prvi izvještaj prema ovoj Odluci, banka izrađuje prema stanju na dan 31. prosinca 1997. godine.
18. Na temelju posebnog zahtjeva Narodne banke Hrvatske, banka sastavlja izvještaj i prema stanju na dan koji nije propisan u točki 17. i u roku koji odredi Narodna banka Hrvatske.
19. Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 107/93 i 15/94).
20. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
O.br. 382/97.
Zagreb, 5. ožujka 1997.
Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti