POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - osnovna prava - odluka o dokupu - naredba o načinu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 41. Zakona o obrtu ("Narodne novine" broj 77/93. i 90/96.) ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra prosvjete i športa i Hrvatske obrtničke komore, donosi
PRAVILNIK
O NAČINU OSTVARIVANJA PROGRAMA NAUKOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ZA VEZANE OBRTE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se propisuje način organiziranja i ostvarivanja naukovanja te osposobljavanje za obavljanje vezanih obrta.
I. NAUKOVANJE
Članak 2.
Naukovanje obuhvaća savladavanje stručno-teorijskih i praktičnih sadržaja, utvrđenih propisanim nastavnim planom i programom.
Članak 3.
Cilj naukovanja je obrazovanje i osposobljavanje naučnika za obavljanje poslova u pomoćničkom zvanju za određeno zanimanje.
Članak 4.
Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkim i u drugim srednjim strukovnim školama.
Članak 5.
Obrtnička ili druga srednja strukovna škola može započeti s ostvarivanjem nastavnog plana i programa naukovanja, ako ima:
- prostor, opremu i izabrane nastavnike za izvođenje nastavnog programa naukovanja u skladu s normativima utvrđenim planom i programom,
- izvedbeni plan i program teorijskog i praktičnog dijela naukovanja izrađen na osnovi propisanog okvirnog nastavnog plana i programa.
Odobrenje za početak izvođenja naukovanja daje ministar gospodarstva uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra prosvjete i športa.
Članak 6.
Nastava stručno-teorijskog dijela naukovanja organizira se u razrednim odjelima i to u obrazovnim grupama i podgrupama.
U obrazovnoj grupi se ostvaruju zajednički stručni sadržaji jednog ili više srodnih područja rada.
U obrazovnoj podgrupi ostvaruju se stručni sadržaji, specifični za pojedina zanimanja.
Članak 7.
Nastava iz članka 6. ovog Pravilnika organizira se i izvodi u pravilu zajedno s onim dijelom praktične nastave koji organizira i izvodi obrtnička škola.
Nastava se organizira i izvodi prema prethodno utvrđenom izvedbenom nastavnom planu i programu.
Godišnji i tjedni broj nastavnih sati koji se izvodi u školi utvrđuje se godišnjim planom i programom rada škole te se usklađuje s radnim vremenom obrtničke radionice.
Članak 8.
Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika koji obavlja vezani obrt za koji se traži majstorski ispit, odnosno kod trgovačkog društva iz članka 8. Zakona o obrtu, ili kod trgovca pojedinca koji posluje na obrtnički način, kod obrtnika i u obrtničkoj školi.
Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika ako:
- obrtnik ima majstorsko zvanje ili ima zaposlenog djelatnika s odgovarajućim majstorskim zvanjem,
- posjeduje odgovarajući prostor, opremu i uvjete za izvođenje praktičnog dijela naukovanja,
- ima operativni plan i hodogram iz članka 15. stavka 2. alineje 2. i 3. ovog Pravilnika, kojim se propisuje ostvarenje praktičnog dijela naukovanja za svaku godinu naukovanja posebno.
Ako se kod obrtnika ne može obaviti praktični dio naukovanja, za koji obrtnik i naučnik imaju zaključen ugovor, ovaj dio praktičnog naukovanja izvodit će se u radionicama obrtničke škole.
Ako za izvođenje dijela naukovanja iz trećeg stavka ovog članka škola ne posjeduje odgovarajuću radionicu, dužna je organizirati izvođenje ovog dijela naukovanja kod drugih obrtnika odnosno trgovačkih društava iz članka 8. Zakona o obrtu ili kod drugih škola.
Ako iz bilo kojih razloga dođe do prestanka obrta za koji obrtnik i naučnik imaju zaključen ugovor o naukovanju ili ako se ugovor raskine krivnjom obrtnika područna obrtnička komora dužna je naučniku organizirati praktični dio naukovanja kod drugog obrtnika odnosno trgovačkog društva.
Ako se ugovor o naukovanju raskine krivnjom naučnika njegov roditelj ili staratelj dužni su pronaći drugog obrtnika ili trgovačko društvo s kojim će se zaključiti ugovor o naukovanju.
Odluku o stupanju odgovornosti za raskid ugovora iz stavka 5. i 6. ovog članka donosi povjerenstvo iz članka 22. stavka 2. ovog Pravilnika.
Članak 9.
Za obavljanje praktičnog dijela naukovanja obrtniku se izdaje dozvola (licenca).
Dozvolu (licencu) za ostvarivanje praktičnog dijela naukovanja izdaje Hrvatska obrtnička komora.
Dozvolu (licencu) može dobiti onaj obrtnik koji ispunjava uvjete iz članka 8. ovog Pravilnika.
Kadrovski i materijalni uvjeti propisuju se nastavnim planom i programom, a mjere higijensko tehničke zaštite i sanitarni standardi propisuju se drugim odgovarajućim propisima.
Članak 10.
Za utvrđivanje uvjeta iz stavka 4. članka 9., Hrvatska obrtnička komora osniva povjerenstvo od najmanje tri člana.
Članovi povjerenstva su nastavnici obrtničke škole odgovarajuće stručne spreme i obrtnici s majstorskim zvanjem odgovarajućeg zanimanja.
Povjerenstvo iz prvog stavka ovog članka osniva se za svaku vrstu programa posebno.
Način rada povjerenstva propisuje Hrvatska obrtnička komora.
Članak 11.
Program naukovanja koji se organizira i izvodi u obrtničkoj školi ostvaruju nastavnici.
Nastavnici su profesori, stručni učitelji i suradnici u nastavi.
Profesori izvode stručno-teorijsku nastavu ili praktični dio naukovanja, a stručni učitelji i suradnici u nastavi praktični dio naukovanja.
Iznimno, kada za zadano područje ne postoji odgovarajući studij, stručno-teorijsku nastavu ili praktični dio naukovanja može izvoditi i osoba s višom stručnom spremom ili s majstorskim zvanjem odnosno osoba s priznatim statusom majstora ako je postignuta stručna sprema najviši stupanj obrazovanja u tom stručnom području.
Ministarstvo prosvjete i športa utvrđuje koja osoba iz stavka 4. ovog članka može izvoditi stručno-teorijski dio nastave.
Članak 12.
Za profesora može biti izabrana osoba koja je završila odgovarajući studij visoke stručne spreme propisan nastavnim planom i programom.
Za stručnog učitelja može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu stručnu spremu i završila je srednju školu odgovarajućeg zanimanja.
Za suradnika u nastavi može biti izabrana osoba s odgovarajućim majstorskim zvanjem ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu u skladu s kadrovskim uvjetima propisanim nastavnim planom i programom.
Osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka moraju pored navedenih uvjeta ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o srednjem školstvu ("Narodne novine" broj 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.).
Članak 13.
Profesori organiziraju i izvode stručno-teorijski dio nastave ili praktični dio naukovanja prema godišnjem izvedbenom planu i programu rada škole i prema utvrđenim pedagoškim normativima rada.
Stručni učitelji samostalno izvode praktični dio nastave koji se obavlja u obrtničkoj školi.
Suradnici u nastavi sudjeluju u izvođenju praktičnog dijela nastave pod neposrednim rukovodstvom profesora ili stručnog učitelja.
Članak 14.
Program naukovanja koji se organizira u obrtničkoj radionici ili trgovačkom društvu iz člana 8. Zakona o obrtu ostvaruju majstori odgovarajućeg zanimanja ili osobe s priznatim statusom majstora.
Članak 15.
Za praćenje ostvarivanja programa praktičnog dijela naukovanja u obrtničkim radionicama obrtnička škola određuje jednog ili više nastavnika.
Nastavnik iz stavka 1. ovog članka dužan je:
- obavljati poslove člana povjerenstva iz članka 10. ovog Pravilnika,
- izraditi operativni plan i hodogram praktičnog dijela naukovanja, za svaku godinu naukovanja posebno,
- utvrditi zajedno s majstorom iz obrtničke radionice dijelove operativnog plana koji će se realizirati u obrtničkoj radionici odnosno u obrtničkoj školi,
- sudjelovati u organizaciji i provedbi kontrolnih ispita iz članka 18. ovog Pravilnika,
- pružiti pedagošku i metodičku pomoć majstorima u obrtničkim radionicama.
Članak 16.
Ostvarivanje programa naukovanja organizira se prema izvedbenom nastavnom planu i programu.
Članak 17.
Praktični dio naukovanja se mora organizirati tako da se naučnicima omogući redovno pohađanje nastave iz općeobrazovnog i stručno-teorijskog dijela nastavnog plana i programa.
Članak 18.
Tijekom naukovanja kontinuirano se prate, provjeravaju i ocjenjuju stručna znanja i vještine naučnika.
Uspjeh naučnika u praktičnom dijelu naukovanja prati se ocjenjivanjem svake vježbe koju provodi majstor u obrtničkoj radionici ili nastavnik u obrtničkoj školi.
Pored kontinuiranog praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju prve i druge godine naukovanja provede se kontrolni ispit iz stručno-teorijskih i praktičnih znanja i vještina.
Sadržaj kontrolnih ispita utvrđuje obrtnička škola na temelju propisanog nastavnog plana i programa.
Tijekom kontrolnog ispita vodi se zapisnik.
Na način praćenja i ocjenjivanja naučnika odgovarajuće se primjenjuje Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 92/95.).
Uspjeh naučnika iz pojedinih područja naukovanja ocjenjuje se prema članku 65. stavak 1. i 2. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" broj 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.).
Članak 19.
Kontrolni ispit provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri člana.
Dva člana povjerenstva su nastavnici odgovarajuće struke obrtničke škole, a jedan član povjerenstva je majstor iz radionice s kojom naučnik ima zaključen ugovor o naukovanju.
Članak 20.
Svrha kontrolnog ispita je utvrditi da li se ostvaruju pojedini ciljevi i zadaće naukovanja. Izvanredni kontrolni ispit obvezno se provodi ako iz bilo kojih razloga naučnik nije bio ocijenjen ili je iz pojedinih dijelova naukovanja ocijenjen ocjenom nedovoljan (1).
Članak 21.
Ako se kontrolnim ispitom utvrdi da se ciljevi i zadaće naukovanja ne ostvaruju, povjerenstvo iz članka 19. stavka 1. ovog Pravilnika utvrđuje uzroke njihovog neostvarivanja.
Ako se utvrdi da su uzroci u neodgovarajućem poučavanju, daje se dopunska poduka i utvrđuje rok za poboljšanje stručno-teorijskih i praktičnih znanja i vještina.
Ako se uzroci u zadanom roku ne uklone, Hrvatska obrtnička komora pokreće postupak za oduzimanje dozvole obrtniku za ostvarivanje praktičnog dijela naukovanja, a škola pokreće stegovni postupak za nastavnika obrtničke škole.
Članak 22.
Zavisno od postignutih rezultata naučnika, naukovanje se može skratiti ili produžiti najviše za jednu godinu.
Odluku o produživanju ili skraćenju naukovanja donosi povjerenstvo iz članka 19. stavka 2. ovog Pravilnika, razrednik naučnika i pedagog, odnosno psiholog obrtničke škole.
Članak 23.
Ako se i nakon produžetka naukovanja utvrdi da naučnik nije ostvario postavljene ciljeve i zadaće naukovanja, naučnik gubi status naučnika.
Članak 24.
Na završetku svake godine naukovanja uspjeh naučnika ocjenjuje se općom ocjenom koja se utvrđuje kao prosjek ocjena iz pojedinih dijelova naukovanja prema članku 65. stavak 3. i 4. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" broj 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.).
UPISI
Članak 25.
Pravo na upis u obrtničku školu imaju naučnici koji ispunjavaju uvjete iz članka 45. Zakona o obrtu ("Narodne novine" broj 77/93. i 90/96.) i koji su s obrtnikom zaključili ugovor o naukovanju.
Broj obrazovnih mjesta po zanimanjima za svaku školsku godinu utvrđuje područna obrtnička komora.
Odluku o upisu u obrtničke škole donosi ministar gospodarstva, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore i uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra prosvjete.
Članak 26.
Elemente i kvalitete za izbor kandidata za upis u obrtničke škole propisuje ministar prosvjete i športa uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore.
Članak 27.
Ugovor o naukovanju zaključuju obrtnik, odnosno trgovačko društvo, iz članka 8. Zakona o obrtu, obrtnička škola i naučnik, odnosno njegov roditelj ili staratelj.
Članak 28.
Ugovorom o naukovanju određuje se osobito:
- početak i trajanje naukovanja,
- radno vrijeme naučnika u obrtničkoj radionici ili na radilištu,
- raspored odmora naučnika u trajanju od najmanje 45 radnih dana tijekom školske godine,
- materijalna naknada naučniku za vrijeme trajanja naukovanja,
- obveze obrtnika glede ostvarivanja plana i programa praktičnog dijela naukovanja prema operativnom planu i hodogramu kojeg je izradila obrtnička škola utvrđenog člankom 15. stavkom 2. ovog Pravilnika,
- obveze obrtnika glede osiguranja materijala, strojeva i alata potrebnih za izvođenje praktičnog dijela naukovanja,
- obveze obrtnika i obrtničke škole glede osiguranja naučnika za slučaj nesreće na naukovanju,
- obveze naučnika naročito glede pridržavanja radne i tehnološke discipline na naukovanju,
- obveze obrtničke škole,
- druga međusobna prava i obveze naučnika, obrtnika, odnosno trgovačkog društva i obrtničke škole za vrijeme trajanja naukovanja.
Hrvatska obrtnička komora vodi evidenciju ugovora o naukovanju i skrbi o njihovoj provedbi.
NAUKOVANJE ODRASLIH
Članak 29.
Naukovanje odraslih obavlja se prema sadržajima utvrđenim okvirnim obrazovnim programom za odgovarajuće zanimanje.
Trajanje naukovanja odraslih ovisi o njihovom životnom i radnom iskustvu, o čemu odluku donosi obrtnička škola.
Članak 30.
Pravo na naukovanje iz članka 29. ovog Pravilnika imaju osobe s najmanje završenom osnovnom školom, osobe s neodgovarajućom stručnom ili srednjom školskom spremom te osobe s višom ili visokom stručnom spremom.
Naukovanje osoba iz stavka 1. ovog članka izvodi se prema razlikovnom planu i programu kojeg utvrđuje obrtnička komora.
Na osobe iz stavka 1. ovog članka ogovarajuće se primjenjuju i odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih ("Narodne novine", broj 14/93., 61/97.).
NAUKOVANJE OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Članak 31.
Naukovanje osoba s teškoćama u razvoju organizira se uz primjenu individualiziranih postupaka u obrtničkoj školi ili u posebnim organizacijama.
Praktični dio naukovanja može se, prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, obavljati i kod obrtnika odnosno trgovačkog društva iz članka 8. Zakona o obrtu.
Članak 32.
Naukovanje osoba s teškoćama u razvoju ostvaruje se prema okvirnim nastavnim planovima i programima iz članka 2. ovog Pravilnika, s time da se naukovanje može produžiti za najviše dvije godine.
Na osobe iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i odredbe propisane Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju ("Narodne novine", broj 86/93.).
II. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Članak 33.
Stručno osposobljavanje za stjecanje praktičnih zvanja i vještina može se obavljati kod obrtnika koji obavlja vezani obrt za koji se traži stručna osposobljenost, ili u obrtničkoj školi koja posjeduje odgovarajuću opremljenu radionicu.
Stručno osposobljavanje za stjecanje teorijskih sadržaja potrebnih za samostalno vođenje obrta može se organizirati u obrtničkoj školi ili drugoj obrazovnoj ustanovi ili kod druge odgovarajuće pravne osobe.
Članak 34.
Sadržaj stručnog osposobljavanja za pojedine vezane obrte, za koje se traži stručna osposobljenost utvrđuje se na temelju programa ispita o stručnoj osposobljenosti.
III. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA
I EVIDENCIJA
Članak 35.
Obrtnička ili druga srednja strukovna škola, obrtnik ili trgovačko društvo iz članka 8. Zakona o obrtu i Hrvatska obrtnička komora vode pedagošku dokumentaciju i evidencije o naučnicima.
Obrazac i sadržaj pedagoške dokumentacije i evidencije propisuje ministar prosvjete i športa, ministar gospodarstva i komorski tajnik Hrvatske obrtničke komore.
IV. NADZOR
Članak 36.
Nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja stručno-teorijskog i praktičnog dijela naukovanja i stručnog osposobljavanja koji se organizira i izvodi u obrtničkoj školi ili drugoj strukovnoj školi, drugoj ustanovi ili pravnoj osobi, provodi Ministarstvo prosvjete i športa u okviru svojih ovlasti.
Nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja praktičnog dijela naukovanja i stručnog osposobljavanja koji se organizira i izvodi u obrtničkoj radionici ili trgovačkom društvu iz članka 8. Zakona o obrtu provodi Ministarstvo gospodarstva.
Stručni nadzor nad naukovanjem iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi Ministarstvo prosvjete i športa u okviru svojih ovlasti.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte ("Narodne novine", broj 101/95.).
Članak 38.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 311-01/97-01/442
Urbroj: 536-01-97-02
Zagreb, 30. srpnja 1997.
Ministar gospodarstva
mr. Nenad Porges, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti