POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - osnovni propisi - pravilnik o deklaraciji - uredba o osiguravanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 23. stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 48/95) ministar gospodarstva donosi
PRAVILNIK
O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O KONCENTRACIJAMA
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, način vođenja Upisnika o koncentracijama (u daljnjem tekstu: Upisnik) te oblik i sadržaj prijave koncentracije.
Članak 2.
Upisnik je knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa.
Upisnik se sastoji od glavne knjige Upisnika koji sadrži podatke o subjektima upisa.
Glavna knjiga Upisnika sastoji se od registarskih uložaka u koje se upisuju podaci o svakoj pojedinoj prijavljenoj koncentraciji.
Zbirka isprava vodi se za svaku prijavu upisa. Zbirka isprava je dio Upisnika koji sadrži dokaze bitne za upis podataka o prijavama koncentracija u glavnu knjigu, druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa, te rješenja u postupke ocjene koncentracije.
Članak 3.
Upisnik vodi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija).
Glavna knjiga vodi se usporedo u pisanom obliku i na elektroničnom računalu (u daljnjem tekstu: računalo)
Glavna knjiga u pisanom obliku vodi se kao ispis podataka upisanih na računalu.
Članak 4.
Upisnik vodi voditelj Upisnika - službenik kojeg ovlasti ravnatelj Agencije (voditelj Upisnika).
Voditelj upisnika zaprima prijave koncentracije, ocjenjuje priložene dokaze i upisuje koncentracije u Upisnik te predmet s dokumentacijom dostavlja Savjetu za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Savjet) radi ocjene koncentracije.
Nakon ocjene Savjeta o prijavljenoj koncentraciji službenik kojeg ovlasti ravnatelj Agencije priprema nacrt rješenja iz članka 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.
II. PRIJAVA ZA UPIS
Članak 5.
Postupak za upis u Upisnik pokreće se podnošenjem prijave za upis (u daljnjem tekstu: prijava).
Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjena upisanih u Upisnik.
Uz prijavu podnose se prilozi propisani ovim Pravilnikom.
Članak 6.
Prijavu koncentracije podnosi u slučajevima spajanja i pripajanja vlasnik ili zastupnici društva odnosno drugih pravnih osoba poduzetnika preuzimatelja ili novoosnovanog poduzetnika koje nastaje spajanjem.
U slučaju stjecanja većinskog udjela ili većinskog prava odlučivanja prijavu podnosi stjecatelj većinskog udjela ili većinskog prava odlučivanja.
Ako se većinski udjel ili većinsko pravo odlučivanja stječe na osnovu javne ponude, prijavu o koncentraciji podnosi ponuditelj.
U drugim slučajevima prijavu podnose svi sudionici koncentracije ili osobe koje su od strane svih sudionika opunomoćene za podnošenje prijave.
Članak 7.
Prijava se podnosi u dva primjerka.
Prijava sadrži slijedeće podatke:

 1. Tvrtku ili ime, sjedište i predmet poslovanja podnositelja prijave;
 2. Tvrtku, sjedište i predmet poslovanja svih sudionika koncentracije;
 3. Ime i ovlasti zastupnika ili opunomoćenika koji podnosi prijavu kao predstavnik podnositelja prijave;
 4. Ime, adresu, broj telefona i telefaksa osobe kojoj se obraća Agencija ako se radi o osobi različitoj od osobe koja podnosi prijavu;
 5. Pravni oblik koncentracije;
 6. Kopiju izvornika pravnog temelja stjecanja prevladavajućeg utjecaja: ugovor o spajanju, ugovor o pripajanju ili odgovarajuće odluke organa poduzetnika, ugovor o stjecanju (kupnji dionica ili udjela, ugovor o vođenju poslova, ugovor o prijenosu dobiti, odluke o izmjeni statuta, ugovor o zakupu imovine koji daje prevladavajući utjecaj, prijedlozi zakona ili propisi kojim se stječe prevladavajući utjecaj, ponuda za stjecanje dionica/udjela ili dr.
 7. Godišnje financijsko izvješće za godinu koja je prethodila koncentraciji svih sudionika koncentracije i izvješće o stanju poduzetnika sudionika koncentracije;
 8. Ukupan godišnji promet svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i usluga, prije oporezivanja; (banke - bilancu, osiguravajuća društva doprinose visinu uplaćenih premija;
 9. Izvješće uprave kojim se pravno i gospodarski obrazlaže koncentracija;
 10. Popis drugih poduzetnika na mjerodavnom tržištu u kojima poduzetnici sudionici koncentracije svaki pojedinačno ili skupno imaju 10% ili više prava glasa ili udjela u temeljnom kapitalu;
 11. Popis poduzetnika na mjerodavnom tržištu u kojima su članovi uprave ili nadzornog odbora sudionika koncentracije istodobno članovi uprave ili nadzornog odbora;
 12. Broj zaposlenih u poduzetnicima sudionicima koncentracije;
 13. Istraživanja i ulaganja u razvoj provedena u poduzetnicima sudionicima koncentracije;
 14. Struktura vlasništva nakon koncentracije u poduzetniku u kojem se stječe prevladavajući utjecaj u postocima, dijagramima ili sl.
 15. Udjel u tržištu sudionika koncentracije i nakon provedene koncentracije poduzetnika koji stječe prevladavajući utjecaj;
 16. Mreža distribucije i maloprodaje na mjerodavnom tržištu i mreža distribucije i maloprodaje sudionika koncentracije, vlastita, ugovorna ili dr.
 17. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti koncentracije sa stanovišta interesa potrošača.

Prijava se podnosi na obrascu U1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 8.
Uz prijavu iz članka 7. ovog Pravilnika podnositelj prijave podnosi i druge podatke potrebne za ocjenu koncentracije.
Potanje upute o podacima iz stavka 1. ovog članka izdaje ravnatelj Agencije.
III. ISPITIVANJE PRETPOSTAVKI ZA UPIS
Članak 9.
Prije upisa prijavljene koncentracije u Upisnik voditelj Upisnika ispituje da li je udovoljeno pretpostavkama o kojima ovisi osnovanost prijave.
U osnovanosti prijave ocjenjuje se slijedeće:
- da li je podnesena od ovlaštene osobe,
- da li je prijava podnesena u dovoljnom broju primjeraka,
- da li prijava ima propisani sadržaj,
- da li prijava sadrži sve potrebne podatke i priloge za osnovanost upisa,
- da li su isprave priložene uz prijavu u izvorniku, ovjerenome prijepisu ili ovjerenoj kopiji,
- da li su ispunjene i druge pretpostavke za upis koncentracija.
Članak 10.
Voditelj Upisnika upozorit će podnositelja prijave ako prijava za upis nije razumljiva.
Kad voditelj Upisnika utvrdi da je prijavu ili priloge potrebno ispraviti, odnosno dopuniti, zaključkom će odrediti rok u kojem je podnositelj prijave obvezan ispraviti ili dopuniti prijavu.
Članak 11.
Kad voditelj upisnika utvrdi da je prijava za upis koncentracije uredna i potpuna upisuje koncentraciju u glavnu knjigu vođenu računalom.
U osnovni registarski uložak upisuju se podaci o sudionicima koncentracije i promjena tih podataka.
Članak 12.
U Upisnik se upisuju slijedeći podaci:

 1. Redni broj Upisnika
 2. Datum primitka
 3. Prijavitelj koncentracije
 4. Popis poduzetnika sudionika koncentracije
 5. Predmet poslovanja - djelatnosti sudionika koncentracije
 6. Godišnji promet sudionika koncentracije
 7. Ciljevi koncentracije (članak 24. Zakona)
 8. Datum upućivanja prijave Savjetu
 9. Odluka Savjeta
 10. Rješenje

- o zabrani koncentracije
- o ukidanju ograničenja tržišnog natjecanja
11. Upravni spor
12. Odluka Upravnog suda
13. Ostalo
14. Primjedbe
Obrazac Upisnika Uk je sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 13.
Sukladno odluci Savjeta ovlašteni službenik priprema nacrt rješenja koje donosi ravnatelj Agencije.
Članak 14.
Rješenje Agencije dostavlja se podnositelju prijave bez odgode.
Članak 15.
Nakon što provede radnje iz članka 13. do 15. ovog Pravilnika ovlašteni službenik odgovarajuće isprave i rješenje odlaže u zbirku isprava te na nalogu stavlja svoj potpis i datume.
Članak 16.
Ispis provedenog upisa sadrži naziv Agencije, datum i vrijeme upisa, redni broj upisa, sve upisane važeće podatke o ispisu redosljedom propisanim člankom 12. ovog Pravilnika te ime i prezime i potpis voditelja Upisnika.
Jedan primjerak potpisanog ispisa iz stavka 1. ovog članka odlaže se u registarski uložak glavne knjige vođene u pisanom obliku.
IV. REGISTARSKI ULOŠCI
Članak 17.
Registarski ulošci glavne knjige vođene u pisanom obliku je preklopljeni karton veličine B3 u koji se kronološkim redom ulažu potpisani ispisi važećih podataka upisanih u glavnoj knjizi vođenoj računalom.
V. ZBIRKA ISPRAVA
Članak 18.
Za svaku upisanu koncentraciju u posebnom omotu pod istim brojem pod kojim je koncentracija upisana u glavnoj knjizi vodi se zbirka isprava koja sadrži prijavu za upis, dokaze priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke Savjeta i Agencije te sve ostale dokaze koji se odlažu u zbirku isprava.
Dokazi se u zbirku isprava ulažu, uvezuju i slažu po redoslijedu navedenom u prijavi odnosno redosljedu primitka, tako da se svaki list dokaza označava rednim brojem u desnom gornjem kutu.
Na unutarnjoj strani omota zbirke isprava propisuju se kronološkim redom uložene isprave.
VI. PRIJEPISI, IZVACI I POTVRDE
Članak 19.
Agencija uz potpis voditelja Upisnika izdaje ovjerene prijepise i kopije, izvatke i potvrde o podacima upisanima u Upisnik.
VII. OČUVANJE PODATAKA
Članak 20.
Mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka iz Upisnika odredit će ravnatelj Agencije s posebnom uputom.
Ovlaštene osobe dužne su provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanje podataka iz Upisnika.
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 331-01/97-01/26
Urbroj: 526-01/97-01
Zagreb, 20. veljače 1997.
Ministar
Davor Štern, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti