POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - službeni dokumenti - pravilnik o redu - uredba o zajamčenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93., 90/96.), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore ministar gospodarstva donosi
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA
ZA ZANIMANJE
- MAJSTOR GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALA -
I.
Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.
II.
Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

  1. Gospodarstvo i pravni propisi,
  2. Osnove podučavanja naučnika.

III.
Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:
a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;
b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije na organizaciju rada u obrtu;
c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;
d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;
e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;
f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;
g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;
h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i naknadna kalkulacija;
i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.
IV.
Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:
- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),
- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,
- organiziranost obrta,
- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,
- trgovačka društva,
- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove (Zakon o radu),
- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,
- pravo na stvaranje imovine,
- porezni sustav,
vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone,
porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava,
- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,
- pravne osnove za stručno obrazovanje,
- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.
V.
Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih područja:

  1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.
  2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice.
3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).
4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.
VI.
Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.
VII.
Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine", br. 31/95.).
VIII.
Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:
a) praktični dio ispita,
b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.
IX.
Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor graditelj trzalačkih glazbala, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.), označeno šifrom 73122, je:
MAJSTOR - GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALA
I. PODRUČJE RADA
- izrada tambura (prim, brač, čelović, bugarija, tamburaško čelo, berdo, dangubica i dr.) gitara, mandolina i dr.
- popravci i radovi restauriranja.
II. SADRŽAJ ISPITA
1. Praktični dio ispita
Na praktičnom dijelu ispita kandidat mora pokazati vještine obrade drveta, drvnih proizvoda, metala, plastike i drugih potrebnih materijala ručnim alatima i strojevima.
Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organizacijske sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu precizno i kvalitetno uz primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.
Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati tema da prema projektu:
- izradi dangubicu,
- izradi prim (bisernicu),
- brač,
- čelović,
- bugariju,
- tamburaško čelo,
- berdo (bas),
- gitaru,
- mandolinu i dr.,
- kvalitetno popravi i restaurira jedno trzalačko glazbalo.
2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstor glazbalar za trzalačke instrumente
2.1. Materijali za izradu trzalačkih glazbala
- vrste, struktura, sastav i fizička svojstva drveta, akustična svojstva,
- bolesti i zaštita drveta,
- drvna građa,
- furnir,
- vezivo za drvo,
- drvne prerađevine,
- metalni dijelovi (navijači, štitnici, držači žica i dr.),
- sredstva za površinsku obradu,
- prirodni materijali (kosti, sedef i dr.),
- sušenje drva (prirodno i umjetno),
- plastični materijali,
- žice i dr.
2.2. Alati i strojevi
- uređaji za mjerenje i obilježavanje,
- alat za oštrenje,
- alat za piljenje,
- alat za blanjanje,
- alat za dubljenje,
- alat za rezbarenje,
- alat za struganje,
- alat za brušenje,
- alat za bušenje,
- alat za bojenje,
- alat za stezanje,
- poseban alat, pribor i naprave koji se koriste u gradnji trzalačkih glazbala,
- strojevi za piljenje, blanjanje, glodanje, brušenje, poliranje, strojevi za kopiranje, preše, naprave za savijanje i dr.,
- strojevi i uređaji naprave i alati za obradu metalnih i plastičnih dijelova koji se koriste pri gradnji trzalačkih glazbala i dr.,
- alat za obradu kosti, sedefa i dr.
Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju i održavanju i oštrenju ručnog alata i strojeva.
2.3. Konstrukcija trzalačkih glazbala i njihovih dijelova
- vrste nacrta i njihovo čitanje,
- prikaz pojedinih dijelova konstrukcija trzalačkih glazbala crtežom,
- izrada krojnih lista i šablona za krojenje,
- konstrukcija vezova koji se javljaju kod pojedinih trzalačkih glazbala,
- metalni dijelovi i njihova zaštita i dr.
2.4. Ispitanik mora poznavati povijest gradnje trzalačkih glazbala i poznavati stilove i njihov utjecaj na izgled, kvalitetu i funkciju te razvoj suvremenih glazbala.
2.5. Ispitanik treba imati određeno muzičko znanje o trzalačkim glazbalima kao instrumentima u muzičkim djelima za njih pisanih.
2.6. Ispitanik treba poznavati svojstva zvuka, objasniti veličinu zvučnog polja, razumjeti probleme prostorne akustike, znati probleme održavanja zvuka, interferenciju, rezonanciju i potrebne proračune u akustici.
2.7. Organizacija i obračun radova pri gradnji orgulja
- obračun količina,
- obračun radova, analiza normi i cijena,
- priprema i organizaciju rada,
- dokumentacija u svezi s gradnjom trzalačkih glazbala.
Klasa: 311-01/97-01/1376
Urbroj: 526-08/97-01
Zagreb, 30. listopada 1997.
Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti