POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - ostali akti - pravilnik o obradi - odluka o poslovima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članaka 18. i 20. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93, 90/96. i 98/96.) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 5. ožujka 1997. godine, donio je

ODLUKU
O NAČINU IZRAČUNAVANJA ADEKVATNOSTI KAPITALA I PONDERIRANE RIZIČNE AKTIVE BANAKA I ŠTEDIONICA
OPĆE ODREDBE
1. Adekvatnost kapitala jedan je od ključnih pokazatelja koje Narodna banka Hrvatske provjerava pri nadzoru nad bankama i štedionicama (u daljnjem tekstu: banke) kako bi osigurala sigurno i stabilno poslovanje pojedinačnih banaka i cijeloga bankovnog sustava. Ova Odluka određuje kriterije i način izračunavanja adekvatnosti kapitala banaka, a posebice i ponderirane rizične aktive.
NAČIN IZRAČUNAVANJA ADEKVATNOSTI KAPITALA
2. Adekvatnost kapitala banaka i štedionica je koeficijent koji se dobije tako da se jamstveni kapital banke (brojnik koeficijenta), izračunat prema Odluci o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica podijeli s ukupnom ponderiranom aktivom banke (nazivnik koeficijenta), izračunatom prema točki 6. ove Odluke, te rezultat pomnoži s faktorom 100%.
3. Adekvatnost je temeljnog kapitala banaka i štedionica koeficijent koji se dobije tako da se temeljni kapital banke (brojnik koeficijenta), izračunat prema Odluci o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica, podijeli s ukupnom ponderiranom aktivom banke (nazivnik koeficijenta), izračunatom prema točki 6. ove Odluke, te rezultat pomnoži s faktorom 100%.
PROPISANA VISINA ADEKVATNOSTI
KAPITALA
4. Banka mora, u skladu s odredbama članka 20. stavka 1. i 3. Zakona o bankama i štedionicama, opseg svoga poslovanja usklađivati tako da adekvatnost kapitala izračunatog u skladu s točkom 2. ove Odluke doseže najmanje 8%.
5. Banka mora, u skladu s odredbama članka 20. stavka 1. i 3. Zakona o bankama i štedionicama, opseg svoga poslovanja usklađivati tako da adekvatnost temeljnog kapitala izračunatog u skladu s točkom 3. ove Odluke doseže najmanje 4%.
SASTAVNI DIJELOVI I NAČIN IZRAČUNAVANJA UKUPNE PONDERIRANE AKTIVE BANAKA
6. Ukupna ponderirana aktiva je zbroj bilančne aktive, izračunate prema točki 7. ove Odluke i izvanbilančne aktive izračunate prema točki 8. ove Odluke, umanjen za stavke iz točke 9. ove Odluke.
7. Bilančna aktiva koja se uključuje u ponderiranu rizičnu aktivu, jest zbroj neto aktivnih bilančnih stavaka (nominalnih iznosa pojedinačnih stavaka umanjenih za posebne rezervacije za osiguranje od poznatih mogućih gubitaka iz tih stavaka) raspoređenih u skupine i pomnoženih sa slijedećim ponderima:
Ponder 0% za

 1. novčanice, kovanice i plemenite kovine;
 2. potraživanja od Narodne banke Hrvatske i središnjih banaka država članica OECD-a i potraživanja osigurana bezuvjetnim garancijama ili vrijednosnim papirima Narodne banke Hrvatske i središnjih banaka država članica OECD-a;
 3. potraživanja od Republike Hrvatske i potraživanja osigurana bezuvjetnim garancijama ili drugim jamstvima ili vrijednosnim papirima Republike Hrvatske s preostalim rokom dospijeća do jedne godine;
 4. Potraživanja od država članica OECD-a i potraživanja osigurana bezuvjetnim garancijama ili vrijednosnim papirima država članica OECD-a;
 5. potraživanja pokrivena depozitima kod banke koja je odobrila kredit, do visine depozita.

Ponder 20% za

 1. potraživanja za koja je uvjetovanu garanciju ili jamstvo izdala Republika Hrvatska, Narodna banka Hrvatske, država članica OECD-a ili središnja banka države članice OECD-a;
 2. potraživanja od međunarodnih financijskih ustanova i potraživanja osigurana vrijednosnim papirima ili drugim jamstvima međunarodnih financijskih ustanova;
 3. sredstva u inozemnim valutama na tekućim računima kod inozemnih banaka koje imaju primjeren stupanj kreditne sposobnosti;
 4. oročene depozite u inozemnim valutama kod inozemnih banaka koje imaju primjeren stupanj kreditne sposobnosti;
 5. ostala potraživanja od inozemnih i domaćih banaka koje imaju primjeren stupanj kreditne sposobnosti i potraživanja osigurana garancijama ili jamstvima tih banaka.

Narodna banka Hrvatske će primjeren stupanj kreditne sposobnosti za 20%-tni ponder potanje definirati u uputama za provođenje ove Odluke.
Ponder 50% za

 1. potraživanja od domaćih banaka i banaka iz država članica OECD-a i potraživanja osigurana garancijama ili jamstvima tih banaka;
 2. potraživanja osigurana u skladu s točkom 8. Odluke o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica primjerenim osiguranjem putem zaloga imovine dužnika u Republici Hrvatskoj.

Ponder 75% za
1. potraživanja od poduzeća u državnom vlasništvu čiji se gubici pokrivaju iz državnog proračuna.
Ponder 100% za

 1. potraživanja bez pokrića depozitom kod banke koja je odobrila kredit odnosno bez osiguranja primjerenim zalogom imovine;
 2. potraživanja od javnog sektora;
 3. materijalna ulaganja;
 4. ulaganja u vrijednosne papire drugih banaka i štedionica koji se ne ubrajaju u njihov jamstveni kapital;
 5. svu ostalu bilančnu aktivu.
 6. Aktivne izvanbilančne stavke uključuju se u ukupnu ponderiranu aktivu tako da se umanje za posebne dugoročne rezervacije formirane za identificirane gubitke za te stavke i pomnože s odgovarajućim konverzijskim faktorom te nakon toga još s ponderima za bilančna potraživanja iz točke 7. ove Odluke.

Konverzijski faktori su slijedeći:
Konverzijski faktor 0% za

 1. neiskorištene, bezuvjetno opozive okvirne kredite do jedne godine i opozive akreditive;
 2. garancije i druga jamstva pokrivena garancijama i drugim jamstvima Republike Hrvatske;
 3. akreditive, garancije i druga jamstva pokrivena depozitima kod izdavajuće banke.

Konverzijski faktor 20% za

 1. neiskorištene okvirne kredite s izvornim rokom dospijeća do jedne godine;
 2. kratkoročne neopozive dokumentarne akreditive i potvrđene dokumentarne akreditive.

Konverzijski faktor 50% za

 1. neiskorištene okvirne kredite s izvornim rokom dospijeća dužim od jedne godine;
 2. činidbene garancije i druge potencijalne obveze koje služe pokriću neispunjavanja financijskih obveza od strane trećih stranaka.

Konverzijski faktor 100% za
1. svu ostalu izvanbilančnu aktivu.
9. Zbroj bilančne aktive izračunate prema točki 7. ove odluke i izvanbilančne aktive izračunate prema točki 8. ove Odluke umanjuje se za slijedeće stavke:

 1. izravna i neizravna ulaganja banke i pravnih osoba nad kojima banka ima izravno ili neizravno potpuno ili većinsko vlasništvo u dionice i druge financijske instrumente koji se ubrajaju u jamstveni kapital banaka i drugih financijskih institucija;
 2. potraživanja od pravnih osoba i potencijalne obveze prema pravnim osobama nad kojima banka ima izravno ili neizravno potpuno ili većinsko vlasništvo, ako su ta potraživanja ili te potencijalne obveze uspostavljene uz uvjete koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta banke ili povoljniji od uvjeta na financijskim tržištima za usporedive poslove ili ako uvjeti ne odgovaraju načelima sigurnoga i stabilnoga bankovnog poslovanja te ako takva potraživanja ili potencijalne obveze nisu prvorazredno osigurane;
 3. potraživanja od pravnih osoba i potencijalne obveze prema pravnim osobama nad kojima izravno ili neizravno vlasništvo imaju namještenici banke, članovi uprave, članovi nadzornog odbora odnosno članovi njihovih užih obitelji, ako su ta potraživanja ili te potencijalne obveze uspostavljene uz uvjete koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta banke ili povoljniji od uvjeta na financijskim tržištima za usporedive poslove ili ako uvjeti ne odgovaraju načelima sigurnoga i stabilnoga bankovnog poslovanja te ako takva potraživanja ili potencijalne obveze nisu prvorazredno osigurane;
 4. potraživanja od namještenika banke, članova uprave ili nadzornog odbora odnosno članova njihovih užih obitelji i potencijalne obveze prema namještenicima banke, članovima uprave ili nadzornog odbora odnosno članovima njihovih užih obitelji neovisno o tome jesu li im odobrene kao trgovcima pojedincima ili fizičkim osobama, ako su ta potraživanja ili te potencijalne obveze uspostavljene uz uvjete koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta banke ili povoljniji od uvjeta na financijskim tržištima za usporedive poslove ili ako uvjeti ne odgovaraju načelima sigurnoga i stabilnoga bankovnog poslovanja te ako takva potraživanja ili potencijalne obveze nisu prvorazredno osigurane;
 5. potraživanja i potencijalne obveze osigurane dionicama drugih banaka koje ne kotiraju na službenim burzama te potraživanja i potencijalne obveze osigurane poslovnim udjelima drugih banaka.

PROVOĐENJE OVE ODLUKE I IZVJEŠĆIVANJE NARODNE BANKE HRVATSKE
10. Banke sastavljaju izvještaje o provođenju ove Odluke prema stanju 31. ožujka, 30. lipnja i 30. rujna te ih Narodnoj banci Hrvatske dostavljaju do 30. travnja, 31. srpnja i 31. listopada. Privremeni izvještaj prema stanju 31. prosinca banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske najkasnije do 31. siječnja slijedeće godine, a izvještaje izrađene na temelju revidiranoga i usvojenoga godišnjeg izvještaja najkasnije do 5. srpnja slijedeće godine. Narodna banka Hrvatske propisuje upute i obrasce za slanje izvještaja.
11. Banka sastavlja, prema posebnom zahtjevu Narodne banke Hrvatske, izvještaje i prema stanju na dan koji nije propisan u točki 10. ove Odluke i u roku koji odredi Narodna banka Hrvatske.
12. Prve izvještaje iz točke 10. ove Odluke banke sastavljaju prema stanju na dan 31. prosinca 1997. godine.
13. Danom početka primjene ove Odluke prestaju važiti Odluka o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 107/93 i 15/94) i Odluka o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 107/93).
14. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
O. br. 380/97.
Zagreb, 5. ožujka 1997.
Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti