POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - sporazumi i ugovori - ispravak odluke izmjene - pravilnik o računovodstvenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 36. stavka 1. točka 6. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93. i 138/97.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 22. prosinca 1997. godine, donio je
ODLUKU
O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se plaćanje gotovim novcem pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (u daljnjem tekstu: fizičke osobe).
Pravnom osobom u smislu ove Odluke smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i uprave, fondovi, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe.
Članak 2.
Gotov novac u smislu ove Odluke su novčanice kune i kovani novac kune i lipe.
Plaćanjem gotovim novcem između pravnih osoba, između fizičkih osoba te između pravnih i fizičkih osoba u smislu ove Odluke smatra se izravna predaja gotovog novca jedne osobe drugoj, uplata gotovog novca jedne osobe na račun druge osobe koji se vodi u ovlaštenoj organizaciji za obavljanje platnog prometa (u daljnjem tekstu: ovlaštena organizacija) i isplata gotovog novca s računa jedne osobe u ovlaštenoj organizaciji drugoj osobi.
Članak 3.
Pravna i fizička osoba dužna je gotov novac primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun kod ovlaštene organizacije istoga dana, a najkasnije idućeg radnog dana.
Članak 4.
Pravna i fizička osoba može zadržati gotov novac u blagajni koncem radnog dana do visine blagajničkog maksimuma.
Visinu blagajničkog maksimuma određuje pravna i fizička osoba sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do iznosa iz članka 5. i 6. ove Odluke.
Članak 5.
Kriterij za određivanje iznosa do kojeg može glasiti blagajnički maksimum pravne osobe je veličina pravne osobe, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. Temeljem toga kriterija pravna osoba može odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu od:
- mala pravna osoba 5.000,00 kuna
- srednja pravna osoba 15.000,00 kuna
- velika pravna osoba 30.000,00 kuna
Ostale pravne osobe mogu odrediti blagajnički maksimum u iznosu do 5.000,00 kuna.
Blagajnički maksimum određuje se za pravnu osobu kao cjelinu, i u okviru toga iznosa pravna osoba može odrediti blagajnički maksimum svojim organizacijskim dijelovima.
Fizička osoba može odrediti blagajnički maksimum u iznosu do 3.000,00 kuna.
Članak 6.
Ako ocijeni potrebnim, pravna osoba može temeljem općeg akta povećati iznos blagajničkog maksimuma iz članka 5. ove Odluke:
- do 20% po osnovi specifičnih potreba za gotovim novcem koje proizlaze iz obavljanja registrirane djelatnosti pravne osobe,
- do 10% za svaki organizacijski dio pravne osobe koji ima račun u ovlaštenoj organizaciji.
Članak 7.
Za pravnu i fizičku osobu koja ne utvrdi blagajnički maksimum, primjenjuje se blagajnički maksimum utvrđen u članku 5. ove Odluke.
Članak 8.
Iznos gotovog novca namijenjenog obavljanju platnog prometa kojeg krajem radnog dana mogu zadržati u blagajni i trezoru: podružnica Zavoda za platni promet, banka, štedionica, druga štedno kreditna organizacija i jedinica Hrvatske pošte i telekomunikacija određuje Hrvatska narodna banka, u roku osam dana od dana primitka zahtjeva.
Iznos gotovog novca koji premašuje blagajnički maksimum iz stavka 1. ovog članka banke, štedionica, druga štedno kreditna organizacija i jedinica HPT-a uplaćuje na račun u Zavodu za platni promet.
Članak 9.
Pravna i fizička osoba može plaćati gotovim novcem drugoj pravnoj i fizičkoj osobi za:
- nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 800,00 kuna po jednom računu,
- potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem,
- namjene temeljem posebne odluke guvernera Hrvatske narodne banke.
Članak 10.
Pravna i fizička osoba može plaćati gotovim novcem građanima osim za namjene koje se, prema propisima koji uređuju porez na dohodak, plaćaju putem žiro računa građana.
Članak 11.
Pravna i fizička osoba podiže gotov novac s računa za redovno poslovanje i s drugih računa u ovlaštenoj organizaciji radi plaćanja za namjene iz članka 9. i 10. ove Odluke i za potrebe blagajne.
Prilikom podizanja gotovog novca s računa, pravna i fizička osoba podnosi ovlaštenoj organizaciji specifikaciju s podacima:
- broj i naziv računa s kojeg se novac podiže,
- namjene za koje se novac podiže,
- iznos, za svaku namjenu posebno,
- datum podizanja gotovine,
- pečat i potpis ovlaštene osobe.
Specifikacija se podnosi u jednom primjerku. Ovlaštena organizacija, nakon obavljene isplate, ovjerenu specifikaciju vraća podnositelju koji je čuva s knjigovodstvenom dokumentacijom.
Članak 12.
Izuzetno od odredbi članka 3. ove Odluke, pravna i fizička osoba može izdatke iz članka 9. i 10. ove Odluke, osim isplate plaća i drugih osobnih primanja zaposlenika, plaćati gotovim novcem primljenim na osnovi uplata na blagajni.
Isplate iz stavka 1. ovog članka pravna i fizička osoba dužna je evidentirati na računu kod ovlaštene organizacije najkasnije idući radni dan podnošenjem čeka, uplatnice i specifikacije iz članka 11. ove Odluke.
Izuzetno, pravna osoba koja temeljem propisa organizira igre na sreću, uplate i isplate iz stavka 1. ovog članka evidentira na računu kod ovlaštene organizacije 10. i 25. u mjesecu.
Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na obavljanje bankarsko-depozitnih poslova sa stanovništvom.
Članak 13.
Pravna i fizička osoba koja kod ovlaštene organizacije kod koje vodi račun ima evidentirane nenamirene obveze, čiji je redoslijed plaćanja propisan, ne može zadržati gotov novac u blagajni.
Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je gotov novac uplatiti na svoj račun za redovno poslovanje ili na račun organizacijskog dijela odmah a najkasnije idući radni dan.
Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovog članka ne može obavljati plaćanja gotovim novcem.
Članak 14.
Pravna i fizička osoba ne može temeljem platne kartice, koja glasi na tu osobu, podizati novac putem banke, bankomata, jedinice HPT-a i drugog isplatnog mjesta.
Članak 15.
Kontrolu primjene ove Odluke kod pravnih i fizičkih osoba obavlja Financijska policija i Porezna uprava.
Kontrolu poštivanja odredbi članka 8. ove Odluke obavlja Hrvatska narodna banka.
Članak 16.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Narodne novine" broj 79/95).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
O.br. 416/97.
Zagreb, 22. prosinca 1997.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti