POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - sustav pravila - pravilnik o prestanku - zakon o prodaji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94.) i članka 33. stavka 2. Uredbe o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice ("Narodne novine", broj 97/95.) ministar financija donio je
NAPUTAK
ZA ISPLATU S JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE
Članak 1.
Naputkom za isplatu s jedinstvenog računa riznice (u daljnjem tekstu: Naputak) propisuju se način dostavljanja zahtjeva za isplatu s jedinstvenog računa riznice, postupak kontrole i ovjere, obavljanje plaćanja, obrasci i njihovo ispunjavanje te izvješćivanje. Pod isplatama prema ovom Naputku razumijevaju se: sredstva za kapitalne projekte, isplate dobavljačima u svoti iznad 200.000,00 kuna i izdataka za zaposlenike.
Članak 2.
Odredbe ovog Naputka odnose se na ministarstva i ostala tijela državne uprave, tijela državne vlasti i ostale koji u državnom proračunu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: državni proračun) imaju predviđene iznose za isplate iz članka 1.
Članak 3.
(1) Nadležno ministarstvo, definirano Uredbom o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (u daljnjem tekstu: Uredba), podnosi zahtjev Ministarstvu financija za isplatu s jedinstvenog računa riznice u skladu s ovim Naputkom.
(2) Nadležno ministarstvo podnosi zahtjev za isplatu s jedinstvenog računa riznice na razini svake agencije.
(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti uz sljedeće uvjete:
- da nadležno ministarstvo odnosno agencija imaju predviđeni iznos za izdatke u državnom proračunu za tekuću godinu;
- da nadležno ministarstvo odnosno agencija imaju odobrene tromjesečne i mjesečne planove izdataka za tekuću godinu na temelju državnog proračuna i
- da je isporučena roba ili pružena usluga u svezi s izdacima.
Članak 4.
(1) Zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka podnosi se na obrascu "ZIRR-1".
(2) Ako postoji više faktura, više pozicija državnog proračuna ili kapitalnih projekata za jednog dobavljača, ispunjava se i obrazac "ZIRR-2".
Članak 5.
(1) U zaglavlje obrasca iz članka 4. stavka 1. ovog Naputka upisuje se potpuni naziv nadležnog ministarstva i agencije te njihove šifrene oznake - oznake za razdjel i glavu iz državnog proračuna te šifrena oznaka proračunskog korisnika.
(2) Datum označuje dan, mjesec i godinu podnošenja zahtjeva.
(3) Broj zahtjeva za isplatu označuje redni broj zahtjeva, popis kojih vodi nadležno ministarstvo, i to za svaku agenciju posebno.
(4) Iznos označuje zahtijevanu svotu za plaćanje u kunama i lipama koja se ispisuje i slovima, a mora odgovarati fakturi, ugovoru ili drugomu dokumentu na osnovi koje je primljena roba ili usluga odnosno izdatku za zaposlene.
(5) Broj žiroračuna označuje broj žiroračuna na koji se prenosi novac odnosno, kad je riječ o izdatku za zaposlene, broj računa 631 proračunskog korisnika.
(6) Matični broj dobavljača označuje njegov matični broj prema evidenciji Državnog zavoda za statistiku.
(7) Naziv dobavljača označuje njegovo ime iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti o kojem je dobavljaču riječ.
(8) Adresa dobavljača označuje njegovo sjedište - mjesto, ulicu i broj.
(9) Pozicija državnog proračuna označuje redni broj stavke iz državnog proračuna za tekuću godinu.
(10) Račun računskog plana označuje broj računa računskog plana izdatka koji se zahtijeva i koji je u državnom proračunu za tekuću godinu.
(11) Kapitalni projekt označuje njegov broj iz Jedinstvenog registra kapitalnih izdataka, a ako nedostaje, onda broj kapitalnog izdatka iz državnog proračuna za tekuću godinu - Kapitalni izdaci.
(12) Kad je riječ o izdacima za zaposlene, ne ispunjavaju se stavci; šesti, sedmi, osmi i jedanaesti.
(13) Kontrolor isplata upisuje svoje ime i prezime te se potpisuje ako je obavio financijsku kontrolu propisanu člancima od 20 do 24. Uredbe.
(14) Ovjerovitelj isplata upisuje svoje ime i prezime te se potpisuje ako je obavio računovodstvenu kontrolu propisanu člancima od 25. do 29. Uredbe.
(15) Slova "M. P." označuju kraticu za mjesto pečata gdje se stavlja otisak pečata nadležnog ministarstva ako su upisani svi podaci navedeni u stavcima od 1. do 13. ovoga članka, a ako se ispunjava i obrazac iz članka 4. stavka 2. ovog Naputka, valja navesti samo potrebne podatke iz stavaka od 1. do 13.
Članak 6.
(1) Obrazac "ZIRR-2" iz članka 4. stavka 2. ovog Naputka sadrži stupce:
- redni broj,
- broj fakture,
- broj ugovora,
- broj projekta iz Jedinstvenog registra kapitalnih izdataka,
- broj pozicije iz državnog proračuna za tekuću godinu te
- iznos po svakom retku i ukupan iznos.
(2) Kad je riječ o izdacima za zaposlene, ne ispunjavaju se stupci 2, 3 i 4 obrasca "ZIRR-2".
(3) Ukupan iznos iz obrasca "ZIRR-2" i iznos iz obrasca "ZIRR-1" ne smiju se razlikovati.
Članak 7.
(1) Zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka treba za primljenu robu ili usluge podnijeti do 15. u mjesecu za prethodno razdoblje odnosno kad je riječ o izdacima za zaposlene, dva dana prije isplate plaće.
(2) Zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka treba ispuniti u tri primjerka, od kojih jedan valja dostaviti Ministarstvu financija, u skladu s ovim Naputkom.
(3) Zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka za primljenu robu i usluge dostavljen nakon 15. u mjesecu prosljeđuje se za naplatu u sljedećem mjesecu.
Članak 8.
(1) Ministarstvo financija, u skladu sa Zakonom o proračunu i Uredbom, obrađuje zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka.
(2) Zahtjev koji ne bude ispravno ispunjen odnosno koji bude ispunjen suprotno odredbama propisa iz stavka 1. ovog članka ili suprotno odredbama ovog Naputka, bit će vraćen njegovu podnositelju.
Članak 9.
Ministarstvo financija izravno će podmiriti obvezu dobavljaču navedenom u zahtjevu iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka u pravilu do kraja mjeseca ako su ispunjeni svi uvjeti iz propisa navedenih u članku 8. ovog Naputka odnosno oni iz drugih propisa koji uređuju međusobne odnose.
Članak 10.
Ministarstvo financija obavijestit će nadležno ministarstvo o odobrenju zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka.
Članak 11.
Kontrolori isplata i ovjerovitelji isplata dužni su voditi posebnu evidenciju o zahtjevima iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka, o primljenim obavijestima iz članka 10. ovog Naputka i dosljedno izvršavati svoje obveze u skladu s Uredbom.
Članak 12.
Obrasci "ZIRR-1" i "ZIRR-2" iz članka 4. ovog Naputka tiskani su kao prilog i njegov su sastavni dio. Mogu biti tiskani i na sredstvima za automatsku obradu podataka, pri čemu izgled i elementi moraju biti istovjetni sa standardnim obrascima.
Članak 13.
Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje vrijediti Naputak o isplati kapitalnih izdataka s jedinstvenog računa riznice ("Narodne novine", br. 13/96.).
Članak 14.
Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 400-06/97-01/82
Urbroj: 513-06/97-1
Zagreb, 6. lipnja 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti