POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - opće odredbe - odluka o raspisivnaju - kodeks pozitivne prakse ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), članka 27. stavka 1. točke 1., a u svezi s člankom 7. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 92/96), ministar kulture donosi
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU "KRKA"
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka "Krka" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.
Članak 2.
Zaposlenici Javne ustanove "Nacionalni park Krka" (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku, te fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.
II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU
1. Plovidba i privez plovila
Članak 4.
Kretanje plovila u Nacionalnom parku dozvoljeno je uz dopuštenje Ustanove.
Prijevoz posjetitelja u Nacionalnom parku organizira Ustanova.
Zabranjen je prijevoz posjetitelja na vodi bez odobrenja Ustanove.
Iznimno, samostan na otočiću Visovac ima pravo organizirati prijevoz posjetitelja (hodočasnika) samostana vlastitim plovilima, pod uvjetima koje propisuje Ustanova.
Vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku imaju pravo korištenja plovila radi pristupa svojim nekretninama.
Članak 5.
Stalni privez plovila, u dijelu rijeke Krke uzvodno od Skradinskog mosta, mogu imati Ustanova, samostan Visovac i manastir Krka (Arhanđelovac) u skladu s Prostornim planom i uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Iznimno, stalni ili privremeni privez plovila mogu imati pravne i fizičke osobe uz odobrenje Ustanove.
Stalni i privremeni privez plovila dopušten je isključivo na posebno označenim i uređenim prostorima (privezištima).
Članak 6.
Fizičkim i pravnim osobama iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika pobliže uvjete za kretanje i privez plovila određuje Ustanova.
Članak 7.
Radi onemogućavanja nedozvoljene plovidbe u vodama Nacionalnog parka postavljaju se vidljive zapreke i oznake na vodi.
Članak 8.
Korisnici vodnog dobra na području Nacionalnog parka "Krka" dužni su Ustanovi plaćati naknadu čiju visinu utvrđuje ravnatelj Ustanove.
Vlasnici i ovlaštenici prava na mlinicama ne plaćaju naknadu za korištenje vodnog dobra iz stavka 1. ovoga članka.
2. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti
Članak 9.
U Nacionalnom parku kupanje je dozvoljeno samo na označenim mjestima za vrijeme dok su ulazi u Nacionalni park otvoreni.
Znakove i natpise te označavanje granica kupališta iz stavka 1. ovoga članka određuje i postavlja Ustanova.
Zabranjeno je kupanje na slapištima rijeke Krke.
Članak 10.
Na području Nacionalnog parka zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko-rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i podučavanje ronjenju).
Podvodne aktivnosti dozvoljene su u znanstveno-istraživačke svrhe uz dopuštenje Ministarstva.
3. Rekreacijski ribolov
Članak 11.
Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.
Iznimno, na području Nacionalnog parka dopušten je rekreacijski ribolov.
Članak 12.
Rekreacijski ribolov smije se obavljati samo klasičnim mušičarskim priborom i to s jednom umjetnom muhom na jednokukoj udici bez kontrakuke ili jednokukom udicom kojoj je stisnuta kontrakuka.
Članak 13.
Za rekreacijski ribolov u Nacionalnom parku mora se ishoditi dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća propisana naknada.
Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najdulje za sedam dana.
Ovisno o duljini važenja dozvole plaća se naknada.
Visinu naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova utvrđuje ravnatelj Ustanove.
Za vrijeme lovostaja zabranjen je rekreacijski ribolov.
Lokalitete i pobliže uvjete za rekreacijski ribolov utvrđuje ravnatelj Ustanove.
Članak 14.
U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov od jedne ribe po dozvoli.
Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.
Ulovljena riba čija je duljina manja od 30 cm mora se odmah vratiti u vodu.
Članak 15.
Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih vodenih organizama na području Nacionalnog parka.
Dozvoljen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih vodenih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Ministarstva.
4. Zaštita živog i neživog svijeta kopna
Članak 16.
Na području Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnjezda ili legla i obitavališta.
Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice i u preletu.
Iznimno, na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje životinja u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže uz dopuštenje Ministarstva.
Uz vanjski rub granica Nacionalnog parka (do 300 m) nije dozvoljeno graditi ili postavljati lovnogospodarske i lovnotehničke objekte.
Članak 17.
Zabranjeno je nošenje vatrenog oružja, ili drugog oružja pogodnog za lov na području Nacionalnog parka.
Vatreno oružje na području Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.
Članak 18.
Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.
Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.
Članak 19.
Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sjeći šume ili pošumljavati bez dopuštenja Ministarstva.
Zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljki bez dopuštenja Ministarstva.
Obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno.
Članak 20.
Na području Nacionalnog parka košnja i tradicionalna ispaša stoke je dopuštena.
Nije dopuštena ispaša stoke i košnja na strmim kanjonskim padinama i lokalitetima Skradinskog buka i Roškog slapa.
Članak 21.
Posjetiteljima je zabranjeno loženje vatre na otvorenom, izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.
Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku, te posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati upozorenja u svezi sa zaštitom šume od požara.
Posjetitelji Nacionalnog parka dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena mjesta.
Članak 22.
Zabranjeno je vađenje mineralnih sirovina i mjenjanje pejzaža, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora.
Strojevi i uređaji koji stvaraju veliku buku moraju biti propisno zvučno izolirani.
Članak 23.
Na području Nacionalnog parka zabranjeno je:
- graditi objekte i izvoditi druge građevinske radove bez pribavljenih uvjeta Ministarstva,
- graditi i postavljati privremene objekte bez dopuštenja Ministarstva,
- odlaganje građevinskog otpadnog materijala,
- odlaganje industrijskog i kućnog otpada,
- ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti biljni i životinjski svijet, odnosno onečistiti voda,
- nisko nadletanje letjelica (ispod 400 m), osim u svrhu snimanja ili praćenja životinjskog svijeta uz dopuštenje Ministarstva.
Članak 24.
Na području Nacionalnog parka zabranjuje se kampiranje izvan organiziranih kampova utvrđenih Prostornim planom.
Dozvolu za kampiranje izdaje Ustanova uz uvjete koje propisuje Ministarstvo.
Članak 25.
Zabranjeno je izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana na svim obalama na području Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima i uz uvjete koje propisuje Ministarstvo.
6. Posjetitelji
Članak 26.
Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjećivanju.
Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.
Članak 27.
Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.
Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje ravnatelj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.
Za vrijeme boravka na području Nacionalnog parka posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu.
Članak 28.
Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati u Nacionalnom parku utvrđuje Ustanova.
Pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označena.
Članak 29.
Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.
Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo uz pratnju službenika Ustanove.
Ustanova će stanovnicima, vlasnicima odnosno ovlaštenicima prava na nekretninama na području Nacionalnog parka izdati iskaznicu za nesmetano kretanje u Nacionalnom parku do njihovih nekretnina.
U iskaznici se utvrđuju i kriteriji nesmetanog kretanja u Nacionalnom parku.
7. Obavljanje djelatnosti
Članak 30.
U Nacionalnom parku dozvoljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode, uz uvjete koje utvrđuje Ministarstvo.
Prestižno pravo za obavljanje djelatnosti u Nacionalnom parku imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Nacionalnog parka, ili su vlasnici odnosno ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku.
Članak 31.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.
Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je odobrenje Ustanove.
Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.
Članak 32.
Zabranjeno je snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.
Za snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe plaća se naknada koju određuje Ustanova.
Članak 33.
S pravnim osobama koje obavljaju djelatnost na području Nacionalnog parka, a koje koriste prirodna dobra (Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode i dr.), ugovorom između Ustanove i tih pravnih osoba uređuju se međusobni odnosi prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo.
8. Ostale zabrane i ograničenja
Članak 34.
Unutar granica Nacionalnog parka na cestama na kojima je promet ograničen, ravnatelj Ustanove utvrđuje uvjete prometa za sve korisnike.
Dopuštena maksimalna brzina na cestama iz stavka 1. ovoga članka je do 50 km/h.
Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem po cestama iz stavka 1. ovoga članka moraju za prometovanje imati odobrenje Ustanove.
Iznimno u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem po cestama gdje je promet ograničen ovlaštena osoba Ustanove može im usmeno odobriti prometovanje.
Ograničenja u svezi prometovanja utvrđena stavkom 1., 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na javne prometnice koje prolaze kroz Nacionalni park.
Članak 35.
Zabrane i ograničenja plovidbe i prometovanja ne odnose se na plovila i vozila nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima (policija, vatrogasci, lučka kapetanija, hitna pomoć i dr.) u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga.
III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Članak 36.
Protupožarnu zaštitu u Nacionalnom parku Ustanova provodi u cilju preventivnih protupožarnih mjera, te je dužna organizirati i osigurati:

 1. stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici protupožarne zaštite Ustanove,
 2. stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište,
 3. ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje.
 4. zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s općim aktom i operativnim programom Ustanove.
Pravne i fizičke osobe na području Nacionalnog parka dužne su poštivati i primjenjivati propisane mjere zaštite od požara.
IV. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA
Članak 37.
Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno ovom Pravilniku i elaboratu označavanja kojeg donosi ravnatelj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.
Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
Članak 38.
Granice Nacionalnog parka označavaju se tablama s natpisom Nacionalni park "Krka" i to na mjestima gdje prometnice ulaze u Nacionalni park, gdje ceste čine granicu toga zaštićenog dijela prirode i na mjestima gdje su drugi ulazi u Nacionalni park.
U šumskim i na drugim predjelima granica se označava uobičajnim šumskim oznakama na stablima ili stijenama, te na drugi prikladan način.
V. NADZOR I UPRAVNE MJERE
Članak 39.
Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela državne uprave sukladno svom djelokrugu.
Članak 40.
Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.
Nadzornik ima ovlaštenja propisana zakonom i ovim Pravilnikom.
Članak 41.
Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.
Sadržaj i oblik iskaznice propisuje ministar Ministarstva kulture.
Članak 42.
Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru i znak.
Izgled i boju odore i znaka određuje ravnatelj Ustanove.
Nadzornik je dužan nositi na odori i nacionalni znak zaštite prirode.
Članak 43.
Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.
Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.
Članak 44.
Ako se nadzorniku prilikom provođenja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.
Članak 45.
Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran ravnatelju Ustanove i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti, odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnatelja odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Nacionalnom parku.
Članak 46.
Protiv fizičke i pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka, pored ovlaštenja iz članka 47. i 48. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti prekršajnu prijavu, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.
Članak 47.
U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:
- zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja;
- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja;
- pregledati ulov i sredstva za ribolov radi utvrđivanja da li je ribolov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom;
- zatražiti predočenje odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom;
- pregledati osobu ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika;
- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje reda u Nacionalnom parku propisanog ovim Pravilnikom.
Članak 48.
Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:
- privremeno oduzeti ribolovni alat i oduzeti ulov ako je osoba zatečena u rekreacijskom ribolovu bez dozvole, odnosno u ribolovu;
- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju podvodnih aktivnosti bez odobrenja;
- privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja, a ako je osoba zatečena u lovu privremeno oduzeti oružje, i oduzeti ulov;
- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje;
- zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez odobrenja Ustanove;
- privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;
- zabraniti na licu mjesta plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano odobrenje;
- zabraniti na licu mjesta obavljanje taksi usluge prijevoza na vodi i druge djelatnosti koje se obavljaju bez odobrenja Ustanove;
- zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno odvoženje kamena, šljunka, pijeska i zemlje;
- zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov, ribolov i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno ovom Pravilniku;
- narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;
- narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;
- naplatiti novčanu kaznu.
Članak 49.
Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.
Članak 50.
Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 48. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.
Iznimno, nadzornik može privremeno oduzeti i plovilo kada je osoba koja je vlasnik, ili koja upravlja plovilom, ponovno zatečena u izvršenju prekršaja.
O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje potvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.
Ustanova je dužna osigurati uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.
Članak 51.
Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, uz rješenje za čije donošenje je ovlašten, odnosno uz zapisnik, ako ne postoji ovlaštenje za donošenje rješenja, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti prekršajnu prijavu Ministarstvu ili drugom nadležnom tijelu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu nadležnom tijelu.
Članak 52.
U postupku provođenja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješenje.
Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.
Žalba se izjavljuje putem Ustanove.
Članak 53.
Nazornik je dužan rješenje iz članka 52. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika.
Protiv rješenja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu.
Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovaljana i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku 5 dana od dana primitka žalbe, poslati žalbu na rješavanje Ministarstvu.
Ministarstvo je dužno rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.
Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
Članak 54.
Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja nadzornik je dužan donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno.
Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti naređenu upravnu mjeru.
Članak 55.
Na vođenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 56.
U slučaju počinjenja prekršaja u Nacionalnom parku propisanog Zakonom o zaštiti prirode nadzornik je dužan sačiniti zapisnik o prekršaju i prekršajnu prijavu podnijeti Ministarstvu.
Ministarstvo, na temelju prekršajne prijave, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu.
Članak 57.
Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 61., 62., 63. i 64. ovoga Pravilnika.
O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.
Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je učinjen prekršaj.
Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi prekršajnu prijavu Ministarstvu.
Na temelju prekršajne prijave Ministarstvo podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđivanja prekršajne odgovornosti sukladno Zakonu o zaštiti prirode i ovom Pravilniku.
Članak 58.
Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama.
Način vođenja očevidnika utvrđuje ravnatelj Ustanove.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 59.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,.00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 5. stavak 2.);
 2. plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 5. stavak 3.);
 3. obavlja podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ministarstva (članak 10.);
 4. lovi školjkaše ili vadi i uzima (sakuplja) druge vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 15.);
 5. lovi, hvata, proganja, ozljeđuje ili ubija životinje, na području Nacionalnog parka, oštećuje njihove razvojne oblike, gnjezda ili legla i obitavališta (članak 16. stavak 1., 2. i 3.);
 6. postavi ili ugradi lovnogospodarski i lovnotehnički objekt (članak 16. stavak 4);
 7. obavlja sječu ili pošumljavanje bez dopuštenja Ministarstva (članak 19. stavak 1.);
 8. vadi mineralne sirovine ili ako na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mijenja pejsaž (članak 22. stavak 1.);
 9. bere, sakuplja, uklanja i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 19. stavak 2.);
 10. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez posebnih uvjeta Ministarstva (članak 23. alineja 1.);
 11. gradi ili postavi privremeni objekt bez dopuštenja Ministarstva (članak 23. alineja 2.);
 12. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad (članak 23. alineja 3. i 4.);
 13. ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta i voda (članak 23. alineja 5.);
 14. organizira nisko nadletanje letjelica iznad Nacionalnog parka bez dopuštenja Ministarstva (članak 23. alineja 6.);
 15. gradi pristupe obali, obalu lučice, vezove i druge vrste pristana na obali unutar područja Nacionalnog parka na mjestima koja Prostornim planom nisu predviđena za to ili bez uvjeta zaštite prirode Ministarstva (članak 25.);
 16. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 31.);
 17. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.);
 18. ne poduzima odnosno ne primjenjuje propisane mjere zaštite od požara (članak 21.);
 19. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 32.);
 20. plovilom uđe u vode Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 4. stavak 1.);
 21. plovilom uđe u vode na kojima su postavljene vidljive zapreke i oznake o zabrani plovidbe (članak 6. i 7.);
 22. obavlja promet s motornim vozilom na cestama na kojima je promet zabranjen ili ograničen bez odobrenja Ustanove (članak 34.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.
Članak 60.
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

 1. obavlja taksi prijevoz na vodi bez odobrenja Ustanove (članak 4. stavak 2.);
 2. plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 5. stavak 2.);
 3. plovilo drži na mjestima koja nisu označena za privez (članak 5. stavak 3.);
 4. se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (članak 9.);
 5. obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Ministarstva (članak 10.);
 6. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole Ustanove (članak 13. stavak 1.);
 7. lovi sa ribolovnim alatom koji nije dozvoljen (članak 12.);
 8. obavlja rekreacijski ribolov za vrijeme lovostaja (članak 13. stavak 5.);
 9. lovi školjkaše i druge vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 15.);
 10. lovi, hvata, proganja, ozljeđuje ili ubija životinje, na području Nacionalnog parka, oštećuje njihove razvojne oblike, gnjezda ili legla i obitavališta (članak 16.);
 11. nosi vatreno oružje, odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 17. stavak 1.);
 12. pusti psa da se slobodno kreće na području Nacionalnog parka (članak 18.);
 13. obavlja sječu ili pošumljavanje bez odobrenja Ministarstva (članak 19. stavak 1.);
 14. obavlja ispašu stoke i košnju na području strmih kanjonskih padina i lokalitetima Skradinski buk i Roški slap (članak 20. stavak 2.);
 15. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 21. stavak 1.);
 16. ne poduzima i ne primjenjuje propisane mjere radi zaštite od požara (članak 21. stavak 2.);
 17. vadi mineralne sirovine ili na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mijenja pejsaž (članak 22. stavak 1.);
 18. gradi objekt ili izvodi građevinske radove bez posebnih uvjeta Ministarstva (članak 23. alineja 1.);
 19. gradi ili postavi privremeni objekt bez dopuštenja Ministarstva (članak 23. alineja 2.);
 20. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad (članak 23. alineja 3. i 4.);
 21. upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta i čistoću vode (članak 23. alineja 5.);
 22. obavi nisko nadletanje Nacionalnog parka letjelicom bez dopuštenja Ministarstva (članak 23. alineja 6.);
 23. kampira izvan organiziranih kampova na području Nacionalnog parka (članak 24.);
 24. bere, sakuplja i oštećuje biljke (članak 19. stavak 2.);
 25. postavi ili ugradi lovnogospodarski i lovnotehnički objekt (članak 16. stavak 4.);
 26. gradi pristupe obali, vezove i druge vrste pristana na obali unutar područja Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima ili bez uvjeta zaštite prirode Ministarstva (članak 25.);
 27. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 27. stavak 3.);
 28. se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 29. stavak 1.);
 29. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 31. stavak 2.);
 30. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.);
 31. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 32. stavak 1.);
 32. plovilom uđe u vode Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 4. stavak 1.);
 33. plovilom uđe u vode na kojima su postavljene vidljive zapreke i oznake o zabrani plovidbe (članak 6. i 7.);
 34. obavlja promet s motornim vozilom na cestama na kojima je promet zabranjen ili ograničen bez odobrenja Ustanove (članak 34.);
 35. obavlja ribolov (članak 11. stavak 1.);
 36. ne odlaže otpadke na za to predviđena mjesta (članak 21. stavak 3.).

Članak 61.
Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

 1. se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (članak 9.);
 2. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 27. stavak 3.);
 3. se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 29. stavak 1.);
 4. prekorači maksimalnu brzinu na prometnicama u Nacionalnom parku koju je svojom odlukom utvrdio ravnatelj Ustanove (članak 34.);
 5. ulovi više od jedne ribe po dozvoli dnevno (članak 14. stavak 1.);
 6. zatekne stanovnika odnosno vlasnika ili ovlaštenika prava na nekretnine u Nacionalnom parku bez iskaznice ili se iskaznica koristi mimo odobrenih kriterija (članak 29. stavak 3.).

Članak 62.
Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

 1. plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 5. stavak 3.);
 2. kampira izvan organiziranih kampova na području Nacionalnog parka (članak 24.);
 3. obavlja rekreacijski ribolov bez odobrenja (članak 13. stavak 5.);
 4. obavlja rekreacijski ribolov sa alatom koji nije dozvoljen (članak 12.);
 5. obavlja ispašu stoke na području strmih kanjonskih padina, na Skradinskom buku ili Roškom slapu (članak 20. stavak 2.),
 6. kosi travu na strmim kanjonskim padinama, na Skradinskom buku ili Roškom slapu (članak 20. stavak 2.);
 7. pusti psa da se slobodno kreće na području Nacionalnog parka (članak 18.);
 8. je prekoračio maksimalnu brzinu na prometnicama u Nacionalnom parku koja je utvrđena ovim Pravilnikom (članak 34.).

Članak 63.
Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

 1. obavlja rekreacijski ribolov za vrijeme lovostaja (članak 13. stavak 5.);
 2. plovilo drži na privezu bez odobrenja (članak 5. stavak 2.);
 3. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.);
 4. dopuštenje za plovidbu koristi mimo uvjeta utvrđenih u odobrenju (članak 6.).

Članak 64.
Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

 1. obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Ministarstva (članak 10.);
 2. lovi školjkaše i druge vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 15.);
 3. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 17. stavak 1.);
 4. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namijenu (članak 21. stavak 1.);
 5. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti biljni i životinjski svijet, te čistoća vode (članak 23.);
 6. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja (članak 31. stavak 2.);
 7. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 32. stavak 1.);
 8. obavlja ribolov (članak 11. stavak 1.);
 9. uđe plovilom u vode Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 4. stavak 1.).

Članak 65.
Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 66.
Ministar kulture donijeti će provedbene akte, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Ravnatelj Ustanove donijeti će provedbene akte, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Ustanova će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanje na području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.
Članak 67.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu na području Nacionalnog parka "Krka" ("Narodne novine", br. 38/96).
Članak 68.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-04/97-01/23
Urbroj: 532-10-3/6-97-1
Zagreb, 25. srpnja 1997.
Ministar
mr. Božo Biškupić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti